SHOE-SHOP INRUILAUTO'S Bar „Mirabelle" Zierikzee ERIC DE NOORMAN Landbouw Grote pulpfabricage STREEKNIEllWS Damesschoenen f 25.- en f 50.- SUCCESJES Edelsmederij M. Jech Mededeling Gemeente Zierikzee 4 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 23 december 1982 Nr. 23239 7 BRUINISSE/ZIERIKZEE - Een re cord oogst van bieten, die tot suiker» worden verwerkt, geeft natuurlijk een een record in de pulpfabricage, maar van invloed op de prijs van bie- tenpulp in negatieve zijn is dat niet geweest. In de voorverkoop periode steeg de prijs tot 39,— per ton, voor de leve ring in het eerste kwartaal van 1983 is de notering opgeklommen tot 42,— per ton. Deze uitbreiding van de rundveestapel is mede een der oor zaken dat prijsval ten gevolge van de grote produktie achterwege bleef. Deze procuktie bedraagt 290.000 ton op basis van gedroogde pulp, wat het aandeel van Suiker Unie betreft. De kwaliteit van de pulp is beslist goed. Een klein deel van de produk tie (plm. 35.000 ton) is verkocht als perspulp. Voor het eerste kwartaal 1983 wordt wel een groot aanbod in ci- truspulp verwacht. Men verwacht niet dat de bietenpulp daardoor min der 2al worden gevraagd, maar eer der dat de citrus pulp een prijsval zal doormaken, wegens de veel betere kwaliteit van de bietenpulp. MARKTBERICHTEN Beursbericht Markt Goes van dinsdag 21 december 1982 Granen, zaden en peulvruchten Alle prijzen boerenschoon, franko leveringsplaats en per 100 kg: Tarwe, basis 16 uit opslag handel en coö peratie 50,75 - 51,50; tarwe, basis 16 uit eigen opslag 53,00 - 54,50; zomergerst (brouwgerst), ba sis 16 57,00 - 58,00; voergerst, basis 16 48,50; haver 46,50; erwten (kleine groene) 79,50 - 85,50; Capucijners 70,50 - 78,50; Schokkers 79,50 - 88,50; bruine bo nen, vrij van grond en halve bonen. 18 vocht, 149,00 - 157,00; karwij (boerenschoon) 231,00 - 236,00; karwij (prima doorsneekwaliteit) 248,50 -ƒ 252,50; blauwmaanzaad, geschoond en droog 360,00 - 400.00. Exklusief b.t.w. Aardappelen Bintje, veldsgewas, direkte leve ring, op auto geleverd 14,50-15,25 per 100 kg. Bintje, 0 mm opwaarts, binnenlandse kwaliteitseisen 15,00 - 15,75 per 100 kg. Voederaardappe len 9,00 - 10,00 per 100 kg. Exklu sief b.t.w. Notering Rotteramse Beurs dd. 20 december 1982: Bintje 35-50 mm 17,00 - 17,50 per 100 kg; Bintje 50 mm opwaarts 18,50 - 19,25 per 100 kg. Exklusief b.t.w. Uien Zaaiuien, veldsgewas, 0,065 - 0,085 per kg. Zaaiuien, 35 mm op waarts 0,07 - 0,09 per kg. Op auto geleverd. Exklusief b.t.w. Vlas Ongerepeld, uit de schuur, op auto geleverd, 0,40 - 0,50 per kg. Exklu sief b.t.w. Hooi en stro Alle prijzen per 1.000 kg: Weide- hooi 275,— - 300,—; dijkhooi 210,— - 260,—; tarwestro 110, 125,—; gerstestro 130,— - 150,—; haverstro 100,— - 110,—; Rood- zwenk 140,— - 160,—; Rietzwenk 140,--/ 160,-; Veldbeemd 180,— -ƒ 210,—; Raaigrassen 150,— -ƒ 185,—; erwtenstro 150,— 200,—; schokkerstro 100,— 110,—; bruine bonenstro 120,— - 160,—. Op auto geleverd en exklu sief b.t.w. Volgende week 28 december 1982 geen beursnotering. De Eierveilingen BARNEVELD, 22-12. Coöp. Veluw- se Eierveiling. Aanvoer 2.084.400 stuks. Stemming: kalm. Prijzen per 100 stuks: Eieren van 51-52 gram 10,00; 55-56 gram 10,40; 60-61 gram 10,55; 65-66 gram 10,65 - 11,25. Veemarkt Den Bosch DEN BOSCH. 