Leger des Heils bezocht weer de werkers in de Kerstnacht Brutale overval hulppostkantoor Julianastraat te Scharendijke GEZOND SLAPEN! DE ZIERIKZEESCHE COURANT Een jarenlange traditie Overstromingen in Joegoslavië Buit: f 2.000,- WA> ffih P£ glir muörfê^ ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zlerikzea. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 34,90, per jaar 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Maandag 27 december 1982 139ste jaargang Nr. 23241 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Wintervoedering vogels noodzaak ZIERIKZEE - In de Kerstnacht om kwart voor drie de vuurtoren in Haamstede beklimmen, is op zichzelf een hele belevenis, maar uiteraard doe je dat niet zonder doel. Leger des Heils luitenant Piet Dijkstra had dan ook duidelijk een doel toen hij in de nacht van vrijdag op zaterdag de 225 treden besteeg: vuurtorenwachter Kees Polderman gezegende Kerstdagen wensen en hem na mens het Leger des Heils een zakje noten, een „Strijd kreet" en een kalender overhandigen. Vuurtorenwach ter Kees was één van de vele nachtwerkers, die tijdens de Kerstnacht door het Leger des Heilskorps uit Zierik zee met een bezoek en een attentie werden verrast. Het was beslist niet de eerste keer, dat dit gebeurde, integendeel luite nant Dijkstra sprak over een jaren lange traditie. Zelf zette hij dit keer koers naar de Westhoek. De andere Advertentie Bij PAAUWE MEUBELEN te Zonnemaire vindt u alles wat u weten moet. BELGRADO - In het midden en het westelijk deel van Joegoslavië zijn zaterdag naar schatting duizend per sonen het dak boven hun hoofd kwijtgeraakt doordat rivieren na he vige regenval buiten hun oevers tra den. Dorpen raakten geïsoleerd, het trein- en wegvervoer werd ontregeld, elektriciteit en telefoonverbindingen vielen uit. Het heeft de afgelopen vier dagen hard geregend in het gebied Bihac in de bergen ongeveer 120 kilometer ten zuidoosten van de stad Zagreb. Red dingsploegen verstrekken, hout en brandstof aan de gedupeerden. routes voerden naar de nachtwerkers in het Rode Kruis Ziekenhuis, de Corneliastichting, de portier op de Zeelandbrug en twee auto's reden zelfs naar Goeree-Overflakkee. Voorafgaand aan het afleggen van deze bezoekjes en het uitdelen van de attenties, beleefde het korps in ,,De Lichtboei" een bijzonder fijne Kerst nachtdienst. Dit jaar voor het eerst werd die Kerstdienst niet op eerste Kerstadag 's ochtends om zes uur, maar in de Kerstnacht om 11 uur ge houden. De Legerzaal was stampvol en velen proefden de blijheid rond de Kerstviering. Er was nog koffie voor de korpsle den, die de nachtelijke tochten zou den afleggen, daarna toog men op weg. Luitenant Dijkstra, zoals ge zegd, naar de Westhoek, vergezeld van twee aardige Marja's, die de ge schenkjes zouden overhandigen. Op het werkeiland Op het werkeiland Neeltje Jans zouden volgens de opgave nog enkele mensen dienst hebben. De eerste aan wie de luit zijn Kerstwensen kon overbrengen was Dick de Glopper, hulpportier op de noodbrug naar het werkeiland. Een eenzaam brandende kaars en wat vertederende zilverver siering, meegegeven door zijn kinde ren, herinnerden aan het bijzondere van deze nacht. „Het is voor de eerste keer van m'n leven, dat ik met de Kerstnacht moet werken en het bevalt slecht. Ik zat veel liever thuis bij mijn vrouw en draaide ik wat fijne plaatjes, want wij zich echte nachtmensen". Dick haastte zich om koffie te ser veren voor zijn bezoek, dat een wel kome onderbreking betekende tij dens deze lange nacht. Tot zes uur de volgende ochtend had hij dienst. Morgen - eerste Kerstdag - moest hij aan het einde van de middag ook weer paraat zijn. „Dan komen vrouw en kinderen een poosje mee en gaan we hier wat frietjes bakken". Ver volgens trachtte hij kontakt te legen met één van de werkers op Neeltje Jans, tevergeefs. „Die ligt zeker al te pitten", veronderstelde Dick de Glopper. Luitenant Dijkstra en zijn gezelschap gingen zelf op onderzoek uit. Sience fiction Het werkeiland heeft tijdens die nachtelijke uren in het blauwachtige schijnsel van de lampen wat sience- fiction achtigs. Piet Dijkstra had dui delijk ook wat last zich in deze omge ving goed te koncentreren. „Ja het verandert hier natuurlijk ook steeds", luidde het exkuus als er blijkbaar een verkeerde weg was in geslagen. Plotseling toch een hel ver licht kantoor, dat er zeer „bewoond" uitzag. De luit ging door de ene deur naar binnen en kwam door de andere eruit zonder