BZ HET WEDERZIJDSE WANTROUWEN MODE KANS IN Afdeling Schouwen vierde kerstfeest Herv. Vrouwengroep vierde kerstfeest •Holtv' njode Dit biedt de beeldbuis STREEKNIEUWS 6 Lezers hebben ons in het verleden vaak geholpen met het opsporen van gegevens over een oude foto. Misschien kunt u ons dit keer ook iets wijzer maken. Bovenstaande foto werd ons overhandigd door de heer C. J. Pannekoek uit Zierik- zee, die absoluut geen idee heeft waar deze foto werd genomen en in welk jaar. Een zoekplaatje dus, en degenen die ons meer informatie kunnen verstrekken mogen ons gerust even bellen. Plattelandsvrouwen ZIERIKZEE - De Plattelandsvrouwen, afdeling Schouwen vierden in het Huis van Nassau het kerstfeest. De presidente, mevr. Roos ging dieper in op het begrip „Wat is Kerstfeest?". „Het feest van vrede op aarde" is een bood schap die al honderden jaren wordt uitgedragen. Wij als mensen moeten pro beren doe boodschap uit te dragen aan onze medemens. Wij moeten er toch naar streven een lichtend voorbeeld te zijn, een plattelandsvrouw waardig, aldus mevr. Roos. De vice-presidente las het kerstevangelie. Onder leiding van mevr. V. d. Linde bracht het koor een vijftal kerstliederen ten gehore. Het koor werd aan de piano begeleid door mevr. Coerdes. Na de pauze vertoonde mevr. Tuinstra dia's en vertelde zij over kerstviering op Ambon. Zij was daartoe gekleed in de gebruikelijke kleding van Ambon n.l. de sarong met kabaja. Zij vertelde dat bij de kerstviering op Ambon de kerk cen traal staat. Vanaf 15 december wordt vanuit de centrale kerk het komman- do gegeven voor de kerstviering. Vanaf I december worden al kerst liedjes gezongen, de kerstviering duurt dan ook de hele maand decem ber. De Molukken bestaan uit zo'n 1000 eilandjes. Iedereen heeft een sterke band met zijn geboorte dorp en de mensen komen dan ook terug om kerst met de hele familie te vieren. Kerk en spelen Op Kerstavond stopt iedereen met werken, steekt zich in feestkleding en op blote voeten bezoekt men de kerk. Op le kerstdag gaat men weer naar de kerk. 's Middags doen de mensen allerlei spelen. Om 6 uur gaat men op familiebezoek om el kaar gezegend kerstfeest te wensen, waarna de gezamenlijke kerstmaal tijd plaats vindt. Op tweede kerst dag is er 's ochtends weer een kerk dienst en 's middags zijn er wedstrij den waarbij verschillende dorpen te gen elkaar spelen. Deze spelen gaan door tot het nieuwe jaar. In de kerkdiensten treedt meestal een orkest van bamboefluiten op. Ook gaan de kinderen zingend langs de huizen van de rijken, ze krijgen vruchten die ze weer kunnen verko pen. Als kerstboom heeft men een soort treurwilg, genoemd naar een struis vogel. Voor de plattelandsvrouwen had mevr. Tuinstra Ambonnees kerstgebak meegebracht. Daarna zong het koor nog een aan tal liederen. Na het gezamenlijk zin gen van „Ere zij God" dankte de pre sidente mevr. Tuinstra voor haar verhaal en bood haar een attentie aan. Verder bedankte zij iedereen die aan het slagen van deze kerstavoqd had meegewerkt. Zij wenste allen prettige feestdagen en tot ziens op de nieuwjaarsreceptie op dinsdag 11 ja nuari. NIEUWERKERK Kerstnachtdienst In de goed bezette Nederlands Her vormde kerk werd op de avond voor Kerst een Kerstnachtdienst gehou den Voorganger was de heer K. Baas uit Ooltgensplaat. De dienst was me de voorbereid door de Oecumenische Jongerengroep. Organist was de heer P. van Donk en trompettist was de heer R. de Looze. De dienst begon met