HET WEDERZIJDSE WANTROUWEN Wintervoedering vogels is dagelijkse noodzaak Jannekee Jumelet ere-lid van het CJV-Zeeland Reisburo Rabobank 9 Zierikzee Extra hulp is altijd welkom De zomerprogramma's voor 1983 zijn nu al volop binnen STREEKNIEUWS Dode na botsing Vrijdagavond in Bruinisse K ZIERIKZEF.SCHF. NIEUWSBODE Maandag 27 december 1982 Nr. 23241 3 Dierenbeschermer H. J. Dorreman: 3* Wintervoedering een harde noodzaak. ZIERIKZEE - „Dankzij de hulp van veel partikulieren en bedrijven op Schouwen-Duiveland zijn wij in staat om 's winters de vogels te helpen om de winter door te komen. Als dat niet het geval was, dan waren er elke winter heel veel vogels, die het loodje leggen tegen de koude en de honger op ons eiland". Aan het woord is de heer H. J. Dorreman uit Zierikzee, die al sinds 1953 dage lijks aktief bezig is om de dierenwereld op Schouwen- Duiveland aan een beter bestaan te helpen. Vooral gedu rende de winterperiode is dat een zaak, die dagelijks vo lop aandacht vraagt. De heer Dorreman begon zijn milieu-vriendelijk werk vlak na de watersnoodramp van 1953. Er waren toen talloze dieren die, door het wa ter van huis en haard verdreven, rondzwierven op het eiland. Dorre man was één van de mensen, die va naf het eerste uur zich bezighielden met het vangen en de opvang van de ze dieren. Sinds die tijd heeft het lot van het dier hem beziggehouden. Al sinds jaar en dag is hij aktief bezig binnen de organisatie van de Dieren bescherming om nood onder de die ren te konstateren en gekonstateerde nood onder die dieren op te lossen. Dat laatste gebeurt dan vaak op aan geven van partikulieren, die de Die renbescherming een tip geven over onnodig dierenleed of dierenmishan deling. Een zaak, die gedurende de winter periode de meeste aandacht vraagt, is het bijvoederen van de vogels op Schouwen-Duiveland. Veelvuldig trekken de leden van de Dierenbe scherming erop uit om te zien waar de nood hoog is in de vogelwereld. Ook meldingen van politie en parti kulieren komen daar binnen. Om de hongersnood, waarin deze dieren dan verkeren, te kunnen oplossen is ech ter een grote hoeveelheid voedsel no dig. Een dermate hoeveelheid zelfs, dat die zonder de hulp van partiku lieren en bedrijven niet is op te bren gen. Gelukkig is die hulp er wel: veel mensen dragen een steentje, en soms zelfs een steen, bij om de nood te ledi gen. Een bewoonster van Schouwen- Duiveland, die haar naam niet ge noemd wil zien, heeft bijvoorbeeld in de strenge winter van 1979 maar liefst twaalf ton graan geschonken. Ook dit jaar is het aanbod weer ge daan en kan men daardoor vele vo gels aan hun noodzakelijke hapje helpen. Ook zijn er een groot aantal bedrijven, zoals bakkerijen, die da gelijks een grote hoeveelheid oud brood ter beschikking stellen. Ver der heeft men de beschikking over veel visafval, dat door visverwer- kende en visverkopende bedrijven wordt geschonken. Distributie Al dat voer wordt opgeslagen in een grote loods vanwaar de distribu tie ter hand wordt genomen. Behalve de leden van dierenbescherming kun nen daar ook partikulieren terecht voor voer, dat zij willen gebruiken voor het voederen van de vogels. Er wordt echter wel nauwkeurig bijge houden wie voer ophaalt en waar het wordt uitgezet. Dat is noodzakelijk om te voorkomen dat er misbruik van wordt gemaakt of dat er op een bepaalde plek teveel wordt gevoerd. Vanuit de loods van de heer Van Loo wordt, zoals gezegd, beschikbaar- gestelde voer gedistribueerd naar le