jr Jli Cebeco nam afscheid van Wim Snijders in besloten kring PvdA maakt zich zorgen over intergemeentelijke uitvoering van milieutaken Kollege moet een keuze maken tussen zoete of zoute Grevelingen GPV/SGP/RPF mist een bijbelse benadering in gemeente politiek STREEKNIEUWS Liever geen voorgekauwde beslissingen van b. en w. SAMAN BV ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Vrijdag 24 december 1982 Nr. 23240 3 Raad Brouwershaven BROUWERSHAVEN - De PvdA fraktie maakte zich donderdagavond nogal bezorgd over de opmerking in de nota bij de begroting '83 van de gemeente Brouwersha ven, nl, dat Schouwen-Duiveland door het rijk zal wor den aangewezen als proefgebied om te experimenteren met een intergemeentelijke uitvoering van milieutaken voor twee jaar. „Wij vinden het een geode zaak dat er dit jaar in de nota meer aandacht wordt geschonken aan het milieu, maar over eerst genoemde zaak zouden wij graag worden geïnformeerd. De heer C. J. de Munnik. (PvdA) (Foto's: Zierikzeesche Nieuwsbode) „Het zou niet passen daar nu al een antwoord op te geven" aldus burge meester C. Slabbekoorn. We weten nog niet of het plan doorgang kan vinden, omdat alle gemeenten op Schouwen-Duiveland aan de gemeen schappelijke milieudienst moeten deelnemen. We zullen de besprekin gen af moeten wachten". Over een zoete of zoute Grevelin- gen wilde de PvdA-fraktie nog geen uitspraak doen. „Wel menen wij te konstateren dat er deskundigen zijn die de voorkeur geven aan een zoute Grevelingen, omdat anders dit meer gevuld zou moeten worden met zoet water dat, zoals het kollege stelt, „niet getuigt van onbesproken zui verheid". De heer De Munnik merkte op dat de PvdA nog steeds voor openbaar heid van de kommissievergaderin gen is. „We moeten er echter wel voor waken dat bestuur en burger zich niet behaaglijk zullen gaan nestelen in een nieuw evenwicht, nl. het bestuur vertelt niet zoveel, omdat de burger hen niets vraagt. En waarom niet, omdat het bestuur hen niet dui delijk maakt waarnaar hij zou moe ten vragen", aldus De Munnik. Mineur Verder zei de fraktievoorzitter toch een mineur stemming te proe ven in de nota. „De toenemende werkloosheid en de van alle kanten op ons afkomende bezuinigingen zul len ook voor onze gemeente een da ling van inkomsten met zich mee brengen. Maar, laten we nog niet kla gen. De begroting laat een post on voorziene uitgaven zien van 188.000,-. We moeten ons hierbij wel bedenken dat deze post geen spaarpot is, maar geld waarmee in het komende jaar gewerkt moet wor den". Abnormaal Hij vroeg zich verder af of het per soneel van de gemeente inderdaad „abnormaal wordt belast", zoals in VVD-fraktievoorzitter J. K. Goe- De VVD spoort het kollege aan om met grote kapitaalsinvesteringen erg voorzichtig te zijn. „Verhoging van de onroercndgoedbelasting mag geen middel zijn om eventuele tekorten te dekken. Wij hebben inmiddels al de nodige twijfels naar voren gebracht over de jaarlijkse verhoging van deze belasting. Bij een eventuele verho ging volgend jaar bestaat er in onze fraktie nog niet de bereidheid om dit zomaar te aanvaarden. Als konsekwenties hiervan noem de de heer Goemans dat bepaalde werkzaamheden of investeringen door He gemeente niet kunnen wor den gerealiseerd. „In het partikulie- re bedrijfsleven is dit echter de laatste jaren een doodnormale zaak De gemeente is ook een bedrijf. Al leen een goed geleid en efficiënt be drijf kan de strijd volhouden. Ook bij de gemeente Wekelijks overleg tussen de hoofden van dienst en de burgemeester is hierbij een eerste vereiste". Eigen ondernemers De VVD