TERUGGANG OVERSLAG IN HAVEN ROTTERDAM TOT STAAN GEBRACHT Inkomsten buitenlands bezoek aan Nederland in 1982 stabiel Vertrek PLO uit Libanon zaak van Gemayel Opslag van explosieven voor PLO in Rotterdam AGENDA Linkse Turken veroordeeld in massaproces aardschokken in Noord-Jemen onair door vonnis Amerikaan deelt bankbiljetten uit Verkeersdode Tonnen schade door flatbrand Tonnen schade door brand in verpleeghuis Vijf man verdacht van fraude installatiebedrijf DEURLOO BV. Jeugdsozen in het weekeinde 2 Hoop op stijging teniet gedaan ROTTERDAM - In de Rotterdamse haven is volgens voorlopige cijfers van het Havenbedrijf in Rotterdam in 1982 252,4 miljoen ton aan goederen overgeslagen. Dat is 0,4 procent minder dan in 1981, toen 253,3 miljoen ton goederen door de haven gingen. In 1982 is echter wel een eind gekomen aan de forse jaarlijkse daling van de over slag die zich sinds het topjaar 1979 (300 miljoen ton) heeft voorgedaan. Uit cijfers, die vrijdag in Rotterdam op de Oudejaarsbijeenkomst van de Havenvereniging door burgemeester Peper zijn bekendgemaakt, blijkt echter wel dat een slecht vierde kwartaal een aanvankelijke hoop op een stijging van de overslag in 1982 teniet heeft gedaan. eind te komen omdat ze niet meer te wijten is aan verminderd gebruik door de raffinaderijen of een terugge lopen doorvoer naar het achterland, maar juist aan een teruggang in de aanvoer van ruwe olie die vanuit Rotterdam verder over de zee wordt getransporteerd. De overslag van olieprodukten steeg met een kwart tot bijna 41 mil joen ton, de ertsoverslag daalde licht tot 35 miljoen ton. De overslag van kolen, al jarenlang een groeisektor, daalde in 1982 met drie miljoen ton jVlffclllA/f* tot ruim tien miljoen tón. Het overi- IiIvUttC ge massagoed (ondermeer de granen) stegen tot 41 miljoen ton. JERUZALEM - De staking die woensdag bij het Israëlische over heidspersoneel is uitgebroken, heeft zich donderdag uitgebreid tot het on derwijs. Doordag ongeveer 60.000 on derwijzers en leraren die bij het vak verbond Histadroeth zijn aangesloten, niet op het werk verschenen, kregen meer dan een miljoen kinderen geen onderwijs. SEOEL - De inflatie in Zuid-Korea is dit jaar de kleinste van de afgelopen twintig jaar. De staatsraad voor eco nomische planning heeft donderdag laten weten dat de groothandelsprij- zen dit jaar zijn gestegen met 2,4 pro cent, het kleinste percentage sinds 1958. Vorig jaar stegen ze met 11,3 procent en het jaar ervoor met 42,1 procent In de eerste negen maanden werd namelijk nog een stijging gekonsta- teerd van 2,8 procent ten opzichte van 1981. Volgens de voorlopige cij fers is de overslag in de massagoed- sektor met 0,8 procent gedaald tot 213,9 miljoen ton en de overslag in de stukgoedsektor met 2,1 procent gestegen tot 38,4 miljoen ton. De meest opvallende ontwikkelingen in de goederenstroom in de Rotterdam se haven zijn in 1982 geweest de forse teruggang met een kwart in de kole- noverslag, de belangrijke groei in het rij-op-rij-af vervoer, de gestaag door gaande groei in de overslag van con tainers en het feit dat de winst in de overslag van olieprodukten groter is geweest in absolute cijfers dan het verlies in de aan- en doorvoer van ru we olie. Peper deed overigens een beroep op de werkgevers en de werknemers in de Rotterdamse haven zich, na het dieptepunt in 1980, te bezinnen op een nieuwe vorm van samenwerken. Daarin passen geen prestigeslagen over meestal reeds achterhaalde stel lingen of werkelijkheden", aldus de Rotterdamse burgemeester. De ge meente Rotterdam is daarbij bereid als gespreksleider te fungeren, zo herhaalde Peper al eerder gedane toezeggingen. Aanvoer De overslag van ruwe olie in de Rotterdamse haven daalde in 1982 met zeven procent tot 87 miljoen ton. Toch lijkt aan deze teruggang een Stukgoed In de