22-12. Totaalaan- voer: 7334. runderen 1948, graskalve ren 340, vette kalveren 55. nuchtere kalveren 2225, schapen 935; geiten 40, slachtvarkens 791, en slachtrunderen 1190. Prijzen per stuk: Melk- en kaif- koeien 2450 - 3125; guiste koeien 1400 - 1950; kalfvaarzen roodbont 2025 - 3100; zwartbont 2000 - 2800; klamvaarzen 1700 - 2125; guiste vaarzen 1600 - 2050; pinken 900 - 1850; graskaiveren 600 - 1350; nuchtere kalveren voor fok en mesterij roodbont 250 - 605; zwartbont 150 - 460; weidescha- pen 90 - 165; weidelammeren 80 - 180: vette schapen 160 - 225; vet te lammeren 150 - 240. Prijzen per kilogram geslacht ge wicht: Stieren Ie 8,85 - 9.45. 2e 7,70 - 8,85. vaarzen le 7.50 - 8,60. 2e 6,80 - 7.50; koeien le 7,50 - 8.60. 2e 6.60 - 7.50, 3e 6,25 - 6,60, dikbillen extra kwali teit boven notering 9,50 - 13,60. Prijzen per kg levend gewicht: vet te kalveren le 7.35 - 7,50, 2e 7.20 - 7.35, 3e 6,75 - 7,20; slachtzeugen le 3,10 - 3,25, 2e 2,95 - 3,10, 3e 2.40 - 2.95. Overzicht melk- en kal/koeien: aanvoer kleiner, handel lui, en prij zen gelijk; guiste koeien: aanvoer kleiner, handel traag, en prijzen ge lijk. graskalveren aanvoer kleiner, handel kalm. en prijzen gelijk, vette kalveren: aanvoer groter, handel vlot en prijzen hoger; nuchtere kalve ren: aanvoer kleiner, handel flauw, en prijzen gelijk; schapen aanvoer groter, handel flauw, en prijzen ge lijk; slachtvee aanvoer kleiner, han del vlug. en prijzen hoger; en slacht zeugen aanvoer groter, handel nor maal. en prijzen gelijk. ZIER1KZEE Botsing Op het fietspad van de Lange Blok- weg kwamen een bromfietser en een voetganger met elkaar in botsing. De bromfietser, B. d. B. uit Kerkwerve raakte mevrouw J. v. T.-v. d. H. uit Zierikzee. D. B. kwam met zijn bromfiets ten val en werd in het Zweedse Rode Kruis ziekenhuis be handeld voor schaafwonden. De bromfiets raakte licht beschadigd. De jas van de voetganger werd ge scheurd. BRUINISSE Spelmiddag Op woesdag 29 december houdt de jeugdsoos vanaf twee uur een spel middag voor de jeugd t/m 12 jaar met de naam zegt het al, spellen, jeugddi- sco en poppenkast. Voor dit laatste in het poppentheater „Alteklein" uitgenodigd wat het spel Wolk je wit" zal opvoeren. Deze middag is voor de leden gratis. Niet leden beta len een geringe vergoeding. Kerst-lnn „De Pul" Jeugdsociëteit ,,De Pul" organi seert op tweede Kerstdag om vier uur 's middags een Kerst-lnn voor haar leden. De Pul verzorgt een broodmaaltijd, er wordt een film van Louis de Funes gedraaid en een kwis gespeeld waarbij leuke prijsjes zijn te verdienen. Daarna is het een gezel lig samenzijn en worden er wat plaatjes gedraaid. Deze dag is dus al leen voor de leden en het bestuur hoopt op een goede opkomst. SCHEEPVAART Abida, 23-12 te Curagao verwacht Acila, 20-12 T.A. Rede mini al Fahal Acmaea, 20-12 van Singapore naar Chittagong Aldabi, 21-12 te le Havre Atlantic Star (pass), 21-12 kp race naar Halifax Macoma, 21-12 van Suez kanaal naar Mina al Fahal Nedlloyd Delft, 21-12 te Rotterdam Nedlloyd Dejima, 21-12 te Marseille verwacht Nedlloyd Rockanje, 21-12 100 oost Si cilië naar Misurata Nedlloyd Tasman, 21-12 te