Vloer van nieuwe openbare school Malta moet gesloopt en opnieuw gestort worden EENVOUDIGE KARAKTERISTIEK OUWERKERKSE RING BEHOUDEN WO GEZOND SLAPEN! Gaat u in januari meer dan f £^70* per maand per volwassene betalen? DE ZIERIKZEESCHE COURANT Strop voor de aannemer Advies voor herinrichting: PU Vraag dan naar de ziektekosten verzekering met werelddekking van het Zilveren Kruis! Zilveren Kruis Ziektekosten^ verzekering C ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 34,90, per jaar f 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) t 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Dinsdag 28 december 1982 139ste jaargang Nr. 23242 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Woningbouwplan '83 Zeeland ZIERIKZEE - Bij de bouw van de nieuwe Theo Thijs- senschool in Malta wordt inmiddels weer gesloopt. De zojuist gestorte vloer voor het nieuwe schoolgebouw moet eruit. „We hebben een fout gemaakt met de bereke ning van de hoogte", geeft de heer M. van de Nieuwen- dijk één van de gebroeders van het aannemingsbedrijf in Stellendam ruiterlijk toe. „Ter behoud van onze goede naam besloten we vorige week de gehele vloer te slopen en een nieuwe te storten". De nieuwe lagere school wordt te gen de tweeklassige kleuterschool aan de Calandweg (het huidige ge bouw van ,,De Maltarakkers") aan gebouwd. Na ruim een maand bou wen - op dinsdag 9 november werd de eerste paal geslagen door wethouder J. Groen - bleek een hoogteverschil te ontstaan tussen het vloeroppervlak van de bestaande kleuterschool en de nieuw te bouwen Theo Thijssen- school. Ambtenaar de heer A. van Noord van de gemeente Zierikzee spreekt over een verschil van 7 8 cm; de aannemer heeft het over 5 cm. In elk geval bleek het een niet te ak- septeren verschil. Tussenoplossing De heer Van de Nieuwendijk liet desgevraagd weten, dat in eerse in stantie werd gezocht naar een tussen oplossing. De opzichter van architek- tenbureau J. W. Jobse uit Vlisingen kon zich, volgens de aannemer, ver enigen met het aanvankelijk voor stel een deel van de vloer - 20 m2 (de ruimte voor de hal) - te laten zakken. De aannemer was echter zelf toch niet zo tevreden met deze tussenop lossing. De heer Van de Nieuwen dijk: „Vorige week dinsdag namen Advertentie we het besluit de vloer helemaal te verwijderen. We zouden er anders al tijd tegenaan blijven hikken. We er kennen een fout te hebben gemaakt met de hoogteberekening en willen die fout herstellen door een goed eindprodukt af te leveren". Hij laat er geen twijfel over bestaan, dat dit een financiële strop betekent voor het bedrijf. „De bouw van deze school werd heel scherp aangenomen", aldus de woordvoer der. Zoais bekend werd de bouw van deze school gegund na een openbare aanbesteding. Dat geschiedde tegen een bedrag van 600.000,—. Een mee valler voor de gemeente, want er was in totaal 814.000,— geraamd voor deze bouw. Een financiële strop voor de aanne mer, maar zonder zeer ver strekken de gevolgen, meent de heer Van de Nieuwendijk. Hij heeft er het volste vertrouwen in, dat het bedrijf dit wel zal kunnen opvangen. „We werken zonder dure top", verduidelijkt hij. Het aannemersbedrijf wordt geleid door vier gebroeders Van de Nieu wendijk. „Mijn oudste broer doet he lemaal alleen de administratie; mijn andere broers en ik werken zelf in het ketelpakje mee". In april vol gend jaar hopen de gebroeders het 12 W-jarig bestaan van hun familiebe drijf te kunnen vieren. De broers Van de Nieuwendijk wa ren destijds allen in dienst bij het aannemingsbedrijf van de heer A. Troost te