Onderzeeër ontsnapt of vrijgelaten? Belastingaftrek groot onderhoud maximaal 20.000 gulden AGENDA Moskou valt paus en Vaticaan aan Nooit meer parlementaire democratie in Suriname Biir Conflict op Aruba om benoeming gezaghebber Kernversmelting- reaktor met succes in werking WEEKEINDE- ARTSENDIENST DIERENARTS APOTHEEK Zweden bewijst aanwezigheid onderzeeboot Twijfel in Zweden: WolerUlondjes op het liefdespad Naar crisis in Portugal Finse regering stapt op Arafat wil Arabische topkonferentie Jeugdsozen in het weekeinde 2 DEN HAAG - Het aftrekbare bedrag voor groot onder houd aan de eigen woning is vastgesteld op maximaal 20.000 gulden per jaar. Kosten mogen pas worden afge trokken als zij een drempel overschrijden van twee en een half maal het zogenaamde huurwaardeforfait (de netto-huurwaarde van de eigen woning die voor de be lastingaangifte bij het eigen inkomen moet worden op geteld), met een minimum van tweeduizend gulden. SEOEL (Zuid-Korea) - Bij een ho telbrand in de Zuidkoreaanse stad Taegu, in het zuidoosten van het land zijn woensdagmorgen tien of elf men sen om het leven gekomen en 13 of 15 gewond. De brand in het toeristenho tel Kumho begon om ongeveer 07.00 (dinsdagavond elf uur onze tijd) en breidde zich snel naar bovenverdie pingen uit. MOSKOU - Een tijdschrift in de Sowjet-Unie heeft de anti-commu nistische politiek van het Vaticaan" veroordeeld. Het blad verwijt paus Johannes Paulus II ervan dat hij je gens de landen van Oost-Europa een „behoudener en hardere" politiek voert dan zijn voorganger. Het maandblad „Polititsjeskoje Samoobrasowanie" schrijft in zijn uitgave van december, dat de plaatsvervanger van de heilige Pe trus" spreekt in het belang van de heersende kapitalistische klasse, of schoon hij christelijke taal bezigt. Onder de dekmantel van de religie bedrijven talrijke „diensten en orga nisaties" van het Vaticaan op grote schaal een anti-communistische pro paganda. Het Vaticaan luidt „specia listen in de verbreiding van het ka tholicisme" op en stuurt hen naar Oosteuropese landen, aldus het tijd schrift, Het Sowjet-blad noemt de gebeur tenissen in Polen een bewijs voor de activiteiten van reactionaire krach ten in de Katholieke Kerk. Polen is echter niet het enige doelwit van de „ondermijnende activiteit" van het Vaticaan. Zo meent het blad. Om de aftrek te financieren hebben minister Ruding en staatssecretaris Koning van financiën voorgesteld het forfait te verhogen met tweetien- de procent-punt tot anderhalf pro cent van de waarde van de woning in bewoonde staat. De bewindslieden hebben woensdag een brief gestuurd naar de Tweede Kamer over de tijde lijke verruiming van de fiscale af trekbaarheid. Het wetsontwerp zal zo spoedig mogelijk worden inge diend. In de nieuwe regeling willen de be windslieden het huidige begrip groot onderhoud handhaven. Dat betekent dat aftrekbaar zijn de kosten van on derhoud, noodzakelijk om de woning in stand te houden. Daarbij valt te denken aan werkzaamheden wegens verzakking of verrotting van balken, de vervanging van de elektrische be drading, het vervangen van een ka potte riolering of van verrotte raam kozijnen en het opheffen van gebre ken aan de dakconstructie. Schilderwerk Schilderwerk komt alleen in aan merking als het direct verband houdt met groot onderhoud. In de nieuwe regeling worden ook de kosten van thermische isolatie aftrekbaar, ech ter ook voor zover deze kosten direct samenhangen met groot onderhoud, dus als bijvoorbeeld een dak wordt gerepareerd en gelijktijdig geïso leerd. Deze aftrek moet gezien wor den als een specifieke maatregel ter bevordering van energiebesparing, alsud Ruding en Koning in hun brief aan de Kamer. Bouterse: PARAMARIBO - „Er zal nooit meer een parlementaire democratie komen in Suriname". Dit heeft de Surinaamse bevelhebber Desi Bou terse gezegd in een vraaggesprek met de