Uw Gasbedrijf adviseert fr Veel verschil in probleem analyse kleinere bedrijven s# A L 'li M 'b VERDELING GESUBSIDIEERDE WONINGEN '83 IN ZEELAND Voorkom wildschade in de winter Onderzoek wijst uit: Herinrichting van de Ring te Ouwerkerk STREEKNIEUWS Echtpaar K. Stoel-Fondse viert diamanten huwelijk Schipper W. v. d. Klippe overleden ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Dinsdag 28 december 1982 Nr. 23242 3 In het onlangs verschenen nieuws voor de „Kroniek van het Ambacht/Klein- en Midden bedrijfzijn in een beschouwing de resultaten vermeld van een onderzoek dat is verricht naar aankoopprocessen bij het doorvoeren van administratieve - automatisering door kleinere bedrijven. Uit het onderzoek bleek dat er grote verschillen bestaan in de mate van inter ne probleem-analyse vooraf en dat deze verschillen van grote invloed zijn op de beoordeling van het uiteindelijke resultaat. Het artikel besluit met aanbe velingen voor zowel de kopende als de verkopende onderneming. Daaraan gaat vooraf een bijdrage over de inmiddels 85-jarige Vereni ging ter Veredeling van het Am bacht, wier doelstellingen zijn: de verhoging van het aanzien van de be roepsarbeid en de verbetering van het peil van de vakbekwaamheid. (Vervolg van pagina 1) door naar het gemeentebestuur in de hoop, dat er iets uit gebruikt zou worden bij het opstellen van het her inrichtingsplan. In april dit jaar kre gen afgevaardigden van die Culture le Vereniging de gelegenheid van ge dachten te wisselen met het gemeen tebestuur over het toen inmiddels op gestelde plan. De afgevaardigden toonden zich te leurgesteld, er was in dat plan niets terug te vinden van de suggesties vanuit de bevolking. Het gemeente bestuur werd verzocht dit plan terug te nemen en eerst eens advies in te winnen van een onafhankelijke des kundige. Aan dit verzoek werd voldaan en die onafhankelijke deskundige (Ver eniging Dorp, Stad en Landschap) heeft nu dus advies uitgebracht. Om de zelfstandigheid van het midden veld op de Ring te benadrukken en de eenvoud, die de karakteristiek van een ringdorp belichaamt, niet aan te tasten, stelt men voor het gras veld zoveel mogelijk in takt te laten. De aanwezige rij bomen en de soli tairbomen zullen goed in dit beeld kunnen passen. De langs de huizen staande leibomen kunnen gehand haafd worden, volgens dit advies, doch moeten wel hoger opgesnoeid worden, omdat de te laag ontsprui tende takken het doorzicht op de Ring ontnemen. Speelplatform Ter eventuele vervanging van de muziektent wordt gedacht aan een speelplatform, bijvoorbeeld ca. 50 cm verhoogd. Om ook de historie meer mee te laten spreken, stelt de adviseur zich voor dat platform te la ten ontstaan door de muren van de voormalige middeleeuwse kerk een stukje boven het maaiveld op te trek ken. De fundering van deze muren is namelijk nog aanwezig. Indien het platform 50 cm wordt verhoogd, zou het. volgens het advies, aantrekke lijk kunnen zijn de koor- en transept- muur nog 40 cm extra op te trekken en er plaatselijk zitplanken op aan te brengen. Ten behoeve van kleine kin deren zou er op deze wijze een wat af geschermde speelruimte ontstaan. Ter tegemoetkoming aan een wens van de bevolking zou, aldus het ad vies, een wandelpad langs de be staande bomenrij kunnen worden aangelegd. Over enkele weken - in januari of februari - zal de Ouwerkerkse bevol king tijdens een hoorzitting haar me ning over