Samenwerking scholen in Brouw en Zonnemaire (kjfM Brogum beproefde krachten „«t J»., in sportieve slijtageslag GEZOND SLAPEN! DE ZIERIKZEESCHE COURANT Projektplan voor basisonderwijs Drukkerij Lakenman Ochtman Partij vuurwerk in beslag genomen Muntenkommissie winnaar Mijnwerkers omgekomen ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REOAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek ..Agenda". Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 34.90, per jaar 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) f 5.60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Donderdag 30 december 1982 139ste jaargang Nr. 23243 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Interview nieuwe chef-rëdakleur BROUWERSHAVEN - De kleuter- en lagere scholen te Brouwershaven en Zonnemaire bereiden zich alvast voor op het toekomstige basisonderwijs voor 4- tot 12- jarigen. Dit gebeurt via het ontwikkelingsprojekt kleine scholen, waarvan het eerste projektplan morgen, 31 de cember, afloopt. Inmiddels hebben de zes deelnemende scholen, in samenwerking met het Rijks Pedagogisch Centrum Zeeland, een nieuw plan opgesteld, waarvoor zij goedkeuring aanvragen bij het ministerie van onder wijs. Advertentie I I Advertentie Haal voor de feestdagen de zomer in huis Uw zonnig reisburo heeft voor u reeds vele zomerprogram- ma's: VOOR VLIEG-, AUTO-, TREIN-, TOURINGCAR- en VAARVA KANTIES naar. In dit plan omschrijven de projekt- leider Jos Elstgeest en Henk Goed- bloed de doelstelling van het ontwik kelingsprojekt als, ,,de wens (voor ons noodzaak) om in elke woonkern een goed funktionerende onderwijs voorziening te behouden". Verder wordt gemeld dat bij opheffing of in standhouding van een school reke ning wordt gehouden met zowel de geografische nabijheid als de levens beschouwelijke richting." Het streven van de scholen is dus om het basisonderwijs in Brouwers haven en Zonnemaire te ontwikke len, waarbij voorop staat dat de iden titeit van de scholen gewaarborgd blijft. Lezen en schrijven Het thema van het nieuwe projekt plan is: taal, en die kan weer onder verdeeld worden in spreken, luiste ren, beschouwen, lezen, schrijven en spellen. Tijdens de voorbereiding van dit projektplan werd aan ieder bestuur van de deelnemende scholen ge vraagd over welke bestuurlijke za ken zij zich in de komende periode willen gaan beraden. Het bevoegd gezag van de openbare scholen in Zonnemaire en Brouwershaven, het gemeentebestuur, antwoordde hier op: „Wij zijn voornemens stappen te ondernemen, die moeten leiden tot het instandhouden van onderwijs voorzieningen in alle kernen, een en ander met inachtneming van de wet telijke regelingen. Het spreekt voor zich, dat zulks overleg behoeft met de beide besturen van de bijzondere scholen." Het bestuur van de School met de Bijbel antwoordde dat een basis school op christelijke grondslag gro te prioriteit heeft. Het bestuur van de Christelijke Nationale School te Zonnemaire vindt het noodzakelijk dat er een overleg op gang komt tus sen gemeentebestuur en het bestuur van C.N.S. „Aangezien de situatie in Zonnemaire nog erg onduidelijk is, kunnen wij nog geen doel formule ren". Nijpend Door de teruglopende leerlingen aantallen zijn de problemen in kleine kernen steeds nijpender geworden. Het aantal leerlingen op de kleuter school Zonnemaire bijvoorbeeld is sinds de aanvang van het projekt in 1980 met de helft verminderd. Ook de lagere school „De Schoener" kampt met deze problemen. Het aantal leer lingen liep terug van 97 naar 71. Al leen de christelijke lagere school „De Schouw" en de lagere school in Zon nemaire kregen er meer leerlingen bij, respektievelijk 6 en 2 kinderen. Wegens de terugloop van het aantal leerlingen moest in Brouwershaven één onderwijsgevende van „De Schoener" afvloeien. De betrokken scholen geven hun volledige instemming aan het plan en zullen alles op alles zetten om het te doen slagen. Advertentie Bij PAAUWE MEUBELEN te Zonnemaire vindt u alles wat u weten moet. Medewerksters en medewerkers van Uitgeefster van de Zierikzeesche Nieuwsbode wensen u een voorspoedig 1983 OSS - Bij een hobbywinkel in de Palestrinastraat in Oss heeft de poli tie van die plaats woensdagmiddag 2.000 kilo vuurwerk in beslag