televisie in zijn land, zo meldde het gecontroleerde persbureau SNA woensdag. Volgens Bouterse wordt nu „rustig" gewerkt aan een nieuw re geerprogramma en een nieuwe rege ring en komt er nooit meer een parle mentaire democratie. Hij stelde ver der dat „een van de grootste landen in de regio" zich bereid heeft ver klaard de nodige financiële steun te verlenen „ter overbrugging van de huidige periode". Om welk land het gaat zei Bouterse niet. De lening moet worden gezien als een „politie ke lening" en is bedoeld om te voor komen dat er sociale en economische chaos ontstaat in Suriname, aldus Bouterse. Bouterse stelde dat de parlemen taire democratie in Suriname nooit heeft gefunctioneerd. Hij herinnerde aan de „wilde taferelen in het parle mentsgebouw, waarbij parlementa riërs beslist niet het landsbelang dienden", zo meld SNA. De lening moet volgens Bouterse voorkomen dat er sociale en econo mische chaos ontstaat in Suriname, als gevolg van de stopzetting van de financiële steun door Nederland. Hij herhaalde dat Suriname „juridisch, diplomatiek en internationaal" de stopzetting van de ontwikkelings hulp zal aanvechten. „Nederland zal dat geld moeten betalen, wij hebben er recht op", zo zei de militaire machthebber. Volgens Bouterse heeft Suriname op geen enkele wijze het samenwerkingsverdrag met Ne derland geschonden en kan ons land niet door middel van „manipulatie met ontwikkelingsgelden" bepalen wat er in Suriname gebeurt. WA> ffif P Verwachting tot vrijdagavond: Veel bewolking Overwegend droog met veel bewol king en plaatselijk mist; minimum temperatuur ongeveer 2 graden, mid- dagtemperatuur van 2 graden in Limburg tot 7 graden in het noord westen van het land; zwakke, later matige zuidwestelijke wind. WEERSVOORUITZICHTEN Verwachting t/m maandag 3 januari Zaterdag: Veel bewolking Kans op neerslag: 50%. Min.temp.: 4 gr. Middagtemp.: 7 gr. Windkracht: zuidwest 5 Zondag: Half tot zwaar bewolkt Kans op neerslag: 70%. Min.temp.: 4 gr. Middagtemp.: 7 gr. Windkracht: west 5 Maandag: Kans op neerslag: 80%. Min.temp.: 4 gr. Middagtemp.: 8 gr. Windkracht: zuidwest 6 ZON- EN MAANSTANDEN 31 dec. Zon op 8.48, onder 16.30 Maan op 17.50, onder 09.50 Laatste Kwartier: 6 januari HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwater 31 dec. 3.05 16.03 9.15 21.34 Springtij: 1 januari HET WEEKOVERZICHT DE BILT - Een krachtig hogedruk- gebied met in het centrum boven Luxemburg een druk van 1040 milli bar trekt het komende etmaal naar het westelijke Alpengebied. Als ge volg daarvan komt morgen een zuid westelijke stroming tot stand. Daar mee wordt lucht uit Frankrijk aange voerd. waarin mistvelden en laag hangende bewolking meedrijven. Te gen de avond kan op de nadering van een zwakke oceaanstoring in het westen en noorden van het land wat motregen vallen. Echter de hoeveel heid neerslag zal naar verwachting gering zijn De minimumtempera tuur ligt de komende nacht even bo ven het vriespunt. Morgenmiddag wordt het in Lim burg en in de Achterhoek niet war mer dan een graad of 3, maar in het noordwesten, waar de lucht over zee komt, kan het 7 graden worden De zuidwestelijke wind is eerst zwak. maar neemt in de loop van de dag toe tot matige en in het Wadden gebied mogelijk tot vrij krachtig In en na het weekeinde komt er over onze omgeving een westelijke stroming tot ontwikkeling, daarmee worden enkele regenzones aange voerd. terwijl de temperatuur enkele graden stijgt Hf.rx ORANJESTAD/DEN HAAG - Een delegatie van de eilandsraad van Aruba (eilandelijk parlement) zal er bij minister van Antilliaanse zaken, Drs. J. de Koning, op aandringen spoedig een gezaghebber (te vergelij ken met een burgemeester, Red.) PRINCETON - Het is geleerden aan de universiteit van Princeton in de Amerikaanse staat New Jersey voor het eerst gelukt de fusieproefreactor Tokamak in werking te stellen. Woordvoerder