stukgoedsektor, waarvan de containeroverslag het belangrijkste onderdeel vormt, steeg de overslag tot 38,5 miljoen ton. Dat is vooral te danken aan de gestaag doorgaande groei in de containeroverslag (vier procent tot 22 miljoen ton) en het rij- op-rij-af verkeer (zeventien procent tot 4,5 miljoen ton). De arbeidsinten sieve klassieke stuksektor kende een teruggang van drie procent en sloeg in 1982 10,7 miljoen ton over. Het aantal zeeschepen dat de Rot terdamse haven in 1982 aandeed steeg met drie procent tot 31.750. De finitieve cijfers over de overslag in de Rotterdamse haven komen pas in het voorjaar gereed en worden door het CBS gepubliceerd. De huidige cij fers zijn geschatte cijfers op basis van resultaten in de eerste 49 weken van 1982. BEIROET - De beslissing over de evacuatie van de strijdkrachten van de Palestijnse bevrijdingsorganisa tie PLO Uit Libanon is aan de Liba nese president Amin Gemayel. Dit heeft de Palestijnse leider Yasser Arafat gezegd in een interview met het Libanese blad As Safir, dat don derdag werd gepubliceerd. ,,De Palestijnse leiders hebben besloten deze zaak over te laten aan de Libanese president, zijn regering en zijn volk", zo stelde Arafat. De naar schatting tussen de 8.000 en 10.000 Palestijnse strijders in het oosten en noorden van Libanon wor den teruggetrokken als dat ertoe bij draagt dat de Israëlische troepen het- land verlaten, aldus de PLO-leider. Hij voegde daaraan toe dat de PLO de gewapende strijd voortzet on danks de verliezen die zijn geleden in de recente oorlog met Israël. WASHINGTON - Een voormalige agent van de CIA die tien dagen gele den in de Verenigde Staten wegens illegale wapenleveranties aan terro risten in Libië tot 15 jaar gevangenis straf werd veroordeeld, heeft drie jaar geleden materiaal voor kneed- bommen, bestemd voor de Palestijn se bevrijdingsorganisatie (PLO), in de haven van RoUerdam opgeslagen. Dit heeft een voormalige medewer ker van Wilson, Alexander Raffio, tegenover de Amerikaanse omroep- maatschappij NBC verklaard. Volgens hem ging het om drie vaten van ruim 20 liter. Raffio zei dt hem was gezegd dat de hoeveelheid voldoende was om „het hele havengebied en de stad op te blazen". Raffio wist tegen- igens te melden dat de Rotterdamse politie enkele dagen geleden een vat en verscheidene kleinere blikken met het explosieve materiaal in beslag had genomen. NBC zei dat Wilsons advokaat het verhaal had tegengesproken. Volgens hem was al het explosieve materiaal in Libië gebleven. De 54-jarige Wilson, die van 1955 tot 1971 voor de Ameri kaanse geheime dienst heeft gewerkt, werd op 20 december in Alexandria in de staat Washington tot 15 jaar gevan genisstraf en een boete van 200.000 dollar veroordeeld. Volgende maand moet hij nog in Houston terechtstaan voor de illegale uitvoer van 20 ton materiaal voor kneedbommen naar Libië. NEW DELHI - In de Noordindiase staat Sikkim is woensdag een helikop ter van de luchtmacht verongelukt waardoor vijf hoofdofficieren om kwamen. Dit heeft het persbureau PTI donderdag gemeld. GOLCUK - In de Turkse havenstad Golcuk is donderdag een van de eerste massaprocessen afgesloten met de veroordeling van 149 linkse militanten. Dit meldde het semi- officiële anatoligsche nieuwsagent schap. De 149 veroordeelden zijn allen le den van de linkse militante „Turkse volksbevrijdingspartij". Ze kregen gevangenisstraffen opgelegd tot tien jaar op de beschuldiging een illegale organisatie te hebben opgericht die zich de vestiging van een commu nistische staat ten doel had gesteld. De rechtbank sprak 110 beklaag den vrij en schortte in acht gevallen het vonnis op. Het proces begon maanden geleden en de meeste be klaagden werden gedurende die tijd in hechtenis gehouden. Sinds de militaire machtsoverna me in Turkije in september 1980 zijn er verschillende