14 De redding*brigade Zierikzve/Üuiveland vierde uitbundig carnaval. ven maakte plannen voor het a.s. ko- ninginnefeest. Die werden bekend ge maakt tijdens een vergadering waar slechts drie leden aanwezig waren. Op de vergadering van Ring Promo tion Haamstede werd het voorlopig programma 1982 gepresenteerd. Er zou geen vuurwerk meer gehouden worden en ook zouden er geen mu ziekgezelschappen meer optreden. Noodkreet Jeugdsoos Brogum richtte zich met een noodkreet tot de Stichting Jeugd Schouwen-Duiveland. Ook te Zierikzee bestonden plan nen een onderzoek te verrichten naar bodemverontreiniging en wel op de plaats waar vroeger de gasfabriek was gesitueerd. Zonder problemen arriveerde het hefschip de „Ostrea" in de haven Roompot op Neeltje Jans. Het schip werd speciaal vervaardigd voor de plaatsing van de 66 pijlers van de stormvloedkering. ,,Het is een goede gedachte van Schouwen-Duiveland een proefge bied te maken in het kader van de nieuwe politiewet. Hier kunnen ei- varingen worden opgedaan met de regionale politie". Aan het woord VVD-statenlid mevrouw E. Maris- Koster tijdens een bijeenkomst van de VVD ondercentrale op Schouwen- Duiveland. Een voorstel van het kollege van b. en w. van Bruinisse om tot verhuur van het oude gemeentehuis over te gaan, werd met algemene stemmen aangenomen. De afdeling Westerschouwen van de Vereniging Openbaar Onderwijs bracht een toneelstuk op de planken. Burgemeester en wethouders van Zierikzee ontvingen van het ministe rie van ekonomische zaken telefo nisch bericht, dat de liggelden voor de jachthaven te Zierikzee niet zo hoog opgetrokken zouden mogen worden, dan waartoe de gemeente raad in september 1981 had besloten. Sporthal „Onderdak" te Zierikzee kampte met grote problemen door drastisch gestegen energiekosten. Een aktie kwam op gang tot het kwe ken van een reservepotje voor een fi nanciële aanloop voor de aanpassing van de sporthal, teneinde de energie kosten te drukken. Voor een bedrag ad f 15.500 werd het muziekgezel schap Nieuw Leven uit Ouwerkerk in nieuwe uniformen gestoken. Eerste paal LTS Op het bouwterrein aan de Haring- vlietstraat werd door de heer F. G. Scherjon, direkteur en de heer G. Huurling, oudste leerkracht van de lagere technische school te Zierikzee de eerste paal geslagen voor het nieu we schoolgebouw. Een informatieve ouderavond op o.l. school „Binnen de Veste" had tot doel de ouders te inf prrperen over het standpunt van het schoolteam en de ouderkommissie met betrekking tot de plannen van de gemeente om „Binnen de Veste" te laten verhuizen naar het leegkomende schoolgebouw aan de Raamstraat. „Sterk verontreinigde sloten in de gemeente Brouwershaven zouden een bedreiging kunnen vormen voor onze huisdieren maar vooral voor on ze kinderen", merkte PvdA-fraktie- voorzitter C. J. de Munnik tijdens de raadsvergadering te Brouwershaven op. Hij vroeg het kollege hier alert op te zijn. Ruitervereniging „De Schouwse Ruiters" brachten een toneelstuk op de planken tijdens de jaarlijkse feestavond. Voor de afdeling Wester schouwen van de Nederlandse Vere niging van Huisvrouwen werd een causerie gehouden over „De gehandi capte in de samenleving". Land- bouwvereniging „Aller Belang" te Ouwerkerk hield een gezinsavond en tevens de jaarvergadering. Jacqueline en Harry van Rooijen uit Haamstede namen het initiatief tot de oprichting van de ziekenom roep voor het Rode Kruis