Voorbereidingen tot proef nieuwe mobiele Sowjet-raket AGENDA Dode in Belfast Kernproef WA> 1K> P Bitr „Gouden boek" gevonden op Sri Lanka Margarine met roombotersmaak Israël onderhandelt rechtstreeks met PLO over gevangenen Partikuliere tarieven huisartsen omhoog „Maak zo snel mogelijk een wet ter beperking van het roken" Wettelijke rente verlaagd Bibliotheken in gevaar door bezuinigingen Verkeersdode Brand verwoest café Eén spoor weer vrij Drie doden zijn geïdentificeerd ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE 2 Washington Post: WASHINGTON - De Sowjet-Unie treft voorbereidin gen voor het houden van een proef met een nieuwe mo biele vaste-brandstof raket waarvan het bereik niet be kend is. Dit heeft de Washington Post dinsdag gemeld die hoge funktionarissen van de Amerikaanse inlichtin gendiensten citeerde. De Verenigde Staten volgen sedert enkele maanden de voorbereidingen voor die proef, waaronder het plaatsen van een mobiele lanceerinstallatie op het proefterrein van Pletsek, op ca 950 km ten noordoosten van Moskou. FRANKFORT - De 46-jarige onder- direkteur van een gevangenis te Butzbach. in de Westduitse deelstaat Hessen, blijkt sinds acht jaar ambte lijke stukken die bij hem binnen kwamen, niet te hebben afgehan deld. Op zijn bureau thuis lagen 2700 stukken uit de jaren 1974-1982. De autoriteiten stelden een onder zoek in, toen er steeds meer klachten van gevangenen kwamen dat er niet op hun verzoeken werd gereageerd. BELFAST, NOORD-IERLAND - Britse soldaten hebben maandaga vond in de buurtschap Anderson- town van de noordierse hoofdstad Belfast het vuur geopend op twee ge maskerde mannen die na een overval op een winkel vluchtten in een ge kaapte auto. Een van de twee man nen werd doodgeschoten, zo deelde de politie van Belfast dinsdagoch tend mee. De tweede man ontkwam, maar hij is vermoedelijk gewond in de eerste gewelddaad in Ulster in de kersttijd. DE BILT - Het KNMI heeft zondag om 04.35 (Ned. tijd) een ondergrondse kernproef in de Sowjet-Unie gere gistreerd. Dit heeft een woordvoer der van het instituut maandag be kendgemaakt. De proef werd gehouden in het ge bied van Semipalatinsk in Oost- Kazachstan. Ze had een sterkte van 5,6 op de schaal van Richter, hetgeen volgens de woordvoerder overeen komt met ongeveer 50 tot 60 kiloton. Hoge funktionarissen van het Amerikaanse ministerie van defen sie verklaarden aan de Post dat de proef van een nieuwe ICBM (Inter continentale Ballistische raket) door de Sowjet-Unie in strijd zou zijn met Salt-2, het in 1979 door de Sowjet- Unie en de V.S. getekende verdrag ter beperking van de strategische (kern)bewapening. Dat verdracht machtigt elk der partijen niet meer dan een nieuwe ICBM te ontwikke len. Ofschoon het akkoord nooit ge ratificeerd is, hebben Moskou en Washington beloofd zich aan de bepa lingen daarvan te zullen houden. De Sowjet-Unie heeft op 26 okto ber j.l. al een nieuwe intercontinen tale vaste-brandstofraket beproefd. De Sowjet-ambassadeur in Washing ton, Anatoly Dobrinin, gaf het State Department toen te kennen dat het de nieuwe ICBM betrof waarvan de ontwikkeling volgens Salt-2 toe gestaan was. Het nieuwe wapen zou een vaste- brandstofraket voor de middellange afstand kunnen blijken te zijn waaraan Sowjet-deskundigen naar men weet al verscheidene jaren wer ken. Vervanging Die raket, die bedoeld is om de SS- 20-S te vervangen die geplaatst zijn aan de Europese en Aziatische gren zen van de Sowjet-Unie, is niet