Raad Brouwershaven ging akkoord met de begroting Avondklok in Suriname op kerstavond verschoven AGENDA installatiebedrijf P Bi ir STREEKNIEUWS Kappeyne wil arbeidsplaatsen verbeteren Amerikaanse steden tijdelijk zonder stroom na zware stormen Vrouw gedood door messteek in hart Verkeersdode Koninklijke familie naar Lech Geen leerplicht voor kleuters Tarieven dierenartsen 4 hoger DEURLOO B.V. Jeugdsozen in het weekeinde 2 Frakties veelal tevreden BROUWERSHAVEN - Na een langdurige en ietwat tamme vergadering stelde de raad Brouwershaven donderdagavond de gemeentebegroting voor '83 vast. Het gaat hierbij om een totaal aan inkomsten en uitga ven van meer dan 16 miljoen met een post onvoorziene uitgaven van 188.000,—. Een groot aantal vragen vuur den de fraktievoorzitters en raadsleden in hun algemene beschouwingen af, die direkt daarna door het kollege op soms beknopte wijze werden beantwoord. Oyer het algemeen waren de diver se frakties tevreden over de diverse voorzieningen die de gemeente Brou wershaven biedt. Een uitspraak over Greveiingen zoet of zout kon het kol lege absoluut nog niet geven. „We be schikken op dit moment over te wei nig informatie om een standpunt in te nemen". Ook op de vraag van de heer J. K. Goemans, wanneer er op de aange kochte bouwgrond in Zonnemaire ge bouwd kan gaan worden, had burge meester C. Slabbekoorn geen pas klaar antwoord. „Eerst zal een totale indeling van het terrein moeten plaats vinden, die dan ook nog goed gekeurd moet worden. Pas dan kun nen de eerste maatregelen worden genomen". Wat betreft vragen over de huis vesting van het stadhuis, meldde de burgemeester dat een uitbreiding al enkele jaren op het verlanglijstje staat. „Hiermee gaan echter enorme bedragen gepaard omdat het een mo- numentenpand betreft. Ook voor een archiefruimte zijn gelden gereser veerd voor het geval dat er geen cen trale archiefruimte komt te Zierik- zee. Deze gelden kunnen dus niet worden gebruikt voor een noodar- chiefruimte te Dreischor." Politie Evenals de overige burgemeesters op Schouwen-Duiveland, pleitte Slabbekoorn voor een uitbreiding van het politie-apparaat. „In ver band met de topdrukte in de zomer en de toename van de criminaliteit en de misdrijven, dient hier verbete ring in te komen. We beschikken over een politie-apparaat dat is af gestemd op een inwonersaantal van rond de 30.000 inwoners, maar dat zou opgetrokken moeten worden tot een gemiddelde van 60.000 inwoners. In de zomermaanden is dit aantal zelfs nog een stuk groter. Het kollege zal aandacht besteden aan de vragen over een rouwkamer te Zonnemaire en de parkeerproble men, die daar spelen. Wat betreft de aansluiting van on rendabele gebieden op het aardgas, legde wethouder Ph. J. van Ast uit dat het gaat om woningen die 200 me ter van de hoofdleiding verwijderd zijn. In de gemeente Brouwershaven WA> Verwachting tot zaterdagavond: Veel bewolking- Veel bewolking en af en toe regen of motregen; middagtemperatuur on geveer 8 graden. WEERSVOORUITZICHTEN Verwachting t/m dinsdag 28 dec.: Zondag: Veel bewolking Kans op neerslag: 50%. Min.temp.: 4 gr. Middagtemp.: 8 gr. Windkracht: zuidwest 3 Maandag: Veel bewolking Kans op neerslag: 60%. Min.temp.: 3 gr. Middagtemp.: 8 gr. Windkr.: zuidwest 5 Dinsdag: Kans op neerslag: 60%. Min.temp.: 3 gr. Middagtemp.: 8 gr. Windkracht: zuidwest 5 ZON- EN MAANSTANDEN 25 dec. Zon op 8.47, onder 16.32 Maan op 13.43, onder 2.05 26 dec. Zon op 8.48, onder 16.33 Maan op 14.03. onder 3.22 27 dec. Zon op 8.48, onder 16.34 Maan op 14.28, onder 4.43 Volle Maan: 30 dec. (12.33) HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwater 10.00 22.52 23.56 12.16 3.47 4.53 6.00 16.24 17.27 18.24 25 dec 26 dec. 11.09 27 dec. Doodtij: 25 december HET WEEROVERZICHT DE BILT - De voorste begrenzing van zachte en vochtige oceaanlucht dringt vandaag ons land binnen. Dat gaat gepaard met sneeuwval, die ech ter al vrij spoedig in regen overgaat. De temperatuur schommelt aanvan kelijk nog rond de 2 graden, maar loopt na het binnendringen van de oceaanlucht snel tot ongeveer 6 gra den op. De temperatuurstijging vindt in de loop van de namiddag en - avond plaats. Morgen, eerste kerst dag. zal ons hele land zich in de zach te lucht bevinden. Er moet dan op veel bewolking gerekend worden waaruit af en toe wat lichte regen of motregen kan vallen De tempera tuur loopt nog iets verder, tot onge veer 8 graden, op. gaat het om 102 panden, die niet op het aardgasnet zijn aangesloten. Van die 102 liggen er 41 binnen de 200 me ter grens. „Het is nog niet bekend hoeveel mensen voor een aansluiting voelen. Het kollege zal hier nader op terugkomen". Toeristenbelasting- Ook de toeristenbelasting kwam nog aan de orde. De heer Van Ast vroeg zich af of de kosten die het in voeren van een dergelijke belasting met zich brengt, gedekt kunnen wor den door de baten. Op de vraag van de heer Goemans waar de gemeentewerkplaats zal worden gebouwd, kon de heer Van Ast nog geen antwoord geven. „We zijn nog in overleg". Verder spraken alle frakties hun grote zorg uit over het instandhou den van de kleine scholen in deze ge meente. „We ontvangen geregeld nota's van het ministerie, waarin uitvoerig uit de doeken wordt gedaan aan welke regels we zijn gebonden. Deze regels veranderen echter steeds, en ook wat betreft het toegestane aantal leerlin gen per klas is nog niets definitiefs bekend", aldus de uitleg van wethou der mevrouw S. C. J. B. Loschacoff- de Kanter. „Het ministerie vraagt ons progno ses te maken voor de komende 15 jaar, maar in onze situatie is dat volstrekt onmogelijk. Als het leerlin genaantal op een school bijvoorbeeld stijgt van 40 naar 50, dan is dat note bene een verhoging van 25 Het jaar jaar daarop kunnen die tien kin deren weer verdwenen zijn. Het is onmogelijk om voorspellingen te doen." Ook ging de wethouder nog even op de vraag in van raadslid M. C. J. Mol, over de levensvatbaarheid van de Stichting Samenlevingsopbouw. „Dit is moeilijk te konstateren, om dat deze stichting werkt ten behoeve van de bevolking en niet ten behoeve van de gemeente. Over het projekt jeugdwerkloos heid dat deze stichting in samenwer king met andere organisaties wil op zetten, was de wethouder goed te spreken. „Ik ben bijzonder blij dat ze zich hier mee bezig houden" Hinder Ten slotte kwam de heer Van Ast nog even terug op een vraag van de heer Van der Wekken (C.D.A.), over de vertragingen in de uitgave van hinderwetvergunningen. „U stelt voor om de aanvragen te bundelen. Dat is precies hetgeen we hebben ge daan. We hebben enkele maanden de aanvragen voor een hinderwetver gunning opgespaard, om zodoende alleen al wat betreft de advertentie- kosten, te kunnen bezuinigen. Ver der kan ik u vertellen dat het vol strekt onmogelijk is, aanvragen van vergunningen van verschillende aard te koppelen. Dit zijn per aanvraag volstrekt andere procedures die ge volgd moeten worden." SCHOUWEN-DUIVELAND Ongelukjes door gladheid Automobilist B. uit Renesse kwam bij de damaanzet te Westenschouwen in de sloot terecht, nadat hij met zijn wagen door gladheid in een slip was geraakt. Ook in Serooskerke belandde een wagen door gladheid in de sloot. De wagen van P. v. d. E. uit Maassluis werd door takelbedrijf J. de Jonge