Postdirekteur HL M. van der Post na 42,5 jaar met pensioen Financiering verbetering zeeweringen veilig stellen Witte loonbelasting- en premietabellen gewijzigd „De periode in Zierikzee is het hoogtepunt in mijn carrière STREEKNIEUWS Minder belastingvrije geschenken aan personeelsleden Duphar mag voorlopig doorgaan met lozen afval op zee Raad van Waterstaat vindt: In kader Deltawet Tarieven openhaar vervoer komende jaren flink omhoog ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Vrijdag 31 december 1982 Nr. 23244 3 Scheidende postdirekteur H. M. van der Post: „Op Schouwen-Duiveland heb ik wortel geschoten" ZIERIKZEE - „Ik heb hier achttien jaar met erg veel plezier gewerkt en gewoond. Toen ik hier in begin 1965 aan de slag ging, dacht ik voor mezelf een jaar of vijf, zes te blijven. Maar door Zierikzee ben ik in Zierikzee blij ven hangen. Mede door de kleinschaligheid is het hier prettig wonen en werken. Een grote stad heeft me nooit zo erg getrokken en zeker niet om te wonen. Als je door je woonplaats loopt en je kent niemand, dan bekruipt mij een akelig gevoel". Aan het woord is de scheidende direkteur van het postkantoor te Zierikzee, de heer H. M. van der Post. Met ingang van 1 januari maakt hij ge bruik van de PTT-regeling „Flexibel uittreden", waar mee een eind komt aan zijn dienstverband, dat dan in to taal ruim 42,5 jaar heeft geduurd. Hoewel afkomstig uit het West- land, waar nog veel familieleden wo nen, zullen de heer en mevrouw Van der Post Zierikzee niet verlaten. On langs werd aan de Kabbelaarsbank een woning gekocht, waar ,,het heer lijk wonen is". Voor de vele vrije tijd, die nu in aantocht is, is de schei dende direkteur niet bang: ,,Ik heb meer dan genoeg bezigheden in het verenigingsleven. Ik zal me beslist niet vervelen". Terugblikkend op zijn loopbaan bij de PTT konstateert Van der Post, dat De Raad van de Waterstaat heeft advies uitgebracht over een concept nota, die nog ten tijde van het vorige kabinet is uitgebracht. In deze nota wordt een overzicht gegeven van het aantal kilometers dijken en duinen dat nog op Deltahoogte gebracht moet worden. Uit het overzicht blijkt, dat van de ongeveer 1300 kilometer zeewaterke ringen (dijken en duinen samen) on geveer 1000 kilometer op de vereiste sterkte en hoogte is gebracht. Eind vorig jaar was bijna 30 kilometer in uitvoering en moest nog 280 kilome ter worden versterkt. Tot die laatste kategorie behoren ook waterkerin gen, waarvan op grond van studie nog bepaald moet worden of verster king nodig is of niet. Uitstel De kommissie voor de waterhuis houding van de Raad van de Wa terstaat, op wiens oordeel de raad zijn advies heeft gebaseerd, stelt dat uitstel van de dijkversterkingen uit een oogpunt van veiligheid, van risi co's van materiële schade en op grond van waterstaatkundige bezwa ren, op ernstige bedenkingen stuit. Het vasthouden aan een streefda tum, acht de kommissie van wezen lijk belang voor een goede planning van de uitvoering. Ook voor de kontinuïteit van de ZIERIKZEE Fout parkeren De rijkspolitie heeft donderdag vijftig bekeuringen kunnen uitdelen aan fout-parkeerders. Vooral op het Havenplein en het Havenpark werd gekontroleerd. Aanrijding Op de Zandweg kwamen donder dag twee auto's met elkaar in bot sing. De automobilisten zouden op deze smalle weg niet genoeg hebben uitgeweken, waardoor de wagens op elkaar vlogen. De wagens van E. G. K. uit Zierikzee en P. Q. uit Tholen het een geweldige fijne tijd is ge weest. ,,Het is een prachtig bedrijf, waar ik met genoegen heb gewerkt. Ik heb het bedrijf in al haar facetten leren kennen". De loopbaan van Van der Post begon heel eenvoudig, als reserve lokale kracht op het postkan toor van Naaldwijk, vlak voor het begin van de Tweede Wereldoorlog. In 1948 hield hij het daar voor gezien en bewerkstelligde een horizontale verplaatsing naar een groter kantoor in Delft. Doordat daar gewerkt werd op leidinggevend niveau, onder an dere op het terrein van personeelsza ken, werd een basis gelegd voor een volgende promotie. Deze