door Salt-2 verboden. De Sowjet-leiders, zo herinnerde men eraan, deden hun recente oproe pen tot beperking van de kernbewa pening vergezeld gaan van het drei gement nieuwe wapens te zullen sta tioneren als tegenwicht voor plaat sing van NAVO-raketten voor mid dellange afstand en de nieuwe Ame rikaanse intercontinentale MX- raket. Verwachting tot woensdagavond: Droog Half tot zwaar bewolkt en droog; minimumtemperatuur van 5 graden aan zee tot nul graden plaatselijk in het binnenland; middagtemperatuur ongeveer 7 graden; matige westelijke wind, windkracht 4. WEERSVOORUITZICHTEN Verwachting t/m zaterdag 1 jan.: Donderdag: Half tot zwaar bewolkt Kans op neerslag: 20%. Min.temp.: 3 gr. Middagtemp.: 7 gr. Windkracht: zuidwest 3 Vrijdag: Half tot zwaar bewolkt Kans op neerslag: 30%. Min.temp.: 5 gr. Middagtemp.: 7 gr. Windkracht: zuidwest 4 Zaterdag: Kans op neerslag: 30%. Min.temp.: 6 gr. Middagtemp.: 8 gr. Windkracht: zuidwest 4 ZON- EN MAANSTANDEN 29 dec. Zon op 8.48, onder 16.36 Maan op 15.42, onder 7.30 30 dec. Zon op 8.48, onder 16.37 Maan op 16.39, onder 8.46 Volle Maan: 30 december (12.33) HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwater 29 dec. 1.41 14.13 7.49 20.08 30 dec 2.24 15.07 8.30 20.50 Springtij: 1 januari HET WEEKOVERZICHT DE BILT - Een hogedrukgebied bo ven de Golf van Biscaje neemt in be tekenis toe en breidt zich geleidelijk aan naar het vasteland van Europa uit. Er wordt daarom voor morgen droog weer verwacht. In de nacht is het nog tamelijk helder waarbij de temperatuur in het binneland plaat selijk tot nul graden kan dalen. Overdag komt er geleidelijk aan vochtige lucht van de oceaan onze kant op, zodat er dan meer bewol king komt, maar zoals al gezegd, het blijft droog. De middagtemperatuur wordt ongeveer 7 graden De wind is matig en waait uit westelijke richtin gen Het genoemde hogedrukgebied do mineert ook de komende dagen het weer in ons land. Het blijft droog, al zal er wel veel bewolking zijn In de temperatuur komt niet veel verande ring In het grootste deel van Europa is het weer nog steeds aan de zachte kant Alleen in midden en noord- Scandinavië, in Finland en in het noorden van Rusland komt momen teel matige en plaatselijk strenge vorst voor. NEW YORK - Voor de eerste keer in de geschiedenis onderhandelt Is raël rechtstreeks met de Palestijnse bevrijdingsorganisatie (PLO). Het wil zo acht Israëlische soldaten vrij- krijgen. Dat heeft het Amerikaanse weekblad Newsweek in zijn jongste editie gemeld. SAN SALVADOR - Guerrillastrij ders hebben er door het opblazen van twee belangrijke hoogspannings masten in het oosten van El Salvador voor gezorgd, dat sinds zondagavond ongeveer anderhalf miljoen Salvado- rianen verstoken zijn van elektrici teit. Ongeveer 80 plaatsen waaron der vier provinciehoofdsteden, wer den verstoken van stroom. COLOMBO - Bij opgravingen in het noorden van Sri Lanka, het voor malige Ceylon, is een .gouden boek" gevonden, dat meer dan 1.500 jaar oud zou zijn. Naar maandag officieel werd be kendgemaakt, gaat het om zeven gouden platen met teksten in het Sanskriet. Het geheel weegt onge veer twee kilo. De vondst is het waardevolste stuk dat een door de Unesco gesteund op gravingsprogram op Sri Lanka tot dusver heeft opgeleverd. DEN HAAG - De Europese commis sie, het „dagelijks bestuur" van de gemeenschap, kan de verkoop van een nieuwe margarine waarvan de smaak die van boter benadert niet beletten. Maar op grond van een Eu ropese richtlijn