vroeg zich af of bij de keu- de nota staat. „Is er wel voldoende overleg tussen de verschillende afde lingen en vinden er geregeld werk besprekingen plaats tussen hoofden van afdelingen en de direkteur (bur gemeester). Dan weet het hoofd van de gemeente waar de verschillende afdelingen mee bezig zijn en waar de prioriteiten moeten worden gelegd". Verder pleitte hij voor versterking van het politieapparaat. Ook vestig de hij de aandacht op een grote opk napbeurt voor de kleuter- en lagere school te Zonnemaire. „De renovatie komt nu, gezien het kleiner worden de leerlingenaantal, aan een gevaar lijk dun draadje te hangen". BRUINISSE Kerstviering bejaardensoos Met het zingen van „Komt allen te- samen" begon woensdagmiddag de kerstviering van de bejaardensoos. De voorzitster, mevrouw IJzelen- berg, heette allen welkom, in het bij zonder burgemeester en mevrouw Hekman. De kerstliturgie, waar zij mee begon, had als thema: „Zalig heid, blijdschap en licht", inhouden de dat ondanks alle ellende toch blijdschap is omdat Jezus de redder is, Hierop werd gez. 8 gezongen. Na de theepauze ging de liturgie verder: „Blijdschap in Jezus en de grote weldaden van God". In de ver wondering daarover werd gezang 15 1 en 2 gezongen. Mevrouw IJze- lenberg: „Hulpeloos zijn wij zonder Jezus, maar hij is getrouw". Staande werd „Ere zij God" gezongen. Na dit plechtige gedeelte zong me vrouw Verspoor het lied „O Kind van God". Mevrouw IJzelenberg de- klameerde „In de cel". Hierna kwam mevrouw Hekman aan het woord. Zij wenste, ook namens de burge meester, de aanwezigen een gezegend Kerstfeest. Ze gaf een citaat mee uit 1883 namelijk dat vrede, eendracht en humaniteit onder ons volk mag wonen. Na een heerlijke broodmaal tijd werd gezongen: „Wil U o God mijn dank betalen". Het was een fijne middag geweest en met de wens voor een gezegend Kerstfeest en nieuwjaar besloot de voorzitster deze middag. Bru-taal De 59ste editie van de schoolkrant van de Christelijke scholen ,,d' Eerste Stap" en „Op Dreef" opent met het mooie Kerstgedicht van Han- na Lam „Advent is dromen, dat Je zus zal komen". Uiteraard werd er in het school boek teruggekeken naar het schitte rende schoolfeest van oktover. Enke le kinderen komen er aan het woord alsmede een helpende moeder. Ook een mooi gedicht over dit feest van het 400-jarig onderwijs. Handig is na tuurlijk het recept voor het maken van babbelaars wat er in staat. Een gedicht van Joke Kik, de mededeling over de aanwinst van een elektro nisch orgel, een hobbypraatje en mooie kersttekeningen, het is weer een fraai boekwerk geworden. CDA Brouw stelt voor: BROUWERSHAVEN - We zullen volgend jaar duidelij ker moeten bezuinigen, dan nu het geval is. Om dit te kunnen verwezelijken vragen wij het kollege in de toe komst de begroting aan ons voor te leggen, vóórdat wij een besluit moeten nemen over de uitgaven in het wel zijn e.d. of over de aanpassing van de belasting. Is dat niet het geval, dan kunnen wij geen goede en afgewogen beslissing nemen. Als bestuursleden willen wij namelijk zelf besluiten nemen, en niet een voorgekauwde van b en w," aldus de heer R. J. v.d. Wekken, fraktievoorzitter van de CDA in zijn algemene beschouwing op de begro ting '83 van de gemeente Brouwershaven. Landbouw verdient meer aandacht Algemene beschouwingen VVD BROUWERSHAVEN - „Brouwershaven is een agrari sche gemeente. Ik vind het daarom een onbegrijpelijke zaak dat het kollege geen standpunt in wil nemen ten aanzien van Grevelingen zoet-zout. Een aantal kolleges op Schouwen-Duiveland heeft dat wel gedaan. Het klonk als muziek in