er van overheidswege een regelmatig onderzoek wordt gehouden naar de gezondheidstoestand van de zwem vogels in de gemeentelijke wateren. Dan kunnen dit soort schrijnende za ken worden voorkomen". DELFT - In het studiejaar 1987-'88 studeren aan de technische hoge school in Delft bijna vier maal zoveel studenten af als gebruikelijk: 3450 in plaats van 900. Het hele land zal wor den overspoeld met afgestudeerden. Het zullen er zeker ruiin twee maal zoveel zijn als gewoonlijk. Om een beeld te geven van de om vang van de verwachte overstroming kan gewezen worden op statistieken. Die vermelden dat in het jaar '79-'80 de universiteiten en hogescholen 10.832 afgestudeerden afleverden, van wie 2.698 vrouwen. Deze aantal len zijn de volgende jaren niet veel kleiner geworden. De voorspellingen zijn van drs. W. J. M. Knippenberg van de onderwijs kundige dienst van de TH in Delft. Advertentie juist gearriveerd nog ZOMER 1983 NCRV-REIZEN VISSTRAAT 3 - TELEFOON 01110-3955 Ook elke donderdagavond geopend van 19.00 tot 20.00 uur. Steeds meer mensen trekken zich 's winters het lot van de vogef.t nan. den van de Vogelwacht, leden van de Dierenbescherming en naar partiku lieren. De beiden eerstgenoemde in stellingen kunnen zich gelukkig be roepen op een aantal vrijwilligers, die altijd klaar staan om in te sprin gen wanneer dat noodzakelijk is. Er is zelfs een werkgroep opgericht, bestaande uit 8 personen, die dage lijks inzetbaar is voor de winter- bijvoedering. „Ook hebben we ge lukkig erg veel medewerking van de politie en van de dierenartsen. De eerste groep is steeds inzetbaar voor het vervoer van zieke dieren, terwijl de dierenartsen, altijd gratis, klaar staan om deze dieren een behande ling te geven". Aldus de heer Dorre man, die er echter onmiddellijk op laat volgen dat er bepaald nog geen overschot is aan vrijwilligers: „Inte gendeel, we kunnen er best nog een aantal gebruiken". Initiatief Een goede zaak, noemt de heer Dor reman het, dat mensen eenden voe ren in vijvers en dergelijke. „Dat is een uiterst welkome zaak. Maar daar hoort eigenlijk een dringend verzoek bij: Laat men de plastic zakken, waarin het brood is meegenomen als jeblieft niet rondslingeren. Want de dieren eten, in een poging om de hon ger te stillen, zelfs de zakken op. Met alle kwalijke gevolgen van dien!" Volgens de heer Dorreman leert de ervaring dat er steeds meer mensen zijn, die zich op eigen houtje het lot van de vogels 's winters aantrekken. Ook op scholen wordt daaraan steeds meer aandacht besteed. Bij de Die renbescherming zijn films beschik baar, die kunnen worden gedraaid ter illustratie van een les over hulp aan het dier. Daar wordt steeds va ker gebruik van gemaakt. Door middel van dit soort zaken wordt hulpvaardigheid van de mens ten opzichte van het in nood verke rende dier steeds groter. „En dat is zeer verheugend", is de konklusie van de heer Dorreman. Overheid Een vermanende vinger wil de heer Dorreman ook nog even uitsteken naar de overheid. „Er worden veel vuldig vijvers en dat soort zaken ge pland en aangelegd in nieuwbouw wijken. Na verloop van tijd komen daar dan wilde eenden, ganzen en zwanen naar toe. Of ze worden er uit gezet. Ook naar oudere stadsgedeel ten, waar grachten aanwezig zijn, trekken de vogels. Iedereen is daar erg blij mee, want het verlevendigt en verfraait het stadsbeeld. Deze die ren zijn echter niet beschermd en worden nogals eens het slachtoffer van baldadigheid of domweg dieren