Stookolie verontreinigt water Westerschelde Kaarsen brandden om het Grote Licht te herdenken AGENDA 2 Volgend jaar vijf procent huurverhoging Wettelijke normen voor veiligheid wegen Ploeg: Keukenafval leidt niet tot varkenspest Lancering Nederlandse kunstmaan vervroegd Groot onderhoud eigen woning wordt weer aftrekbaar Kerstnachtdienst in Ouwerkerk Spookrijder veroorzaakt ongeval Gewapende overval op winkelwagen Fries in Bondsrepubliek ontvoerd ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE De aanvaring tussen twee containerschepen REIMERSWAAL - Twee containerschepen zijn in de nacht van zaterdag op zondag door een aanvaring op de Westerschelde nabij de Belgische grens zwaar bescha digd. Als gevolg van de aanvaring kwamen tachtig ton stookolie en twee containers in het water terecht. Per soonlijke ongevallen deden zich niet voor, zo heeft de rijkspolitie te water in Dordrecht zondagmiddag meege deeld. Bij de aanvaring waren betrokken de uit Hamburg afkomstige Erato (8.795 brt) en de uit Bangkok af komstige Jumpa (20.789 brt). De Era to, die richting zee voer, kwam om streeks 2.05 uur door nog onbekende oorzaak in aanvaring met een boei en liep als gevolg daarvan uit het roer. Het schip voer daarop haaks tegen de richting België varende Jumpa op en boorde zich acht tot negen nieter in dat schip. Beide schepen bleven aan elkaar vast zitten en erden in de loop van de nacht door sleepboten van het bergingsgebedrijf Union uit Antwer pen en Terneuzen op een plaat gezet nabij Rilland. DEN HAAG - Tweede-Kamer- fraktievoorzitter Janmaat van de Centrumpartij is in zijn woonplaats Den Haag in de nacht van zondag op maandag door onbekenden belaagd. Janmaat stond op het Ko ningsplein met zijn fiets voor een sto plicht te wachten. Daar vroegen de twee, die ook op een fiets waren, of hij Janmaat was. Naar zijn zeggen werd hij daarop van zijn rijwiel ge haald. Hij kreeg een kopstoot en een klap op een oog, waarna de onbeken den verdwenen. LA CORUNA - Zes landlopers die in een verlaten vissersboot huisden in La Coruna in Noordwest-Spanje, zijn om het leven gekomen door rookvergiftiging. Nadat de brand was ontstaan, stikten zij door de dampen van de brandende verf. DEN HAAG - Het kabinet heeft besloten de huren van woningen en kamers volgend jaar met vijf procent te verhogen. Minister-president Lub bers deelde vrijdag tijdens zijn weke lijkse perskonferentie mee dat, over eenkomstig het regeerakkoord, de versnelde huurharmonisatie gehand haafd blijft. Daarvoor is opnieuw vastgesteld dat het maximale huurverhogings percentage inklusief het extra har- monisatiedeel 10 bedraagt. De har monisatie dient om de achtergeble ven huren van oudere woningen in versneld tempo op te trekken. Premier Lubbers kondigde aan dat nog voor de jaarwisseling aan het parlement zal worden uiteengezet hoe het voorgenomen totale huurbe leid er uit ziet. DEN HAAG - Er moeten wettelijke normen komen voor de veiligheid van wegen. Bezuiniging op onder houd van wegen mag er nooit toe lei den dat het verbeteren van onveilige situaties op de lange baan wordt ge schoven. Dit stelt de raad voor de verkeersvei ligheid in een advies aan minister Smit-Kroes (verkeer en waterstaat) over de begroting 1983. De raad vindt dat het beleid gericht moet zijn op het terugdringen van het totaal aan tal ongevallen- Dat is nu onaan vaardbaar hoog. Anders is het niet mogelijk het aantal doden en gewon den verder terug to dringen. De raad voor de verkeersveiligheid vindt het essentieel dat de overheid steeds duidelijk aangeeft waarnaar ze streeft. De minister