HET WEDERZIJDSE WANTROUWEN RUSTIGE WEGEN ROND DE FEESTDAGEN deurloo mode Summer Lovers met Kerst in bioscoop Dit biedt de beeldbuis 25,- STREEKNIEUWS Amerikaanse F-15 neergestort In Zierikzee Bij kankerfonds kwam vorig jaar 33,5 miljoen gulden binnen Hartoperatie Jerry Lewis Akademie- studenten geschorst Voorrijkosten bij brand Schadevergoeding na gebruik pil i ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 23 december 1982 Nr. 23239 De terugkerende vakantiegangers zuilen op zondag 2 januari op de Franse wegen vooral verstoppingen zorgen op de A6, Lyon-Parijs en de A7, Orange-Lyon, de doorgaande we gen in het Alpengebied en op de we gen in de omgeving van Parijs. DEN HAAG - Het wordt de komende feestdag-en rustig op de Nederlandse wegen. Volgens de ANWB zullen zij in de periode rond kerstmis en oud en nieuw een over het algemeen „rustig verkeersbeeld" geven. Ook zal de ochtend- en avondspits minder druk zijn dan gebruike lijk. De Nederlander wordt pas nu 10 januari weer ge- konfronteerd met de vertrouwde „spits". Voor het bui- tenland ziet de prognose er anders uit. Daar wordt het op Uitbreiding UtrD de wegen aanmerkelijk drukker,, vooral in West- Duitsland en Frankrijk worden files verwacht. Voor als druk bekend staande grensovergangen adviseert de ANWB een andere te kiezen. Advertentie KERST- GRATIFICATIE: I bij aankoop van JONGENS- a V-;*Y KLEDING vanaf - f 100,- OUWERKERK Soos-kerstfeest In een voor deze gelegenheid sfeer vol versierd dorpshuis heeft de be- jaardensoos woensdagmiddag het jaarlijks kerstfeest gevierd. Na het welkomstwoord van mevrouw Zoe ter werd gezongen uit het Liedboek der Kerken lied 26, verzen 1, 3 en 4, waarna de heer Rouw het bekende Kerstevangelie las, afgewisseld met het zingen van ,,De herdertjes lagen bij nachte" en verder lied 139, verzen 1, 2 en 3. In de pauze werd thee geser veerd. Vervolgens las mevrouw Hage- Raamsdonk het kerstverhaal ,,De koenkelpot" in het Zeeuws dialekt en werd het programma voortgezet met lied 145 verzen 1, 2 en 3. Mevrouw Zoeter ging verder met een gedicht van Gabriël Smit, waar na „Stille nacht" en een kerstverhaal van mevrouw Den Bleyker. Na de tweede pauze met heerlijke traktatie was er samenzang. Het oudste soos-lid, mevrouw Bolijn- Engelbracht koos hiertoe lied 293, terwijl het op één na oudste lid, mej. E. M. Slager verzocht te zingen nr. 149 uit de Kerstzangbundel van Jo hannes de Heer en als laatste lied 392 op verzoek van de heer Den Bleyker. Mevrouw Zoeter dankte tot slot al le medewerkenden, die tot de gezelli ge middag hadden bijgedragen en zij wenste allen gezegende Kerstdagen en een voorspoedig 1983. Ten besluite zongen de soosleden „Ere zij God". De bejaardensociëteit zal weer be ginnen op 5 januari D.V. NIEUWERKERK Zeer geslaagde kerstviering bejaaitJen Onder leiding van mevr. Van Bom mel vierden de bejaarden van Nieu- werkerk woensdagmiddag hun kerstfeest in het dorphuis. Mevr. Van Bommel hield de ouderen voor wt het betekend om op deze manier saen de komst van de Heiland te vieren. „Dankbaar zijn we, anderen in onze omgeving alleen zijn, ziek of verdriet hebben en daarom kunnen ze niet het feest met ons mee vieren. Bovendien worden in verre landen mensen ver drukt en gemarteld. Wat zijn wij dan bevoorrecht", aldus mevr. Van Bom mel. Na haar inleidende woorden werd gezongen „Hoe zal ik U ontvan gen". Mevr. J. van Mourik-v. Burg verzorgde de muzikale begeleiding. Verder las mevr. Van Bommel de be kende bijbelgedeelten waar tussen door kerstliederen werden gezongen. Ds. Alb. v.d. Ban sprak te meditaite uit. en mevr. N. v.d. Bruinhorst de- kiameerde gdichten. Na de pauze werd door kinderen een kerstspel op gevoerd. o.l.v. de dames De Jonge en Van 't Hof. „Gert Pruim maakt een schuiver" was de titel van een ver haal. verteld door burgemeester J. Van Bommel Besloten werd met het zingen van