1.98 1.95 3.95 1.39 1.98 1.98 1.49 OlllST SUPERMARKT hEtGeschEnkEnhuis LAAGSTE PRIJS VOOR AL UW BOODSCHAPPEN VAN OUD NAAR NIEUW! heineken PUS cocktail ijs 1 keller v geister kip kroketten y QQ oliebollen prisma koffie g.00 1.00 sroenlcn en (ruif vleeswaren vers vlees BIEFSTUK OLIEBOLLEN MEDEDELING AAN ONZE VERZEKERDEN SLAOLIE O cn POEDERSUIKER 1 CQ ROZIJNEN 79 BLOEM 1,19 OLIEBOLLENMIX 1.29 NASI- EN BAMI KROKANTJES 1 QQ SATÉ GOUDREI- NETTEN SAPPIGE CITROENEN FILET AMERICAIN GEKOOKTE GELDERSE lappen 4.98 ^ü^muisvoeitT „Schouwen-Duiveland" u.a. „Het Zilveren Kruis" Met Oudejaarsavond M. BOOT OUD PAPIER „DE KIPPENBOER" Kippepoten Kalkoen (Drumsticks) Kalkoenpoten POTSPEL ZONDER KWALITEITSVERLIES NAAR DE -IW- chips 4 voor maar GEHAKTH VARKENS- MALSE Havenplein Zierikzee 10 Per 1 januari 1983 zullen de volgende MAAND-premies gelden: VRIJWILLIGE VERZEKERING (premie per betalende verzekerde) a. personen van 16 jaar en ouderM87.80 b gezinnen van beroepsmilitairen met één of meer kinderen beneden de leef tijd van 16 jaarf281.70 c. kinderen van 16 tot 27 jaar, die studeren, minder valide zijn of de huishou ding verzorgen c.q. medeverzorgen, mits voor deze kinderen recht op me deverzekering bestaat7 82.05 d. GEHUWDEN, waarvan de man jonger is dan 65 jaar, of alleenstaanden jon ger dan 65 jaar, maar met een medeverzekerd kind dat behoort tot de hier boven genoemde groep c en met in 1982 een INKOMEN van f 0,00 t/m 7 23.700,—7 82.05 INKOMEN van 7 23.700,01 t/m 7 27.050,—7 132.05 INKOMEN van 7 27.050,01 t/m 7 30.400,—7 153.35 e. ongehuwde vrijwillige verzekerden met een AAW-uitkering en per 1 januari 1983een inkomen van minderdan 7 17.500,— per jaar, 7 82.05 afhankelijk van leeftijd en burgerlijke staat. of 7 132.05 f. GEHUWDE vrijwillige verzekerden van 65 jaar en ouder die niet voor de be jaardenverzekering in aanmerking komen, omdat het inkomen hoger is dan de toelatingsgrens voor de bejaardenverzekering en met een actueel INKOMEN van 7 23.834,41 t/m 7 28.209,707 132.05 INKOMEN van 7 28.209,71 t/m 7 32.585,—7 153.35 BEJAARDENVERZEKERING (premie per gezin) bij een INKOMEN van f 0,00 t/m 7 19.273,197 35.70 INKOMEN van 7 19.273,20 t/m 7 19.747,797 71,20 INKOMEN van 7 19.747,80 t/m 7 20.222,997 106.65 INKOMEN van 7 20.223,— t/m 7 21.977,407 142.10 INKOMEN van 7 21.977,41 t/m 7 23.834,40gehuwd 7 213.05 ongehuwd 7142.10 ALGEMEEN Alle premies zijn vermeld ZONDER premie aanvullende verzekering, hiervoor bedraagt de premie 71,— per maand per betalende verzekerde. Inkomens worden - afhankelijk van de verzekeringssoort - berekend volgens Besluit in- komensvasstelling vrijwillige verzekering, dan wel Besluit inkomensvaststelling bejaar denverzekering. dit betekent dat u niet kunt uitgaan van uw inkomen zoals dat is of zal worden vastgesteld volgens de Wet op de Inkomstenbelasting. Premietabellen en aanvraagformulieren premiereductie op verzoek verkrijgbaar ten kan tore. Onderlinge Waarborgmij. „Het Ziekenfonds Stichting afdeling Zierikzee, Havenpark 27, Zierikzee Havenpark 27, Zierikzee ONZE KANTOREN ZIJN OP VRIJDAG 31 DECEMBER 1982 GESLOTEN Heerlijke oliebollen Berlinerbollen Appelbeignets Saucijzenbroodjes Worstebroodjes Palingbroodjes Zoutjes Kaaszoutjes Pasteitjes enz. enz. Maak er een gezellige avond van met een heerlijk hapje van uw warme bakker Varremarkt 18 Zierikzee - Telefoon 01110-2814 coococoooooooQocoooooooooooooooooooooooco! Woensdag 29 december haalt de C'hr. Gcr Jeugdsoos op t.b.v. Kindertehuis Kenia, in Malta en Poortam bacht. Voor binnenstad bellen 3776. Wilt u het gebundeld gereed zetten? 