zal dan ook streefcijfers moeten noemen. DEN HAAG - Dat varkenspest zou uitbreken onder meer als gevolg van het voeren met keukenafval, is niet te bewijzen. Staatssekretaris Ploeg van landbouw en visserij antwoordt dit de kamerleden Tazelaar en Van der Linden (beiden PvdA) geschre ven, aldus zijn ministerie vrijdag. Volgens de bewindsman leidt het voeren van etensresten en alval uit keukens van ziekenhuizen, kazernes en horecabedrijven niet tot de ge vreesde ziekte onder varkens zolang aan de voorwaarden voor het ge bruik ervan wordt voldaan. JERUZALEM - Israël en Libanon beginnen dinsdag a s. in Libanon on derhandelingen over de terugtrek king van buitenlandse troepen uit Li banon, zo heeft een Israëlische rege ringswoordvoerder zondag bekend gemaakt De plaats waar men dins dag bijeenkomt, zal door de Libanese regering worden meegedeeld Voor de eerste dag is nog geen agenda vast gesteld Op 30 december zullen de tweede delegaties elkaar in Kyriat Shmonah. BERLIJN De Oostdultse politie heeft vrijdagmiddag verhinderd dat in Jena een manifestatie voor.Vrede zonder wapens" zou worden gehou den Volgens ooggetuigen hield de politie ongeveer 200 voornamelijk jonge mensen tegen die een mars naar de markt hadden willen houden om daar een minuut stilte te betrach ten. Tegen 5.30 uur werd de Erato door sleepboten van Union losgetrokken uit de Jumpa en bij het Belgische doel voor anker gelegd. Het schip is volgens de politie zwaar beschadigd boven de waterlijn. De Jumpa maak te water en werd met behulp van pompen en bergingsvaartuigen drij vende gehouden. Als gevolg van de aanvaring liep zeventig ton zware en tien ton lichte stookolie in de Westerschelde. Twee vaartuigen van Rijkswaterstaat hou den zich bezig met de bestrijding van die verontreiniging. Bestrijding Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstat in Middelburg is de in het water gelopen olie, voor zover hem bekend vijftig ton, vrij dun. ,,Voor zover mogelijk is de olievlek bestreden met chemische middelen." Zondagmorgen dreef de olie over de grens. Rijkswaterstaat hield een vaartuig gereed om bij verandering van tij terugkomende verontreini ging zo goed mogelijk te bestrijden. DEN HAAG - De werkweek van taxichauffeurs in loondienst wordt de komende drie jaar teruggebracht van 48 tot 45 uur. Dit is een van de be palingen in de eerste landelijke cao voor het taxibedrijf sinds ruim tien jaar. BRUSSUM - Ruim 350 mensen,'in hoofdzaak jongeren uit Nederlands Limburg en het aangrenzende Belgi sche en Westduitse gebied, hebben vrijdagavond deelgenomen aan de negende vredesmars in Brunssum. Met spandoeken, voorzien van de tekst ,,Ban het militairisme uit de Euregio" en met fakkels trokken zij vanaf het Koutenveld in het centrum naar de hoofdingang van het NAVO- hoofdkwartier Afcent. Volgens de woordvoerder is dat geen eenvoudige zaak, .omdat de olie zich als een vrij dunne film over een groot oppervlak heeft verspreid. Bovendien zitten we op een rivier met ondiepten waar de olie wel, maar wij met onze schepen niet kun nen komen." Het niet ver van de grens gelegen natuurgebied het Land van Saaftinge liep naar zijn inzicht nauwelijks gevaar. ,,Het ziet ernaar uit, dat de olie wel aan de oostelijke en noordelijke kant van het water blijft. Bovendien is er geen hoogtij, zodat bij vloed niet het hele land on derloopt en eventuele verontreini ging beperkt zou blijven tot de ran den". RHODOS - Bij het Griekse eiland Rhodos zijn op 35 meter diepte in de Egeëische zee goeederen gevonden die zich aan boord bevonden van een schip dat waarschijnlijk in de zesde