geno men met een waarde van 50.000 gul den. De verkoper mocht maar 300 ki logram in bezit hebben. De inbeslag neming vond plaats na overleg met de officier van justitie in 's Hertogen bosch. Met allerhande vormen van vuurwerk wordt elk jaar weer op grote schaal het oude jaar uit- en het nieuwe ingeknald. Dat vuurwerk is een uiting van vreugde: vreugde dus met betrekking tot de jaarwisseling. De hoopdie wij hierbij uitspreken, is dat die vreugde haar oorsprong mag vinden in blijdschap over datgene wat achter ons ligt en in goede hoop op dat wat komen gaat. Hoewel het nu bijna achter ons liggende jaar een ieder van ons wel minder plezierige dingen heeft gebracht, moe ten we blij zijn met wat we hebben en niet te lang stilstaan bij wat tie wil len hebben. Wij wensen u een prettige jaarwisseling en een goed 1983 toe. Rrdaklie ZIERIKZEE - Dat ging er sportief aan toe woensdag middag in en rond de Brogum-boerderij in de Julia- nastraat. De organisatie van de jeugdsoos loopt, zoals bekend, op rolletjes dankzij de inzet van een aantal ak- tieve kommissies. Woensdag traden die kommissies te gen elkaar aan tijdens een gevariëerde sportmiddag, hoewel sportmiddag, het had meer weg van een zware konditieslag, terwijl volgens sommige deelnemers ook best van „slijtageslag" gesproken mocht worden. Spelmoment uit de volleybalwedstrijd met de met water gevulde ballonnen. De Brogumlcdcn, die in het strijd perk traden maakten deel uit van het bestuur, de muntenkommissie, de harkommissic, de sportkommissic, de discokommissie of van een kombi- natieteam bestaande uit mensen van de „entree", de „schoonmaakkom- missie en de toneelgroep „Es ist kous housen". Marco Bij de Vaate trad tijdens dit evenement op als hoofdseheidsrech- ter. terwijl hij ook een belangrijk aandeel had in de organisatie. Het eerste onderdeel van deze sportmid dag betrof een hindemishaan, een onderdeel dat meteen duidelijk maakte, dat er hard aan getrokken moest worden deze middag om de eer hoog te houden. Die hindernisbaan bestond uit 5 m-slangcnkruip en dat wilde zeggen op een soort kromlo- pend bord je trachten voort te bewe gen. Vervolgens 10 m zak lopen en ten slotte een bal in een wasmand gooi- Veel water Het volgende programmapunt was volleybal, maar wie dacht met de geijkte techniek en taktiek een heel eind te komen, kwam bedrogen uit. F.r werd namelijk gespeeld met bal lonnen. die met water waren gevuld. Dit nummer bestaat uit 40 pagina's. Uit geweldadige verandering van iets ouds kan niets goeds voortkomen. Livius Omdat het na dat volleyballen toch niet meer was droog te houden, volg de het onderdeel „water dragen" Niet naar de zee. maar met één voet aan de tegenstander vastgebonden en dan met lekke emmers zoveel moge lijk water zien te transporteren. Na het touwtrekken volgde een verkleedspcl. Hier ging het om in een bepaalde tijd zo veel mogelijk kleren aan te trekken in toerbeurt tussen twee personen van elk team. Veel tijd om de nat geworden kle ren te laten drogen was er niet. want inmiddels stond het onderdeel „(aart gooien" op het programma. Een groot woord overigens want het wer den geen echte slapstick-taferelen met rondvliegende slagroom: er werd gegooid met natte sponsen op met nummers 1, 2 of 3 gemarkeerde gezichten. Een waar klapstuk van de middag vormde de estafette met zeer geva rieerde opdrachten. Jan van der Mcu- len, lid van de muntenkommissie gaf desgevraagd een nadere toelichting op de inhoud van die estafette: ..Nou eerst een rot eind fietsen". Die mede- Vervolg pag 3 WARSCHAU - Bij het instorten van een gang in een kolenmijn in de Zuid-Poolse stad Katowice zijn dins dag vijf mijnwerkers om het leven gekomen. Dit heeft het offiricle Pool se persbureau PAP woensdag be kendgemaakt. Het ongeval deed zich voor op een diepte van ongeveer 630 meter. De instorting werd veroor zaakt door een lichte aardbeving. Er zijn drie mijnwerkers gewond, aldus PAP. In deze Oudejaarskrant besteden we in vier katernen aandacht aan verschillende on derwerpen die in de regio Schouirm-Duivcland spelen Naast het uitgebreide jaar overzicht van 1982 - rou»cl tekst als foto's - komen ook ge beurtenissen uit een verder verleden aan de orde

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1