ziekenhuis, genaamd „Nomen Nescio". Tweede Kamerlid voor het CDA, drs. H. Eversdijk sprak tijdens de CDA regio-vergadering. De Jan Wou ter van den Doelschool organiseerde een sprankelende ouderavond. Donderdagochtend 11 maart te 5.10 uur steeg het water te Bruinisse tot 3.64 meter boven NAP met daarbij nog een storm met windkracht 9. Dit had tot gevolg dat de fabrieken en scheepswerven aan de Bruse Kade onder water kwamen te staan. De fi nanciële schade voor de firma Pad mos zou rond de f 100.000 uitkomen en voor de firma Maaskant zou de schade in de tienduizenden guldens lopen. Stakingen Bij werkvoorzieningsschap „De Zuidhoek" te Zierikzee werd evenals bij overige bedrijven in Nederland gevolg gegeven aan de oproep van de ABVA/KABO, om solidariteit te be tuigen met stakers elders in den lan de. Bij de werkonderbrekings akties bij de Oosterscheldewerken kwamen van de 800 werknemers er maar 60 opdagen. Een diëtiste van de Nederlandse Hartstichting sprak voor de afdeling Schouwen van de Nederlandse vere niging van Plattelandsvrouwen over verantwoorde voeding. Modehuis Holty presenteerde weer een gevarieerde modeshow. De eve nementenkommissie van het VVV Renessc stelde het programma voor het aanstaande zomerseizoen voor. De Statcnkring van de SGP hield in de Chr. Gereformeerde kerk te Zie rikzee een forumbijeenkomst, waar gedeputeerde R. van Ommeren het woord tot de aanwezigen voerde. Problemen met „Cardium" Bij de beproeving van het matten- legponton „Cardium" in de Ooster- schelde deed zich een aantal techni sche problemen voor, die tot vertra ging van het beproevingsprogramma leidde. Te Bruinisse werd de nieuwe aanbouw van de brandweergarage in gebruik gehomen. De officiële hande ling werd verricht door de afscheid nemende brandweerkommandant de heer C. Deurloo. Na een uiterst rumoerige en verhit te diskussie tussen de raadsleden en burgemeester van Westerschouwen mevrouw J. L. Niemantsverdriet- Leenheer over het bedrag a f 400.000 bestemd voor de bouw van een bibli otheek te Haamstede, werd besloten door de raadsleden dit bedrag onder noemer „reserve bijzondere voorzie ningen" te laten vallen, en de „bouw bibliotheek" van de lijst af te voe ren. De CDA-statenfraktie bracht een bezoek aan Schouw en-Duivewland en nam kennis van de problematiek van de regio. De CJV „Samen Ver der" te Zierikzee deed de toezegging een vaarvakantie met het schip „Vi ta Pugna" voor ouderen tijdens de zomermaanden te organiseren. Gedeputeerde de heer A. van Gees- bergen (CDA) kreeg een bemidde lingsrol te vervullen in het geschil tussen de gemeente en de watersport vereniging Zierikzee aangaande het tarievenkonflikt in de pachtovereen komst. werd het toneelstuk „Uzerlijm" op gevoerd. Serooskerke sloot onder gunstige weersomstandigheden de rij van Straofeesten. Op de vergade ring van het VVV afdeling Zierikzee deelde de Evenementenkommissie mee meer behoefte aan hulp te heb ben tijdens de toeristendagen. Op de vergadering van de Kommis sie Publieke Werken werd medede ling gedaan van een brief van Pro vinciale Waterstaat waarin werd aangedrongen op een technisch on derzoek naar de te treffen maatrege len in de Hoofdpoortstraat te Zierik zee. Tevens deelde wethouder P. de Rijke mee, dat de school in de Nieu we Boogerdstraat in september gesloopt zou worden. Hierna bracht de kommissie haar advies uit over de bestemming van de grond, na het verdwijnen van de oude