keer werd werkgelegenheid in de dijkbouw is dat van belang. De kommissie voor de waterhuishouding juicht eveneens de regeringszienswijze toe, dat er een nadere prioriteitenstelling van de uit te voeren werken moet plaatsvinden vóór het aanbreken van het parle mentaire jaar 1983/1984. Uit het feit, dat de regering de streefjaren 1990 voor de zeeweringen langs de kust en 1998 voor de dijken langs de grote rivieren wenst aan te houden, konkludeert de kommissie voor de waterhuishouding, dat het kabinet de gelden daarvoor ook be schikbaar wil stellen. Uitvoerings- programma De kommissie voor de waterhuis houding is het niet eens met de ziens wijze van het vorige kabinet, waarin een belangrijke verantwoordelijk heid voor de versterking der zeewe ringen wordt gelegd bij de provincia le overheden. Ingevolge de Deltawet is de minister van verkeer en wa terstaat belast met de vaststelling van de plannen die door de dijkbe- heerders worden gesteld. De kommissie oordeelt het van es sentieel belang, dat het beschikbaar stellen van de nodige gelden en de prioriteitenstelling In één hand blij ven. namelijk bij de minister van door takelbedrijf J. de Jonge weg gesleept. Commissie-vergadering Op woensdag 5 januari zal in de raadzaal van het stadhuis te Zierik zee de vaste commissie van advies en bijstand voor de middenstand bijeen komen. ROME - Een groep van 35 Koerdi sche vluchtelingen uit Irak 2it sinds een dag vast op de Romeinse luchtha ven Fiumicio, omdat de Italiaanse autoriteiten nog geen beslissing heb ben genomen over wat ze met hen aanmoeten. De Koerden vluchtten begin december van Irak naar Iran maar werden even voor kerst door de Islamitische republiek uitgewezen. de standplaats Leeuwarden, waar een funktie werd bekleed op het inspectie-bureel. Lang heeft die pe riode echter niet geduurd, want ruim een jaar later volgde een aanstelling bij de Centrale Direktie in Den Haag. Zeeland De eerste kennismaking met het Zeeuwse had plaats in 1957, toen Van der Post een direkteursfunktie aan vaardde op het kantoor Yerseke. Aan deze vijf-jaren-periode heeft hij veel goede herinneringen overgehou den. Of dat heeft meegespeeld is niet bekend, maar nadat Van der Post nog drie jaar direkteur was van het kantoor Voorschoten, volgde uitein delijk weer een verhuizing: naar Zie rikzee. Uiteindelijk zou blijken dat de met veel praktijkervaring bela den „post-direkteur" op Schouwen- Duiveland wortel heeft geschoten. Hoogtepunt Op de vraag naar hoogtepunten in zijn carrière komt onomwonden het antwoord: ,,Dat is Zierikzee. Hier heb ik het meeste kunnen bereiken". Onder leiding van Van der Post wer den alle kantoren op Schouwen-Dui veland vernieuwd, behalve het kan toor te Oosterland. Enkele weken ge leden nog werd de nieuwbouw voor het laatste kantoor, in Scharendijke, aanbesteed. Een goede afsluiting van de loopbaan van Van der Post zijn de nieuwbouwplannen voor een geheel nieuw voorsorteercentrum in Poor tambacht. „Helaas kan ik de officië le opening niet meer in funktie mee maken, maar ik ben blij dat we voor de mensen, die er moeten werken, eindelijk een goed onderkomen krij gen". verkeer en waterstaat. De kommis sie vindt het erg belangrijk, dat een .uitvoeringsprogramma wordt op gesteld én dat tijdig bestuurlijk over leg plaatsvindt tussen Tijk en lagere overheden óiii ook andere dan finan ciële knelpunten in de voortgang van de werken tè voorkomen. Zo zou in voorkomende gevallen de mogelijkheid die de wet op de ruim telijke ordening biedt om tot een snelle besluitvorming te komen, moeten worden aangegrepen. De vei ligheid dient voorop te staan en de verzwaring van de onveiligste zeewe ringen moet het eerste aan bod ko men, aldus de kommissie voor de wa terhuishouding van de Raad van de Waterstaat. Voornamelijk tijdens zijn Zierik- zeese periode heeft Van der Post de organisatie-struktuur binnen de PTT zich geheel zien wijzigen: „Dat maakte het werk extra interessant". Plannen Zoals gezegd is Van der Post niet bang voor de vele vrije tijd, waaro ver hij