iemand te zijn tegenge komen: geen nachtwerker aanwezig. De auto reed verder door de „spook achtige" omgeving. Wederom een verlicht gebouwtje kloppen ja, Gerrit Witte deed open, hij verwachtte het Leger des Heils bezoek op dit late uur eigenlijk niet meer. In zijn kan toortje bleken een Jonge Hoppe en een Heineken voor de sfeer in de Kerstnacht te moeten zorgen. Voor Gerrit was het niet nieuw met Kerstmis te werken. „Dat doe ik minstens al zeven jaar, ach waarom niet, ik ben niet getrouwd en ik heb geen kinderen". Zijn taak op het werkeiland is direkt in zijn snelle boot weg te varen als er in de nabije omgeving schepen in nood komen. „Laatst heb ik nog vier Duitsers ge red, ik kreeg twee flessen rum als be dankje. Die heb ik me goed laten smaken, maar eigenlijk had ik veel liever een Kerstkaartje van die men sen ontvangen", zei Gerrit niet al te overtuigend. Hij heeft voor de Leger des Heils mensen nog een verhaal in petto: hoe de fraai versierde denne- boom onderdeel van de Kerstviering is geworden. Gerrit neemt de atten tie namens het Leger des Heils in dank aan. Per telefoon De luit vervolgde zijn tocht .Het lukte echter niet in een redelijk tijds bestek de nog op de elektriciteitscen trale „Dynaf" aanwezige nachtwer ker te vinden. Er werd teruggereden naar de portier op de hulpbrug. Daar werden nachtwerker Evertse per te lefoon gezegende Kerstdagen toege wenst; de noten, de „Strijdkreet" en de kalender zou hij uit handen van zijn kollega nog ontvangen. Op de brug was inmiddels ook de heer J. van Sparntak gearriveerd. Hij is werkzaam bij Buys-Bewaking. Voor hem was het ook niet de eerste keer in de Kerstnacht te moeten wer ken. „Dat is zeker al voor de zesde keer". ZIERIKZEE - Broeder Dé Graaf en Broeder Finnet verrastten de nachtwerkers attentie van het Leger des Heils. De heer Van Sparntak had dienst tot de volgende ochtend acht uur. Hij houdt toezicht op het werkeiland, op Burghsluis en in de Schelphoek. Tij dens zijn tocht wordt hij gezelschap gehouden door zijn „hondje" Ringo, een indrukwekkende politiehond, die vast niet met zich laat spotten. „Zucht, zucht" De volgende op het lijstje nacht werkers was vuurtorenwachter Kees Polderman. Luitenant Dijkstra wist zich nog te herinneren, dat hij er vo rig jaar achter heeft geschreven „zucht, zucht". Weldra werd duide lijk waarom 225 treden beklim men is niet niks. Aan het einde daar van wachtte echter het gul lachende gezicht van Kees, die zijn gasten ook onthaalde op koffie en een gedetail leerde uitleg over de mogelijkheden van het radarscherm. Een fraaie plant (Kerstster) en wat zilver- en dennenversiering prijkten in zijn be perkte werkruimte. De vuurtoren wachter had er geen moeite mee in de Kerstnacht te moeten werken. „Ik ben ten slotte heel de avond thuis ge weest, ik ben pas om twee uur begon nen vannacht". Zelf zou hij het veel vervelender vinden in de nacht van oud en nieuw jaar te moeten werken. „Dan hoor je al dat vuurwerk en dan voel je je er zo buiten staan". Hij belt dan ook in elk geval zijn kollega, die dit jaar dienst zal heb ben op de toren. De vuurtoren bood in deze Kerstnacht geen riant uit zicht. Op deze hoogte bleek het be hoorlijk mistig te zijn. Rusthuis „Duinoord" Er stond nog een naam op het lijst je van de luitenant: Joke van Huizen; zij had nachtdienst in rusthuis „Duinoord". Direkt bij binnenkomst in het rusthuis was een fijne, vredige sfeer te proeven. In de hal prijkte een zeer fraaie kerstboom. De Leger-des- Heils mensen sloegen de hen aange boden koffie af. Ze babbelden even met Joke en kregen te horen, dat juist deze Kerstnacht haar allereer ste nachtje in „Duinoord" was, ze is namelijk pas aangenomen. Om het uur maakt ze een ronde door het huis, verder brengt ze de nacht door met haken. Om half acht de volgende och tend zou haar dienst erop zitten. De nog overgebleven noten, „Strijd kreten" en kalenders mocht Joke uit delen aan de ochtendploeg, die over luttele uren zou aantreden. De luitenant en zijn passagiers keerden tegen vier uur in Zierikzee terug. Voor allen was het weer een fijne ervaring dit bezoek aan de nachtwerkers. Ongetwijfeld heeft de Kerstnacht er voor hen een extra ak sentje door gekregen. De luit had er honger van gekregen en hij kondigde aan zich nog even tegoed te zullen gaan doen aan een mals gebraden kippetje. SCHARENDIJKE - Vrijdagmiddag omstreeks vier uur werd een overval gepleegd op het postkantoor in de Juli anastraat te Scharendijke. Bij deze