Melissant. De heer Troost beschikte niet over een opvolger en stelde hen voor bedrijfsovername te overwegen. Dat deden de gebroeders Van de Nieuwendijk en hun besluit was positief. „We hebben inmiddels 45 mensen in dienst en draaien met een jaar om zet van gemiddeld 10,— miljoen, vorig jaar zelfs 12,— miljoen", al dus de woordvoerder. De gebroeders werken zeer vaak in de woningbouw, maar schreven verder bouwwerken op hun naam als het Chr. Nat. schooltje in Stellendam en de zeven- klassige openbare lagere school „De Westhoek" in Ouddorp. Ook op Schouwen-Duiveland bouwden zij eerder, namelijk het woonhuis en de ZIERIKZEE - Vorige xoeek namen de gebroeders Van de Nieuwendijk het besluit hun fout bij het leggen van de vloer voor de Theo Thijssenschool rigoureus aan te pakken. De zojuist gestorte vloer wordt gesloopt en er zal een nieuwe worden gestort op de juist hoogte. ,,Het gaat hier ten slotte om onze goede naam", aldus aannemer M. van de Nieuwen dijk. praktijkruimte van dokter J. L. Flach in Renesse. Met de bouw van de nieuwe Theo Thijssenschool in Zierikzee werd ge tracht ook hier de naam van hun be drijf te vestigen. Dat de gebroeders Van de Nieuwendijk de misser met de vloerhoogte zeer diep betreuren, zal duidelijk zijn; dat ze er alles aan doen die fout te herstellen, eveneens. Termijn Voor de bouw van deze school werd uitgegaan van 120 werkbare dagen. Verwacht wordt dat de nieuwe Theo Thijssenschool in mei 1983 opgele verd zal kunnen worden. Ambtenaar de heer Van Noord heeft er vertrou wen in, dat op die termijn geen in breuk zal worden gemaakt, ondanks het slopen en opnieuw storten van de vloer. Bij PAAUWE MEUBELEN te Zonnemaire vindt u alles wat u weten moet. -4 *-W OUWERKERK - „De karakteristiek van een Zeeuwse dorpsring en in het bijzonder die van Ouwerkerk, dient behouden te blijven". Dat is nu het belangrijkste uit gangspunt waar de Vereniging Dorp, Stad en Landschap haar advies voor herinrichting van de Ring in Ouwer kerk op baseert. De ringen in de Zeeuwse dorpen ontle nen, volgens dit advies, hun kracht aan de eenvoud van opzet en uitvoering. Een herinrichtingsplan voor de Ring in Ouwerkerk zou dit moeten respekteren. Verder wordt geadviseerd zich bij het maken van de plannen in be scheiden mate te spiegelen aan de situatie in de buurdor pen. land zette zich in voor nieuwbouw. Tegen de aanvankelijk pessimisti sche verwachtingen in, kwam die toestemming toch nog eerder dan verwacht. ,,'t Stoofje" gevormd kon worden van de wensen van de bevolking. Wat „leuks" De wedstrijd bleek aan te slaan: er kwamen ongeveer 25 inzendingen binnen. Uiteraard betroffen het plannetjes, die niet of nauwelijks technisch en/of financieel onder bouwd waren, maar duidelijk werd wel, dat de Ouwerkerkse be volking wat „leuks" wilde maken van dat stuk grond in het midden van het dorp. Het bestuur van de Culture le Vereniging speelde de inzendingen Vervolg pag. 3 Dit nummer bestaat uit 10 pagina's. i 1 Langs de weg van de tegen- i spoed zal alles in orde komen. DACCA - Bij een ernstig busonge luk in de buurt van Shabajpur, ca 60 km van Dacca zijn zeker 76 mensen omgekomen. Volgens radio- Bangladesj zijn er voorts 25 gewon den. Ooggetuigen zeiden dat de te volle bus met grote snelheid tegen de pijler van een brug botste en 16 meter diep in de rivier de Titas stortte. De herinrichting van de Ring te Ouwerkerk is aktueel sinds het mo ment, dat toestemming werd gege ven voor de bouw van een nieuwe openbare kleuter- en lagere school. De na de watersnoodramp verrezen schoolgebouwen op de Ring