straks gaat beschikken. Dat komt mede door het feit dat hij nogal wat neven-funkties bekleed in de sa menleving. Zo is hij wedstrijdleider en mede-oprichter van de plaatselij ke bridgekluh, kerkvoogd van de Ne BRUINISSE De heer Walpot naar Fijnaart De heer I. J. Walpot, thans com mies A op het gemeentehuis te Brui- nisse, is per 1 februari benoemd tot waarnemend chef van de afdeling fi nanciën in de gemeente Fijnaard en Heyningen. Hij zal worden opge volgd door de heer C. v. d. Berge. We gens de gemeentelijke bezuinigingen wordt voor de funktie die v. d. Berge vervulde, 'geen nieuwe medewerker aangetrokken. Öit' wordt opgelost door herverdeling van de werkzaam heden binnen de gemeente. Rekonstruktie Bergstraat Aannemersbedrijf v. d. Velde uit Bruinisse heeft de T-kruising van Hertsbekestraat-Bergstraat gere- konstrueerd. De bocht in de straat naar de Noorddijk loopt daardoor nu meer gestroomlijnd. Een voordeel voor de omwonenden is dat er tevens wat parkeersplaatsen zijn gekreëerd. derlands Hervormde gemeente, bestuurslid van de Stichting Buiten verblijven van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs, lid van de Rotary-club en voorzitter van het „Legaat Dekker"; dit laatste is een beheersfunktie met betrekking tot een nalatenschap van een aantal lan derijen, voornamelijk in Kerkwerve, aan de Nederlands Hervormde Kerk. „Er zijn derhalve zaken genoeg om me mee bezig te houden", aldus Van der Post, die voor zijn betrokkenheid bij het verenigingsleven in april vo rig jaar koninklijk is onderscheiden; hij werd toen benoemd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau. In de witte tabellen zijn met ingang van 1 januari 1983 niet langer ver werkt de aftrek wegens ingehouden premies Z.W., W.W. en W.A.O. alsme de vereveningsbijdrage en de bijtel ling van het werkgeversaandeel in de premie Ziekenfondswet (ZFW). Voor dat op het loon de witte tabel kan worden toegepast moet het loon eerst worden gecorrigeerd met de aftrek van de werkelijk ingehouden pre mies Z.W., W.W. en W.A.O. alsmede vereveningsbijdrage en - in voorko mende gevallen - met de bijtelling van het werkgeversaandeel in de pre mie ZFW. DEN HAAG - De tarieven van het openbaar vervoer moeten in de jaren 1984-1987 sterk omhoog, wil het voor zieningenniveau in stand blijven en de kwaliteit verder verbeterd wor den, In stads- en streekvervoer stij gen de prijzen jaarlijks ongeveer tien procent. Daarbij komt nog de gebrui kelijke aanpassing aan de inflatie. De prijsmaatregelen blijven bij de NS beperkt tot een extra stijging van jaarlijks ongeveer drie procent. Dit staat in het meerjarentarievenplan, dat minister Smit-Kroes van verkeer DEN HAAG - Werkgevers mogen met ingang van 1 januari nog maar bij feestelijke gelegenheden „ge schenken" van steeds 90 gulden ge ven die dan belastingvrij zijn. Deze beperking tot maximaal 450 gulden per jaar is vastgesteld in een lande lijke richtlijn aan de belastinginspec ties, aldus een woordvoerder van het ministerie van financiën. Tot nu toe bestond er op zich geen limiet aan het aantal 90-gulden ge- DEN HAAG - Het Amsterdamse chemische bedrijf Duphar mag voor lopig doorgaan met het lozen van nfvalzuren op de Noordzee. Dit heeft de voorzitter van de afdeling geschil len van bestuur van de raad van state donderdag beslist. Het bedrijf had om een voorlopige voorziening ge vraagd, omdat de vergunning op 1 januari afloopt en de minister van verkeer en waterstaat nog geen be slissing heeft genomen over bet ver zoek van Duphar met lozen door te gaAn tot 15 februari 1984. De voorzitter heeft wel bepaald dat de gehalten aan gechloreerde koolwa- Ter gelegenheid van het afscheid van de heer Van der Post zal op vrij dag 14 januari, van 15.00 tot 17.30 uur, een receptie worden gehouden in restaurant Mondragon aan de Oude Haven. Een ieder die met de heer Van der Post kontakten heeft onderhou den, is daar van harte welkom om de scheidende man en zijn echtgenote de hand te drukken. Er wordt hard aan gewerkt om tij dens deze bijeenkomst de nieuwe