over etikettering en reclame moeten de EG-landen de no dige maatregelen kunnen nemen om te voorkomen dat de consument wordt misleid en deze margarine met boter zou verwarren. Dit heeft de commissie verklaard in antwoord op vragen die een Neder lands lid van het Europees parle ment, de socialist Eisso Woltjer, had gesteld over Unilever, die „probeert haar margarineverkoop uit te brei den ten koste van roomboter". Dit gebeurt door introductie van een nieuwe nieuwe margarine met, aldus Woltjer „een zogenaamde boter- smaak". Alleen al in Nederland hoopt Unilever het eerste jaar 5.000 ton af te zetten. DEN HAAG - De Stichting Volks gezondheid en Roken en Konsumen- ten Kontakt hebben in een brief aan de staatssecretarissen van volksge zondheid en van economische zaken erop aangedrongen het wetsontwerp ter beperking van het tabaksgebruik ten spoedigste bij de Tweede Kamer in te dienen. De organisaties vermoe den dat het eerder door de regering aangekondigde wetsontwerp tijdens de recente regeringswisseling in een lade verzeild is geraakt. In de brief benadrukken de organisaties voor stander te zijn van een beperking van de verkoop van rookartikelen tot de tahaksspeciaalzakcn. Deze maatre gel dient onvoorwaardelijk genomen te worden. Geleidelijke invoering zal problemen opleveren. De door de tabaksindustrie zelf aangenomen reclamecode voor siga- Computer Man van het jaar" NEW YORK - Het Amen- kaanse weekblad Time heeft de computer uitgeroepen tot „man van het jaar" omdat die het afgelopen jaar in goede of slechte zin grote invloed heeft uitgeoefend". Vijf en vijftig jaar lang was de ,,man van het jaar" van Ti me een mens of een groep men sen. Maar op het titelblad van het zondag verschenen num mer prijkt een beeldscherm. De Israëlische premier Be gin, de Britse premier That cher en het buitenaardse we zentje uit de film ,,E.T. waren andere kandidaten voor de ti tel. De regering van premier Begin heeft een politicus benoemd om de vrijlating van de gevangenen door de PLO te bewerkstelligen, maar het blad zegt niet wie. De besprekingen worden in Oostenrijk gehouden „on der toezicht van kanselier Bruno Kreisky". In ruil voor de invrijheidstelling van de Israëliërs eist de PLO de vrij lating van duizenden Palestijnen die vastzitten in gevangenissen in Zuid- Libanon en Israël. Newsweek zegt niet wanneer de Israëlische soldaten gevangen werden genomen en wan neer de onderhandelingen in Oosten rijk zijn begonnen. Oostenrijkse noch Israëlische functionarissen wa ren beschikbaar voor commentaar. Israël heeft altijd geweigerd rechtstreeks met de PLO te onder handelen omdat die organisatie het bestaansrecht van de staat niet er kent. De PLO ontzegt Israël dat recht zolang haar geen gebiedsgarantie in het Midden-Oosten wordt verleend. NEW DELHI - Pseudo-artsen in In dia hebben veertien mensen blind ge maakt door ze in „oogheelkampen" te behandelen met roestige scheer mesjes, messen en scharen, berichtte in het kerstweekeinde de Serieuze Times of India in New Delhi. JERUZALEM - In Israël is 53 pro cent voorstander van een onmiddel lijke Israëlische terugtrekking uit Libanon. Dit blijkt uit een opiniepei ling die begin december door het in stituut Fori is gehouden en waarvan de uitslag maandag door het onaf hankelijke blad Haaretz is gepubli ceerd. BEIROET - Onbekenden hebben in de nacht van maandag op dinsdag het vuur geopend op een gebouw van de Progressieve Socialistische Partij (PSP) van Walid Joemblatt