bekende kerstliederen, waaronder het „Ere zij God". Na mens de bejaarden dankte mevrouw Heijboer-de Bil mevr. Van Bommel voor de fijne middad en bood haar een boemstukje aan. Nederlanders die tijdens de kerst dagen of op 1 januari op de Westduit- se en Oostenrijkse snelwegen rijden moeten hun brandstofmeter in de ga ten houden want in beide landen zijn dan een aantal tankstations gesloten. In Duitsland zijn op de secundaire wegen in verband met de feestdagen veel pompstations dicht en op de snelwegen zijn de stations bij toe beurt open. In Frankrijk en België gelden deze problemen niet. Op de Westduitse snelwegen moet het verkeer op donderdag 23 en vrij dag 24 december vooral in Zuidelijke richting rekening moeten houden met files. Met name op de A5, Karlsruhe-Basel, ter hoogte van Stuttgart, de A3, Stuttgart-München- Salzburg, ter hoogte van Stuttgart en München en op de A9, Neurenberg- Muchen, ter hoogte van Müchen kun nen zich lange files voordoen. Ook bij de grensovergangen Salz- burg/autobann en Pfronten/Reutte kunnen langen wachttijden ont staan, zo waarschuwt de ANWB, die adviseert alternatieve grensovergan gen te kiezen. Op zondag 26 december worden de eerste kerstvakantiegan gers weer terugverwacht. Frankrijk Ook op de Franse snelwegen wordt druk verkeer verwacht, met name op de „autoroute Du Soleil" (A6), tussen Parijs en Lyon, alsmede op de toe gangswegen naar de wintersportge bieden in het Zuid-Oosten van het land. De ANWB verwacht de grootste drukte op vrijdag 24 december op de wegen rond de Franse hoofdstad. De spitsuren zullen tussen 15.00 en 21.00 uur liggen, zo voorspelt de Bond. DEN HAAG De Eerste Kamer heeft dinsdag het wetsontwerp om onroerend-goedbelasting met ingang van volgend jaar ook te heffen op in courante panden - schoolgebouwen, creches enzovoort - aangenomen. Te gen stemden de CPN-fraktie, en van het CDA, de leden Eijsink en Von Meijenfeldt. DEN HAAG - De CDA-Kamerleden Brogman en Frinking willen beëin diging van de dubbele praktijken in de krijgsmacht door artsen. In schrif telijke vragen wijzen zij erop, dat hoofden van medische diensten op verschillende bases het werk volle dig overlaten aan dienstplichtige art sen, gedurende welke tijd zij zelf burger-praktijken voeren. Het uitoe fenen door hoofden van medische diensten van nevenfuncties geduren de de diensttijd is, naar het oordeel van beide Kamerleden, in strijd met het belang van de bevordering van de kwaliteit van de medische zorg. FRANKFORT - In West-Duitsland is woensdag een gevechtsvliegtuig van het type Eagle F-15 van de Ame rikaanse luchtmacht neergestort. De piloot kwam daarbij om het leven, zo is van Amerikaanse zijde meege deeld. Het toestel was opgestegen van de Amerikaanse luchtmachtbasis in Bitburg voor een oefenvlucht. Het stortte neer in een open veld in de buurt van Ahrweiler in de deelstaat Rijnland-Palts, even ten zuiden van Bonn. ZIERIKZEE - Vrijdag 24, zaterdag 25, zondag 26 en woensdag 29 decem ber draait in bioscoop de Concertzaal de film „Summer Lovers". Een van de rollen wordt vertolkt door de en kele maanden geleden overleden Ne derlandse acteur Hans van Tongeren. Summer Lovers is een film over een unieke relatie tussen drie jonge mensen. Een liefdesrelatie veroor zaakt door de schoonheid van Santo- rini, de zon, de zee en de jeugd van deze drie mooie mensen. Een ieder van het trio heeft verlangens en be hoeften die niet door één ander kun nen worden vervuld - iedere kant van de driehoek past perfekt bij de ande re twee. Zij zijn drie verliefde men sen. Summer Lovers gaat over de moei lijke strijd om deze relatie te realise ren. Alle typisch conventionale maatschappelijke maatstaven moe ten omver gegooid worden, de weerstand tegen een ongewone le vensstijl, het accepteren en begrijpen van de verschillen tussen de drie mensen, en het belangrijkste, het uit