le Havre Ondina, 22-12 te Punta Palenque Onoba, 22-12 te Rotterdam verwacht Vitrea, 22-12 te Fos verwacht Zafra, 18-12 te Auckfield KERKNIEUWS Hervormde gemeente Zonnemaire Zaterdag 25 december het kinder feest van de zondagsschool te Zonne maire vangt aan om 18.30 uur en niet te 16.30 uur. Kerstzangdienst Chr. Geref kerk ZIERIKZEE - Aanstaande zaterdag 25 december hoopt men weer een kerstzangdienst te houden, in de Chr. Ger. kerk, Zevengetijstraat, Zierik zee. Het thema van deze kerstzang dienst is: Kerstfeest in stilte. Medewerking wordt verleend door de volgende koren: ,,de Sjofar" o.l.v. Mar v. d. Veer; ..Sjaloom" o.l.v. Art de Jonge. ,,de Lofstem" o.l.v. Jaap Schouls. Kees Groenleer: orgel. De meditatie wordt gesproken door ds. B. de Graaf. Aanvang: 19.30 uur. Nederlandse Hervormde Kerk Beroepen te IJmuiden-West (toez.): I. J. Wisse, Zeist; te Dinxperlo: M. van Diggelen, Molkwerum; te Oost- Souburg: S. de Roest, Usselo; te Geertruidenberg en Made en Hooge Zwaluwe (toez.): W. M. M. Moonen, wonende te Amsterdam, 1.1. predi kant te Ilpendam; te Noordoostpol der (wijkgemeente Emmeloord) (toez.): J. Heegsma, Oudwoude- Westergeest; door de Generale Syno de der Nederlandse Hervormde Kerk tot zendingspredikant (studenten- predikant te Yogjakarta, in dienst van de Raad voor de Zending en de Zending van de Gereformeerde Ker ken): drs. R. Veenboer, kand., Oegst- geest. Aangenomen naar Schiedam: J. Duister, Scheveningen; naar Voor burg: dr. R. M. K. van der Grijp, Hee renveen; het beroep door de Generale Synode der Nederlandse Hervormde Kerk tot zendingspredikant (docent Prot. Theol. Hogeschool te Yaoundé. Kameroen): dr. L. Schellevis, Waal wijk. Nederlands Gereformeerde Kerken Aangenomen naar Alkmaar in kombinatie Zaanstreek-Centrum: P. J. H. Krol. kand., Nieuwerkerk a.d. I Jssel, die bedankte voor Culemborg. Christelijke Gereformeerde Kerken Beroepen te Zwijndrecht: drs. C. W. Buijs miss. predikant te Oud- Beijerland. Bedankt voor Almelo: J. Verhage, Goes. Tweetal te Opperdoes: C. Bos, Cha tham (Canada); H. H. Klomp, Zwaag- Westeinde. Tweetal te Vlaardingen M. Vlietstra, Bunschoten; A. K Wallet, Ouderkerk a d. Amstel. Gereformeerde Gemeenten Beroepen te Scheveningen: A B van der Heiden. Enkhuizen Bedankt voor Trlcht-Geldermal- sen: L Blok, Nunspeet; voor Zwijn drecht: A F Honkoop, Rotterdam- Centrum; voor Kalamazoo (USA) A. B van der Heiden. Enkhuizen, voor Aalst: B. Reinders, Hardinxveld- Giessendam. Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van ons zoontje en broertje NICOLAAS We noemen hem Nico JAN R1NGELBERG M1ENTJE RINGELBERG- DOOGE JULIAN HELMA PAULINE ARJAN RENÉE JACCO 21 december 1982 Nieuwe Kooiweg 3 4301 SC Zierikzee Een rek ZIERIKZEE Leest het streekblad de „Zierikzeesche Nieuwsbode" ledereen die heeft meegewerkt om onze huwelijksdag tot een onvergetelijke dag te maken, willen wij langs deze weg heel hartelijk bedanken. Tevens wensen wij u prettige Kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar. KO en ANNELIES SINKE Mastgatstraat 33 4301 WE Zierikzee Hartelijk dank, mede namens onze kirderen, voor de kado's, bloemen, fruit en kaarten van u ontvangen, ook aan het Her vormd Kerkkoor voor hun bijdrage, tijdens