Speel-o-theek heeft startkapitaal bijeen Bewoners van wijk Malta willen gebouw Theo Thijssenschool houden DE ZIERIKZEESCHE COURANT 1 Kerstmis in Zierikzee Ploeg dineert met „lekker dier" ET *i«tniss« Meeuw vogelvrij Horeca neemt afscheid van „Ome Willem" v. d. Hulle GEZOND SLAPEN! Z1ERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Uitgave 8.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 34,90, per jaar 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) t 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Vrijdag 24 december 1982 139ste jaargang Nr. 23240 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Begroting Brouw goedgekeurd en liet Leger des Heils song zonder publiek - maar iedereen luisterde bij V Luitje naar wat de luitenant zei: wees blij. Je kunt me wat zuchtte het schip in de haven onder een deken van sneeuw. Maak de ketting los en geef mij de vrijheid terug. jUj Laat in de middag was Dg de eerste sneeuw gevallen P| en dempte de geluiden g| tot gefluister. H Er stond een koude noordenwind 53 zodat je in de haven het open haardvuur rook. Sa De mensen leken iets aardiger voor elkaar dan anders HARRY NIJLAND Dit nummer bestaat uit 8 pagina's. 1 Vrede kan niet door geweld ge- 1 handhaafd worden. alleen 1 door elkander te begrijpen. Albert Einstein iMfVVVMAMMIMMAAAMVI UTRECHT - De Akticgroep „Lak ker dier" heeft donderdagavond in Utrecht staatssekretaris Ploeg van landbouw en visserij en diens echtge note een kerstdiner aangeboden. Aan dc dis zaten ook kippen, geiten en kalveren aan. Mensen en dieren kre gen een vegetarische maaltijd voor geschoteld. Dc aktievoerders hadden een ap peltje met de staatssekretaris te schillen omdat een aantal al jaren ou de beloftes van zijn ministerie met betrekking tot het welzijn van de dieren in de agrarische industrie, nog altijd niet is ingelost. Advertentie behoefte aan een wijkakkommodatie wel zeker leeft, aldus de werkgroep. Men kan voor schilderwerk, onder houd, timmerwerk en koffiehulp in ieder geval een beroep doen op bewo ners. Er zijn veel verenigingen, die in de ruimte's van het gebouw moge lijkheden zien voor hun aktiviteiten. Met name voor kursussen en verga deringen lijkt het geschikt. De werk groep zal nog kontakt op nemen met de besturen van de verschillende klubs. Advertentie yn Restaurant Renesse voor reservering: tel. 01116-1215 in de wintermaanden maandag en dinsdag gesloten, uitgezon derd diners en partijen. DEN HAAG - Dc kokmeeuw en de zilvermeeuw hoeven niet langer te worden gerekend tot de beschermde vogelsoorten. Deze mening heeft de natuurbesrhermingsraad In een ad vies aan minister Braks van land bouw en visserij verkondigd, zo blijkt uit een donderdag verschenen bericht van dc raad. Dc natuurbeschcrmingsraad vindt dat de twee vogels vanaf 1 januari twee jaar lang uit het rijtje van be schermde soorten moeten. Volgens de raad brengen dc beide meeuwen schade toe aan natuur en landbouw. Jantje Beton draagt f 4.000,— bij ZIERIKZEE - Met de toezegging van het Nationaal Jeugd Fonds, beter bekend door de jaarlijkse aktie „Jan tje Beton", van een bijdrage van 4.00Ö,- heeft de stichting Speel-o- theek Schouwen-Duiveland het be geerde startkapitaal bgeen om te starten met haar projekt Advertentie Haal voor de feestdagen de zomer in huis Uw zonnig reisburo heeft voor u reeds vele zomerprogram- ma's: VOOR VLIEG-, AUTO-, TREIN-, TOURINGCAR- en VAARVA- KANTIES naar: Tijdens een bestuursvergadering is besloten om te beginnen met een proefperiode van zes tot acht weken. Alle betrokkenen kunnen dan goed ingewerkt worden en kunnen eventue le onvolkomenheden worden gladge streken, aldus mevrouw L. Nederhoud. „We beginnen dan eerst met een open morgen, waarvoor alle direkt betrok kenen zuilen worden uitgenodigd. Na de proefperiode zal een officiële ope ning worden georganiseerd. Het ligt in de bedoeling dat we starten met een maximum aantal leden van honderd. Daarmee willen we voorkomen dat de Speel-o-theek in een situatie kan ko men dat er niets meer uigeleend kan worden omdat alles al weg is." BRUSSEL - De EG-kommissie in Brussel gaat een onderzoek instellen naar de import in Europa van video recorders uit Japan. Een woordvoer der van de kommissie heeft dat don derdag meegedeeld. Daarmee geeft de kommissie gehoor aan een klacht van Europese fabrikanten en onder nemers die een gezamenlijk belang hebben in het door Philips en Grun- dig ontwikkelde