mishandeling. Ook valt er nogal eens een ziekte onder de vogels te konsta teren. Er is echter niemand, die voor deze levende have de verantwoor ding draagt. Eigenlijk zou er van overheidswege op een bepaalde ma nier aandacht moeten worden besteed aan deze dieren". Een schrijnend voorbeeld geeft hij aan de hand van het volgende ver haal: „Eind november werden er in de gracht langs de Laan van St. Hi- laire, in de buurt van de Hoofd poortstraat, twee dode knobbelzwa nen gevonden. Na een onderzoek door het Centraal Diergeneeskundig Instituut in Lelystad bleek dat de dieren waren overleden als gevolg van een zeer heftige maagwormin- fektie. Verder werd er gekonsta- teerd, dat de dieren zeer mager wa ren, loden aan bloedarmoede en een slechte lichamelijke konditie had den". Omdat het niet onwerkelijke ver moeden bestond dat er nog meer zwemvogels besmet waren met deze infektie, besloot de Dierenbescher ming om alle dieren te voeren met brood waarin medicijnen tegen de ziekte en reuzel voor extra voeding, waren verwerkt. Gedurende twee weken werd dat dagelijks gevoerd en na twee weken rust werd de kuur nogmaals herhaald. Het ziet er naar uit dat hierdoor de ziekte met sukses is bestreden. „Ik ben erg dankbaar dat de gemeente de medicijnen be schikbaar heeft gesteld. Maar eigen lijk zou er een regel moeten zijn dat ZIERIKZEE Ver. van Vrijzinnig Hervormden De Vereniging van Vrijzinnig Her vormden komt dinsdagavond 11 ja nuari bijeen in het Hervormd Vereni gingsgebouw. Tijdens deze avond zal de heer W. Vos uit Zierikzee vertellen over zijn reizen naar Schotland, het land van tradities. De heer De Vos zal zijn le zing illustreren met dia's om de schoonheid van Schotland in zijn di verse vormen zo goed mogelijk tot uiting te brengen. Kettingbotsing Bij een kettingbotsing op de Nieu we Kooiweg ter hoogte van het Chevron-benzinestation raakten 4 auto's enigszins beschadigd. Uit de richting Haamstede naderde een auto bestuurd door M. R. uit Zie rikzee. De bestuurster stopte om voorrang te verlenen aan het recht- doorgaand verkeer voordat zij af zou slaan naar het benzinestation. Ach ter haar stopte T. K. uit Oosterland en daarachter ook J. B.-C. uit Ouwer- kerk. Bestuurster J. H.-S. uit Zierik zee zag dit stilstaand drietal echter te laat en reed op de auto van J. B.-C. Daarop schoven de vier auto's allen op elkaar. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. RENESSE Auto gestolen Tijdens de Kerstnacht werd een aan de Hogenboomlaan geparkeerd staande auto, een BMW van G. v. d. W. gestolen. Van de daders ontbreekt elk spoor. ASTEN - Een 21-jarige inwoner van Asten, H. A. M. Janssen, is zaterdag nacht om het leven gekomen toen hij met zijn auto in zijn eigen woon plaats tegen een boom reed. Een me de inzittende werd zwaar gewond. f Het ongeluk gebeurde toen de bestuurder even na twee uur met zijn auto vlak bij zijn woning op Leensel (naam van straat, red.) in de linker berm raakte en vervolgens tegen een boom botste. De 21-jarige Astenaar overleed ter plaatse. De oorzaak van het ongeluk is niet bekend. LEEUWARDEN - Op en bij de Waddeneilanden heeft zich een vrij omvangrijke vogelsterfte voorge daan. Op Schiermonnikoog zijn tien tallen dode zeekoeten aangespoeld, die met olie waren overdekt. Sommi ge vogels waren op het strand al on- dergestoven door het zand. Ruiten schoolgebouwen ingegooid ZIERIKZEE - Vandalisten hebben vrijdag en zaterdag (eerste Kerstdag) in Zierikzee twee schoolgebouwen als hun doelwit