het zingen van kerstliederen. De schriftlezingen wa ren uit Johannes 1 vers 1 tot 12 en Mattheus 1 vers 18 tot 25. Na het zin gen van „Ik kniel aan Uwe kribbe neer" werd een kerstspel opgevoerd. Toen volgde de kerstmeditatie over „blijdschap". Daarna werden door leden van de Jongerengroep enkele kerstgedichten voorgedragen. Als slot van deze stijlvolle dienst werd nog samen gezongen „God zal ons redden". Besloten werd met het zingen van „Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar, samen met elkaar". Bij de uitgang was er een kollekte voor het Nieuwerkerkse aandeel in het projekt voor „wereld- kinderen". Deze nachtelijke dienst werd bezocht door zowel ouderen als jongeren. „Wees een zegen" ZIERIKZEE - In een sfeervol versierde zaal vierde de Hervormde vrouwen groep „Wees een Zegen" te Zierikzee het kerstfeest. De opening werd verricht door de presidente mevrouw G. C. Schot-de Regt. Zij heette de leden en de gasten een hartelijk welkom, onder wie ds. C. L. de Rooij die de meditatie wil de verzorgen. Mevrouw G. C. Schot-de Regt las een declamatie genaamd „Kerstsfeer" en men zong „Daar is uit 's werelds duistre wolken". Mevrouw Schot ging voor in gebed. Zij las Micha 5-1 en er werd gezon gen: „Dit is de dag die God ons schenkt". Mevrouw Schot las Lucas 1 26-38 „de aankondiging van Jezus' geboorte". Mevrouw Luijendijk als de declamatie „Maria" en men zong „Mijn ziel verheft Gods eer". Me vrouw Schot las daarna Lucas 2 1-7 „de geboorte van Jezus". Mevrouw Boogert las de declamatie „Geboor te" en de dames zongen „In Bethle- hems stal". Na het bijbelgedeelte nl. Lucas 28-14 „De herders" voorgelezen door mevrouw Schot kreeg ds. De Advertentie SPECIAAL VOOR V GEPRIJSD Onze hele kollektie is in deze dure dagen feestelijk geprijsd. Wilt u daarvan nog profiteren dan moet u er snel bij zijn. Want straks is het feest. Dan wilt u er goed verzorgd uitzien. Met Iets nieuws dat opvalt. In elegantie en allure. Of dat nu een mantel, japon, pantalon, blouse, rok of trui is. En de grootste verrassing is misschien wel de prijs. Komt u maar gauw kijken. T~ Ook voor hoeden en shawls Oam 15-19. Ziedkzee Telefoon 01110 - 2Q16 WINKELEN IN EEN PERSOONLIJKE SFEER Rooij het woord. Hij memoreerde dat bij de geboorte van Jezus vanuit de hemel wordt gesproken, de engelen zingen het hoogste lied, en dat er geen vrede op aarde kan zijn, omdat God niet geëerd wordt. De vereniging zong hierop „Heer lijk klonk het lied der eng'len", me vrouw Schot las nog een bijbelge deelte Lucas 2 15-21. Er werd weer gezongen „de herdertjes lagen bij nachte" en mevrouw Van der Male declameerde „Bij de kribbe". Het volgende gezang was „Geen wiegje als rustplaats" en mevrouw Dorst las een gedicht „Overal in de wereld". Er werd nog „Stille nacht gezongen" voor de pauze. Kerstverhaal Na de pauze las mevrouw Boogert het kerstverhaal „Wij zijn nooit al leen" en daarop werd gezongen „Daar ruist langs de wolken". Me vrouw Schot declameerde „Troost van advent". Aan het eind van de avond dankte ds. De Rooij de dames van het bestuur voor deze mooie avond en hij ging voor in dankgebed. Tot slot werd staande „Ere zij God" gezongen. NIEUWERKERK Kerstviering Plattelandsvrouwen Dulveland De Nederlandse Bond van Platte landsvrouwen, afdeling Dulveland hield het kerstfeest in het dorpshuis van Nieuwerkerk. In haar openingswoord kon de pre sidente mevrouw R. Schoof-Klaassen een groot aantal leden verwelkomen. Na samenzang en lezing