GEMEENTE ZIERIKZEE NAM AFSCHEID VAN MACHINIST VAN DER WELLE Oudheidkundig bodemonderzoek Nieuwe Boogerdstraat afgerond GEZOND SLAPEN! WW DE ZIERIKZEESCHE COURANT Dieselolie begin januari twee cent goedkoper Geen kloosterfunderingen wel waardevolle vondsten P£ 81 tr UW TAXATEUR MC ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek .Agenda". Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1. 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling f 34,90, per jaar f 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) f 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Vrijdag 31 december 1982 139ste jaargang Nr. 23244 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Postdirekteur neemt afscheid Burgemeester De Meester: „U bent een blijmoedig mens ZIERIKZEE - „Vanaf het moment dat u bij de gemeen te in dienst bent gekomen, heeft u strijd gevoerd met en tegen het water. Zeeuwser kan het al bijna niet. U bent iemand die op uitstekende wijze zijn werk verrichtte en bij nacht en ontij steeds inzetbaar was; kortom een man om op te bouwen. U bent bovendien een blijmoedig mens, die aan elke zaak wel een vrolijke kant weet te ontdekken". Advertentie RMMMMMWWWIAWVIAI Restaurant Renesse voor reservering: tel. 01116-1215 in de wintermaanden maandag en dinsdag gesloten, uitgezon derd diners en partijen. ROTTERDAM - De prijzen van die selolie gaan bij Shell en BP met in gang van 3 januari met twee cent om laag ten gevolge van de prijsontwik kelingen op de internationale pro- duktenmarkt. De beide maatschap pijen hebben dit donderdag meege deeld. De prijs van dieselolie zal (zelftank) bij Shell dan ongeveer 1,18 gulden per liter bedragen. Bij Shell gaan ook de prijzen van gasolie, huis brandolie en petroleum met twee cent per liter omlaag. BP verlaagt de prijs van gasolie met 1,7 cent per li ter. Bij de prijzen is rekening gehou den met verhoging van de luchtver ontreinigingsheffing per 1 januari Deze woorden sprak burgemeester Th. H. de Meester van Zierikzee gisteren tot de heer C. van der Welle, machinist in gemeentedienst. De heer Van der Welle maakt met in gang van 1 januari gebruik van de VUT-regeling en ter gelegenheid van dat feit werd hem in de trouwzaal van het stadhuis een afscheidsrecep tie aangeboden. Vele genodigden, waaronder het kollege van B en W, maakten van de gelegenheid gebruik om de scheiden de eerste man van de keersluis de hand te drukken. Burgemeester De Meester begon zijn toespraak met een kort resumé van de loopbaan van de heer Van der Welle. ,,Na de ramp in 1953 kwam u in tijdelijke dienst van de gemeente; u begon toen met het leegpompen van de stad. Vanaf dat moment is uw loopbaan steeds verwant geweest met het water. Het tekent de man, dat u sinds die tijd bent opgeklommen tot eerste man van de keersluis". De Meester bood namens het ge meentebestuur enkele kado's aan, die de heer Van der Welle bij zijn gro te hobby - tuinieren - goed van pas komen. Kennis Ook de direkteur gemeentewer ken, de heer J. Louwerse, richtte het woord tot de scheidende. Hij memo reerde de grote kennis, die Van der Welle in de loop der tijd heeft opge daan. ,,U bent een man van werken en studeren. Verschillende kursussen heeft u min of meer op eigen initia tief gevolgd, omdat u dacht dat zoiets bij het werk wel van pas zou kunnen komen. Mede daardoor zal straks uw grote kennis van de sluis en de gema len node gemist worden". Louwerse memoreerde tevens het feit dat Van der Welle nogal wat nevenfunktie's heeft bekleed. Enkele anekdote's daarover wekten bij de aanwezigen de nodige hilariteit. „Velen vinden het vanzelfsprekend dat bij hoog wa ter de keersluis op tijd dicht gaat. Dat is echter een taak, die u met gro te zorgvuldigheid en inzet heb ver richt. In dat kader bent u één van de grootste welzijnswerkers van de stad Zierikzee. Wij zijn u daarvoor heel veel dank verschuldigd". Namens Grote schalen oliebollen gaven een extra feestelijk tintje aan de afscheidsbijeenkomst van machinist Van der Welle. het personeel