ons 55-jarig hu welijksfeest. Tevens wensen wij u prettige kerstdagen en een voorspoedig 1983. W. SCHRAVER L. L. SCHRAVER-PLATSCHORRE December 1982 Schoolstraat 10 4311 GZ Bruinisse Door de cadeaus, bloemen en kaarten, die ik mocht ontvan gen, hebben jullie mijn 85ste verjaardag tot een onvergetelij ke dag gemaakt. Ook het zangkoortje voor de leuke attentie heel hartelijk dank. M. J. DE BRUIJNE 4325 AJ Renesse, december 1982 Emma weg 17 Te koop: 4 pits gasstel, i.p.st. Bagij- nestraat 3, Zierikzee, tel. 01110-2508. Opoefiets 250,-; racefiets, 5 v, 125,-. Hese Tweewielers, Zie rikzee, Weststr. 5-7. Daka biedt aan complete Ma- rantz stereo install, 3140,- nu 1500,-; B&O stereo- install., type 3500, nu 850,-; Sony stereo-install. z.b. 695,-. Alles met gar. Inr. mog. Tel. 01115-3205. Fietsen, 5 j. garantie. Compl. v.a. 340,—. Gar Rido, Oude Noordstr. 11, Nieuwerkerk, tel. 01114-3032. Zelfleggers 10% korting op alle kamerbreed tapijt, gra tis thuisbezorgd. Deurloo Zierikzee. Stuur aan uw familie een mooie kerstkaart met bijbel tekst. Evang. Boekwinkel, Meelstraat 1, Zierikzee, tel. 2624. Rolluik bestellen Deurloo bellen, vraag gratis prijslijst. Wij zijn voordeliger en heb ben betere kwaliteit en bete re ervaring. Bel nu: 01110- 5951. Kerstbomen met en zonder kluit. Groente- en Fruit markt Saman. Tel. 01110- 3296-3815, Zierikzee. Nieuwste brilmonturen, alle prijzen, verrekijkers. Berg mans Brillen, tel. 2029, Zie rikzee, levert aan alle zieken fondsen. Opnieuw verschenen: Nieu werkerk, Ouwerkerk, Oosterland en Sirjansland in oude ansichten. Prijs 32,— per deeltje. De Zeeuwsche Boekhandel - in de Korte St. Janstraat 17 - Zierikzee. Nieuwe Philips kleuren-t.v., 66 cm beeld met afst.bed., 24 kan., met klok, van 2795,-, nu 1495,-. Met garantie. In ruil mogelijk. Tel.: 01115- 3205. Zand en grond. Fa. IJzelen- berg en Zn. Tel. 01113-1489- 1226. Tafeltennistafels, sjoelbak ken, biljarts, kinderschom mels enz. Geschenkenhuis Hoogerhuis B.V. Renesse, tel. 01116-1343. Peugeot 504 GL b.j. 1977, vraagprijs 4250,-Tel: 01115- 2206. VW Golf Diesel type D. bruinmetalic aug. 1981. 30.000 km. prijs 16.000,-. Vloedstraat 33 Kerkwerve. tel. 01110-4829 na 18.00 uur. Demonstratie-stereo miniset 2 x 50 watt, compl. 850,-. In ruil mogelijk. Tel. 01115- 3205. Maak nu zelf een wandkast met schuifdeuren en of vouw deuren. Bouwmarkt Zierik zee, tel. 01110-2033. Daf 66, bj. 1973. Renault 6, bj. 1975. Honda accord bj. 1977. Garage Ten Rouwelaar. Drei- schor, tel. 01112-1361 Vanaf dinsdag 7 december a.s. zelfgekapte kerstbomen in alle maten, ook met kluit. Kwekerij Marco de Rijke, Zandweg 22, Zierikzee, tel. 01110-3365. Vuurwerk! Grote sortering, laagste prijzen bij: P. v.d. Kassteele Noordgouwe. Kinderfietsen v.a. 6 jaar, óók om zelf op te knappen. Hese Tweewielers, Zierikzee Weststraat 5-7. Slagerij Leen Simmers, Sint Domusstraat 26, telef. 2588. 1 kg magere varkensrollade 17,98; 100 gram boereham 2,80; 100 gram gebraden ros bief 2,50; woensdag 1 kg ge hakt 9,10. Toyota Carina, bj. 1977. i.z.g.st. pr.n.o.t.k. tel. 01115- 3201, na 18.00 uur. Alfasud 1,5 TI van nov. 78, tel. 01110-3816. nnj Moderne gouden- en zilveren sieraden, horloges. Reparaties, ontwerpen en maken van sieraden. MEELSTRAAT 18 4301 EC ZIERIKZEE TELEFOON (01110) 5560 Tropisch aquarium kompleet met vissen en planten afm. 1.00x0.30x0.26 cm. Te bevr. Kloosterweg 54. Burgh- Haamstede, 01115-2223 Sparta Automatic brommer, goed en goedkoop. Hese Tweewielers, Zierikzee. Weststr. 