van het kerstevangelie, voerden enkele kin deren een kerstspel op o.l.v. me vrouw L. de Jonge-van 't Hoff. Na de eerste pauze zong een jeugd koor uit Oosterland o.l.v. Rianda Da lebout enkele kerstliederen. Me vrouw C. Zwart-Broodman las het kerstverhaal van Max Treu „het lied dat Bach wel wilde spelen". Na de tweede pauze sprak de presi dente een kerstgedachte uit waarin zij o.a. aandacht vroeg voor het werk van Amnesty International. In sa menwerking met andere vrouwen- organisateis zal een beroep worden gedaan op de presidentsvrouwe van de Filippijnen, mevrouw Mareas. Haar zal worden gevraagd het on recht aan onze medemens zoals mar telingen en gevangenneming te hel pen bestrijden. De leden werden in de gelegenheid gesteld hun handte kening hiervoor op een lijst te plaat sen. Daarna deklameerde mevrouw N. v. d. Bruinhorst enkele gedichten. De piano-begeleiding was in handen van mevrouw M. de Jong-Regter. Met het gezamenlijk zingen van het „Ere zij God" werd deze avond besloten. De volgende bijeenkomst zal zijn op 18 januari te Nieuwerkerk. Kerstfeestviering zondagsschool Traditiegetrouw werd op de avond van tweede Kerstdag het Kerstfeest gevierd voor en met de zondags schoolkinderen in de Nederlands Hervormde kerk. Een grote kerst boom versierd met echte brandende kaarsen sierde de kerk. De algehele leiding had de hoofdleidster me vrouw K. Goudzwaard-Wandel. Na de gebruikelijke opening werd een aantal kerstliederen gezongen, Karin Krijger vertelde de kerstge schiedenis, de geboorte van de Here Jezus. Daarna weer kerstliederen door de kinderen. De hoofdleidster, mevrouw Goudswaard, vertelde een boeiend verhaal „Als kaarsjes in de nacht". Ook was er traktatie. Twaal kinderen gingen om hun leeftijd de zondagsschool verlaten. Ds. Van den Ban sprak hen toe en overhandigde allen een Liedboek, voor kerkgebruik. De scheidende leerlingen zongen ten afscheid „Jon ge vrome helden". Na samenzang van ouders en kin deren, was dit - zeer geslaagde - Kerstfeest ten einde. Allen kregen een boek en een zakje versnaperin gen mee. Dank werd gebracht aan de organiset W. Wandel en de verzorger van de kerstboom, de heer Y. T. Wan del. Meegedeeld werd nog dat de weke lijkse bijeenkomsten weer beginnen op zondag 9 januari 1983. Alle kinde ren vanaf 4 jaar zijn van harte wel kom. BRUINISSE Kerstfeest Hervormde Vrouwenvereniging „Helpt Elkander" In een feestelijke vergadering vier de de Hervormde Vrouwenvereni ging „Helpt Elkander" haar jaarlijk se kerstfeest. De presidente, mevrouw Teekens, opende de vergadering met een wel komstwoord aan alle aanwezigen, in het bijzonder aan de gasten waaron der ook ds. Teekens. Mevrouw Hek man werd ook bijzonder welkom ge heten, omdat zij niet alleen als lid maar tevens namens haar man de vergadering bijwoonde. Na de opening verliep de vergade ring aan de hand van de Kerstlitur gie. Mevrouw De Korte hield de in leiding volgens het Kerstevangelie en een aantal dames deklameerde een gedicht. Het geheel kreeg een ex tra feestelijk karakter doordat een groepje dames enkele mooie kerstlie deren ten gehore bracht. In de pauze werd warme chocolademelk geschon ken en was er traktatie. Na nog enkele deklamaties las me vrouw Teekens een kerstverhaal ge titeld „Een kerstnacht in het ijs". In de tweede pauze werd, traditioneel getrouw, een glas warme wijn ge schonken met daarbij een traktatie in de vorm van een stukje kaas. Me vrouw Hekman sprak namens haar man en gezin