in West- Beiroet. Volgens getuigen kwamen hierbij twee wachtposten om het le ven. JOHANNESBURG - Er bestaat een gerede kans dat er voor de kust van Zuid-Afrika olie kan worden aange boord, zo heeft Piet van Zyl, alge meen direkteur van de Zuidafrikaan- se Southern Oil Exploration Corpo ration (SOEKOR), verklaard. Het gesteente onder de zeebodem bevat sporen van olie em als de boortech nieken worden verbeterd kunnen er belangrijke vondsten worden ge daan. PAGADIAN - Zeven mensen zijn om het leven gekomen en honderd raakten er gewond bij een bomexplo sie in de nacht van zondag op maan dag in de Filippijnse stad Pagadian. Volgens de politie werd de bom ge plaatst door Mohammedaanse opstandelingen. De commissie zegt niet te weten hoeveel van deze margarine, onder de naam „Krona" het afgelopen jaar in Engeland is verkocht. Maar de prijs is ongeveer de helft van de bo- terprijs, en de verkoop heeft „be langrijke gevolgen" gehad voor het boterverbruik, dat in één jaar met zes zeven procent is gedaald. Woltjer had gevraagd of de com missie zou kunnen en willen optre den tegen deze zijns inziens „onei genlijke concurrentie door kunstma tige smaaknabootsing". De commis sie, zo blijkt uit haar antwoord, meent dat de nationale regeringen over voldoende bevoegdheden be schikken. Een soortgelijke margarine als „Krona" wordt in Nederland op de markt gebracht onder de naam „Mor gen", aldus een woordvoerder van Unilever. Stichting Volksgezondheid en Roken: retten cn shag mag een wettelijke re geling niet in de weg staan, menen de briefschrijvers. De wet moet de mo gelijkheid bieden in te grijpen waar en wanneer deze code niet doelmatig blijkt te zijn. De organisaties denken aan een verbod op reclame-uitingen waarin verband bestaat of gelegd wordt met sport. De code laat teveel ruimte om een relatie te leggen of te suggereren met activiteiten die als gezond worden ervaren. Overigens menen de briefschrij vers dat een algeheel verbod voor ta baksreclame de beste manier is om de promotie van ht roken te controle ren Tenslotte willen 2ij een beper king van het roken in publiek toe gankelijke ruimtes en het terugdrin gen van de teer- en nicotinegehalten in sigaretten. UTRECHT - Het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg (COTG) heeft bepaald, dat huisartsen met in gang van 21 december van hun parti- kulier verzekerde patiënten 23,25 gulden mogen vragen voor een kon- sult en 35 gulden voor een visite. Dit heeft een woordvoerder van de Lan delijke Huisartsen Vereniging maan dag meegdeeld. Begin oktober had het COTG de ta rieven al voorlopig en met terugwer kende kracht tot 1 juli verhoogd van 22 tot 23 gulden voor een konsult en van 33 tot 34,50 gulden voor een visi te. De nieuwe tarieven zullen volgens de LH V-woord voerder waarschijn lijk gelden voor een groot deel van 1983. DEN HAAG - De wettelijke rente- dat is de rente die een schuldeiser krachtens de wet kan eisen van een schuldenaar die in gebreke is geble ven met de betaling van een geldsom - wordt met ingang van 1 januari ver laagd van 12 naar 9 procent per jaar, aldus een mededeling van het mi nisterie van justitie. Aanpassing van de wettelijke ren te gebeurt bij algemene maatregel van bestuur als de rentestand daar toe aanleiding geeft. Daarbij wordt uitgegaan van het promessendiscon- to van de Nederlandsche Bank en van de rekening-courantrente, die grote banken in rekening brengen aan goede debiteuren. UTRECHT - Door de bezuini gingsplannen