eeuw voor Christus is vergaan. Het ministerie van kuituur in Athene sprak van een belangrijke oudheid kundige vondst. Tot dusver zijn on der meer verscheidene kruiken (Am foren) omhooggehaald. TOKIO - Japan verlaagt op 1 april van het komende jaar zijn invoer rechten op 44 landbouwprodukten en 28 fabrieksgoederen, zo is vrijdag in Tokio bekendgemaakt. De Japanse regering hoopt dat dit de bezwaren van de Verenigde Staten en andere landen over de gebrekkige toeganke lijkheid van de Japanse markt zal wegnemen, aldus de bekendmaking. WARSCHAU - Paus Johannes Pau- lus 11 heeft te kennen gegeven uit te zien naar zijn reis naar Polen in het Heilige Jaar 1983. ,,lk blijf hopen dat het mij gegeven is opnieuw een pel grimage te maken naar de vrouw van Jasna Gora (De Zwarte Maagd van Czestochwa)", zo zegt hij in een brief aan de Poolse primaat, aartsbisschop Josef Glemp, die hem voorlas na de kerstviering in de St. Janskathe draal in Warschau. DEN HAAG - De lancering van de tweede en voorlopig laatste Neder landse kunstmaan Iras, die aanvan kelijk op 27 januari zou plaats heb ben, is twee dagen vervroegd. De kunstmaan zal nu op dinsdag 25 januari 1983 vanaf de Amerikaanse lanceerbasis in Californie in de ruim te worden gebracht. Deze vervroe ging was nodig, omdat de eerstko mende lancering van de Amerikaan se spaceshuttle naar 27 januari is ver schoven, zo deelde Fokker in Amsterdam donderdag mee. Voor de vlucht van Iras, die al en kele keren is uitgesteld, worden thans voorbereidingen getroffen. Het testprogramma in nu afgerond, zodat men niet in tijdnood komt. Vol gens de beoordelingscommissie is de Iras voor lancering gereed. Op 9 janu ari zal de kunstmaan op de Delta 3910 raket worden gemonteerd. De aftelling begint in de ochtend van dinsdag 25 januari. De lancering zal om 10.30 uurplaatslijke tijd zijn. Dat is 26 januari 's morgens om 03.30 uur Nederlandse tijd. DEN HAAG - Volgende week zal staatssekretaris Koning een regeling voor de aftrekbaarheid van kosten voor groot onderhoud aan de eigen woning be kend maken. Premier Lubbers deelde vrijdag tijdens de wekelijkse perskon ferentie mee dat het gaat om een tijdelijke regeling die op 1 januari 1983 in gaat en drie jaar zal gelden. Het kabinet gaf vrijdag het groene licht. Aan de aftrekbaarheid zijn grenzen gesteld. Kleipe bedragen zullen niet aftrekbaar voor de belasting zijn. Daarboven mag het volledig grote onderhoud, tot een maximum, van de belasting worden afgetrokken. Hoe hoog dat bedrag is wilde Lubbers nog niet onthullen. Wel wilde hij kwijt dat het een be paald aantal malen het huurwaarde- forfait bedraagt. De.staatssekretaris zal het parlement' van de juiste be dragen op de hoogte stellen. Groot onderhoud omvat riolering, funde ring, daken en kozijnen. De regeringspartijen drongen tij dens het debat over de regeringsver klaring op een dergelijke regeling aan. Volgens Lubbers heeft het kabi net tot de regeling besloten omdat in deze sektor nogal wat zwart werk wordt verricht en er een kans bestaat dat de aftrekbaarheid tot wit werken zal leiden. De regeling zal bovendien geen gro te hap uit de schatkist vergen. De helft van hetgeen wordt afgetrokken komt weer terug doordat er meer werk ontstaat, terwijl de rest wordt teruggevonden en een geringe verho ging van het huurwaardeforfait. In een reaktie heeft de bouwbond CNV het besluit van de regering om bepaalde onderhoudswerkzaamher den aan het eigen huis fiskaal aftrek baar te maken een tegenvaller ge noemd. Volgens de bond gaat de maatregel niet ver genoeg. De bond haf verwacht, dat bijvoorbleed