school. Molen „De Hoop" Medegedeeld werd dat het er naar uit zou zien dat molen „De Hoop" in de Lange Nobelstraat binnen afzien bare tijd niet alleen zou gaan draaien maar ook weer zou gaan malen. echter positief tegenover een tijdelij ke verhuur van het gebouw. Tevens werd besloten dat ook in 1982 een tap-kracht bij Culturele Za ken gehandhaafd zou blijven. Het Benefiet-konsert ten bate van de re novatie van het Renesser dorpshuis, gehouden in de Hervormde kerk van Renesse werd een groot sukses. De Grevelingen zou dit jaar nog niet worden opengesteld voor de tij delijke vangst van halfwas-mosse len. De Inspektie der Domeinen deel de dit schriftelijk mee aan de Zeeuw se Vereniging van Visserijbelangen (Zevibel). Promotie Het gelukte de horeca-onderne- mers op Schouwen-Duiveland te ko men tot een uniek samenwerkings verband namelijk de vereniging Sa menwerkende Horeca Ondernemers Schouwen-Duiveland en de Stichting Promotie Schouwen-Duiveland. De bejaardensoos van Sirjansland vier de op gezellige wijze het 25-jarig jubi leum. De kommissie Onderwijs van de gemeente Zierikzee bracht het advies uit aan het kollege van b. en w. de J. W. van den Doelschool aan de Raamstraat aan te wijzen als nieuwe lokatie voor de o.l. school „Binnen de Veste" en de openbare Nutskleu- terschool. Schouwen-Duiveland en in het bij zonder het dorp Zonnemaire waren meer dan een uur onderwerp van gesprek tijdens de VARA-uitzending Zonnemaire centraal vanuit restau rant „De Vier Jaargetijden" aan de Dijk van Bommenede. Bende De Rijkspolitie Schouwen-Duive land en de distriktsrecherche van Middelburg rolde een bende op die veertig brandkastkraken en elf ande re inbraken in Zuid West Nederland op het geweten had. Er werden zeven mensen aangehouden. De gemeente Duiveland besloot in de raadsvergadering het zwembad „Dolfijn" te behouden. Met zes tegen vijf stemmen besloot de raad het zwembad te renoveren voor een be drag van f 561.010. Met de stemmen van de SGP-fraktie tegen besloot de raad toe te treden tot de Stichting Welzijn Ouderen Schouwen-Duive land. Een defekte dynamo was er de oor zaak van dat solo zeezeiler Pleun v. d. Lugt volkomen van de bewoonde wereld werd afgesloten. Tijdens de geplande oprichtings vergadering van de politieke groepe ring die onder de vlag van D'66 aan de gemeenteraadsverkiezing te Brui nisse zou willen gaan deelnemen, maakte een van de initiatiefnemers de heer G. v. d. Weele, met een onde- mokratische klap met de hamer, een einde aan de vergadering en hierme de een einde aan de eigenlijke oprich ting. Op de vergadering van land- bouwvereniging „Ons Voordeel" werd ingegaan op de schade aan aardappelen en bieten die opgelopen werd tijdens de natte periode in 1981. Zout „Grevelingen zout of zoet" dit on derwerp stond centraal op de voor lichtingsbijeenkomst van landbou wers die in het Huis van Nassau te Zierikzee gehouden werd. De CJV bazar/rommelmarkt te Zierikzee had de fraaie opbrengst van f 21.000,—. Muziekvereniging „Cre scendo" hield een zeer geslaagde jaarlijkse uitvoering in het dorps huis te Dreischor. CJV „De Schakel" hield in het dorpshuis te Renesse een gezellige middag voor 65-plussers. De Koninklijke muziekvereniging „Witte van Haemstede" kampte met een saldo tekort van f 7957,02. Beslo ten werd de kontributie met 5 te verhogen. De snijmaiskern „Schouwen-Dui veland" organiseerde een voorlich tingsbijeenkomst voor de leden. De