di rekteur voor te kunnen stellen. Of dat lukt is echter nog niet bekend. In voorkomend geval zal de huidige as sistent van de heer Van der Post, de heer F. P. Ikman, de direkteursfunk tie waarnemen. Het tot nu toe in de witte tabellen gemaakte onderscheid tussen werk nemers die wel en werknemers die niet verplicht zijn verzekerd ingevol ge de ZFW is hiermee vervallen. De wijziging is ingevoerd om te komen tot een betere aansluiting tussen in gehouden loonbelasting en verschul digde inkomstenbelasting. Correc ties die thans in verband met pre mies werknemersverzekeringen nog in het aangiftebiljet moeten worden aangebracht, kunnen bij de aangifte biljetten over 1983 en volgende jaren dan achterwege blijven. en waterstaat donderdag heeft gepu bliceerd. In een toelichting op dit beleids voornemen, dat reeds in het regeera- koord overeen werd gekomen, zegt de minister er niet langer onderuit te komen de trend van nog jaarlijks groeiende tekorten om te buigen. „Ik sta gewoon voor de noodzaak een lek in de financiering te repareren, waar door het openbaar vervoer in stad en streek door eigen aantrekkings kracht wordt bedreigd. Elke extra klant kost daar meer geld dan hij op brengt". schenken, zij het dan deze aan uitslui tend feestelijke gelegenheden verbon den moesten zijn. En je kunt niet ein deloos feestdagen opvoeren, aldus fi nanciën, wat in praktijk betekende dat het hooguit zeven a acht keer per jaar gebeurde. De belastingvrije geschen ken mogen gegeven worden ter gele genheid van algemeen erkende feest dagen, Sint Nicolaas, persoonlijke ge beurtenissen als huwelijk en verjaar- dagen en zakelijk jubilea. terstoffen in het afval lager moeten zijn dan in dc oude vergunning wordt aangegeven. Dit zal in de praktijk wei nig verschil maken, omdat de onden neming zich op dit punt zelf al beper kingen had opgelegd. De milieu-organisaties nntuuren mi lieu en de werkgroep Noordzee, die afgelopen dindsdag tijdens de zitting van de afdeling geschillen van de raad van state hadden gevraagd het verzopk van Duphar af te wijzen, zullen onmid- de beroep aantekenen, als de minister binnenkort toch 2ou beslissen Duphar een vergunning te geven voor het lozen op zee. ZIERIKZEE - Bezoekers, die een bezoek willen brengen aan het Stadhuismu seum, kwamen tot voor kort gedurende de periode van 1 oktober tot 1 mei voor een gesloten deur. Gisteren is in „de Vierschaar" in het stadhuis echter een automatisch dia-projektieapparaat in gebruik genomen, waarmee deze bezoekers toch in enige mate tegemoet wordt gekomen. Het apparaat, dat ruim 6000 gulden heeft gekost siaat opgesteld in de Vierschaar en vertoont vol-automatisch een serie van 62 dia's, die een beeld geven van de mooiste mu seumstukken. Een bandje, dat gelijktijdig wordt gedraaid, voorziet in een be geleidende tekst. „Het ligt in de bedoeling dat de diaserie wordt vertoond gedurende die perio- de's buiten het seizoen, waarop toch verhoudingsgewijs veel toeristen te ver wachten zijn. In de praktijk komt dat neer op de dagen rond de schoolvakan- I Ml nementen, zoals de Zeeuwse Museumtocht en kennismakingsbijeenkomsten." tie's. Het dia-apparaat is overigens niet alleen aangeschaft ten behoeve van het Stadsmuseum. „Het kan ook uitstekend gebruikt worden bij andere eve- Aldus gemeentevoorlichter G. V. Villerius. DEN HAAG - De Raad van Waterstaat wijst minister Smit van Verkeer en Waterstaat op de noodzaak om de financiering van de verbetering van de zeeweringen in het kader van de Deltawet, veilig te stellen. Er moeten aanstonds gelden beschikbaar komen om de voortgang van de werken in 1983 te verzekeren. Voorts zullen - naar het oordeel van de raad - in de toekomst met vasthou dendheid elk jaar de nodige gelden voor dit doel moeten worden gereserveerd. De Raad van de Waterstaat toont zich verheugd over de verklaring van het nieuwe kabi net, waarin wordt gesteld, dat het jaar 1990 moet worden aangehouden als jaar van voltooiing van de verzwaring der zeeweringen.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3