een kerstgroet tot de vereniging. Nadat mevrouw De Waal een Oude- jaarsgedicht declameerde sloot ds. Teekens deze mooie kerstavond met dankgebed. Tot slot werd staande het „Ere zij God" gezongen. In de sloot Langs de Hogerwerfweg bij Aqua- delta belandde bestuurder A. P. uit Tilburg in de nacht van zondag op maandag in de sloot. De man zou door een tegenligger uit de koers zijn geraakt. KERKNIEUWS Nederlandse Hervormde Kerk Beroepen te Alblasserdam: E. K. Teygeler, Scheveningen; te Amster dam (toez.): mevr. ds. J. A. Verkerk, 's-Hertogenbosch (part-time); te Del den: F. A. Wiersma, Midsland en Hoorn; te Zoetermeer P. C. Pettinga, Vlissingen; te Gouda: J. Smit, Hil versum; te Berkel en Rodenrijs: B. van 't Veld, Nunspeet. Aangenomen naar Klazienaveen- Zwartemeer: P. den Hertog, kand., Den Dolder. Bedankt voor Lopik: J. P. Nap, Ne- derlangbroek; voor Ooltgensplaat en voor Tholen: A. Visser, Nieuwland (Z.H.) en Oosterwijk. Toegelaten tot evangeliebediening en beroepbaar gesteld (part-time re gio N.O. Friesland): H. A. Oosterveld-van Aken, It Roster u, 9132 LT Engwierum, tel. 05112-343. Gereformeerde Kerken Beroepen te Sint Annaparochie G. Bilker, ziekenhuispredikant te Dok- kum. Aangenomen naar Nieuwolda-Wol- dendorp: dr. F. H. von Meyenfeldt, Hilversum. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Beroepen te Hoogkerk: H. de Vries, Hattem. Aangenomen naar Zuidhorn: H. J. Begeman, Bunschoten. Christelijke Gereformeerde Kerken Beroepen te Opperdoes: H. H. Klomp, Zwaagwestweinde, die be dankt voor Aldegrove (BC Canada). Bedankt voor Zeist: J. Brons, Urk. Gereformeerde Gemeenten Beroepen te Uddel: J. Karens, Op- heusden. Bedankt voor Woerden: J. J. van Eckeveld, Zeist; voor Katwijk aan Zee: J. Mijnders, Veenendaal; voor Hamilton (Canada) en voor Moerka- pelle: D. Hakkenberg, Lisse. MARKTBERICHTEN Veemarkt Leiden LEIDEN, 27-12. Aanvoer totaal 1530, waaronder slachtrunderen 898, schapen en lammeren 632. Prijzen per kg: Stieren le 8,70 - 9,50, 2e 8,20 - 8,65; vaarzen le 7,65 - 8,80, 2e 6,70 - 7,55; koeien le 7,55 - 8,70, 2e 6,80 - 7,50, 3e f 6,20 - 6,75; worstkoeien 5,70 - 6,70; dikbillen extra kwaliteit 9,00 - 14,00. Prijzen per stuk: Schapen 205 - 250; lammeren 205 - 290. Overzicht: slachtrunderen: aan voer normaal, handel vlot, en prijzen hoger, stieren stabiel; schapen en lammeren: aanvoer ruim, handel re delijk; en prijzen iets hoger. Paardenmarkt Utrecht UTRECHT, 27-12. Op de paarden markt in Utrecht zijn maandag 169 dieren aangevoerd. De noteringen waren als volgt: Luxe paarden 3000 - 4000; werk paarden 2200 - 3400; oude paarden 1750 - 2400; 3-jarige paarden 1550 - 2600; 2-jarige paarden 1300 - 2400; veulens 400 - 1250; hitten 550 - 1400; pony's 250 - 950. Prijzen per kg geslacht gewicht: Oude slachtpaarden 4,75 - 6,25; jonge slachtpaarden 4,75 - 6,25. De handel in slachtpaarden en po ny's was redelijk. Aardappelbeurs Rotterdam ROTTERDAM, 27-12. Consumptie aardappelen, los verladen af bedrijf, per 100 kg, exklusief b.t.w. Klei-aardappelen binnenland: Bintje 35-50 mm 17,00 - 17,50; Bintje 50 mm opwaarts 17,50 - 18,00; Bintje 35-55 mm 18,50 -ƒ 19,00; Eigenheimer 35 mm op waarts in zakken 30,00 - 32,00. Zandaardappelen: Bintje 35-50 mm 14,00 - 16,00; Bintje 50 mm op waarts 16,00 - 17,00. Exportaardappelen: blankschillige rassen van de kleigrond voor over zee, 40 mm opwaarts in zakken 17,00; Bintje 45 mm opwaarts in zakken voor Italië 18,50 - 19,00. Voeraardappelen 