5-7. Sony stereo-inst.: tuner-ver sterker, cass.deck direct- drive platenspeler 850,-. In ruil mogelijk. Tel.: 01115- 3205. Te koop gevraagd Elekr. koopplaat 1 of meer pits. tel. 01115-2729. Trap (A-frame) all. of hout, 10 of meer treden. Aanbiedin gen. 01110-4831. Auto kinderzitje, tel. 01115- 2714. Te huur: Verhuur van kettingzagen en zaagbokken. Blom B.V., tel. 01115-2020, Burgh-Haamste- de. Voordelig videofilms huren? Bel dan „De Eilanden". Tel. 01873-2425, voor een gratis ti tellijst. Wij bieden: 1. Gratis lidmaatschap. 2. Elk kwartaal nieuwe fol der. 3. De laagste huurprijzen. 4. Elke week 5 nieuwe titels. 5. Kwaliteitsgarantie. 6. Gratis bezorgd - opge haald. 7. Verhuurprijzen zijn voor een hele week. „De Eilanden" - en goed en goedkoop. Personeel aangeboden: Voor ramen wassen, tevens schoonmaak werkzaamheden belt u 01114-1813. Schoon maakbedrijf De Jong, van huis ut schoner. Ook voor rei niging van uw dakgoten. Diversen: le en 2e kerstdag, Potspel, hotel Café Rest. v.d. Weijde. Noordgouwe. Van uw oude foto's maken wij uitstekende copieën. Fo to Jan Krakeel, Nieuwe Boogerdstr. 14, Zierikzee, tel. 01110-2691. We komen als vakman zelf ie dere week over het gehele ei land met onze stalen kollek- tie van meubelstoffen en ta pijt voor vrijblijvende prijs opgave. Goudzwaard Meu- belstoffeerderij Zierikzee, tel. 01110-2491. Tapijt reinigen onder hoge druk met de Citin sproeiex- traktie. Schoonmaakbedrijf Koster. Telefoon (01110) 2153. De Schouwse Smokkelaar, door D. A. Poldermans. Een boeiend jongensboek met verhalen uit de Franse tijd 22,75. De Zeeuwsche Boek handel - in de Korte St. Janstr. 17 - Zierikzee - Tel. (01110)-2754. Goedkoop en toch goed, dan naar Wico. Wico meubelocca sions, meubelstof, polyether, verhuur Mr. Steam tapijt en meubelstof reiniger, atelier voor het overtrekken van uw losse bankstelkussens. De straat van de Prijsslag Nieu werkerk. Tel. (01114)-1373, 's maandags gesloten, 's mid dags geopend, zaterdag de ge hele dag geopend. Voor het natriumarme dieet de grootste keuze. Diverse vleeswaren; volvette of ma gere kaas. Reform- en dieet- huis Joppe. Wij verkopen alles voor uw open haard en barbeque in meeneem verpakking. Voor het schoonmaken van uw schoorsteen, gaskachel, c.v.- ketel en alle oliekachels, kunt u terecht bij: Fa. L. Ber- revoets en Zn., Wevershoek 9, Zierikzee. Tel. 01110-3211 of 5193. Degene die nog geen plannen heeft voor het diner 2e kerst dag worden verzocht kontakt op te nemen met Auberge Ma ritime. tel. 01110-2156. Pasfoto's in seconden klaar. Afspreken niet nodig! Foto grafie Jan Krakeel, Nieuwe Bogerdstraat 12, Zierikzee Met wie kan ik woe. en don mee pendelen naar Dordrecht teg. verg. vert. 7.15 uur vertrek terug 5.00 uur tel 01115-3201 na 18.00 uur. Peugeot 104 GL, 67.000 km, dec. '78 I 5.750,- Renault R4 GTL, 64.000 km, 797.750,- RenaultR20TS, 100.000 km,'78I 9.750,- Renault R16 TL, 63.000 km, '77f 4.900,- Citroèn GSA, 5-bak, 18.000 km,'8114.250,- Cltroèn2CV6 Spec., gas, 25.000 km'81 f 9.000,- Citroèn 2CV6 Special, 28.000 km, '818.500,- Citroen 2CV6 Special, 26.000 km, '80.I 8.000.