Anthony Demeo van het laboratorium voor plasmafy sica in Princeton heeft meegedeeld dat de reactor vorige week in de nacht van donderdag op vrijdag ge durende vijfhonderdste seconde plasma heeft geproduceerd. In begin sel is aldus de weg geopend naar de opweking van elektriciteit op een veilige, economische en voor het mi lieu vriendelijke wijze. De bouwfase heeft zeven jaar ge duurd en heeft 314 miljoen dollar(850 miljoen gulden) gekost. Nu is de be proevingsperiode begonnen. Van grote betekenis is volgens De meo het feit dat plasma werd gepro duceerd in de machine, die tweemaal zo groot is als eerdere uitvoeringen, en dat „alle subsystemen werkten". voor het eiland. De eilandsraad nam dinsdagavond met 13 tegen 7 stem men een motie aan, waarin het bestuurskollege van Aruba wordt ge machtigd een dergelijke delegatie sa men te stellen. De motie is een uitvloeisel van een slepend konflikt tussen aan de ene kant de Arubaanse meerderheidspar tij MEP en aan de andere kant de cen trale regering in Willemstad en de Arubaanse oppositiepartijen AVP en PPA. De beide laatste partijen heb ben zitting in de centrale regering. De MEP heeft geweigerd in de rege ring plaats te nemen. Op de achtergrond van het konflikt spelen de naderende eilandsraadver kiezingen (april volgend jaar), die leiden tot toenemende polarisatie tussen de Arubaanse partijen hebben vergroot. De verhoudingen tussen MEP en de andere Arubaanse partij en zijn ook gespannen, sinds de toe treding van AVP en PPA tot de cen trale regering. De eilandsraadverkie zingen zijn van bijzonder belang, nu volgend jaar ook een ronde tafel kon- ferentie zal plaatsvinden over de toe komst van Aruba. De MEP heeft zich vastgelegd op een aparte status voor Aruba over twee jaar en onafhanke lijkheid over tien jaar. De andere Arubaanse partijen gaan in hun stre ven minder ver dan de MEP. DEN HAAG - Ruim 1,2 miljoen werknemers die onder een CAO val len (meer dan de helft van alle CAO- ers) krijgen per 1 januari geen prijs- kompensatie. Zaterdag 1 en zondag 2 januari Dokter H. J. M. Sleegers, Noordgou- we, tel. (01112) 1480, neemt waar voor dokter Bontkes, dokter Van Geer en dokter Vis ser. Spreekuur voor dringende gevallen zaterdag- en zondagmorgen van 11.00-11.30 uur. Zaterdag 1 januari 8.00 uur tot zon dag 2 januari 8.00 uur. Dokter L. A. M. Bruel, „De Waag", Markt Brouwershaven, tel. (01119) 1280, neemt waar voor dokter Flach, dokter Stenger en dokter Van Beek-Verbeek. Zondag 2 januari 8.00 uur tot maan dag 3 januari 8.00 uur. Dokter J. L. Flach, Jan van Renesse- weg 6, Renesse. Tel. (01116) 1280, neemt waar voor dokter Bruel, dokter Stenger en dok ter Van Beek-Verbeek. Dokter A. M. Dorrestein, Dorps weg 5, Bruinisse tel. (01113) 1280, neemt waar voor dokter Van den Berg en dokter Speel man. Tandarts A. Broere, Meekrapstraat 7, Brouwershaven,tel. 01119-1588 neemt waar voor geheel Schou- wen-Duiveland. De weekenddienst bestaat uit twee spreekuren voor spoedgevallen na melijk van zaterdag- en zondagmid dag van 17.00-17.30 uur. Zuster T. de Ronde,Schoolstraat 20, Bruinisse. Tel. (01113) 1729, neemt waar voor Zierikzee. Zuster L. Giljam, Stelbergstraat 15, Bruinisse. Tel. (01113) 1652, neemt waar voor Bruinisse en Duiveland. Zuster A. v. d. Schelde,Spuislop 14, Brouwershaven. Tel. (01119) 1682 heeft dienst voor geheel Schouwen. Dierenarts S. Bergsma, Zierikzee tel. (01110) 2180 heeft dienst voor Schouwen-Duiveland. Apotheek C. C. H. Verschuren, Zie rikzee, Dam 18 is op zaterdag en zondag geopend van 12.00- 12.30 uur en van 18.00-18.30 uur. Bel voor noodgevallen alarmcen trum Noord- en Midden-Zeeland, tel. (01100)14444. Gehandicapten adviesbureau Zee land. Adviseur: J Meertens, tel. 01113-2215. STOCKHOLM - De Zweedse mari ne beschikt over bewijzen dat zich in oktober daadwerkelijk een of meer vreemde onderzeeboten hebben op gehouden bij een