voldeden niet meer aan de eisen des tijds. Door de toenemende woningbouw en de daarmee samenhangende groei van de bevolking (dus ook van de school jeugd) moest zelfs enige tijd op de zolder van het gebouw onderwijs worden gegeven. Geen ideale situa tie; het gemeentebestuur van Duive- OUWERKERK ..De na de tweede wereldoorlog gebouwde kerk i.t van weinig fraaie architektuur, terwijl de in de na bijheid gebouwde muziektempel ook niet tot de schoonheden te rekenen valt". Dat schrijft de Vereniging Dorp. S*ad en Landschap in haar advies tot herinrichting van de Ring in Ouwerkerk Een mening waar vast niet iedere Ouwer- kerker het mee eens zal zijn. Op 30 september 1981 werden de openbare kleuter- en lagere school ,,'t Stoofje" officieel geopend. De ou de gebouwen op de Ring waren toen reeds geveld door de slopershamer, want de jeugd had reeds voor de zo mervakantie haar intrek genomen in de nieuwe school achter de Haneweg. Een niet voldoende uitgewerkt ini tiatief de oude gebouwen als een soort klubhuisruimte voor het dorp te behouden, was gedoemd een vroegtijdige dood te sterven. De des kundigen waren het er over eens, dat het bruikbaar maken van de oude school voor dergelijke doeleinden, evenals de exploitatie ervan veel te kostbaar zou worden. Er werd derhalve vaart gezet ach ter de sloop om het „partikulier initi atief" de kans te ontnemen dit kar wei zelf ter hand te nemen. Toen de school tegen de vlakte lag, kreeg de Ring een wat kaal aan zien, de dis- kussie over herinrichting kwam op gang. Muziektent Bijkomend aspekt was de noodza kelijk geworden opknapbeurt van de eveneens op de Ring staande muziek tent. Voor dit karwei was op voorstel van het kollege en met goedkeuring van de raad reeds een bedrog van 27.000,- gereserveerd. Besloten werd echter met die renovatie van de muziektent te wachten tot het mo ment dat de herinrichtingsplannen voor de Ring zouden worden op gesteld. In dit verband zou volgens het gemeentebestuur ook aan sloop van die muziektent kunnen worden gedacht, waarna een funktionelere voorziening gekrcëcrd zou kunnen worden. Over het slopen van dit objekt wa ren de meningen binnen de Ouwer kerkse gemeenschap overigens nogal verdeeld. Er kleefden wat nostalgi sche sentimentjes aan die muziek tent, die destijds met geid van de dorpsbewoners door muziekvereni ging „Nieuw Leven" gebouwd kon worden. Een aktief bestuur van de Culture le Vereniging op Ouwerkerk vatte het plan op in te spelen op de komen de herinrichting van de Ring. Er werd een wedstrijd uitgeschreven, de bewoners zouden een eigen plannetje kunnen indienen bij de Culturele Vereniging, z.odat enigszins een beeld Advertentie Het gaat om een basispakket zonder eigen risico, Met speciaal op uw leeftijd gerichte lage premies. Maandpremics 1983 voor volwassenen: 1 i tot 27 jaar- van27tot35jaar vanaf 35 jaar f. 61,70 9wm .25 Kinderen tot 27 jaar gereduceerde premies. Alleen bij toetreding vanaf 45 jaar gelden Iceftijdstocslagcn. Ik wens een offcrtc-op-maat vrijblijvend telefonische informatie persoonlijk advies aan huis Naam: Adres: Postcode Telefoon: Plaats: Aantal volwassenen Aantal kinderen Zickcnhuisklassc leeftijden leeftijden 2B meeverzekering huisarts cn apotheek meeverzekering tandartskosten Voorkeur eigen risico waardoor aan- trckkcli jkc korting op de premie In open envelop zonder postzegel zenden aan: Zilveren Kruis Ziekte kostenverzekering: Antwoordnummer .17 4300 WB Zicnkzec Adres: Havenpark 27. ZIEK ZIJN IS AL DUUR GENOEG I 1 I I I I I -I

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1