dit advies van de Vereni ging Dorp, Stad en Landschap kun nen geven. In dit verband neemt de vereniging examens af in de graden gezel en meester, waarvoor de opleidingen gegeven worden aan de Streekscho len voor het Beroepsbegeleidend On derwijs (SBBO). Naast deze examens organiseert het Nederlands Comité, een comité van de WA, jaarlijks de Nationale Beroepenmanifestatie, in 1982 voor de 20e maal. Vele vakop leidingsorganen en instellingen ne men hieraan deel, alsmede de mi nisteries van Sociale Zaken en Werk gelegenheid, Onderwijs en Weten schappen, en Economische Zaken, die ook in de kosten bijdragen. De WA blijft zich inzetten voor de „up grading" van het vakmanschap aan gezien dit nog steeds enigszins wordt ondergewaardeerd. Ook het onder wijs heeft hierin een belangrijke taak te vervullen. Zoals wellicht bekend heeft het Hoofdbedrijfschap Ambachten ten behoeve van de overheid in een nota, „De vrouw in het ambacht", de knel punten opgesomd die moeten worden opgeruimd, om te bereiken dat meer vrouwen kiezen voor en geplaatst worden in traditionele mannenbe roepen in het ambacht. Gepleit wordt in een kort overzicht voor de aanstelling van een vrouwelijke pro motor bij het hoofdbedrijfschap. Het nummer wordt besloten met een artikel, waarin wordt aangege ven op welke wijze doqr de Werk groep Onderzoekplan Ambachten van het Hoofdbedrijfschap Ambach ten een onderverdeling wordt ge maakt in beleidsrelevante subsecto ren binnen Ambacht en Kleine Nij verheid. Tevens worden de door de werkgroep gestelde onderzoekpriori- teiten vermeld en wordt besproken welke basisinformatie noodzakelijk wordt geacht voor het verrichten van onderzoek met betrekking tot Am bacht en Kleine Nijverheid. Ten slot te wordt voor wat betreft de klein- industrie ingegaan op één van de gestelde onderzoekprioriteiten, na melijk het verrichten van continu af- nemersonderzoek Advertentie cks^' Hen lek in een slang, vervuilde branders... heel gevaarlijk. Laat uw gasapparatuur regelmatig controleren dooreen vakman. Waar u zo iemand vindt? Informeert u eens bij uw Gasbedrijf. Dit is een publicatie van de in VEGIN samenwerkende Gasbedrijven I V ZIERIKZEE Inbraak Nemag Het afgelopen weekend werd er in de kantine van Nemag ingebroken. Door een raam konden de daders het pand binnenkomen. Sigaretten en 200,— uit de katinekas werden ont vreemd. BURGH-H AAMSTEDE Kerstavond Huisvrouwen De kerstzang- en muziekavond, ge houden in de rekreatiezaal van de Gereformeerde kerk, werd geopend door de presidente, mevrouw Den Hamer-de Feijter, waarna gezamen lijk het „Komt allen tesamen" werd gezongen. Een jongerenkoor, gediri geerd door oud-Haamstedenaar Jaap Everwijn, zong daarop met combo begeleiding een zestal kerstliederen. Mevrouw Röttger declameerde wer ken van Anton van Duinkerken en het Huisvrouwenkoor o.l.v. de heer H. P. Everwijn zong drie kerstliede ren. Na de koffie opnieuw samen zang met orgelbegeleiding en de bei de koren zongen gezamenlijk met als laatste lied „Dona Nobis Pacem". Na het „Ere zij God" dankte me vrouw Den Hamer speciaal de beide koren voor hun grote inzet. De heer Everwijn werd bedankt voor het sa menstellen van het programma, me vrouw Muntendam voor de door haar aangeboden tractatie en de gastvrou wen voor het versieren van de zaal. Het gezamenlijk gezongen „We wish you a merry Christmas" besloot deze prachtige avond. RENESSE Gezamenlijke kerstviering