8,00 - 10,00. Stemming: rustig. SCHEEPVAART Abida, 25-12 te Curacao. Aldabi, 26-12 te Bordeaux. Atlantic Star, 26-12 van New York naar Porthmouth. Nedlloyd Amersfoort, 24-12 van Le Havre naar Papeete. Nedlloyd Barcelona, 24-12 van Rot terdam naar Mina Quabar. Nedlloyd Dejima, 27-12 te Rotter dam. Nedlloyd Rockanje, 24-12 te kp Pas- sero. Ondina, 27-12 van Punta Cardon naar Fort de France. Onoba, 25-12 van Rotterdam naar Eu ropa. Vitrea, verw. 25-12 Cartagena. Woensdag 29 december Ned. 1 9.30, 13.00 en 18.23 uur Nieuws voor doven 15.30 uur Kinderbios 18.58 uur Nieuws 19.00 uur Van gewest tot gewest. On der andere wordt een bezoek ge bracht aan de poppenspeelster Ca milla Koevoets in Amersfoort. 19.50 uur Politieke partijen 20.00 uur Studio Sport 21.37 uur Journaal 21.55 uur Boetedoening van een één- balkspeler. Het betreft een portret van de violist Willem Noske. 22.50 uur Journaal, 22.55 uur Nieuws voor doven Ned. 2 13.00 uur Nieuws voor doven 18.35 uur Sesamstraat 18.57 uur Ster zonder hemel 19.25 uur Kenmerk 20.00 uur Journaal 20.25 uur Socutera 20.35 uur Puur natuur. Getoond wor den hoe de ziekteverschijnselen zijn die giftige stoffen die in onze le vensmiddelen, bouwmaterialen enz. teweeg brengen. 21.20 uur Solly's diner 21.30 uur Doctor Fautus. Een moder ne versie van dit bekende verhaal, van de hand van Johan vuist. 23.00 uur Teleac 23.35 uur Journaal, 23.40 uur Nieuws voor doven. Donderdag 30 december Ned. 1 9.30, 13.00 en 18.23 uur Nieuws voor doven 16.00 uur Tennis 18.28 uur Teleac 18.58 uur Nieuws 19.00 uur Hotel 19.35 uur Driester. Bezocht worden o.a. een school voor blinde kinderen en een pretpark. Ook vindt een ken nismaking plaats met een robot die op de menselijke stem reageert. 20.25 uur Airline. Ruskin Air moet een derde piloot aantrekken want Jac zijn vliegbrevet is ingetrokken. 21.15 uur Lucille Star. Een muziek special rond deze Canadese zangeres. 21.37 uur Journaal 21.55 uur Jaaroverzicht journaal 23.20 uur Journaal. Ned. 2 13.00 uur Nieuws voor doven 18.25 uur Paspoort 18.35 uur Sesamstraat 18.57 uur De Harold Lloyd show 19.25 uur Familie Knots. Tante Til heeft een lijstje gemaakt van kar weitjes die in het huis gedaan moeten worden, aangezien opa niet zo handig is moet er een klusjesman aan te pas komen. 20.00 uur Journaal 20.25 uur Armoede. Een nieuwe Ne derlandse serie naar het bekende boek van Ina Boudier-Bakker. In het begin van deze eeuw staat Evert Ter- laet aan het hoofd van een bemiddel familiebedrijf. Op zijn verjaardag wil dan ook iedereen zien, maar zijn favoriete kleinzoon gooit echter roet in het eten 21.55 uur Hier en Nu 22.35 uur Tussen hemel en aarde. Vanavond staan in de belangstelling paragnosten, astrologen, waarzeg gers. 23.20 uur Journaal, 23.25 uur Nieuws voor doven. 68 Henk Arends zou voorlopig voor één jaar de zaak kunnen pachten. Waar mee de man in kwestie akkoord ging. Daarna zou men alles nog een rustig opnieuw van alle kanten bekijken. In de late namiddag reden Frans en Ina in de Mercedes terug naar Hooger- veld. Terwijl Frans uit de wagen stap te, keek hij even naar de woning aan de andere kant van de heg. Verbeeldde hij het zich, of zag hij een gestalte achter de vitrage? Ja, dat was ongetwijfeld Jannie, die zich schielijk terugtrok, want nu zag hij niet meer. Zonder te laten bemerken, dat hij de buurvrouw had gezien, liep hij met Ina de wonig binnen, waar hij aanstalten maakte om gelijk door te lopen naar boven. Maar in