weggesleept. In Dreischor kwam automobilist T. uit Scharendijke na een slippartij te gen een boom terecht langs de Gaan- derseweg. ZIERIKZEE Diefstal bromfiets Voor bar De Steeg werd tussen twaalf uur en kwart over twaalf de brommer ontvreemd van E. E. J. uit Zierikzee. Het meisje had de brom mer niet op slot gedaan. HAAMSTEDE Omgevallen kaars veroorzaakte brand In de woning van de familie F. T. aan de Hogezoom ontstond een brand nadat een kaars op een tafeltje was omgevallen. Het vuurtje verspreidde zich in de kamer, waarna ook het bankstel begon te branden, hetgeen met een hevige rookontwikkeling ge paard ging. De man des huizes lag bo ven ziek in bed. Toen hij beneden ge komen het pand wilde verlaten bleek de deur op slot te zijn, waarna hij door het raam uit het huis is ge vlucht. De brandweer Haamstede werd onmiddellijk gewaarschuwd. De brand was snel onder kontrole, maar de brandweer vermoedt dat de totale roet- en rookschade ongeveer 35.000,- bedraagt. De man liep tijdens zijn vluchtpo ging verwondingen aan zijn hand op. De familie kon bij vrienden worden overgebracht. ELLEMEET Viering Kerstfeest De bejaardensozen van ElJemeet en Scharendijke en de Hervormde Vrou wengroep en de Geref. Vrouwenbij- belkring van Scharendijke e.o., vier den woensdagmiddag het Kerstfeest. Na de opening van mevrouw Ley- dens werd de liturgie gelezen en ge declameerd door de verschillende leidsters. De samenzang was met or gelbegeleiding van mevrouw Steke- tee. Mevrouw Den Boer sprak de me ditatie uit. Na de koffie met kerstge bak werd nog een gedicht gedecla meerd en het kerstverhaal verteld. Mevrouw Duk sprak het dankwoord uit. Na het gezamenlijk zingen van het „Ere zij God" besloten de leidsters deze middag met het zingen van een zegenbede. KERKWERVE Film voor de jeugd De werkgroep jeugdaktiviteiten Kcrkwerve heeft voor woensdag 29 december een programma georgani seerd. Voor de jeugd draait er dan in het Verenigingsgebouw een film. De toegang is voor alle leeftijden en de aanvang is tien uur 's ochtends. BROUWERSHAVEN Praatbijeenkomst Op dinsdag 4 januari 1983 zal er in het „Tonnenmagazijn" te Brouwers haven een zogenaamde Kijk- en Praatbijeenkomst worden georgani seerd door de konsulent van de Pro- cinciale Direktie voor de Be drijfsontwikkeling in Zeeland van het Ministerie van Landbouw. De bijeen komst begint om 13.30 uur en heeft als onderwerp de aardappelteelt. Er zal een toelichting worden gegeven op diverse onderwerpen, die verband houden met de aardappelteelt. Daar naast bestaat er volop gelegenheid voor een intensieve gedachtwisseling met 2owel collega's-aardappeltelers als voorlichters. In 1982-1983 staat het onderwerp „Aardappelteelt" centraal in de voorlichting. De aanleiding hiervoor is de constatering, dat in de praktijk grote verschillen voorkomen in de kg-opbrengsten per ha. en in de kwa- liteit van het afgeleverde produkt. Met de deze aktie wil met de aandacht vestigen op mogelijkheden om de teelt van aardappelen op een hoog ni veau te houden of te brengen. Op deze Kijk- en Praat bijeen komst zal aandacht besteed worden aan: Diverse teeltaangelegenheden, o.a. de behandeling van pootgoed, stikstofbesmeting, grondbewerking en plantaf stand. De kwaliteit van aardappelen, o.a. kalibemesting, rooi- en transportbe schadiging en uitbetaling naar kwa- liteteit. De bewaring van aardappelen, o.a. het drogen en koelen, ventilatie, iso latie, opwarmen en het gebruik van kiemremmingsmiddelen. OOSTERLAND Kerstviering bejaardensoos Oosterland Onder leiding van de presidente mevrouw E. J. Poelman-van Leeu wen vierde op donderdagmiddag 23 december de