overval werd 2.000,— buitgemaakt. nadere gegevens kan verstrekken over het gebeuren vrijdagmiddag, zich in verbinding te stellen met de politic te Scharendijke of eventueel met het grocpsbureau te Zierikzee, tel. 01110-4055. SCHARENDIJKE - Het postkantoor waar vrijdagmiddag de overval werd ge pleegd, is gevestigd in een porto-cabine, een tijdelijk onderkomen tot het nieuwe kantoor t z t. gereed zal zijn. (Foto: Zierikzeesehe Nieuwsbode) De politie sprak over een uiterst brutale overval, die in zeer snel tem po werd uitgevoerd. Omstreeks vier uur vrijdagmiddag stapte een onge veer achttien jarige jongeman het postkantoor te Scharendijke binnen met een pakketje. Hij verzocht de kantoorhoudster mevrouw Kiesen- berg het pakje voor verzending te wegen. Zij opende daarop het specia le lokettenluik en nam het pakje aan. Toen zij zich omdraaide, sprong de jongeman door het luik, graaide een som geld van ongeveer 2.000,— uit de kassa, sprong weer door het loket en verdween spoorloos. Verrast Op het moment van de overval wa ren nog enkele klanten in het kan toor aanwezig. Blijkbaar waren deze mensen te verrast door het snelle ge beuren om op enige wijze in te grij pen. De kantoorhoudster waarschuwde onmiddellijk de politie die een uitge breid onderzoek instelde, dat tot op heden zonder resultaat bleef. Het signalement, dat van de dader gegeven kon worden, bevatte, don ker haar, blauwe spijkerbroek en grijs jack met rits. Een onderzoek van de politic bij de omwonenden leverde opmerkelijk weinig gegevens op. Blijkbaar was alles te snel verlopen. De tegenover het postkantoor wonende mensen hadden niets van de overval ge merkt. Het is ook niet bekend of de dader er met een auto, motor of fiets van door is gegaan, of dat er eventueel een auto met chauffeur stond te wachten. Evenals de politie was ook P.T.T.- direkteur dienst Zierikzee, de heer H. M. v. d. Post snel ter plaatse. Het postkantoor te .Scharendijke is ge vestigd in een tijdelijk onderkomen, een zogenaamde porto-cabine. Eerdere overval Enkele jaren geleden vond ook een overval plaats in het postkantoor in de Carlstraat te Scharendijke Toen werd de dader enkele dagen later in Renesse gearresteerd. De politie verzoekt iedereen, die Haal voor de feestdagen de zomer in huis Uw zonnig reisburo heeft voor u reeds vele zomerprogram- ma's: VOOR VLIEG-, AUTO-, TREIN-, TOURINGCAR- en VAARVA KANTIES naar in het Rode Kruis Ziekenhuis met een (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Dit nummer bestaat uit 6 pagina's. PALERMO In Palermo op Sicilië zijn zondagochtend vroeg twee man nen, vader en zoon. doodgeschoten Volgens de politie ziet het ernaar uit dat de mafioa aan het werk is ge weest. Verwachting tot dinsdagavond: Enkele buien Wisselend bewolkt en enkele regen- of hagelbuien; minimumtem peratuur omstreeks drie graden; middagtemperatuur ongeveer zes graden; vrij krachtige noordwesten wind, kracht vijf, aan de kust en op het IJsselmeer harde wind, wind kracht zeven. WEERSVOORUITZICHTEN Verwachting t/m vrijdag 30 dec. Woensdag: Half tot zwaar bewolkt Kans op neerslag: 307- Minimumtemp.: 4 gr. Middagtemp.: 7 gr. Windkracht: n.west 7 Donderdag: Half tot zwaar bewolkt Kans op neerslag: 307c. Minimumtemp.: 3 gr. Middagtemp.: 7 gr. Windkracht: zuidwest 4 Vrijdag: Kans op neerslag: 307c Minimumtemp.: 5 gr. Middagtemp.: 8 gf. Windkracht: zuidwest 4 ZON- EN MAANSTANDEN 28 dec. Zon op 8.48. onder 16.35 Maan op 15.00, onder 6.06 Volle Maan: 30 december (12.33) HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwater 28 dec. 0.54 13.18 7.00 19.17 Springtij: 1 januari HET WEEROVERZICHT DE BILT - Een depressie, die maan dagochtend nog bij IJsland lag. trekt snel naar Scandinavië. Door deze* ontwikkeling komt over het Noord zeegebied een noordwestelijke stro ming tot stand, daarmee wordt lucht aangevoerd waarin gemakkelijk regen- en hagelbuien kunnen ont staan. Vannacht wordt het omstreeks drie graden en morgenmiddag kan het on geveer zes graden worden. De noordwestelijke wind is boven land vrij krachtig, windkracht zes. en aan de kust en op het IJsselmeer hard,zeven. Na morgen komt het weer onder in vloed van een uitloper van een hoge- drukgebied bij Spanje, zodat vanaf woensdag de regrnkans afneemt. Daarbij kan de temperatuur weer iets stijgen Echt winterweer is moment eel ver te zoeken. Vorst van enige betekenis komt alleen voor in Rusland en som mige delen van Oostenrijk.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1