ook schilderswerk onder be belastingaf trek zou vallen. Zoals het er nu naar uitziet zal de maatregel weinig in vloed hebben op de werkgelegen heid, aldus de bond. OUWERKERK - ,,Dc kaarsen branden om het licht te herdenken, dat verscheen om ons uit te tillen boven de grauwsluier die alom gevonden wordt", aldus sprak de heer M. J. Rouw vrijdag tijdens de Kerstnachtdienst in de sfeervol met kaarsen verlichte Hervormde Kerk te Ouwerkerk. Mevrouw T StoutjesdijkWilbrink deklanieerdo het gedicht Advent is dromen" van ïlanna Lam. Vervol gens speelde muziekvereniging .Nieuw Leven" op stemmige wijze ..Komt verwondert u hier mensen" Burgemeester J. van Bommel las het Kerstevangelie voor uit Lucas 2. „Er zij licht" De meditatie van de heer Rouw droeg het thema „Er zij licht", pas send bij de talloze kleine kaarsjes voor de kerkvensters, die ook naar buiten toe voor een warme uitstra ling zorgden Het orgel tijdens deze kerstnacht- dienst werd bespeeld door de heer M Swenne, Mevrouw Stoutjesdijk droeg verder het gedicht ,,Hij komt" van Nel Benschop voor Aan het einde van deze sfeervolle kerkdienst, die overigens door min der belangstellenden werd bezocht dan in voorgaande jaren, werd een extra kollekte gehouden ten behoeve van de kerkvoogdij. (Foto. Zierikzeesehe Nieuwsbode) EINDHOVEN - Een 72-jarige spookrijder uit Veldhoven heeft zon dagavond in Eindhoven een ongeval veroorzaakt. Daarbij raakte de man zelf ge wond, evenals zijn 73-jarige vrouw. Ze zijn opgenomen in een ziekenhuis in Eindhoven. De inzittenden van de auto waarop de spookrijder botste zijn lichtgewond. De Veldhovenaar was de verkeerde rijbaan van de Rondweg in Eindho ven opgereden. Een aantal auto's wist hem te ontwijken. Na enkele honderden meters botste de spookrij der tegen een auto die niet snel ge noeg naar rechts kon uitwijken. DEN BOSCH - Twee gemaskerde en gewapende mannen hebben vrij dagavond een overval uitgevoerd op een RSV-wagen in Den Bosch. Deze rijdende winkelwagen was om kwart over negen 's avonds in Den Bosch bezig de kerstboodschap pen af te leveren, toen plotseling twee mannen binnendrongen en ge wapend met zware luchtdrukpisto len om zich heen schoten. De eige naar werd in een hoek gedrongen en de twee gingen er vandoor met onge veer vijfduizend gulden. De politie kon, nadat alarm was geslagen, een van de vluchtende mannen aanhouden. Het was de 31- jarige M. K. uit Den Bosch, die na een zwempartij door de rivier de Aa werd gearresteerd. Hij wordt maan dag voorgeleid aan de officier van justitie in Den Bosch. Naar de andere dader en de buit wordt nog gezocht. LEEUWARDEN - De 38-jarige bloemenkoopman Johannes Speel man uit het Friese Itens is vermoede lijk in West-Duitsland ontvoerd. Vol gens de rijkspolitie in Bolsward heeft de man zaterdagavond een kort telefonisch kontakt met zijn vrouw gehad, waarin hij te kennen gaf dat hij werd vastgehouden. De bloemen koopman wordt sinds zaterdag vermist toen hij niet met zijn bloemen op een markt in het Duitse Nordenham verscheen. De po litie neemt aan dat Speelman in de nacht van vrijdag op zaterdag inbre kers betrapt heeft in zijn flat in het westduitse Oldenburg. Deze hebben hem meegenomen, maar waarom de man nog niet is vrijgelaten is de poli tie niet duidelijk geworden. Intussen is de bestelwagen van de bloemenhandelaar uit Itens wel te ruggevonden. De politie trof deze in de nacht van maandag op dinsdag af gesloten aan in Osnabruck. Iedere maandag Bruinisse Jeugdsoos De Pul. Speel- en strip-o- theek. 18.30 - 20.00 uur. Dorpshuis. Meer Bewegen voor Ouderen. 