schakelen van jaloezie op elk niveau. Het verhaal is opgenomen op het eiland Santorini in de Egeïsche Zee. Veel van de witte villa's worden goedkoop verhuurd aan vakantie gangers tijdens de hete zomermaan den. De exotische ligging en architec tuur trekken een internationale me nigte jonge mensen aan - artiesten, Kerstnummer Elisabethbode De Ned. Herv. Gemeente en de Ger. kerk hebben in Nieuwerkerk het kerstnummer van de Elisabethbode verspreid. Het blad biedt kleurenfo to's en artikelen over het Kerstfeest. De uitgave staat in het teken van „de liefde". Ook biedt het blad enkele kerstverhalen en gedichten. BRUINISSE Doorrijden na aanrijding Automobilist F. H. uit Bruinisse had woensdag zijn auto bij het sport veld geparkeerd. Toen H. bij zijn au to terugkeerde zag hij dat de achter zijde van de wagen in elkaar was ge reden. Van de dader(s) geen spoor. AMSTERDAM - Het totaal aan inkomsten hij het Koningin Wilhelmina fonds voor de kankerbestrijding bedroeg vorig Jaar 33,5 miljoen gulden tegenover 30,7 miljoen het jaar daarvoor. Dat is een stijging van negen procent Het Jaarverslag 1981 van het KWF meldt dit Te totale uitgaven bedroegen in 1981 bijna vier miljoen gulden tegen over 3,7 miljoen in 1980. Dat is welis waar een stijging van 6,5 procent maar dat percentage stat in gunstige relatie tot de stijging van de totale inkomsten, aldus het jaarverslag. Een greep uit de binnengekomen bedragen: aan contributies ontving het Fonds in 1981 ruim acht miljoen en in 1980 ruim 7,8 miljoen gulden. De col lecten brachten vorig jaar ruim tien cn het jaar daarvoor ruim 9,5 miljoen gul den op. Verder steeg het bedrag af komstig van erfstellingen en legaten in 1981 met ruim negen miljoen gulden, tegen ruim 7,7 miljoen in 1980. Aan loterijen kwam vorig jaar 2,47 miljoen gulden binnen, iets minder dan in 1980 (2,48 miljoen). Boete voor meer dan één kind PEKING Gezinnen met meer dan één kind in dc Noord- chinesc provincie Shanxi kun nen voortaan rekenen op fi nanciële sancties. Dat werd dinsdag In Peking bekend. Dc boeteregeling die de autoritei ten van Shanxi hebben afge kondigd kan tot gevolg hebben dat cr vaker abortus provoca te» gepleegd gaat worden. Na de geboorte van een twee de kind wordt tot aan zijn ze vende levensjaar 15 procent van het gezinsinkomen inge houden. Bij een derde kind be draagt dc korting nog eens 10 procent tot aan het 14e levens jaar. Bovendien moeten deze kinderen allerlei voordelen derven. De Chinese regering, die wil dat dc bevolking in 2000 niet meer dan 1,2 miljard koppen telt, moedigt Chinese gezinnen aan niet meer dan één kind te „nemen". Momenteel wonen er in China ongeveer een mil jard mensen. DEN HAAG - De Stichting Beheert Landbouwgronden SBL wordt op 1 januari 1983 opgeheven. Al haar ta ken worden dan overgenomen door het Bureau Beheer Landbouwgron den BBL. Dit bureau krijgt boven dien een aantal nieuwe taken op grond van de Wet Agrarische Grond- verkeer. APELDOORN - De 39-jarige B. Buitenhuis uit Apeldoorn is woens dagmiddag door een verkeersonge val in zijn woonplaats om het leven gekomen. Een 13-jarige zoon en een 12-jarige dochter raakten zwaar ge wond. De auto van B. kreeg geen voorrang van een 78-jarige automobi liste uit Apeldoorn. WWW Kersttoespraak koningin DEN HAAG - Koningin Bea trix houdt op Eerste Kerstdag (zaterdag 25 december) om 13.00 uur haar jaarlijkse kerst toespraak. De Rijksvoorlich tingsdienst heeft dit meege deeld. De toespraak wordt uit gezonden in het NOS-program- ma via de radiozenders Hilver sum 1, 2 en 3. Vrijdag 24 december, 22.30 uur, Nederland 2: ..The Front". Zero Mostel en Woody Allen tijdens een scène uit deze speelfilm. Vrijdag 24 december LAS VEGAS - De Amerikaanse ak- teur Jerry Lewis heeft dinsdag een hartoperatie ondergaan nadat hij een dag daarvoor met klachten over pijn in de borst in een ziekenhuis was