nieuwe Beatrixzegel viel in slechte aarde bij de Bruse afdeling van de vereniging Philatelie. De Oranjevereniging Brouwersha- ZIERIKZEE - Bij de Brogum-boerderij werd een zeer grote hoeveelheid hulp goederen voor Polen ingeladen. MIDDENSCHOUWEN - Aan de Heuvelsweg werd op het grondgebied van de gemeente Middenschouwen reeds het fietspad aangelegd. Het trajekt op Zie- rikzeese grond laat nog steeds op zich wachten in verband met stagnerende grondverkopen. In tegenstelling tot voorgaande ja ren kon woningbouwvereniging „Be ter Wonen" tijdens de vergadering van de verenigingsraad de medede ling doen, dat het tekort aan huurwo ningen op Schouwen-Duiveland in 1981 aanzienlijk was afgenomen. Ma rion Kooman uit Zierikzee werd win nares van een gratis reis met het zei lend schip „De Eendracht", waar de Slavenkas jaarlijks een bedrag voor beschikbaar stelt. „Schoolstrijd" „Het alternatief is blijven zitten in een noodschool, terwijl er geen uit zicht is op verbetering. Dat vind ik niet in het belang van het onderwijs". Met deze woorden rond de de wethouder van onderwijs de heer C. Bij de Vaate (CDA) de zeer uitgebreide diskussie in de Zierik- zeese gemeenteraad af, betreffende het voorstel tot verplaatsing van de openbare lagere school „Binnen de Veste" naar de Raamstraat (J. W. van den Doelschool). Met acht tegen vier stemmen (PvdA-fraktie tegen) werd dit voorstel tenslotte aangenomen. Een voorstel van de heer J. Groen (PvdA) tot subsidiëring van vijf maatschappelijke instellingen werk zaam op provinciaal niveau werd met acht tegen vier stemmen verwor pen. Te Zonnemaire werd de dorpswin kel na een fikse verbouwing hero pend. Tijdens de bestuursvergade ring afdeling Westerschouwen van de Zeeuwse vrouwenraad werd me vrouw N. Demmenie-De Mol als nieu we voorzitster gekozen. Tijdens de voorjaarsvergadering van het VVV Renesse sprak men de verwachting uit meer toeristen het komende zo merseizoen te verwachten. Voor de ouderavond van peuterspeelzaal 't Kraaienest te Oosterland bestond ge ringe belangstelling. De Provinciale Statenverkiezingen brachten voor de Partij van de Ar beid een aanzienlijk verlies en winst voor CDA en WD. In de Zeeuwse Provinciale Staten had dat tot gevolg dat PvdA en VVD beiden 10 zetels kregen. De Stichting Dorpshuis Renesse verrichtte op het gemeentehuis te Haamstede de eerste officiële daad. In aanwezigheid van het dagelijks bestuur overhandigde voorzitter van deze Stichting, de heer R. Rutgers, het eerste exemplaar van een boekje over de plannen en een stoel- certificaat en een Renesse ganzen bord aan de burgemeester van Westerschouwen. Een aantal vertegenwoordigers van organisaties, die zich op Schou wen-Duiveland bezighielden met de volwassenenedukatie waren het er roerend over eens dat de komst van een regio overleg platform min of meer noodzakelijk was. In een bij eenkomst van de Stichting Samenle vingsopbouw onderleiding van Op bouwwerker de heer A. Boonman werden de eerste stappen hiertoe ge zet. Op de vergadering van het VVV Bruinisse kwam naar voren dat het nieuwe kantoor naar behoren funkti- oneerde. Onder zeer geringe publieke belangstelling werd een verkiezings bijeenkomst van de Linkse samen werking te Zierikzee gehouden. Leerlingetjes van kleuterschool de Maltarakkers brachten een bezoek aan bakkerij Bolt te Zierikzee. Ten gevolge van wisseling van bodem diepte in de Oosterschelde aan de Noordbevelandse