van de dienst bood de heer Louwerse een enveloppe met in houd aan. De laatste spreker was collega Joost Struik, die in dichtvorm de le vensloop van Van der Welle naar vo ren bracht. Tot slot sprak de heer Van der Wel le enkele woorden van dank voor de kado's en de lovende woorden. Bij PAAUWE MEUBELEN te Zonnemaire vindt u alles wat u weten moet. ZIERIKZEE - Hef oudheidkundig bodemonderzoek op het terrein in de Nieuwe Boogerdstraat is afgerond. Woensdag gingen de heren P. R. M. v. d. Sneppen en F. Beekman met hun trouwe leerlingen voor de laatste maal op zoek naar overblijfselen uit een ver verleden. Het ruim twee maanden durend onderzoek heeft een aantal opmerkelijke voorwerpen met historische waar de opgeleverd. Gehoopt werd ook te stuiten op de funda menten van het vroegere Predikherenklooster, dat is niet gebeurd, maar de overige vondsten maakten veel goed. Zoals reeds eerder gemeld, werden wel funderingen aangetroffen van muren, hoogstwaarschijnlijk opge bouwd uit stenen van het Predikhe renklooster. Door middel van de spe cie kon echter vastgesteld worden, dat die muren pas rond 1600 gemet seld waren. De opgegraven voorwerpen, zoals een fraaie lepel met een zogenaamde gekroonde roos van Tudor, een Wan- friedschotel van rond 1600 en een aantal tabakspijpjes zullen allen een plaatsje krijgen in een apart in te richten afdelinkje in het gemeente museum. Waterputten De afgelopen week bracht voor de bodemonderzoekers nog een verras- ZIERIKZEE - In de afgelopen week werd bij het oudheidkundig bodem' ondersoek in de Nieuwe Boogerdstraat een fraaie Majolika-schaal gevonden. Hij prijkt voorlopig op het kantoor van gemeentevoorlichter Ger Villerius, maar sal te sijner tijd in het gemeentemuseum worden tentoongesteld. sing: men stuitte op een waterput, of beter gezegd op twee waterputten: in de voor een deel nog aanwezige duig van de ene put, was een kleinere wa terput ingebouwd. Juist in water- of afvalputten worden vaak zeer gave voorwerpen aangetroffen. Zo ook deze keer. Enthousiast laat de heer Van der Sneppen weten dat een hele mooie Majolikaschaal (voorlopër van het Delftsblauw) werd opgegraven. Slechts aan het randje van de schaal ontbreken enkele kleine stukjes. Ook werd een testje (drinkbakje) ge vonden, weliswaar in scherven, maar die konden inmiddels in elkaar gezet worden, alleen het oortje bleek te ontbreken. Over een groot oppervlakte in dc noordoost-hoek van het sloopterrein werd de bodem onderzocht tot op een diepte van 3Vi m. Dc heer Van der Sneppen laat weten, dat dit alleen mogelijk was doordat de gemeente een prima pomp ter beschikking stel de. Het grondwater stroomt op deze diepte, vooral in de puinlagen, im mers in snel tempo van alle kanten toe. Tijdens deze opgravingen wer den ook overblijfselen en produktie- afval van de vroegere zeepziederij aangetroffen. Deze vondsten zullen nader onderzocht worden door me vrouw drs. Th. M. dc Graaf van de Werkgroep Industriële Archeologie van de Zeeuwse Culturele Raad. Zwart geblakerd In een wat dieper liggende puin laag van ongeveer 50 cm werden kloostermoppen en scherven van dakpannen gevonden. Het bijzonde re van die scherven is, dat ze aan één kant zijn zwart geblakerd. Volgens de heer Van der Sneppen is hier dan ook duidelijk sprake van overblijfse len van het Predikherenklooster. waar in het verleden drie branden hebben gewoed: de eerste in 1414, de tweede in 1458 en de laatste rond 1600. De scherven zijn te determine ren: het zijn Middeleeuwse dakpan nen uit de 15e eeuw en hij gaat er dan ook vanuit, dat ze bij de eerste of de tweede 'brand werden geblakerd. Ook de aangetroffen kloostermop pen werden vervaardigd uit 15e eeuws steenwerk. Dieper graven dan 3V2 m had vol gens de heer Van der Sneppen geen zin: ,,Op die diepte kwamen we op de ongestoorde kleilaag (de zogenaamde „Spier")", legt hij uit. Met een krach tige grondboor kon vastgesteld wor den, dat in deze laag geen steenresten meer aanwezig zijn. Een aardige vondst was verder een vrijwel geheel gaaf