gekozen. Bij de Rijksscholengemeen schap aan het Hatfieldpark werden vrijdag twee ruiten in gegooid en zaterdag nog eens vier. Bij de Beatrttcschool voor buitengewoon onderwijs aan de Grachtweg werden op eerste Kerstdag ook twee rui ten ingegooid. Van de dader(s) geen spoor. BRUINISSE - „Zeg Jannekee, jij was het CJV, be dankt voor alles wat je was en blijft voor alles wat je dee" was het begin van het ontroerend lied dat de beken de dialektzanger Engel Reijnhoudt zong vrijdagavond bij het afscheid van Jannekee Jumelet van het Christe lijke Jongeren Verbond. Ze is bijna 30 jaar leidster ge weest van de meisjesklub „Rhode", die was aangesloten bij het CJV. Engel Reinhoudt, de bekende diakel- tenzanger uit 's Heerenhoek, had dit lied speciaal voor haar gekompo- neerd en van tekst voorzien. Engel, zichzelf op een accoord-cither bege leidend, kende Jannekee goed uit de tijd dat hij zelf nog bestuurlijk bij het CJV betrokken was. CJV-geschiedenis Namens het provinciaal bestuur sprak de heer D. Vleugel tot Janne kee. Hij had in de notulen van de 57 jaar oude meisjesklub, destijds opge richt door de dochter van ds. Waar denburg, een enorm stukje CJV-ge schiedenis ontdekt: „Meer dan 1000 klub-avonden organiseren is niet niks, Jannekee". Hij hoopte dat de „C" hoog in het vaandel van de klub zou blijven. Tot ieders verrassing deelde hij mede dat vanaf dat moment Janne kee Jumelet tot erelid van het CJV- Zeeland was benoemd, het tweede lid in Zeeland welke die eer te beurt viel, waarvan zij het eerste vrouwe lijke. Hij overhandigde haar de bij behorende oorkonde en een bos bloe men. De nieuwe leidster, Corine Ver wijs, overhandigde haar een schitte rende pentekening van mevrouw T. Bolijn van de Korte Ring met daarop het huis waar Jannekee gewoond heeft. Dit huis werd in de oorlog ge bombardeerd. Jannekee was hier bij zonder blij mee. Ook kreeg ze een ge dichtenbundel van Nel Benschop. Het afscheid volgende op de geza menlijke Kerstfeestviering van de jongensklub „Daniël" en de meisjes klub „Rhode" en „de Kwakers". Kerstevangelie Na het welkomstwoord van Wim van Kooten en gebed las Marcel de Keyzer het Kerstevangelie. Van Kooten vertelde een mooi Kerstver haal. Tussendoor smulden de kinde ren van een heerlijk koud buffet met ijs toe. Op de hem eigen manier sprak de leiders van „Daniël", Wim van Kooten tot de kinderen over Janne kee: „Ze is een vrouw om dankbaar en trots op te zijn. Er is op deze we reld niet alleen geweld en haat, maar ook mensen die de liefde voorstaan". Met een zelfgemaakt lied namen de kinderen afscheid. Een luidkeels ge zongen: „Jannekee, olé" bewees dat deze fijne leidster voor hen nog lang niet weg hoeft. 67 Vandaar, dat ze me wakker wilde schudden door het slipje van Ina, de peuk sigaar en de lucifers in de Volks wagen te deponeren. En om alles com pleet te maken deed ze haar vuile beha in de Mercedes. Enerzijds om mij wak ker te schudden, anderzijds om wraak te nemen op Ina. Zodat ook zij er het hare van zou denken. Wel, in dit opzicht heeft ze zich ver gist, want al heeft Jannie wel eens een poging in het werk gesteld me te ver leiden, ik paste er voor. Omdat ik toen nog te veel hield van mijn vrouw. Abso luut in de veronderstelling verkerend, dat ze me onvoorwaardelijk trouw was. Hoe kan een vrouw zo dualistisch zijn in haar houding? Met mij leven en gelijk af en toe op sjouw met Bert Bestaan er zulke vrouwen, die van twee kerels kunnen houden? Die blijk baar niet genoeg