bejaardensociëteit Oosterland haar kerstfeest. De leidster sprak bij de opening van deze goed bezochte bijeenkomst een woord van welkom tot alle aan wezigen en wel in 't bijzonder tot do minee Plante en echtgenote, alsmede tot de echtgenote van de burge meester, mevrouw Van Bommel. Na deze opening las zij een stukje voor getiteld: „Waarom geen vrede", waarna werd gezongen onder bege leiding op het orgel door de heer J. Stoutjesdijk, gez. 1 vers 1, 3 en 9. Hierna ging ds. Plante voor in ge bed, waarna hij voorlas uit het evan gelie en wel hoofdstuk 1 van Mat- theuüs. Na samenzang van gezang 10 vers 1 en 5, hield de predikant een kerstmeditatie, waarna alle verzen van gez. 22 werden gezongen. Na de pauze werd de middag voort gezet door het voorlezen van enkele gedichten, te weten: door mevrouw Boogert het gedicht „Geboren ook voor ons" en door mevrouw Stoutjesdijk-Borst: ,,'t gedicht „Als een diamant" en: „Werp al uw be kommernis op Hem". Hierop werd gezongen gezang 15 vers 1 en 3. Het vrij kerstverhaal werd voorge lezen door mevrouw Van 't Hof-van der Maas en was getiteld „Kerstfeest van een gevangene". Na de tweede pauze las de presi dente mevrouw Poelman nog een laatste gedicht getiteld: „Kerstsfeer". De predikant eindigde met dankge bed, waarna tot slot werd gezongen de engelenzang „Ere zij God". N1EUWERKERK Kerstgave bejaarden en alleenstaanden Deze week werd door leden van de gereformeerde vrouwen vereniging in samenwerking met de diaconie vande gereformeerde kerk, bij zie ken, bejaarden en alleenstaanden een kerstgave bezorgd. Een traditie,die ieder jaar weer op prijs wordt gesteld. BRUINISSE Zelfstandige vestiging slagerij Bert Visch In het centrum van Bruinisse, aan de Korte Ring, zijn momenteel werk zaamheden in volle gang die de baby- en kleuterzaak van Littooy moeten herscheppen in een uiterst moderne slagerij waar Bert Visch zich zelfstandig gaat vestigen. Aan de maandenlange onvriendelijke leegstand van het statige pand komt hiermee een eind. Het centrum van Bruinisse zal dit zeker ten goede ko men. Slagereij Visch, nu nog onderge bracht in de Bruse Prijsknijper komt hiermee op eigen benen te staan, niet meer onder de vleugels van derden. Reden tot deze toch wel ingrijpen de stap is volgens Bert Visch de bete re serviceverlening in een Edelslage- rij welke op de nieuwste basis wordt ingericht, betere parkeermogelijk- heid en omdat er toch wel onzeker heid bestaat omtrent de vestiging van een nieuwe supermarkt tussen Storm en de scholen. De nieuwe slagerij, met een vloer oppervlakte van 95 m2 heeft als ope ningsstreefdatum woensdag 26 ja nuari 1983. Een dag eerder, dinsdag 25 januari, wordt er „open huis" ge geven. Het pand aan de Korte Ring is in ie der geval voor het ondernemerschap behouden gebleven. Zeker een posi tief punt te noemen in deze sombere ekonomische tijd die ook de detail handel treft. DEN HAAG - Staatssecretaris Kappeyne van de Coppello van socia le zaken en werkgelegenheid wil 3,6 miljoen gulden uitgeven aan een nieuwe subsidieregeling voor ar beidsplaatsverbetering in de vlees verwerkende industrie. Zij wil verder een nieuwe experi mentele regeling financiëren voor het opdoen van ervaring met een ak- tief beleid om het arbeidsverzuim en de risico's voor arbeidsongeschikt heid te verminderen door verbete ring van arbeidsomstandigheden. Dat blijkt uit een adviesaanvrage van de staatssecretaris aan de voor lopige arbeidsraad over de besteding van 16 miljoen gulden voor ar beidsplaatsverbetering in onder zoek. Dit bedrag maakt deel uit van de extra gelden die het kabinet be schikbaar wil stellen voor de bevor