de hal greep z(jn vrouw hem bij de arm. „Heb ik het recht me te verdedigen tegen je verdachtma kingen of ben ik bij voorbaat al veroor deeld?" vroeg ze. Frans haalde de schouders op. „Waarom zullen we er nog meer woor den over vuil maken? het lijkt me alle maal zo nutteloos, he?" Ze hield nog altijd zijn arm vast „Je moet goed weten, wat je gaat doen, meneer ter Scheure. Daarom zeg ik je nog één keer - en dat wil ik zweren bij alles, wat me heilig is? er is niets tussen Bert en mij en er is ook nooit iets Jeweest Het is allemaal de schuld van annie. Zij heeft met haar gemene grapjes in de auto's twijfel bij ons ge zaaid. Zo onstond er wantrouwen bij ons. Wederzijds. Jouw vertrouwen in mij was geschokt en omgekeerd het mijne in jou. Maar in werkelijkheid was er niets aan de hand, versta je? Totaal niets! Het is allemaal terug te brengen tot een paar samenlopen van omstandigheden." Hij knikte enkele malen. „JuisL Dat van vrijdagmorgen was zeker ook een samenloop van omstandigheden, he? toen jij in Bert's armen lag - hij wees naar de salon - daar, op de bank! Enkel gehuld in een kimono met zo ongeveer niets er onder.. Helemaal niet ver wachtend, dat ik spijt zou krijgen van mijn woorden door de telefoon en daar om terugging naar huis om het uit te pratea En wat vind ik dan? Mijn vrouw en de buurman, samen in een genoeg lijke tête a tète. Waarschijnlijk ben ik een half uurtje te vroeg thuisgekomen zeker? Anders had ik jullie misschien boven aangetroffen. Nou, van mij mag je voortaan, hoor?" Gelijk maakte hij zich los en betrad de trap. Boven, in zijn slaapkamer be gon hjj een koffer te pakkea Zo moge lijk maar alle kleren meenemen en wat niet in de koffers kan, moet dan maar los mee. Hij had geen zin om nog een keer terug te komea Dat gaf mis- chien een nieuwe scène en hij haatte scènes. Gedurende een uur was hij in de slaapkamer bezig. Eén koffer had hij al spoedig volgeproot met alle mogelijke kledingstukkea Nu was hij met de tweede koffer bezig Intussen luister de hij, of hij beneden iets hoorde, maar Door GRÉ DE BOER er drong geen geluid van Ina van be neden tot hem door. Misschien is ze al naar de andere kant gelopen om troost te zoeken bij BerL Maar wat zegt Jan nie er dan van? Waarom is die griet niet weggebleven? Zij zal toch ook wel eten, hoe het met haar man in Ina is gesteld! En neemt zij dat allemaal? Hij slaakte een diepe zucht wie kan de vrouw doorgronden? Eindelijk was hij zover, dat hij onge veer alle kleding en persoonlijke bezit tingen bij elkaar had gezocht en inge pakt Met een koffer in iedere hand liep hij de trap af, de hal door naar buiten, waar de wagen stond. Ina was nergens meer te bekennen. Misschien wel zo goed. Wellicht zag ze nu in, dat er toch niets meer aan was te veranderen. Wel zo verstandig Maar buiten, bij de Mercedes, stond Bert Essenga, zenuwachtig te bijten op een half opgerookte zwarte sigaar. En juist deze sigaar bewerkstelligde, dat Frans nijdig werd, want hij dacht aan de peuk en de lucifers in de asbak van de Volkswagen, waarmee hij een dag had gereden, toen de Mercedes een grote beurt moest hebben Frans liep rood aan; wat wilde de kerel? Waarom bleef hij niet op zijn eigen erf? Mogelijk bemerkte Bert de gemoed stoestand van zijn buurman, want hij maakte met zijn hand een bezwerende beweging „Buurman, voor je een on beraden stap doet, kunnen we dan nog één keer even praten. (wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 6