zijde werden bestortingswerkzaamheden verricht uit voorzorg voor de pijlerdam. Lijsttrekker van Zeeland voor de Statenverkiezingen voor D'66 me vrouw Jopie Boogerd-Quaak sprak te Zierikzee op een verkiezingsbij eenkomst van deze politieke partij. Het schaakteam van de Chr. Nat. school „Onder de Wieken" uit Haamstede nam met sukses deel aan het Zeeuwse schaakkampioenschap voor basisschoolteams. Groene Nota's Ongeveer twee honderd Zeeuwen hadden in gespreksgroepen een reak- tic gegeven op de Groene Nota's. Op Schouwen-Duiveland werden deze reakties geuit en verzameld in twee inspraakgroepen, t.w. in Wester schouwen en te Zierikzee. Vijfde klas leerlingen van de J. L. de Jongeschool brachten tijdens de ouderavond een amusante musical op de planken. CJV „De Schakel" te Renesse vierde tijdens het jaarfeest de bruiloft van Kaatje en Kootje Gymnastiekvereniging Delta Sport bracht een prima uitvoering in de Concertzaal op de planken Dr NCVB afdeling Kerkwerve hield een vergadering waarin de „Derde Wereld" centraal stond en op de bijeenkomst te Bruinisse stond „het weer" in het middelpunt. In het dorpshuis te Noordwelle OOSTERLAND - Tijdens een vrolij ke feestavond presenteerde deze op merkelijke dame - Carolientje ge naamd - zich aan het publiek Op initiatief van de heer Verjaal in samenwerking met de heer v. d. Weij- de van de Stichting Welzijn voor Ou deren Schouwen-Duiveland. werd door vijftien ouderen uit Noordwelle gepraat over de mogelijke heroprich ting van een bejaardensociëteit. Eerste paal in Bru Te Bruinisse werd de eerste paal geslagen van 22 eengezinswoningen die woningbouwvereniging „Beter Wonen" liet bouwen op de plaats waar de 20 vooroorlogse huizen wa ren gesloopt. „Wij zijn bij het lezen van de brief steeds bozer geworden en hadden het gevoel, dat Gedepu teerde Staten in dit geval op de stoel van de gemeente gaat zitten" Deze woorden sprak burgemeester J. van Bommel tijdens de openbare raads vergadering van de gemeente Duive land naar aanleiding van het onder houden van goedkeuring aan enkele bepalingen van de voorschriften in het bestemmingsplan Kom Nieuwer- kerk Tijdens de kommissie vergadering Openbare Werken van de gemeente Westerschouwen zette de heer P. M Canters (PvdA) vraagtekens bij het samengaan van het gymnastieklo kaal „De Moerbei" te Renesse en de aula, voor het plaatsen van een kunstwerk bij de aula en de hoogop- gelopen bouwkosten van de aula. Voordeelmarkt Hans Korstanje in Poortambacht sloot de deuren voor het publiek. betreffende het nieuwe dorpshuis. De bewoners gaven echter de voor keur aan een alternatief plan voor het nieuwe dorpshuis. De bouw kosten werden geraamd op één mil joen gulden en de inrichtingskosten op één ton. De advieskommissie voor Sport-, Jeugd en Kulturele zaken te Wester schouwen adviseerde toch een subsi die te verlenen aan de tennisjeugd van beide tennisverenigingen in de gemeente. Een beslissing van de Zierikzeese gemeenteraad geen vergunning te verlenen aan de heer R. J. Tanis voor het plaatsen van een marktkraam op het Havenplein werd door de Raad van State afdeling Rechtspraak ver nietigd. De Raad van State achtte het besluit van de gemeenteraad niet voldoende gemotiveerd. De gemeenteraad van Zierikzee ging akkoord met een kollege- voorstel tot subsidiëring van het Le ger des Heils voor het instandhouden van een noodopvang voor daklozen in 1982. De te verstrekken