Vorige week vierde de bejaarden sociëteit Renesse, gezamenlijk met de hervormde vrouwenvereniging Martha, het kerstfeest in het sfeervol aangekleed dorpshuis. De bijeenkomst werd geopend door mevrouw M. v. d. Have-Matthijsse, die daarmee de leidster van de be jaardensociëteit, mevrouw L. v. d. Houten-Fonteine verving. Na haar welkomstwoord werd, door de heer J. v. d. Have, het kerstevangelie gele zen. De presidente van de vrouwen vereniging, mevrouw Duson, las daarna een overdenking uit de Fak kel. De kerstviering bestond verder uit samenzang en het voorlezen door ver schillende leden van de beide vereni gingen van diverse kerstvertellin gen. Mevrouw E. Hart-v. d. Noot las een tweetal gedichten t.w. „Hij is arm geworden" en „Kerstklokken". Mevrouw Vrij-Verseput las het kerst verhaal „Kerstwonder" en mevrouw Bosloper-Elenbaas las „Hun Kerst geschenk". Aan het eind van de bijeenkomst bood mevrouw Duson, namens de vrouwenvereniging, 1000,— aan voor de kerk, aan de heer F. Dudok van de kerkeraad. De vrouwenver eniging had dit geld bijeengebracht met de verkoop van handwerken. Mevrouw L. v. d. Houten-Fonteine sprak een kort dankwoord voor de belangstelling die ze had ondervon den tijens en na haar verblijf in het ziekenhuis. De geslaagde kerstviering werd besloten met het gezamenlijk zingen van „Ere zij God". NOORDVVELLE Hoorzitting K.K.-experiment Woensdag 12 januari wordt in het dorpshuis van Noordwelle een hoor zitting gehouden over het Kleine Kernen Experiment. Zoals wellicht bekend is het doel van dit experi ment de problemen in de woon- en leefsituatie van de kleine kern op een rij te zetten en te kijken welke oplos singen er mogelijk zijn. Als vervolg op dit experiment dient een voort zetting te komen op hetgeen reeds in het dorp tot stand is gekomen. Dit houdt onder meer in dat er een dorpsplan moet worden opgesteld, dat aangeeft wat er de komende tien jaar moet gebeuren om de leefbaar heid van Noordwelle e.o. te verbete ren. Onderwerpen zijn: de woning bouw, voorzieningen, woon omgeving, verkeer en het vereni gingsleven. Belangstellenden wor den in het dorpshuis verwacht. Voor Serooskerke geldt ditzelfde, op dinsdag 11 januari, eveneens in het dorpshuis. Voor tijden: 2ie agen da. BROUWERSHAVEN Oud papier De sportvereniging zal volgend jaar.niet op 1 januari oud papier op halen, maar op zaterdag 8 januari. De sportvereniging begint om negen uur op de Markt. Men wordt verzocht het papier gebundeld gereed te zetten. OOSTERLAND Poppenkast In het dorpshuis Oosterland zal woensdagochtend 29 december om elf uur een poppenkastvoorstelling worden gegeven door poppentheater Al te klein. Toegang is een gulden. Verder wordt er na oud en nieuw weer een traditionele kerstboomver- n branding gehouden op woensdag 5 ja nuari op het industrieterrein. 60 jaar getrouwd K. >V Oud papier In Oosterland worden vrijdag 31 december oud papier en vodden op gehaald. De opbrengst is bestemd voor de zending van de Ger. Gemeen ten. Het ophalen start om negen uur 's ochtends. „We hebben het hier heel best naar ons zin. Er zijn veel leeftijdsgenoten, waar we dagelijks een praatje mee maken en dat is erg gezellig Aan het woord is het echtpaar K. Stoel-Fondse, dat morgen het heuglijke feit hoopt te herden ken dat zij zestig jaar geleden in het huwelijks bootje stapten. Sinds eind september woont het echtpaar in het bejaarden-rusthuis „Irene" aan de Hoge Molenstraat