- Citroèn 2CV6 Special, 39.000 km, '79.f 7.500,- Citroën2CV6 Club, 50.000 km,'79 7.500,- Citroèn2CV4, rood, 61.000 km,'781 4.900,- Citroen Visa 2 Club, 37.000 km,'81f 10.750,- Cltroön Visa Super, 38.000 km,'799.250,- Citroön Visa Club, 77.000 km, '797.750,- Citroën GSpec.Break, 90.000 km,'79 1 7.950,- Citroén GSpecial, gas, 95.000 km, '798.750,- Citroèn GS Break Club, 80.000 km, '79 8.950,- Citroën GSpec. Break, 45.000 km, '78 t 8.000,- Citroen CX 2500 Diesel, 88.000 km, '78 13.750,- Citroën CX 2400 Prestige, 95.000 km,'78 13.750,- CitroënCX2000, gas, 130.000 km, '78.. f 11.500,- Citroën CX 2000, gas, 130.000 km,'78.f 9.900,- Saab 99 GLCM2, '76, gerev.motorf 7.500,- Saab 99 LCM 2, gas, 100.000 kmf 7.250,- KOOPJES: Citroën GSpecial'75f 2.750,- Peugeot 304 diesel, '76 3.500,- Renault R16, '741 750,- Renault R4 '76 2.900,- BESTELWAGENS: Citroën C25, benzine, schuifdeur, rood sept. 1982,10.000kmexcl. btw f 16.000,- Citroën Acadyana, 1978excl. btw 4.250,- Nieuw uit voorraad 2CV6 Club, Visa Club, Visa Super,CX 20, Visa GT, Saab 99 GSA Binnenkort: Citroën GSA Club1980 Citroën Dyane 61981 Citroën Visa Club, 70.000 km1979 Citroën CX 2500 Diesel Pallas1980 Visa 2 Club rood, 27.000kmnov. 1981 Saab GLCM4, gas, 120.000 km1978 FINANCIERING MOGELIJK. Donderdagavond koopavond van 7-8.30, zaterdag van 9-12 en 1-4 uur. Vrijdag 24 december gesloten om 16.00 uur Korte Nobelstraat 39 -Steiltjesstraat 10 Zierikzee 01110-4951 „ALS HET OM AUTO'S GAAT" 1e Kerstdag geopend 2e Kerstdag gesloten Vanaf 28 december a.s. op maandag geopend en op dinsdag gesloten. W*m- NIEUWJAARSRECEPTIE Burgemeester en wethouders van Zierikzee maken be kend dat zij ter gelegenheid van de jaarwisseling voor ingezetenen en vertegenwoordigers van plaatselijke or ganisaties een nieuwjaarsreceptie zullen houden op maandag 3 januari 1983 te 20.00 uur in de Vierschaar van het stadhuis. Burgemeester en wethouders van Zierikzee, De burgemeester, TH. H. DE MEESTER De secretaris, A. G. IZEBOUD De Schaduw der Steppen 2. Het gelach en gepraat verstomd, als Eric ineens oprijst uit zijn zetel. In korte woorden deelt hij de aanwezigen mee, wat zojuist aan het licht gekomen is ..Hier moet zo snel mogelijk werk van ge maakt worden", zegt hij. ..Ei moet Axe en zijn mensen wat overkomen zijn, ze hadden hier immers allang moeten aankomen „Dan gaan we ze toch zeker zoeken", gromt Svein Langtand. ,,Ik heb zogezegd nog nooit een vriend in de steek gelaten „Zoeken? Maar hoe'' En wéAr?" valt Tristan nuchter In. „Om niet te vragen of het zin heeft hen te zoeken, ze kunnen wel schipbreuk gele den hebben." „Dat zou dan heel toevallig moeten zijn. als daarbij allen omgekomen waren", antwoordt de Noorman. „Maar inderdaad Om op goed geluk op zoek te gaan naar Axe's vloot Is zinloosEr moet een aanknopingspunt zijn Hadden we maar een aankno pingspunt hoe klein ook Mogelijk, dat het schip, dat op hetzelfde mo ment op trage riemslagen de Fjord binnen glijdt opheldering kan brengen. 4

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 7