systeem „Video 2000". Na 12V2 jaar trouwe dienst ZIERIKZEE - De Horecabond Nederland, afdeling Schouwen-Duiveland, heeft gisteren tijdens een gehou den ledenvergadering afscheid genomen van „Ome Wil lem" van der Hulle. De heer Van der Hulle, voormalig exploitant van het Duyvelands Koffyhuys te Zierikzee, legde zijn bestuursfunktie neer na 12,5 jaar „dienst" te hebben gedaan. Ter gelegenheid van dit feit werd hem door de heer J. Lust, hoofdbestuurslid van de bond voor Zeeland, een gouden insigne opgespeld en een oorkonde uitgereikt. Tijdens zijn toespraak bedankte hij de heer Van der Hulle voor al datgene, wat deze in de loop der ja ren voor de afdeling had gedaan. Voor mevrouw Van der Hulle was er een bloemetje. Namens de kringen Noord-en Midden-Zeeland en Zeeuwsch- Vlaanderen kreeg de heer Van der Hulle een geschenkenbon aangebo den. gepaard met een dankwoord voor de vele en belangrijke ver diensten. De ledenvergadering werd mede ter gelegenheid van dit feit bij gewoond door de konsulent voor Zuid-West Nederland, de heer H. J. van Toutv. Tijdens de vergadering werd beslo ten om een interim-bestuur samen te stellen. Tijdens de eerstvolgende ver gadering zal langs dernokratische weg een nieuw bestuur worden geko zen. „We moeten samen sterk staan om op te kunnen treden tegen allerlei Z2ken die de horeca op Schouwen- Duiveland bedreigen. Alleen op die manier kunnen we werken aan een gezonde horecabedrijfstak", aldus de gelegenheids-voorzitter W. Bolijn. Hoofdbestuurslid J. Lust drong er bij de aanwezigen op aan om alert te zijn op nieuwe projekten in de re- kreatieve sektor: „We moeten meer initiatieven tonen voor het verkrij gen van vestigingsvergunningen om te voorkomen dat goede mogelijkhe den tot bedrijfsverbetering voor de Schouwse horeca-ondernemers verlo ren gaan". Para-commercie De heer H. J. van Touw attendeer de de leden op de mogelijkheden die er zijn om de zogenaamde para- commerciële instellingen, zoals buurt- en klubhuizen. die hun horeca- funktie te beperken. „Er zijn duide lijke richtlijnen ten aanzien van het funktioneren van kantine's, buurt en klubhuizen. We kunnen daar in vele gevallen veel aan doen, maar de voorwaarde is wel dat de leden der gelijke gevallen bij de bond kenbaar maken. Wanneer dat gebeurt worden er vanuit de bondsorganisatie stap pen ondernomen om de zaak weer op het juiste spoor te zetten", aldus de heer Van Touw. Bij PAAUWE MEUBELEN te Zonnemaire vindt u alles wat u weten moet. ZIERIKZEE - Gedurende de afgelopen weken hebben de besturen van buurtvereniging „De Maltezers", speel tuinvereniging „Mr. Breetveld" en leden van de ouder- kommissie van de Theo Thijssenschool een enquête ge houden onders de bewoners van de wijk Malta. De be doeling van deze enquête, waarover reeds eerder werd bericht, was om een antwoord te krijgen op de vraag of het medio '83 leegkomende gebouw van de Theo Thijs senschool voor de wijk behouden moet worden. In totaal werden 695 enquête formulieren rondgebracht bij de be woners van Malta, Zaagmolen en Scheepstimmerdijk. Van dit aantal kwamen er 420 ingevuld terug. Dc werkgroep spreekt dan ook van een redelijk percentage van 60,4%. De resultaten van de enquête zijn inmiddels bekend en per brief ken baar gemaakt aan het kollege van b. en w. van Zierikzee. In dit schrijven verzoekt de werkgroep het kollege om het schoolgebouw te laten staan en er een buurtfunktie aan te geven. De werkgroep wil daarover in over leg treden met het kollege. Voor de verwerking van de enquê te en het opstellen van de nota heeft de werkgroep steun gekregen van dc heer A. Boonman, opbouwwerker bij de Stichting Samenlevingsopbouw Schouwen-Duiveland. Konklusie's Konklusie's, die getrokken worden uit de uitkomst van de enquête, zijn de volgende: Van de bewoners, die meege daan hebben aan de enquête, is het grootste deel vóór behoud van dc school als wijk- of buurtakkommo- datie. Een klein deel is tegen, met als voornaamste reden: vrees voor over last, bedenkingen rond de exploita tie, en de twijfel of er behoefte aan is. Allerlei aktiviteiten lijken mo gelijk te zijn in het gebouw. Er is geen duidelijke voorkeur voor het een óf het ander. De werkgroep zal. in samenwerking met de bewoners, tot konkrete aktiviteitsplannen moe ten komen. Veel mensen hebben zich nu reeds opgegeven om de handen uit de mouwen te steken. Een teken dat de

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1