van het kabinet komen ook de bibliotheken in de knel. Daar voor waarschuwen de provincies in een brief aan de Tweede Kamer. Via een wetswijziging wil het rijk zich minder met de bibliotheken gaan bemoeien. Maar volgens het in terprovinciaal overleg voor cultuur wil het rijk in feite onder het mom van decentralisatie bezuinigingen af wentelen op lagere overheden, zoals de provincies. Het rijk wil gaan bek nibbelen op de rijksbijdrage voor bi bliotheken. Dat zal betekenen dat er gesneden moet worden in het perso neelsbestand, vrezen de provincies. Ook de service komt in het gedrang. APPINGEDAM De 50-jarige me vrouw M A. Zegering-de Boer is zon dag om het leven gekomen toen ze in haar woonplaats Appingedam werd aangereden dooreen taxi. Het slacht offer stak vanaf het fietspad met haar fiets de weg over. DEN HAAG - Minister Braks (land bouw en visserij) heeft besloten deze winter sluiting en opening van de jacht bij wijze van proef te laten af hangen van criteria over de toestand van het veld. Het besluit is genomen op advies van de Jachtraad. aldus Braks' ministerie maandag. BREUKELEN - De 10-jarige E. H. Dijksma uit Loenen is maandaga vond op de Wegkanaaldijk in Breu- kelen door een verkeersongeval ge dood. De jongeman werd rijdend op een volgens de politie onverlichte ra cefiets aangereden door een achter opkomende auto. Hij overleed op de weg naar het ziekenhuis. DEN HELDER - Een uitslaande brand heeft dinsdagochtend een café aan het Seringenplein in Den Helder verwoest. Een naastgelegen supermarkt en een antiekzaak liepen brand, rook-en waterschade op. De schade wordt ge schat op enkele honderdduizenden gulden. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De brand werd dins dagochtend door een voorbijganger ontdekt. De brandweer kon voorko men dat de brand verder om zich heen greep. Spoorwegongeluk ROTTERDAM - Eén van de vier sporen, die maandag door de botsing tussen twee personentreinen ter hoogte van de Schiebrug in Rotter- dam-Blijdorp gestremd raakten, kan sinds half negen dinsdagmorgen weer gebruikt worden, aldus een me dedeling van een woordvoerder van de Nederlandse Spoorwegen. Hierdoor is een half uurs-dienst tussen Rotterdam en Hoek van Hol land mogelijk. Normaal vertrekt er ieder kwartier een trein van Rotter dam naar Hoek van Holland en vice versa. Rond tien uur verwachtten de spoorwegen een tweede spoor vrij te hebben. De doden zijn de 49-jarige machi nist van de stoptrein J. J. Heijnen uit Rotterdam, de 57-jarige J. G. de Jong uit Den Haag en de 51-jarige me vrouw V. Buijunhikan uit Rotter dam, aldus de politie. In verschillen de Rotterdamse ziekenhuizen lagen volgens de Rotterdamse politie nog negen gewonden. Drie van hen zijn er nog ernstig aan toe. Een woordvoerder van de Spoor wegen heeft maandagavond meege deeld dat een onderzoek naar de oor zaak van de botsing als voorlopig re sultaat heeft opgeleverd dat de D- trein ter plekke door mocht rijden. Dat betekent automatisch, zei hij, dat de stoptrein 800 meter voor de plaats van de botsing een sein moet hebben genegeerd. Volgens de woordvooerder lijkt niets erop dat dit sein, bij voorbeeld ten gevolge van een mankement, een verkeerde kleur aangaf. Dat is technisch ook vrijwel onmogelijk, zo zei hij. Iedere maandag Bruinisse Jeugdsoos De Pul. Speel- en strip-o- theek. 18.30 - 20.00 uur. Dorpshuis. Meer Bewegen voor Ouderen. 16.00 - 16.45 uur. Iedere dinsdag Zonnemaire Gymnastiekzaal. Damesgym. 