geheime marineba sis voor de kust van Zweden. Dui kers hebben foto's gemaakt van af drukken die door de vaartuigen op de zeebodem zijn achtergelaten. Het fotomateriaal is nu in handen van de commissie, die een onderzoek instelt naar de kwestie van de onbe kende duikboten. Uit militaire bron nen is vernomen dat de afdrukken tussen de 16 en 18 meter lang zijn. Dat zou slechts een kwart van de lengte zijn die de Russische onder zeeër had, die vorig jaar voor de Zweedse kust bij Karlskrona aan de grond liep. Er wordt gezegd dat de Sowjet- Unie experimenteert met kleine on bemande duikboten, die op afstand worden bestuurd. Dat zou kunnen verklaren waarom de dieptebom men, die in de buurt van de vreemde onderzeeboot werden afgegooid geen effect hadden. In oktober heeft de Zweedse mari ne tevergeefs wekenlang jacht ge maakt op een of meer onderzeeërs van onbekende nationaliteit, die zich in verboden wateren bevonden. Angst voor politiek incident STOCKHOLM - In Zweden rijst twijfel of de vreemde onderzeeër in oktober ontsnapte of werd vrijgelaten. Dit op grond van onbevestigde berichten van het Zweedse persbureau TT uit militaire bronnen. De centrale voor de bediening van onderzeese mijnen ter bescherming van de diepgeheime marinebasis Muskoe kreeg volgens deze berichten van woensdag namelijk op 7 oktober geduren de drie cruciale uren opdracht niet op de knop te druk ken. Dit ondanks het feit, dat het personeel in de centra le, zoals het bureau zei, in militaire kringen, duidelijke aanwijzingen op zijn instrumenten had, dat een onder zeeër langzaam uit de afgesloten baai van zuiden van Stockholm poogde te slippen. Advertentie STICHTING THEATER vertoont in de concertzaal a.s. zaterdagavond 19.00 uur a.s. zondagavond 20.00 uur ROBERT DUVALL TREAT WILLIAMS KATHRYN HARR0LD Hol jachtseizoen is geopend op de e rover van hot jaar! E0I BIERLING ULI STEIGBERG NANI BURGER 16 jaar LISSABON - De democratische al liantie die in Portugal aan de rege ring is leek woensdagavond op in storten te staan, als gevolg van het aftreden van dë ëhristen democrati sche leider Diogo Freitas do Amaral, voorman van de op één na grootste partij in het coalitiekabinet. Het verrassende aftreden van Frei tas als voorzitter van het Democra tisch Sociaal Centrum (CDS) werd bekendgemaakt door een partij woordvoerder. Hij hield de reden voor zich. De 41-jarige professor, die het CDS oprichtte na de onverwerping van het rechtse autocratische bewind in 1974, was in het coalitiekabinet dat vorige week ten val kwam, vice- premier en minister van defensie. De nationale raad van het CDS was woensdag bijeengekomen om te beslissen of de Christen-Democraten steun zouden geven aan een nieuw kabinet dat wordt gevormd door hun coalitiegenoten, de Sociaal- Democraten (PSD). Eerder op de dag had de onderzeeër een dramatische poging ondernomen om door de mijnenbarrière in het noorden van de baai te komen, maar dit was niet gelukt doordat helikop ters ladingen dieptebommen afwier pen. Woensdag was tevoren bericht, dat de Zweedse marine over bewij zen beschikt dat zich in oktober daadwerkelijk één of meer vreemde onderzeeërs ophielden bij de basis, namelijk in de vorm van foto's die duikers maakten van afdrukken op de bodem. Daarbij wordt gezegd dat de Sowjets experimenteerden met kleine onbemande duikboten, die op afstand worden bestuurd, wat ook zou verklaren waarom de dieptebom men geen effect sorteerden. Waarnemers wijzen erop, dat op 7 oktober ook juist de sociaal-demo craat Olof Palme als nieuwe premier van Zweden werd beëdigd en dat toentertijd politieke kringen nauwe lijks hun vrees verhulden, dat de zaak met de onderzeeër tot een groot internationaal-politiek incident zou uitgroeien HELSINKI - De Finse regering treedt vandaag af. Dat heeft premier Kalevi Sorsa woendag bekendge maakt. Als reden werd opgegeven dat de communisten