op genomen. een woordvoerder van het ziekenhuis zei dat de 56-jarige pa tiënt het goed maakt. Ned. 1 16.00 uur Schowroom 17.00 uur Bijbels prentenboek 18.58 uur Nieuws 19.00 uur Bugs Bunny 19.10 uur Klassewerk 20.25 uur Concert in bet Vaticaan 21.37 uur Journaal 21.55 ur Kertmis in de St. Servaas. Het kerkoor zingt liederen terwijl beelden getoond zullen worden hoe deze kerk gerestaureerd moet wor den. 22.45 uur Journaal 22.50 uur Nieuws voor doven 22.55 uur Kerstnachtdienst. Vanuit de nieuwe kerk in Amsterdam voor ganger ds. Van der Zee. 00.00 uur Nachtmis, vanuit de St. Franciscus kerk te Amersfoort. Ned. 2 13.00 uur Nieuws voor doven 18.25 uur Paspoort 18.35 uur Sesamstraat 18.50 uur Jeugdjournaal 18.57 uur Kreezie 19.05 uur De Smurfen 19.30 uur De Roze Panter 20.00 uur Journaal 20.28 uur Willem Ruis Lotto show. Als gasten worden o.a. verwacht An- dré Hazes en Andréj van Duin. 22.00 uur Achter het Nieuws 22.30 uur The Front. Film met in de hoofdrol Woody Allen. De film is ge situeerd in 1953 toen senator Mc Car- thy in Amerika ten strijde trok tegen de communisten en degenen die daar sympathie voor koesterden. 00.10 uur Journaal 00.15 uur Nieuws voor doven Advertentie fotografen, archeologen, schrijvers en anderen. Zij allen waarderen de buitengewone atmosfeer en het meest van alles - de vrijheid. Voor tijden: zie agenda. UTRECHT - De Algemene Apothe kers-Assistenten Bond AAAB heeft dinsdag 6000 buttons in omloop ge bracht met de tekst „Ik ben tegen de eigen bijdage". Het is de bedoeling, dat de apothekersassistenten, van wie meer dan de helft bij de AAAB is aangesloten, deze button tijdens het werk gaan dragen. Het publiek kan dan zien dat de assistenten, die het geld moeten innen, zelf niets voor die bijdrage voelen. DEN HAAG - De studenten, eind november betrokken bij een fascisti sche propagandaaktie op de Katho lieke Sociale Akademie in Den Haag, zijn tot 24 december geschorst. Minister Deetman (onderwijs) heeft dit meegedeeld in antwoord op schriftelijke vragen van de PvdA- kamerleden Worrell, Konings en Niessen. Volgens de minister is er geen sprake van propaganda. Hij spreekt in zijn antwoord over een be treurenswaardig incident. Rotterdam ROTTERDAM - De Rotterdamse gemeenteraad is dinsdag in meerder heid akkoord gegaan met een voor stel om met ingang van 1983 voorrij- kosten te berekenen in het geval de brandweer moet uitrukken voor een brand. Andere handelingen van de brand weer, zoals een poes uit een boom ha len of iemand bevrijden die bekneld zit achter het stuur bevrijden, zijn van deze regeling uitgesloten. Wethouder H. van der Pols ver wacht met deze heffing, die op onge veer 550 gulden per geval moet uitko men, een bedrag van circa een mil joen gulden binnen te halen. Dek king van de voorrijkosten zou ge makkelijk in de verzekeringspolis kunnen worden meegenomen, zo meende Van der Pols. STOCKHOLM - Een Zweedse far- maceutische firma, Kabi Vitrum, heeft aan dertien vrouwen in totaal 650.000 kronen schadevergoeding uit betaald omdat zij na het gebruik van anticonceptiepillen moeilijkheden met het spreken hadden gekregen. De regeling is dinsdag in Stock holm na langdurige besprekingen on dershands bereikt tussen de advoca ten van beide partijen. De advocaat van de vrouwen wilde geen nadere bijzonderheden geven. De Zweedse televisie zei dat een proces de fabri kant aanzienlijk duurder zou zijn ko men te staan. Het middel, dat een groot deel van de markt in Zweden bestrijkt, is nog steeds in de handel verkrijgbaar. 