dering van de werkgelegenheid in 1983. LOS ANGELES - Grote delen van San Francisco, Los Angeles, San Josc en San Diego hebben tijdelijk zonder stroom gezeten als gevolg van de zware stormen die vooral Californic teisteren. De staat Arizona was zelfs tijdelijk geheel zonder stroom. Vooral door het omvallen van bo men werden delen van het elektrici teitsnet onderbroken. In San Fran cisco, waar de storm snelheden van boven de honderd kilometer per uur bereikte, werd voor de tweede maal in de geschiedenis de beroemde Gol den Gate brug voor het verkeer gesloten. Volgens een woordvoerder van de politie zwaait het wegdek an derhalve meter heen en weer. In Los Angeles gingen radio en televisie korte tijd uit de lucht door stroomon- derbrekingen. Ook het gokcentrum Las Vegas kwam als gevolg van hevi ge stormen zonder stroom. PARAMARIBO Het militair ge zag in Suriname heeft de avondklok van vrijdag op zaterdag verschoven van 7 uur 's avonds naar 2 uur in de nacht. Dit is donderdagavond be kendgemaakt op de Surinaamse tele visie. De bevolking moet zich tussen 2 en I uur 's ochtends wel houden aan het uitgaansverbod. Onder de bevolking leefde veel on vrede over de avondklok tijdens de kerstdagen, omdat met kerstmis ge woonlijk veel feesten worden gehou den. Deze zijn de afgelopen dagen echter veelal afgelast, zo blijkt uit de talloze advertenties in Surinames enige toegestane krant „De ware tijd". Het militair gezag zegt door de avondklok een keer te verschuiven, iedereen die dat wil in de gelegen heid te stellen de kerkdiensten op kerstnacht bij te wonen. Deze diensten waren overigens al verscho ven naar vrijdagmiddag. AMSTERDAM De 86-jarige vrouw, die donderdagmiddag dood werd aangetroffen in de Kijk duinstraat in Amsterdam, is om het leven gebracht door een messteek in het hart. Dit heeft een politiewoord voerder donderdagavond meege deeld. Het mes zat nog in het lichaam van de vrouw, toen de politie haar vond. Het misdrijf werd ontdekt door een vrouw, die boodschappen voor het slachtoffer wilde doen. Volgens de woordvoerder was de vrouw gedeel telijk ontkleed. De identiteit van het slachtoffer kan nog niet worden vrij gegeven, omdat de familie nog niet is opgespoord. OUDE TONGE - De 81-jarige Hen drik Vos uit Oude-Tonge is donder dagmiddag door een verkeersonge val in zijn woonplaats om het leven gekomen. Hij werd geschept dooreen vrachtauto, toen hij met zijn fiets de provinciale weg overstak. DEN HAAG - Koningin Beatrix is donderdagmiddag met haar gezin voor een wintervakantie naar Lech in Oostenrijk vertrokken, zo heeft de Rijksvoorlichtingsdienst meege deeld. Prins Claus reist vanuit Bazel naar Lech, zo werd eerder bekend ge maakt. DEN HAAG - Er dient geen leer plicht te komen voor vijfjarige kleu ters die naar de basisschool gaan. Wel dient er een inschrijfplicht te ko men voor vierjarigen. Dit heeft de raad voor het jeugdbe leid gesteld als reaktie op de plannen voor leerplicht als het nieuwe basi sonderwijs wordt ingevoerd. De raad vindt het belangrijk, ge zien de uitgangspunten van de nieu we basisschool, dat ouders hun vier jarig kind bij een school aanmelden. Ze dienen dan met die school te over leggen over de mate waarin het kind de school de eerste twee tot drie jaar zal bezoeken. Van de vier- en vijfjarigen gaat thans respektievelijk 96 en 94 pro cent zonder leerplicht min of meer re gelmatig naar de kleuterschool. DEN HAAG - Dierenartsen mogen hun tarieven voor zowel de kleine als de grote huisdierenpraktijk met in gang van vrijdag met maximaal vier procent verhogen. De staatssekretarissen Van Zeil (ekonomische zaken) en Ploeg (land bouw) hebben dit besloten. Zij hebben hierbij rekening gehou den met de geraamde kosten- en in komensontwikkeling. Over de totale praktijkvoering bezien (onder meer inklusief de georganiseerde dierziek- tebestrijding) betekent de tariefaan passing een gemiddelde stijging van het tariefniveau met 2,9 procent. Maandag 27 t/m vrijdag 30 december Burgh-Haamstcde Kultureel centrum (Weststraat 18). Tentoonstelling „Van vijf tot één". 