mijn oren", aldus de reaktie van fraktievoorzitter J. K. Goemans (VVD) op de begroting '83 van de gemeente Brouwershaven. De landbouw moet zo goedkoop mogelijk produceren. Zoet water is hierbij een noodzaak. De Grevelingen biedt die mogelijkheid, neem de kans dan ook waar". ze van machines voor de gemeente werken de ondernemers uit de eigen gemeente worden benaderd. De heer Goemans was van mening dat in een slechte ekonomie de eigen onderne mers de voorkeur moeten genieten ten opzichte van ondernemers buiten de gemeente. „Onze fraktie heeft al enkele ma len benadrukt dat het aanpassen van de riolering een zeer dure zaak is. Het kollege zal dan ook de vinger aan de pols moeten houden. Graag horen wij of er al pogingen zijn on dernomen om eventueel hiervoor subsidie te krijgen", aldus de frak tievoorzitter. De heer Goemans vroeg zich af of de nieuwe gemeentewerkplaats ge bouwd wordt op de plaats van de brandweerkazerne. Hij stelde voor beide instellingen onder één dak te bouwen. Verder wilde hij weten wanneer op de aangekochte bouwgrond in Zonne maire gebouwd kan worden. Tenslotte stelde de fraktievoorzit ter dat soepelheid bij de naleving van de hinderwetvergunning hard nodig is. „Vaak staan er voorwaar den in, die de bedrijfsvoering ernstig kunnen belemmeren. Het kan op het platte land wel eens minder fris rui ken, maar het schaadt de gezondheid zeker niet". Stichting Samenlevingsopbouw Raadslid de heer M. C. J. Mol nam de onderwerpen openbare veiligheid, milieu en sociale zorg en kuituur en welzijn voor zijn rekening. Over de Stichting Samenlevingsopbouw wil de hij nog wel het één en ander kwijt. „Deze stichting zal zijn levensvat baarheid ten opzichte van de gemeen te en burgerij moeten bewijzen. Tot en met oktober '81 waren daar vraag tekens bij gezet. Is in '82 hierin verbetering opgetre den. Kunt u ons nader informeren omtrent een op te zetten projekt van jeugdwerkloosheid door deze stich ting en vindt u dat een zodanig pro jekt tot het terrein van deze stichting behoort", aldus de heer Mol. BROUWERSHAVEN - De GPV/SGP/RPF-fraktie be treurt het dat van de bijbelse benadering van de politiek niets is terug te vinden in de aanbiedingsnota behorende bij de begroting. „Wij zijn er van overtuigd dat een ge meentebestuur dat handelt naar de normen van Gods Woord een juist beleid voert. Een beleid dat wij zonder schroom het beste welzijnsbeleid durven noemen", al dus de reaktie van fraktievoorzitter P. v. d. Meide op de begroting '83 van de gemeente Brouwershaven. - „Ondanks positieve elementen, gaan de rijksbijdrageregelingen te veel uit van de beheersende rol van de overheid. Het beleid van de ge meente dient er op gericht te zijn de burgers te wijzen op hun individuele verantwoordelijkheid en zal het par- tikulier initiatief moeten stimule ren". Van der Meide wees er op dat enige bezinning omtrent het begrip welzijn gewenst zou zijn." Advertentie VERWARMINGSSERVICE Telefoon 01110-2647 - 3909 mmmg De heer R. J. v. d. Wekken (CDA). „Wij zijn blij als fraktie dat het kollege de landbouw op een zo cen trale plaats in de aanbiedingsnota heeft gezet. De laatste bladzijde wordt namelijk vaak als eerste open geslagen", was de kritische opmer king van de fraktievoorzitter. „Wij zijn er echter niet zo van on der de indruk. U praat wel over de slechte kwaliteit van het rijnwater, maar niet over de verbetering hier van. Dit water is overigens wel goed genoeg om opgeslagen te worden in bekkens in de Biesbosch. Daarna wordt het getransporteerd naar de duinen voor infiltratie, zodat het la ter gebruikt kan worden