in Zierikzee. Dat was vooral voor mevrouw Fondse een noodzakelij ke stap, omdat zij erg slecht ziet als gevolg van suikerziekte. Het echtpaar verhuisde elf jaar geleden naar Zierikzee, waar een woning aan de Caustraat werd betrokken. Mevrouw Stoel is 81 jaar oud en werd geboren in Dreischor. Haar echtgenoot heeft de respek- tabele leeftijd van 82 jaar en komt oorspronkelijk uit Zonnemaire. Hij heeft zijn leven lang gewerkt in de landbouw en verbouwde tot voor kort nog alles zelf in zijn groentetuin. Maar met de verhuizing naar „Irene" is dat afgelopen. „Ik heb het echter tot nu toe nog niet zo gemist. Dat komt ook omdat ik nog graag mag fietsen". Het echtpaar heeft drie kinderen, twee zoons en een dochter; ook zijn zij „in het rijke bezit" van drie kleinkinderen. Samen met hen zal woensdag de feestdag worden gevierd. Door haar ziekte kan mevrouw Stoel haar hobby's, zoals handwer ken en lezen, niet meer uitoefenen. Sinds enkele jaren i shaar ge zichtsvermogen zo ver achteruitgegaan, dat zij zich moet beperken tot een buurpraatje. Maar beiden echtelieden geven niet de indruk daar onder te lijden. Beiden geven blijk van een gezonde vitaliteit en zijn allebei gezond. „En dat is toch ook heel belangrijk", zegt de heer Stoel. Feest Met een fest zal het echtpaar zich waarschijnlijk pas echt realise ren dat ze werkelijk zestig jaar zijn getrouwd, want: „We hebben er geen begrip van dat het al weer zestig jaar geleden is dat we ge trouwd zijn". Woensdag wordt er eerst om tien uur feest gevierd met alle bewo ners van „Irene", 's Middags is er vervolgens van vier tot zes uur een recpetie in het rusthuis, waar een ieder het echtpaar kan feliciteren met deze mijlpaal in hun leven. ZIERIKZEE - In de provincie Zeeland zijn de voor 1983 toegewezen 1405 ge- subsidiëerde huurwoningen en 203 gesubdieerde koopwoningen verdeeld over de regio's Noord- en Midden Zeeland en Zeeuws-Vlaanderen. Dit blijkt uit een brief van de Hoofdingenieur-Direkteur (HID) van de Volkshuisvesting in de provincie Zeeland, ing. R. J. van der Meulen aan de kolleges van b en w van alle Zeeuwse gemeenten. worden gebouwd BRUINtSSE - Volop aktiviteiten op de Grevelingendam De komende winter is het strand aan de dam afaesloten, we gens wegwerkzaamheden. De afslag naar het strand wordt gerekonstrueerd na het gereedkomen van de hevel die het zoutgehalte van de Oosterschelde op peil moet gaan houden. Onlangs werd het nieuwe tracé in gebruik genomen (rechts op de foto) waarmee een gevaarlijke bocht in de weg verdween Overigens zijn de werkzaamheden nog een uit- vloeisel van de Delta-wet. De HID maakt hierin zijn toewij zing aan de gemeenten bekend, die hij heeft vastgesteld in overleg met de advieskommissie verdeling rijkssteun woningbouw (AVRW). Van die 1405 huurwoningen worden 142 woningen gereserveerd ten be hoeve van de stads- en dorpsvernieu wing. Deze gereserveerde woningen zullen worden toegewezen aan ge meenten die aan stads- en dorpsver nieuwing zeer hoge prioriteit toeken nen. De verdeling van de koopwoningen voor Schouwen-Duiveland, St. Phi- lipsland en Tholen is voor '83: pre miekoop A 16 woningen en premie koop B 7. Wat huurwoningen betreft werden Schouwen-Duiveland 46 wo ningen toegwezen. Tc duur Evenals dit jaar zullen in 1983 zeer strake grenzen worden gehanteerd voor de stlchtingskosten van gesub sidieerde woningen. Te dure plannen kunnen niet worden gehonoreerd. BRU1NISSE - Schipper W. van der Klippe van het motorschop Spcs Se cundus uit Made overleed vrijdag 24 december in het ziekenhuis te Goes. Hij werd 59 jaar. De heer Van der Klippe moest twee weken geleden in het ziekenhuis in Goes worden opge nomen toen hij door een hartinfarkt werd getroffen. De heer Van der Klippe was hoofdbestuurslid van de schippersvereniging Schuttcvaer. Hij was enkele jaren bestuurslid van de afdeling Schouwen-Duiveland. Voordat hij schipper werd van Spes Secundus voer hij op de Spes Salutes. Van de totale nieuwbouw in de huur- sektor dient 45% te bestaan uit klei ne woningen (dit jaar 40%). Deze be perkende bepalingen gelden niet voor plannen in de premie- huursektor, die door beleggers. In zijn brief verzoekt de HID aan de gemeentebesturen om vóór 15 ja nuari mee te delen welke prioriteit men toekent aan reeds ingediende og nog in te dienen plannen en aan wel ke financieringscategorie men de voorkeur geeft. De Direktie Volks huisvesting Zeeland zal daarna op korte termijn meedelen, welke plan nen kunnen worden gehonoreerd. ZIERIKZEE - Winterse omstandigheden kunnen aanleiding zijn tot het ont staan van meer dan toelaatbare wildschade. Door - in onderling overleg - ie der het zijne te doen, kunnen grondgebruiker en jager komen tol een doelge richte gezamenlijke schadcbcstrijding. Zo kan de jager samen met de grond gebruiker verhoogde aktivitcitcn ontwikkelen ter beoordeling van dc toestand in zijn jachtveld. Naast dc uitoefening van de jacht kan wildschade ook worden voorkomen door maartrcgclcn van de grondgebruiker, aldus een mededeling van het ministerie van landbouw en visserij. In het kader van de normale be drijfsuitoefening behoort de grond gebruiker bij voorkeur in overleg met de jager. hiertoe voor zorgsmaatregelen te treffen. Enkele voorbeelden van zulke maatregelen zijn: bij strenge kou en vooral bij sneeuw snoeihout neerleggen aan de buitenzijde van de boom gaard. indien vrees bestaat voor vraatschade aan dc bomen; de teelten die kwetsbaar zijn voor wildschade, zoveel moge lijk bij elkaar zetten en tijdig voorzien van een (elektrische) afrastering; de jager er van op dc hoogte stel len waar de schadegcvoelige ge wassen staan; ingekuilde produkten afdoende afdekken met bijvoorbeeld kunststof dekkleden, een laag grond of door het spannen van netten boven de kuil; PEKING Twee houtdieven die schuldig zijn bevonden aan het doden van boswachters, zijn onlangs in Zuidoost-China geëxecuteerd Dit heeft de Chinese pers meegedeeld. een afrastering aanbrengen bij ingekuilde boomkwekerijepro- dukten; de fruitaanplant afrasteren en eventueel insmeren (of. indien dat niet mogelijk is, bespuiten) met een toegelaten wildafweer- middel; afwisselend of in kombinalie met elkaar diverse wildafweer- middelen toepassen (voor vo gels: vogelverschrikkers, net ten, metaalfolie, knal apparaten, draden, e.d.). Voorkomen en bestrijden Wanneer onverhoopt toch wild schade optreedt of dreigt op te tre den, dienen jager en grondgebruiker zich direkt met elkaar te verstaan omtrent de wijze waarop het voorko men en het bestrijden van wildscha de ter hand kan worden genomen. Voor advies kunnen zij zich altijd wenden tot het kantoor van de Hoofdingenieur-Direkteur voor Landinrichting. Grond- en Bosbe heer van het ministerie van land bouw en visserij in de betreffende provincie.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3