garantie subsidie bedroeg 2393,59 waarbij er van uit werd gegaan dat ook de ande re gemeenteraden op Schouwen-Dui veland eenzelfde subsidie beslissing, naar rato van het aantal inwoners, zouden nemen. ne vergadering van de vereniging van Aalvissers in Zuid-West-Neder land deelde voorzitter de heer W, K. Schot mee, dat de bedrijfsresultaten in Zuid West Nederland bevredigend genoemd konden worden. Scholieren te Nieuwerkerk verza melden zich op de stoep burge meester J. van Bommel met een lijst met 200 handtekeningen. Deze onder schreven de wens voor een klubhuis voor de groep van kinderen tot 14 jaar. De jeugd- en natuurvogelwacht be zocht de eendekooi te Renesse. Sportvereniging DFS uit Burgh hield in rekreatiezaal van camping Duinrand een geslaagde jaarlijkse uitvoering. Podologe mevrouw A. G. Steendijk opende haar praktijk annex winkel in voetverbeteringsartikelen aan het Havenpark. Brogum Ook jeugdsoos Brogum kwam aan de orde, die met moeilijkheden op het financiële vlak kampte. Wethou der P. de Rijke deelde mee dat met een deel van het bestuur van de soos besprekingen gehouden worden, maar dat voor definitiever uitspraak het wachten was op de jaarrekening 1981-1982. Eveneens deelde de heer De Rijke mee dat de onderhandelin gen van de gemeente Zierikzee met de eigenaars/pachters over de aan koop van grond langs de Heuvelsweg ten behoeve van de aanleg van een fietspad op z'n zachtst gezegd niet vlot verliepen. Aangemoedigd door goede oogstre- sultaten van de suikerbieten zou ver wacht kunnen worden dat het suiker bietenareaal in 1982 plus minus 5000 ha groter zou kunnen zijn dan in 1981. Dit kwam aan de orde op de vergadering van landbouwvereni- ging „Landbouwbelang" te Bruinis se. De eerste paal werd geheid voor de christelijke basisschool in Poortam bacht, naast de bestaande kleuter school „De Speeldoos". Muziekvereniging „Nu met Hope" uit Bruinisse bleek met een tekort aan muzikanten te kampen. In het Tonnenmagazijn te Brou wershaven gaven twee Brouwse mu ziekverenigingen een uitvoering die er zijn mocht. Het informatiecentrum Neeltje Jans werd verbouwd en aanzienlijk uitgebreid. De reeks van traditionele strao feesten werd te Renesse geopend. Er bestond echter weinig belangstelling voor dit festijn. Ed Nijpels V.V.D.-kamerlid Ed Nijpels bracht een werkbezoek aan Zierikzee met als onderwerp: politiesterkte in re- kreatiegebieden. Tijdens de algeme- ZIERIKZEE - Aan het begin van de Hoofdpoortstraat werden borden met adviessnelheid 30 km/u ge plaatst. Filmkring „Ziejook" hield een filmfestival rond acteur Dirk Bogar- de. Subsidies Hoofdingenieur direkteur van Volkshuisvesting maakte per brief bekend dat aan 1219 huurwoningen in de provincie Zeeland huursubsidie werd toegewezen. Gedeputeerde Staten hadden enke le bezwaren tegen de temporisering van de investeringen van het Water schap Schouwen-Duiveland met be trekking tot de aanpassing en ver groting van de kapaciteit van de zuiverings-installaties in Haamstede en de bouw van een nieuwe installa tie te Zierikzee. De heer M. J. Steur werd aanbevolen als dijkgraaf van het waterschap Schouwen-Duive land. De NCVB afdeling Kerk werve herdacht het 25-jarig jubileum met een schitterende revue. In de raadsvergadering van Brui nisse werd de beslissing over de toe komst van het oude gemeentehuis nog niet genomen. Het kollege stond

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 14