tegeltje uit de tweede helft van de 18e eeuw U/2 1775); een tegeltje met blauw landschapstafereel en paarse randen. Van dit type tegel (met paarse ran den) werden ook veel scherven ge vonden, sommige met religieuze op schriften en/of motieven. Het wordt nog een hele puzzel de vele scherven uit te zoeken en tot tegels te herstel len: er staan drie dozen vol gereed. Een oud-leerling van de heer Van der Sneppen, de heer Toon de Bruin heeft aangeboden zich met dit werk te be lasten. Hij gaf gedurende het gehele onderzoek blijk van grote belangstel ling en verleende nogal wat hand- en spandiensten. verder staat er nog een zak met oud aardewerk gereed ter nadere beoor deling door de heer Oele van de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek In Middelburg. Dat de bodem van het terrein in de Nieuwe Boogerdstraat heel miniteus werd nagezocht, moge blijken uit het feit, dat ook heel kleine voorwerpjes of deeltjes daarvan werden opgegra- Dit nummer bestaat uit 8 pagina's. Het oude wordt nooit oud; oud i wordt alleen het nieuwe. ven, zoals een stuk heft van een mes, gemaakt uit been. Verder ook een stukje been, dat vroeger als handvat op een haarkam werd aangebracht. Soms valt het niet mee dei-gelijke kleine vondsten direkt te bestemmen en te determineren. Van der Sneppen en Beekman hebben in dezen veel ge mak gehad van het fraaie boek „Op gravingen in Amsterdam", waar heel gedetailleerd wordt uitgewijd over de opgravingen in de hoofdstad voor afgaand aan de Metro-bouw. Reeds kort na het begin van het oudheidkundig bodemonderzoek, werden zoals bekend een drietal ste nen aangetroffen, naar alle waar schijnlijkheid afkomstig uit de ga- rartcynefabriek, die, voor de lagere school werd gebouwd, in de Nieuwe Boogerdstraat was gevestigd. Drs. De Graaf heeft inmiddels kun nen vaststellen, dat die stenen de on derdelen vormden van een maalinstallatie in die' garancynefa- briek. De grootste steen met een ope ning van ongeveer 30 m2 lag boven op. In die opening werd de meekrap gestort, tussen de onderste stenen werd de. meekrap vervolgens gema len. Dit maalsysteem bleek in een Engels boek beschreven te staan. Nu het onderzoek is afgerond, gaat de heer Van der Sneppen een verslag schrijven met een duidelijk ingete kende kaart van wat op welke plek werd gevonden. Hij is er van over tuigd, dat het terrein heel goed is uit gekamd en de bodem nu geen echte historische verrassingen meer biedt. Niet alleen hij en de heer Beekman bedreven dit onderzoek met veel ge noegen, ook de leerlingen, die eraan deelnamen, toonden een grote be langstelling voor de historie en de overblijfselen daarvan. „En dat mag ook best, als je in een stad als Zierik zee woont", vindt de heer Van der Sneppen. Verwachting tot zaterdagavond: Hogere temperaturen Veel bewolking en tegen de avond mogelijk wat regen; minimumtempe ratuur ongeveer 3 graden; middag- temperatuur van 7 graden aan de kust tot 4 graden in het zuidoosten van het land; vrij krachtige en aan de kust tot hard toenemende zuid westen wind. WEERSVOORUITZICHTEN Verwachting t/m dinsdag 4 januari: Zondag: Half tot zwaar bewolkt Kans op neerslag: 40%. Min.temp.: 4 gr. Middagtemp.: 6 gr. Windkracht: west 4 Maandag: Veel bewolking Kans op neerslag: 80%. Min.temp.: 5 gr. Middagtemp.: 8 gr. Windkr.: zuidwest 5 Dinsdag: Kans op neerslag: 60%. Min.temp.: 6 gr. Middagtemp.: 8 gr. Windkracht: zuidwest 5 ZON- EN MAANSTANDEN 1 jan. Zon op 8.48, onder 16.39 Maan op 19.12, onder 10.40 2 jan. Zon op 8.48, onder 16.40 Maan op 20.37, onder 11.16 3 jan. Zon op 8.48, onder 16.41 Maan op 22.01, onder 11.43 Laatste Kwartier: 6 jan. (5.00) HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwater 1 jan. 3.40 17.00 10.06 22.19 2 jan. 4.34 17.52 10.56 23.07 3 jan. 5.25 18.31 11.44 - Springtij: 1 januari Advertentie van onroerende goederen In geheel z.w.-Neder(tnd MBB1JS/FJE KOEPEL, Breda 076 222511 Bergen op Zoom 01640-41900 Roosendaal 01650-40150 Haamstede 01115-1224

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1