hebben aan hun eigen man? Het moet haast weL Ik zou er geen andere verklaring voor kunnen hebben. Natuurlijk hadden beiden in alle toonaarden ontkend Maar hij geloofde noch Bert, noch zijn eigen vrouw. Hij had 't immers met eigen ogen gezien? Ina, gezeten op de bank in nèligè en daarover enkel een kimono. Bert naast haar, de arm om haar heen geslagen. Het mankeerd eer nog maar aan, dat hij haar zoende! Nee, hij geloofde niets meer. En al die tijd heeft Jannie het geweten en gezwegen! Hoe lang duur- de deze verhouding al? Er was die ochtend geen scène ge weest Frans hield niet van scènes. Met alle wilskracht, die hij bezat had hij zichzelf in bedwang gehouden, hoewel hij heel graag die patjakker in zijn gezicht had willen slaan! De buurman, voor wie hij altijd zoveel respect had gehad, omdat de man het had bestaan, dat een veel jongere vrouw op hem verliefd was geworden. Zo iemand moest toch wel over een of andere gave beschikkea Een soort aantrekkings kracht voor een bepaald slag vrouwen. Die meer belangstelling hebben voor oudere mannea Maar Jannie had hem, Frans ter Scheure, ook gewild! Ze had duidelijk laten doorschemeren, dat ze best eens een potje met hem wilde vrijen. Wat zyn vrouwen eigenlijk voor wonderlijke wezens? De bezoekers in de aula kwamen opnieuw langs om afscheid te nemea Tassen het tweede kopje koffie door. Plichtsgetrouw drukte Frans ter Scheure handen en mompelde automa tisch enkele dankwoorden voor de be toonde belangstelling. Gelukkig was het hier nu bijna ton einde. Straks moesten ze terug naar het sterfhuis. Daar kwam hij niet onderuit, Kees verwachtte van hem, dat hij mede zijn oordeel gaf over de te nemen maatre gelen, voor wat de garage betrof. Zelf had hij er geen zin in. Er waren twee alternatieven: verpachten aan een be trouwbare en bekwame monteur. Bij voorbeeld aan Henk Arends, die al jaren bij Walsoorden werkte. Of de knoop in èèn keer radikaal doorhakken en het bedrijf verkopen. Eefje voelde er meer voor 't bedrijf te behouden en Door GRE DE BOER het daarom te verpachten, maar Kees wilde liever alles te gelde maken en het dan gedrieën verdelen. De stem van Ina zou daarom wel van beslissende betekenis zijn. Al had ze in dit opzicht nog geen standpunt in genomen. Op de terugweg van Dieren naar het sterfhuis werd er nauwelijks in de gro te auto gesproken. Blijkbaar was ieder met zijn eigen gedachten bezig. Alleen Kees verklaarde, dat alles stijlvol was verlopen. Geheel volgens zijn ver- wachting. Niemand gaf antwoord. Enkel Eefje knikte een paarmalen. Frans wist, dat in dit opzicht enigszins conservatief was en het aanvankelijk helemaal niet op crematie had begrepen. Maar de oude baas had voor zijn dood zelf be slist, dat hij gecremeerd wilde worden en dit besluit hadden de kinderen een voudig te eerbiedigen. Dat vormde geen punt van discussie. In de grote kamer boven de garage ging iedereen zitten en stak een roker- tje op. Het meisje, dat voor deze dag was gehuurd, kwam met koffie en broodjes en warme soep, waaraan men zich tegoed deed. Daarna werd er lange tijd gesproken over de toekomst van de garage. Tenslotte zwichtte Kees voor het besluit van zijn beide zussen, die het nog niet wilde verkopen. Zodat Henk Arends voorlopig belast zou worden met de leiding Men besloot de notaris, die ook de kwestie van de successierechten zou moeten afwik kelen, te verzoeken een en ander te beschrijvea (wordt vervolgd) i

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3