16.00 - 16.45 uur. Iedere dinsdag Zonnemaire Gymnastiekzaal. Damesgym. 21.00 - 22.00 uur. Nieuwerkerk Dorpshuis. Strip-o-theek. 18.30-20.00 uur. Iedere woensdag Zicrikzcc Consistoriekamer Gasthuiskerk. Re petities Herv. Chr. gemengd koor. 19.30- 21.30 uur. Consistoriekamer Gasthuiskerk. Op gave leden kinderen i.o, 19.00 - 19.30 uur. Noordgouwc Verenigingsgebouwtje, 14.00-16.00 uur, kinderklub. Ooslcrland ..Open lessen". Bejaardengvmnas- tick. 9.15 - 10.15 (v.m.). Iedere donderdag Zierikzee Poststraat 37: Wereldwinkel Schou- wen-Duiveland; 9.30-16.30 uur. Noordgouwc Dorpshuis: kaartavond, 20.00 uur. Nieuwerkerk ..Rehoboth". Uitlenen van boeken. Van 18.30 tot 19.15 uur. Ooslcrland .Oosterhof". Bejaardensoos. 14.00 tot 17.00 uur. Dorpshuis. Strip-o-theek. 18.30 -20.00 uur. Iedere vrijdag Schouwcn-Duivcland Op alle politieburo's op Schouwen- Duivelend. spreekuur, van 14.00 tot 17.00 uur. Zierikzee Rode Kruis ziekenhuis. Uitzending Nomen Nescio. 15.45 - 16.45 uur. Burgh Café ,.Het Grote Zwijn". Klaverjas sen. 20.00 uur. Burgh-Haamstede Hotel-café-restaurant Haamstede. Klaverjassen „Haamstede". 20.00 uur. Brouwershaven Gemeenschapsruimte. Nutsbiblio- theek. 19.30 - 20.30 uur. Iedere tweede dinsdag van de maand Rode Kruis-gebouw, 16.00-17.00 uur, adviesburo van de A.N.I.B. Van 27 december t lm 1 januari Zierikzee Aannemersbedrijf Roggeband, Wind- surfshow Vierbannen, 11.00 - 21.00 uur. Maandag 27 t/m vrijdag 30 december Burgh-Haamstede Kultureel centrum (Weststraat 18). Tentoonstelling „Van vijf tot iéén". 14.00 - 17.00 uur. Maandag 27 december Zierikzee Rode Kruis Ziekenhuis. Ziekenom roep radio Nomen Nescio, program ma. 20.15 - 21.15 uur. Burgh-Haamstede Rekreatiezaal Ger. kerk. Amnesty schrijfavond. 19.00 uur. Brouwershaven Ger. kerk. Amnesty Schrijfavond. 19.00 uur. Dinsdag 28 december Zierikzee Poppentheater „Alteklein". (Voor stelling „Wolkje Wit". 14.30 uur. Rode Kruis Ziekenhuis. Ziekenom roep radio Nomen Nescio, program ma. 20.15 - 21.15 uur. Woensdag 29 december Zierikzee Poppentheater „Alteklein". Voor stelling „Wolkje Wit". 14.30 uur. Bioscoop de Concertzaal. Summer Lovers. 14.30 en 20.00 uur. Rode Kruis Ziekenhuis. Ziekenom roep radio Nomen Nescio, program ma. 20.15 - 21.15 uur. Donderdag 30 december Zierikzee Rode Kruis Ziekenhuis. Ziekenom roep radio Nomen Nescio, prqgram- ma. 20.15 - 21.15 uur. Vrijdag 31 december Zierikzee Rode Kruis Ziekenhuis. Ziekenom roep radio Nomen Nescio, verzoek- platenprogramma. 15.45 - 16.45 uur. Zaterdag 1 januari Zierikzee Rode Kruis Ziekenhuis. Ziekenom roep radio Nomen Nescio, program ma. 15.45 - 16.45 uur. Maandag 3 januari Zierikzee Pr. Julianaschool. Kursus bijenteelt voor gevorderden. 19.30 uur. Dinsdag 4 januari Kerkwerve Verenigingsgebouw. Bejaardensoos. 14.30 uur. Haamstede Hotel Bom. Nieuwjaarsreceptie Ned. Ver. van Huisvrouwen. 13.30 uur. Brouwershaven Tonnenmagazijn. Praatbijeènkomst over „Aardappelteelt". 13.30 tot 16.30 uur. Donderdag 6 januari Zierikzee Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00- 20.00 uur. Concertzaal. Diashow en fillns over groente en fruit. Kon. Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde. 20.00 uur. Vrijdag 7 januari Zierikzee „Huis van Nassau". Feestavond vo gelvereniging „Zang en Kleur". 20.00 uur. Dinsdag 11 januari Herv. Verenigingsgebouw Bijeen komst Ver. van Vrijzinnig Hervorm den. 20.00 uur. (01110)6551 HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17 30 uur: (01110) 5396 (01112) 1774. (01110) 6564 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18 30 uur

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2