als drink water." Hij vroeg het kollege tot een aanvaardbaar standpunt te komen voor de land- en tuinbouw wat be treft de zoetwatervoorziening. Traag Over de hinderwetvergunningen had de heer V.de Wekken ook nog het een en ander op te merken. „Graag willen wij van u weten waarom vele aanvragers na ruim 14 maanden nog steeds niet in het bezit zijn van hun vergunning. Het is toch onaanvaard baar dat personen en bedrijven zo lang in het ongewissse worden gela ten. Dit is bij andere gemeenten na melijk niet het geval. Wat is de oor zaak van deze vertragingen?", was zijn vraag. Streekschool Het onderwijs in de gemeente Brouwershaven baart ook het CDA grote zorg. „Het kan zelfs zo ver ko men dat we beter af zijn met de vor ming van een streekschool dan ten koste van het onderwijs te kiezen voor het behoud van 2-mans basis school. Wij zullen trachten zeer alert te zijn om al het mogelijke te onder nemen om de voorzieningen zoals die nu zijn, voor de toekomst te behou den". Bij het hoofdstuk kuituur merkte de heer v. d Wekken op dat de ge meente te maken heeft met buitenge woon zwaren lasten voor eigen voor zieningen. „We zullen daarom de ei gen voorzieningen op kultureel ge bied laten prevaleren, boven de voor stellingen elders. Wij zijn van me ning dat de lidmaatschapsgelden voor deze evenementen nog heel wat naar boven kunnen". Volgens CDA fraktievoorzitter staat het er met de sport voorzienin gen in deze gemeente goed voor. Wat betreft een uitbreiding van de tennis baan, merkte hij op dat het mis schien beter is om eerst de mogelijk heden te onderzoeken voor een sa menwerking met bijvoorbeeld de tennisbaan te Den Osse. „Wij willen in deze moeilijke tijd namelijk ko men tot een optimaal gebruik van de reeds aanwezige voorzieningen". Rekreatie Het aantal kampeerders op boerde rijen mag volgens het CDA worden uitgebreid. Zeker in de piek-weken, maar dan alleen op die bedrijven waar men over goede (sanitaire) voorzieningen beschikt. „Volgens ons kan dit een deel van de proble men oplossen die het wild kamperen met zich meebrengt". De middenstand maakt een moei lijke tijd door, zo staat in de nota be horende bij de begroting, en daar is het CDA helemaal mee eens. „Wij willen hen graag de helpende hand toereiken. Graag zouden wij de drempel voor het aanvragen van ver gunningen verlagen. Als het toeken nen van vergunningen vlotter gaat verlopen (dat hoeft dan geen jaren te duren) dan zal de burger eerder ge neigd zijn tot verbouw of nieuwbouw over te gaan. De gemeente zou een korting moeten verstrekken als aan vragen tegelijk worden ingediend. De heer P. v. d. Meide (GPV/SGP/ RPF). (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Hij merkte op een meerjarenplan ning te hebben gemist in de begro ting. „U schrijft bezorgd te zijn over de toekomstige inkomsten omdat de rijksoverheid de nodige kortingen gaat invoeren. Juist daarom vragen wij ons af of een eenvoudige meerja renraming niet een stuk onzekerheid kan wegnemen. Dan ontstaat een be ter inzicht in de verwachte in komsten en uitgaven op langere ter mijn, waardoor de raad zelf ook een betere afweging kan maken tussen oud en nieuw", aldus V. d. meide. Samenwerking Verder pleitte de heer V. d. meide voor versterking van het politie korps. Wat betreft de vrijwillige brandweer wees hij op de noodzaak van een goed intergemeentelijke sa menwerking op het gebied van brandbestrijding en andere hulpver lening. „Overleg en samenwerking inzake aanschaf van materieel lijkt ons wenselijk. Een regionaal ram penplan zal de nodige aandacht die nen te krijgen van het