3 kg nu voor13,95 nu 2 kg12,90 nu heel kg 8,90 Tot ziens op de markt in Zierikzee! TELEFOON 01802 2301 of 2322 locooooooocoooooooceoooooooooooooooooooood Donderdag 30 december Aanvang 20.30 uur in Café „De Gekroonde Suikerbiet" aan de haven in Zierikze? L. G. C. LEDEBOER Verzamelde geschriften Samengesteld door H. Natzijl, ds. Ledeboer, de bekende predi kant uit de vorige eeuw heeft meer geschriften nagelaten dan vele weten. De meeste hiervan zijn na het begin van deze eeuw niet meer herdrukt, o.a. ver schillende vrij omvangrijke ge dichtenbundels, zoals „Slons lofzangen In benauwde tijden", Israëls vertroostingen of lofzan gen uit en voor het harte" en „Slons lof- en treurzangen". Tot kinderen voelde ds. Ledeboer zich altijd bijzonder aangetrokken, hiervan getuigen zijn „vragenboekje" en de gedichtenbundel „Geestelijke lofzangen voor kinde ren van de Gereformeerde belijdenis". Ds. Landwehr zegt van hem: „Ledeboer heeft veel dat bijzonder aantrekt. Zijn innige godsvrucht, zijn zelfverloochenend leven, zijn onvermoeide Ijver, zijn niemand sparende ernst, maken diepe Indruk. Wat van hem op zijn graf gezegd is, Is vol komen waar: anderen verlichtende is hij zelf verteerd. Al wat hij schreef gold de praktijk des levens. Zowel in als bulten de kring zijner volgelingen heeft menigeen die ge schriften met zegen gelezen". Deel 1 (628 blz.) en deel 2 (572 blz.) bevatten totaal 30 ge schriften van ds. Ledeboer nl. J. H. Landwehr „Ledeboer In zijn leven en arbeid geschetst". Dit werk is herzien, aangevuld met enkele kleinere geschriften over ds. Lede boer, enkele geschriften uit zijn studietijd en een groot aantal bijlagen, waarvan vele nog niet eerder gepubli ceerd zijn o.a. correspondentie betr. een verzoek aan Ko ning Willem II om een audiëntie, veilingcatalogus van zijn ruim 2200 boeken enz. Het tweede gedeelte is een nog nimmer gepubliceerde vrij uitvoerige corresponden tie van ds. Ledeboer met zijn familie over zijn bekering en afscheiding. Ook wordt een overzicht gegeven over zijn bezittingen en nalatenschap. Het geheel is verlucht met een groot aantal foto's. Totaal 534 blz. Alle 3 de delen ge bonden in uniforme skivertex banden. Formaat 17 x 24,5 cm. Prijs compleet 3 delen f 172,50. Losse delen I 60,—. Fa W J GOUDZWAARD en Zn NOOROSTRAAT 33-15 HAAMSTEDE TEL. 01115-1331 zelf maken Calvé per fles nu voor LiVW strooibusIivv Zakje h Hele kilo 4 m Koopmans - per krat a 24 fles I4i£| naturel of paprika Per zak voorVlij per liter voor 1 3 flessen J Van Nelle 1.1.^— ,,nnr per zakI lUw BRIE 1 van de mat 1 fk 100 gram Ill V 3 pakken voor golden wonder per pakje nu 10 voor Uit eigen keuken: 150 gram 200 gram .o.H.^15 woensdag hele week 500 gram v°or VARKENSH1EL 5,25 oer kilo TARTAARTJES S halen 4 betalen vrijdag 31 december: 250 gram 5.95

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 10