weigeren in te stem men met de verhoging van de defen sieuitgaven. De communisten heb ben drie ministers in de regering, die verder bestaat uit sociaaldemocraten en vertegenwoordigers van de cen trumpartij en de Zweedse volkspar tij. CAIRO - Er is een topkonferentie nodig waarop Egypte, de Palestijnse bevrijdingsorganisatie PLO en ande re Arabische landen hun politiek ten aanzien van het Palestijns probleem op elkaar afstemmen. De deelnemers aan de konferentie zullen moeten proberen tot een eensgezind en „hecht" standpunt te komen tenein de de Palestijnse rechten, zoals het recht op een eigen staat, te waarbor gen. Dit meent Jasser Arafat, de lei der van de PLO. WASHINGTON - De Amerikaanse ex-astronaut Jack Swigert van de voortijdig afgebroken Apollo-13- vlucht naar de maan in 1979, welke de wereld door een explosie aan boord dagen in spanning hield, is op 51 jarige leeftijd overleden in een kankerkliniek in Washington, zo is dinsdag vernomen van een woord voerder van het instituut Hij zou over zeven dagen zijn zetel in het con gres hebben ingenomen, die hij vori ge maand bij de verkiezingen kreeg. Van 27 december t/m 1 januari Zierikzee Aannemersbedrijf Roggeband, Wind- surfshow Vierbannen, 11.00 - 21.00 uur. Maandag 27 t/m vrijdag 30 december Burgh-Haamstede Kultureel centrum (Weststraat 18). Tentoonstelling „Van vijf tot één". 14.00 - 17.00 uur. Donderdag 30 december Zierikzee Rode Kruis Ziekenhuis. Ziekenom roep radio Nomen Nescio, program ma. 20.15 - 21.15 uur. Vrijdag 31 december Zierikzee Rode Kruis Ziekenhuis. Ziekenom roep radio Nomen Nescio, verzoek- platenprogramma. 15.45 - 16.45 uur. Zaterdag 1 januari Zierikzee Rode Kruis Ziekenhuis. Ziekenom roep radio Nomen Nescio, program ma. 15.45 - 16.45 uur. Bioscoop de Concertzaal. „De grote achtervolging". 19.00 uur. Bioscoop de Concertzaal. Tiroler Blondjes. 21.30 uur. Zondag 2 januari Zierikzee Bioscoop de Concertzaal. „De grote achtervolging". 20.00 uur. Maandag 3 januari Zierikzee Pr. Julianaschool. Kursus bijenteelt voor gevorderden. 19.30 uur. Dinsdag 4 januari Zierikzee „Huis van Nassau". 60e jaarvergade ring Vereniging van Oud-leerlingen Tuinbouwwintercursussen te Zierik zee. 20.00 uur. Kerkwerve Verenigingsgebouw. Bejaardensoos. 14.30 uur. Haamstede Hotel Bom. Nieuwjaarsreceptie Ned. Ver. van Huisvrouwen. 13.30 uur. Brouwershaven Tonnenmagazijn. Praatbijeenkomst over „Aardappelteelt". 13.30 tot 16.30 uur. Donderdag 6 januari Zierikzee Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur. Concertzaal. Diashow en films over groente en fruit. Kon. Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde. 20.00 uur. Vrijdag 7 januari Zierikzee „Huis van Nassau". Feestavond vo gelvereniging „Zang en Kleur". 20.00 uur. Zaterdag 8 januari Zierikzee Bovenzaal Mondragon. Nieuwjaars bijeenkomst P.v.d.A. 20.00 uur. Brouwershaven Ophalen oud papier sportvereniging. Vanaf 9.00 uur. Dinsdag 11 januari Zierikzee Herv. Verenigingsgebouw. Bijeen komst Ver. van Vrijzinnig Hervorm den. 20.00 uur. Serooskerke Dorpshuis. Hoorzitting Kleine Ker nen Experiment. 19.30 uur. Big ,,S" (Burgh-Haamstede) Openingstijden: vrijdag van 20.00-23.00 uur; zaterdag van 20.00- 24.00 uur. Zondag van 14.30-18.00 uur. De Pul (Bruinisse) Openingstijden: vrijdag 19.30 - 23.00 uur. zaterdag 19.30 - 24.00 uur; zon dag gesloten. Brogum (Zierikzee) Openingstijden: vrijdag gesloten; za terdag 20.00-1.00 uur; zondag 15.00 - 18.00 uur. met een film. Trace (Scharcndijke) Openingstijden: vrijdag 24.00 tot 2 uur 's nachts; zaterdag 20.00-24.00 uur; zondag 14.30-17.30 uur. (01110) 6551 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE HUISAANSLUITINGEN Redakne (niet voor bezorging), na 17 30 uur: (01110) 5396 (01112) 1774. (01110) 6564 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 16 30 uur «■I

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2