21.00 - 22.00 uur. Nieuwerkerk Dorpshuis. Strip-o-theek. 18.30 -20.00 uur. Iedere woensdag Zierikzee Consistoriekamer Gasthuiskerk. Re petities Herv. Chr. gemengd koor. 19.30 - 21.30 uur. Consistoriekamer Gasthuiskerk. Op gave leden kinderen i.o, 19.00 - 19.30 uur. Noordgouwe Verenigingsgebouwtje, 14.00-16.00 uur, kinderklub. Oostcrland „Open lessen". Bejaardengymnas- tiek. 9.15 - 10.15 (v.m.). Iedere donderdag Zierikzee Poststraat 37: Wereldwinkel Schou- wen-Duiveland; 9.30-16.30 uur. Noordgouwe Dorpshuis: kaartavond. 20.00 uur. Nieuwerkerk „Rehoboth". Uitlenen van boeken. Van 18.30 tot 19.15 uur. Oostcrland „Oosterhof". Bejaardensoos. 14.00 tot 17.00 uur. Dorpshuis. Strip-o-theek. 18.30-20.00 uur. Iedere vrijdag Schou wen-Duiveland Op alle politleburo's op Schouwon- Duiveland: spreekuur, van 14.00 tot 17.00 uur. Haamstede. Haamstede". 20.00 Zierikzee Rode Kruis ziekenhuis. Uitzending Nomen Nescio. 15.45 - 16.45 uur. Burgh Café „Het Grote Zwijn". Klaverjas sen. 20.00 uur. Burgh-Haamstede Hotel-café-restaurant Klaverjassen uur. Brouwershaven Gemeenschapsruimte. Nutsbiblio- theek. 19.30 - 20.30 uur. Iedere tweede dinsdag van de maand Zierikzee Rode Kruis-gebouw, 16.00-17.00 uur, adviesburo van de A.N.I.B. Van 27 december t/m 1 januari Zierikzee Aannemersbedrijf Roggeband, Wind- surfshow Vierbannen, 11.00 - 21.00 uur. Maandag 27 t/m vrijdag 30 december Burgh-Haamstede Kultureel centrum (Weststraat 18). Tentoonstelling „Van vijf tot één". 14.00 - 17.00 uur. Dinsdag 28 december Zierikzee Poppentheater „Alteklein". Voor stelling „Wolkje Wit". 14.30 uur. Rode Kruis Ziekenhuis. Ziekenom roep radio Nomen Nescio, program ma. 20.15 - 21.15 uur. Woensdag 29 december Zierikzee Bioscoop de Concertzaal. Summer Lovers. 14.30. Rode Kruis Ziekenhuis. Ziekenom roep radio Nomen Nescio, program ma. 20.15 - 21.15 uur. Donderdag 30 december Zierikzee Rode Kruis Ziekenhuis. Ziekenom roep radio Nomen Nescio, program ma. 20.15 - 21.15 uur. Vrijdag 31 december Zierikzee Rode Kruis Ziekenhuis. Ziekenom roep radio Nomen Nescio, verzoek- platenprogramma. 15.45 - 16.45 uur. Zaterdag 1 januari Zierikzee Rode Kruis Ziekenhuis. Ziekenom roep radio Nomen Nescio, program ma. 15.45 - 16.45 uur. Maandag 3 januari Zierikzee Pr. Julianaschool. Kursus bijenteelt voor gevorderden. 19.30 uur. Dinsdag 4 januari Kerkwerve VerenigingsgebouwBejaardensoos 14.30 uur. Haamstede Hotel Bom. Nieuwjaarsreceptie Ned. Ver. van Huisvrouwen. 13.30 uur. Brouwershaven Tonnenmagazijn. Praatbijeenkomst over „Aardappelteelt". 13.30 tot 16.30 uur. Donderdag 6 januari Zierikzee Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur. Concertzaal. Diashow en films over groente en fruit. Kon. Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde. 20.00 uur. Vrijdag 7 januari Zierikzee „Huis van Nassau". Feestavond vo gelvereniging „Zang en Kleur". 20.00 uur. Zaterdag 8 januari Zierikzee Bovenzaal Mondragon. Nieuwjaars bijeenkomst P.v.d.A. 20.00 uiur. Dinsdag 11 januari Zierikzee Herv. Verenigingsgebouw. Bijeen komst Ver. van Vrijzinnig Hérvorm- den. 20.00 uur. Scrooskcrkc Dorpshuis. Hoorzitting Kleihe Ker nen Experiment. 19.30 uur. Woensdag 12 januari Noordwelle Dorpshuis. Hoorzitting Kleine Ker nen Experiment. 19.30 uur. (01110) 6551 HUISAANSLUITINGEN IGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17 30 uur (01110) 5396 (01112) 1774. (01110)6564 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18.30 uur

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2