gemeente bestuur". Een georganiseerde welzijnsstaat met planmatige beheersing en beïn vloeding van de welzijnsvoorzienin gen door de overheid keurt deze frak tic af. KERKWERVE Kerstfeest Vorige week vrijdag hield de open bare lagere school „Prinses Irene" uit Kerkwerve haar kerstfeest. Tus sen de middag werd het kerstdiner geserveerd door de leden van de ou dercommissie. De school was mooi versierd met kersttakken en stukjes en een mooiw boom. Er werd dan ook heerlijk gesmult Het diner bestond uit: soep, frites, doperwtjes, gehakt en het toetje was heerlijk ijs. Na het dinet kwam mevrouw Kesteloo-Berrc- voets om het kerstverhaal voor te le zen. Na het mooie verhaal bedankte de heer H. Schipper, hoofd der school, haar en bood haar een presentje aan. Daarna wenste hij de leerlingen een prettige vakantie, fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. ZIERIKZEE - Voor de tweede keer binnen een week nam Cebeco-Zuidwest afscheid van een werknemer. Na Gerrit Bakker (vrijdag j.l.) was het donder dag de beurt aan Wim Snijders. Op zijn verzoek werd ditmaal het afscheid in besloten kring „gevierd", in de kantine van Cebeco aan de Vissersdijk. Te midden van het voltallig personeel van deze vestiging nam Wim afscheid van zijn werkkring. ZIERIKZEE - Wim Snijders (r.) bi} zijn afscheid*kado. een fiets, die hij kreeg non de heer J. v. d. Weele (l Voorzitter van Cebeco-Zuidwest, distrikt Schouwen-Duiveland, de heer J. M. Geluk, sprak als eerst in deze intieme sfeer de scheidende werknemer toe. „Zo aan het eind van het jaar volgt het ene afscheid na het andere", aldus Geluk, „maar het is een mooi tijdstip om te stoppen, met de feesten voor de boeg". De.voorzit ter had opgedoken dat Wim in het voorjaar van 1975 in dienst kwam bij Cebeco en geplaatst werd bij de meststoffenploeg. „Een ploeg, waarin hard gewerkt wordt, óók door Wim. Een man van weinig woor den, die staat voor zijn werk. Een man ook, die nooit wegens ziekte verzuimd heeft, en dat mag ook wei eens gezegd worden". Voor zijn hob by: tuinieren, waaraan nu meer tijd kan worden besteed, overhandigde de heer Geluk Wim Snijders de be kende enveloppe met inhoud, te besteden naar eigen goeddunken. Ook een fiets De heer J. v. d. Weele. rayon-hoofd van Cebeco, wilde allereerst de mooie woorden aan Gerrit iets af zwakken, tot grote hilariteit, want Gerrit was er zelf ook bij. In tegen stelling tot Gerrit, noemde V. d. Wee le Wim Snijders geen Frontsoldaat, maar iemand die werkte bij de on dersteuningstroepen. Mensen die even belangrijk zijn overigens. Verder zei V. d. Weele soms wel- ccns jaloers te zijn op Wim, die op zijn 64-c jaar nog met even groot ge mak met baaltjes meststoffen stoei de. „Je bent ongeschonden uit de strijd gekomen". In aanvulling op de enveloppe van het bestuur (die daar niet krenterig in zijn, zei hij) deed het rayon er nog een schepje bovenop: een fiets, evenals Gerrit kreeg. „Ondanks dat je maar acht jaar in dienst was, meenden wc dat er geen verschil in kado mocht zijn", aldus V. d. Weele. Wim Snijders was niet zo sprakeloos als Gerrit vrijdag, maar meldde direkt dat de kleur van de fiets hem niet aan stond, „voor dat een ander het zegt Inzet Voorman Jan Pannekoek overhan digde Snijders eveneens een envelop pe. om zelf iets passend te kopen. Verder roemde hij de inzet van Wim. die velen tot een voorbeeld was. „Nooit was hem iets te veel. Wim was altijd paraat", aldus Panne- koek. Na het officiële deel van deze bijeenkomst werd het afscheid op passende informele wijze voortgezet

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3