massaprocessen geo pend tegen mensen die worden be schuldigd van het veroorzaken van politiek geweld in de tijd voor de mi litaire machtsgreep. De processen, waarbij soms honderden beklaagden tegelijk terechtstaan, betreffen link se activisten, vakbondsleden, Koer dische nationalisten en verscheidene rechts militanten. SANAA - In Noord-Jemen, waar volgens officiële cijfers twee weken geleden 3000 mensen bij een aardbe ving omkwamen, hebben zich don derdag in het gebied van Dhamar, 100 km ten zuiden van de hoofdstad Sanaa, opnieuw aardschokken voor gedaan. Tot nu toe is er alleen mel ding gemaakt van schade. De schokken hadden een kracht van vier tot vijf punten op de schaal van Richter. Veel mensen ontvlucht ten het betrokken gebied om onder dak te zoeken bij verwanten in de hoofdstad. CEDAR RAPIDS, Iowa - De 58- jarige Hughs Bagley heeft donder dag van een gerechtelijke jury in Ce- dar Rapids in Iowa een smartegeld- som van 8.700.000 dollar toegewezen gekregen ten koste van de firma die hem in 1975 aan de dijk zette. Bagley had de firma aangeklaagd wegens smaad, schending van zijn privéleven en bemoeizucht met con tracten. De advocaat van „Iowa Beef Pro cessors, Inc." zei: „Wij zijn onderste boven van het vonnis. Wij vinden het niet in overeenstemming met de aan gedragen feiten. We gaan in hoger be roep". WICHITA FALLS (Texas) - De poli tie van Wichita Falls in de Ameri kaanse staat Texas heeft donderdag korte tijd een jongeman aangehou den die zich uitgaf voor „zoon van God" en die bankbiljetten in de lucht wierp. Een dertigtal nieuwsgierigen had zich rondom de jongeman geschaard, dié minder vrijgevig bleek dan zo op het oog mocht lijken. Hij zei tegen de voorbijgangers dat als zij het geld opraapten, zij blijk gaven van heb zucht en naar de hel zouden gaan. De jongeman werd door de politie losgelaten toen bleek dat hij zijn ei gen geld - 900 dollar - aan het uitdelen was geweest. Wel kreeg hij de raad te waken voor dieven en zijn dollars niet op de openbare weg rond te strooien. Maar eenmaal weer buiten hervat te hij zijn vrijgevigheid-met-een- luchtje en verleidde voorbijgangers om voor een handvol dollars hun zie- leheil op het spel te zetten. SCHOONEBEEK - De 19-jarige B. J. Finke uit Schoonebeek is donder dagavond door een verkeersongeval in zijn woonplaats om het leven ge komen. De jongen reed met zijn mo tor op de weg Europaweg toen hij werd geschept door een inhalende personenauto. Van de vier inzitten den van deze auto raakten er drie ge wond, van wie één ernstig. EDE - Een felle uitslaande brand heeft donderdagavond voor enkele tonnen schade aangericht in een flat aan de Jamep Wattstraat te Ede. De woning waarin het vuur ontstond is volledig in de as gelegd. De onderste twee flatwoningen liepen grote rook- en waterschade op. Door de brand zijn drie gezinnen in het flatgebouw dakloos geworden. De oorzaak van het vuur is nog onbekend. HEEMSTEDE - Een felle uitslaan de brand heeft donderdagavond voor enige tonnen schade aangericht in een verpleeghuis aan de Glipper- dreef in Heemstede. Persoonlijke on gelukken hebben zich niet voorge daan, alle in het tehuis aanwezige be jaarden konden door de brandweer in veiligheid worden gebracht. De brand, die uitbrak in de verzorgings afdeling van het verpleeghuis Bos- beek, is waarschijnlijk veroorzaakt door een drooggekookt pannetje, al dus de politie. Het vuur werd bestreden door brandweerkorpsen van Heemstede, Bennebroek en Haarlem. Ruim an derhalf uur na de melding, om streeks half acht, kon het sein brand meester worden gegeven. Volgens de brandweer zou het nablussen nog wel enige tijd in beslag nemen. De brand heeft een gedeelte van het dak van de verzorgingsafdeling vernield. Enige kamers zijn geheel uitgebrand. DEN BOSCH - De politie in Den Bosch heeft vijf man