14.00 - 17.00 uur. Vrijdag 24 december Zierikzee Gasthuiskerk. Dienst Interkerkelij ke Werkgroep Zierikzee. 19.30 uur. Bioscoop de Concertzaal. Summer lo vers. 19.00 uur. Burgh-Haamstcde Hotel-restaurant Haamstede. Prijs- klaverjassen klaverjasklub Haam stede. 20.00 uur. Zaterdag 25 december Zierikzee Bioscoop de Concertzaal. Summer lo vers. 14.30 uur. Zondag 26 december Zierikzee Bioscoop de Concertzaal. Summer Lovers. 14.30 en 20.00 uur. Nieuwcrkerk Ons Dorpshuis. Start puzzelrit mac Sparta. 14.00 uur. Maandag 27 december Zierikzee Rode Kruis Ziekenhuis. Ziekenom roep radio Nomen Nescio, program ma. 20.15 - 21.15 uur. Burgh-Haamstede Rekreatiezaal Ger. kerk. Amnesty schrijf avond. 19.00 uur. Brouwershaven Ger kerk. Amnesty Schrijfavond. 19.00 uur. Advertentie weekend servicedienst tel. (01110) 6255 Dinsdag 28 december Zierikzee Poppentheater „Alteklein". Voor stelling „Wolkje Wit". 14.30 uur. Rode Kruis Ziekenhuis. Ziekenom roep radio Nomen Nescio, program ma. 20.15 - 21.15 uur. Woensdag 29 december Zierikzee Poppentheater „Alteklein". Voor stelling „Wolkje Wit". 14.30 uur. Bioscoop de Concertzaal. Summer Lovers. 14.30 en 20.00 uur. Rode Kruis Ziekenhuis. Ziekenom roep radio Nomen Nescio, program ma. 20.15 - 21.15 uur. Donderdag 30 december Zierikzee Rode Kruis Ziekenhuis. Ziekenom roep radio Nomen Nescio, program ma. 20.15 - 21.15 uur. Vrijdag 31 december Zierikzee Rode Kruis Ziekenhuis. Ziekenom roep radio Nomen Nescio, verzoek- platenprogramma. 15.45 - 16.45 uur. Zaterdag 1 januari Zierikzee Rode Kruis Ziekenhuis. Ziekenom roep radio Nomen Nescio, program ma. 15.45 - 16.45 uur. Maandag 3 januari Zierikzee Pr. Julianaschool. Kursus bijenteelt voor gevorderden. 19.30 uur. Dinsdag 4 januari Kerkwerve Verenigingsgebouw. Bejaardensoos. 14.30 uur. Hotel Bom. Nieuwjaarsreceptie Ned. Ver. van Huisvrouwen. 13.30 uur. Brouwershaven Tonnenmagazijn. Praatbijeenkomst over „Aardappelteelt". 13.30 tot 16.30 uur. Donderdag 6 januari Zierikzee Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur. Concertzaal. Diashow en films over groente en fruit. Kon. Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde. 20.00 uur. Vrijdag 7 januari Zierikzee „Huis van Nassau". Feestavond vo gelvereniging „Zang en Kleur". 20.00 uur. Vrijdag 14 januari Zierikzee Zeeuwsche Pannekoekenhuys. Melk markt 6. Prijsklaverjassen. Aan vang: 20.00 uur. Donderdag 20 januari Zierikzee Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur. Big „S" (Burgh-Haamstede) Openingstijden: vrijdag van 20.00-23.00 uur; zaterdag van 20.00- 24.00 uur. Zondag van 14.30-18.00 uur. De Pul (Bruinisse) Openingstijden: vrijdag 19.30 - 23.00 uur zaterdag 19.30 - 24.00 uur; zon dag gesloten. Brogum (Zierikzee) Openingstijden: vrijdag 20.00-24.00 uur; zaterdag gesloten; zondag Rock and Roll middag, aanvang 14.00 uur. Trace (Scharendijke) Openingstijden, vrijdag 20.00-24.00 uur; zaterdag 20.00-24.00 uur; zondag 14.30-17.30 uur (01110) 6551 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17 30 uur: (01110) 5396 (01112) 1774. (01110) 6564 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 16 30 uur

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2