65 Op deze basis lijkt het me, dat we een redelijke kans hebben, dat we haar vlucht als een incident kunnen be schouwen, nietwaar?" Misschien drongen niet alle worden voldoende tot Ina ter Scheure door. Het enige, wat ze zich in deze minuut klaarhelder realiseerde was het feit, dat Jannie binnen een paar uur weer thuis zou zijn. Jannie, de uiteindelijke oorzaak van alle ellende tussen haar en Frans! Een wilde woede welde in haar op. Bert, die voor zich uit keek, terwijl hij sprak, kon het niet zien. Ina's ge zicht werd rood. Opeens sprong ze overeind, pakte een kussen en smeet dat naar de man, die van deze plotse linge wending zo schrok, dat hij bijna van de bank tuimelde, waarop hij ge zeten was. „Jijjijsiste de vrouw in woeste razernij. Jullie zijn de schuld van alles, hoor je? Die vrouw van je, met haar gemene trucjes in onze wa gens! Om zodoende bij ons beiden wantrouwen jegens elkaar op te wek ken! Tweedracht te zaaien! Daarmee is alles begonnen. Door jouw vrouw, versta je? Ik wou, dat ze nooit meer terugkwam, maar nu ze weldra weer bij je thuis is, wil ik je wel één ding zeggen, Bert Essenga: zodra zij er is, zet ik nooit meer een voet in jullie huis en heb het hart niet haar ooit mee hierheen te nemen, want ze heeft mijn levensgeluk vernietigd, hoor je 't Want weetje, wat het resultaat van dit alles is geworden? Dat Frans al twee dagen niet meer thuis is geweest en me heeft laten weten, dat hy wil scheiden! En jullie Het laatste kwam er fluisterend uit Bert zag, dat ze op het punt stond flauw te vallen, zodat hij nog net op tijd kwam om haar op te vangen. Hevig geschrok ken legde hij haar languit op de bank neer. Niet wetende, wat hij nu moest doen, keek hij wanhopigom zich heen. Toen herinnerde hij zich een paar dingen, waarover zijn vrouw, die im mers verpleegster was, wel eens had gesproken: polsen en slapen vochtig maken en knellende kledingstukken losmaken. Hij rende nar dc keuken, pakte dc eerste de beste doek die hij zag, hield die onder de kraan en kwam met het natte geval terug in de salon Hij bette de polsen en de zijkanten van Ina's hoofd enkele malen. Even keek hij naar de kimono, welke ze droeg. Van knellende kleding had hij geen verstand, dus daar bleef hij maar af. Gehurkt bleef hij polsen en slapen betten, maar omdat deze houding hem pijn begon te doen, trok hij met zijn voet een stoel bij en ging zitten. Ze had het over scheiding Zou Frans willen scheiden? Wat een onzin! Er is toch niets gebeurd? Jannie heeft verklaard, dat ze nooit iets met Frans heeft gehad. Nu ja. af en toe wat geflirt, maar zo krp moet je nu ook niet kijken En zelfwas hij met Ina ook nooit over de schreef gegaan. Waarom moest er dan geschei den worden? Waanzin. Daartoe is geen enkele reden Na enige tijd kwam de vrouw bij. Bert hielp haar overeind en maakte nog Door GRE DE BOER een paar keer haar polsen nat „Je was even buiten westen", zei hij met zachte stem. „Je moet je niet zo opwinden En wat je zei over Jannie ben ik al ven geten." Ze schudde mistroostig 't hoofd. „Het is uit met ons, Bert", antwoordde ze op vermoeide toon. „Frans wil scheiden. Hij heeft er genoeg van En ik ik kan niet buiten hem. Bert!" Ze begon hartstochtelijk te huilen De oudere man had erg met haar te doen Er groeide een diep medelijden in hem Stomme idioot, die Frans, om het op de spits te drijven! Wie ver smaadt er nu zo'n vrouwtje? Moet je dat hoopje ellende daar zien zitten! Zou de hardste kerel week maken Hij ging naast de schokkende Ina zitten en sloeg een arm om haar schou der, terwijl hij haar wat onhandigde wiegde. „Huil jij maar es. kind, dat is niet erg. Maar droog daarna je tranen en zie ket niet te zwart. Frans komt wel weer op zijn besluit terug hoor. De soep wordt nooit zo heet gegeten als hij wordt opgediend, moet je maar beden ken Ga het morgen of zo eens als verstandige mensen met elkaar uitpra ten he? Dan komen jullie vast wel weer bij elkaar. En als je wilt, dat ik bemiddel zal ik dal doen Allicht We zijn toch altyd prettige buren geweest? Of niet? Jij en ikhebben we ooit wat gehad? Nou. Op Bert Essenga kun je dus te allen tijde rekenen (wordt vervolgd) 4 A

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5