aangehouden die worden verdacht van fraude ten nadele van de belastingen en het So ciaal Fonds Bouwnijverheid. De vijf mannen werkten bij een inmiddels failliet verklaard schildersbedrijf in Den Bosch. De politie schat de schade voor het SFB op 270.000 gulden. De •belastingen.komen 600.000 gulden te kort aan niet afgedragen inkomsten en loonbelasting, aldus heeft de poli tie donderdag bekendgemaakt. DEN HAAG - Minister Braks van landbouw heeft besloten de financië le bijdrage voor eigenaren van na tuurterreinen voor het jaar 1982 als nog toe te kennen. Het ministerie heeft dit donderdag bekendgemaakt. In juli had zijn voorganger De Ko ning deze rijksbijdrage met terug werkende kracht tot 1 januari opge schort. De bijdrage wordt alleen betaald aan grondeigenaren die voor 1 april een aanvraag hebben ingediend. Per hectare natuurterrein bedraagt de bijdrage 95 gulden. Overigens kan voor 1983 geen aanvraag worden in gediend. Advertentie DEN HAAG - Dit jaar is er een einde gekomen aan de groei van inkomsten uit buitenlands bezoek aan Neder land. In 1980 en 1981 namen die inkomsten uit onder meer het toerisme elk jaar nog met 600 miljoen gulden toe. Dit heeft dr. M. C. Tideman, economisch adviseur voor toerisme en docent aan de Hogere Hotelschool te Scheveningen, in een gesprek met het A.N.P. gezegd. „Het was te verwachten, dat de bomen niet tot in de he mel zouden blijven groeien, een stijging van rond 20 pro cent per jaar kan niet blijven doorgaan. Ik zal blij zijn als wij in 1982 het goede peil van 1981 (vier miljard gul den) zullen handhaven. Dat betekent natuurlijk toch een daling in hoeveelheid, omdat deze bestedingen van bui tenlandse reizigers in ons land beïnvloed zijn door een inflatie van zes procent". ZIERIKZEE - In het pand uan de fam. B. aan de Minderbroederstraat brak donderdagmiddag om half vier een schoorsteenbrand uit. De brandweer arri veerde snel ter plaatse na drie minuten. Zeven minuten later was het brandje geblust. De schade is nihil. Volgens de brandweer uraj de schoorsteen schoon, maar wel zat er een beetje teer aan de binnenzijde van de pijp. Vermoedelijk is dat de oorzaak voor het brandje geweest. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Dr. Tideman verwacht, dat de reis- vcrkeersbalans met een half miljoen gulden zal dalen tot 4,7 miljoen gul den. „Maar op het gigantisch over schot op de nationale betalingsba lans van ongeveer twaalf miljard gulden is die vermindering niet be langrijk. Het gaat om het scheppen van meer arbeidsplaatsen in ons land door aanzienlijk meer binnenlandse vakanties", aldus dr. Tideman. KIRVAT SHMONA Isracl en Li banon hebben donderdag tijdens de tweede gespreksronde over terug trekking van de Israëlische troepen uit Libanon nog geen overeenstem ming bereikt over een agenda voor de besprekingen. Toch was volgens waarnemers de sfeer bij het overleg in het Noord-Israëlische Kirvat Shmona beter dan het eerste gesprek, dat dinsdag in de Libanese plaats Khalde is gehouden. Tideman zegt dot de reisuitgaven van Nederlanders in het buitenland in 1982 met ongeveer vijf procent zul len dalen, duidelijk meer dan de twee procent in 1981. Volgens hem komt juist in de va- kanticbesteding de koopkrachtver mindering tot uiting. Nederlanders gaan (nog) minder op vakantie. Het aantal vakanties van Nederlanders in de wereld wordt slechts verhou- dingsgewljsovertroffen door de veel rijkere Zweden, Zwitsers en Noren. Oorzaken Over de oorzaken van eerstge noemde stabilisatie zegt Tideman: „In tegenstelling tot wat vaak ge dacht wordt bij het gebruik van het woord toerisme slaat het reisverkeer niet alleen op recreanten maar ook op zakelijk verkeer. Dat maakt vol gens mijn berekening veertig procent van de ontvangsten in ons land uit. Beide marktsegmenten staan door de economie onder druk". Het zakelijk reisverkeer is volgens Tideman van enorm belang, met na me in het verkeer met de Duitse Bondsrepubliek (ongeveer 40 procent van de deviezenontvangsten). Juist de Duitsers laten Nederland - zake lijk en recreatief - de laatste jaren enigszins in de steek, waarbij ook sprake is van een verschuiving van logies- naar dagbezoek. Dit gaat ge paard met een lagere gemiddelde dagbesteding. Ook de sterke achter uitgang van het besteedbaar inko men van Belgen is bij ons merkbaar, aldus Tideman. Daar tegenover staat een wat hij noemt opvallend herstel van de Noordamerikaansc markt, met name door de koersstijging van de dollar (plus tien procent). Omdat ook de Britten nog steeds in toenemende mate ons land bezoeken kon het ver lies van de huurmarkten aardig wor den goedgemaakt, aldus Tideman. HET WEEROVERZICHT DE BILT - Zowel de minimum als de middagtemperatuur komen de eerste dag van 1983 op een wat hoger niveau te liggen. Het hogedrukge- bied dat het weer de laatste dagen be heerste, trekt zich geleidelijk verder naar het zuidoosten terug en verliest zijn invloed op het weer in west- Europa. Daardoor kan een depressie, waarvan de kern vrijdagmorgen bo ven IJsland lag, tot het vasteland van Europa doordringen. Rond dit lagedrukgebied stroomt minder kou de lucht naar ons land en in de mid dag kan de temperatuur aan de kust ongeveer zeven graden bedragen. He laas brengt de depressie ook veel be wolking waaruit lAter op de dag wat regen kan vallen. weekend servicedienst tel. (01110)6255 Zaterdag 1 januari Zierikzee Rode Kruis Ziekenhuis. Ziekenom roep radio Nomen Nescio, program ma. 15.45 - 16.45 uur. Bioscoop de Concertzaal. ,,De grote achtervolging". 19.00 uur. Bioscoop de Concertzaal. Tiroler Blondjes. 21.30 uur. Zondag 2 januari Zierikzee Bioscoop de Concertzaal. „De grote achtervolging". 20.00 uur. Maandag 3 januari Zierikzee Pr. Julianaschool. Kursus bijenteelt voor gevorderden. 19.30 uur. Dinsdag 4 januari Zierikzee „Huis van Nassau". 60e jaarvergade ring Vereniging van Oud-leerlingen Tuinbouwwintercursussen te Zierik zee. 20.00 uur. Kerkwerve Verenigingsgebouw. Bejaardensoos. 14.30 uur. Haamstede Hotel Bom. Nieuwjaarsreceptie Ned. Ver. van Huisvrouwen. 13.30 uur. Brouwershaven Tonnenmagazijn. Praatbijeenkomst over „Aardappelteelt". 13.30 tot 16.30 uur. Woensdag 5 januari Zierikzee Raadzaal stadhuis. Commissie mid denstand. 20.00 uur. Donderdag 6 januari Zierikzee Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur. Concertzaal. Diashow en films over groente en fruit. Kon. Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde. 20.00 uur. Vrijdag 7 januari Zierikzee „Huis van Nassau". Feestavond vo gelvereniging „Zang en Kleur". 20.00 uur. Zaterdag 8 januari Zierikzee Bovenzaal Mondragon. Nieuwjaars bijeenkomst P.v.d.A. 20.00 uur. Concertzaal. De Hortensia. 20.00 uur. Brouwershaven Ophalen oud papier sportvereniging. Vanaf 9.00 uur. Dinsdag 11 januari Zierikzee Herv. Verenigingsgebouw. Bijeen komst Ver. van Vrijzinnig Hervorm den. 20.00 uur. Serooskerke Dorpshuis. Hoorzitting Kleine Ker nen Experiment. 19.30 uur. Big „S" (Burgh-Haamstede) Openingstijden: vrijdag van 20.00-23.00 uur; zaterdag van 20.00- 24.00 uur. Zondag van 14.30-18.00 uur. De Pul (Bruinissc) Openingstijden: vrijdag 19.30 - 23.00 uur, zaterdag 19.30 - 24.00 uur; zon dag gesloten. Brogum (Zierikzee) Openingstijden: vrijdag gesloten; za terdag 20.00-1.00 uur; zondag 15.00 - 18.00 uur, met een film. Trace (Scharendijke) Openingstijden: vrijdag 24.00 tot 2 uur *s nachts; zaterdag 20.00-24.00 uur, zondag 14.30-17.30 uur (01110) 6551 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17 30 uur: (01110) 5396 (01112) 1774. (01110) 6564 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18 30 uur

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2