Eigen studio Ziekenomroep in Rode Kruis-ziekenhuis deurloo mode Ak KERST AANBIEDING TROMP Suksesvolle proefvaart achtste Padmoskotter 14 krt gouden Sterrebeeldhanger f 115,— STREEKNIEUWS Kantonrechter stelt modinettes in het gelijk: ontslag was onrechtmatig Dijk-monument 4 Nomen Nescio breidt programma's uit Ziekenomroep medewerkers John Cevaal (l.) en Peter Mens aan het werk, tijdens een uitzending in het ziekenhuis. ZIERIKZEE - De ziekenomroep slaat aan in het Rode Kruis Ziekenhuis te Zierikzee. De programma's worden door patiënten en personeel in het ziekenhuis dermate enthousiast ontvangen, dat het team van ziekenomroep Nomen Nescio heelt besloten de „zendtijd" uit te brei den. Om dit te kunnen verwezenlijken bestond de be hoefte een eigen studio in te richten in het ziekenhuis, omdat voorheen voor opnamen nog gebruik werd ge maakt van studio's in Goes. Deze week kwam mevrouw A. Kortleve, direktrice van het ziekenhuis, met de ver heugende mededeling dat aan deze wens kan worden voldaan. „We hebben ook nog een aardig kerstkado voor jullie in petto", aldus mevrouw Kortleve. „De afdeling Zierikzee van de Oosterschelde ziekenhuizen zal de ma teriaalkosten van de inrichting van een studio voor haar rekening nemen". Voor de omroep is dat een aardig op- komertje, want deze kosten werden begroot op 2000, Het is nog niet zo lang geleden dat ziekenomroep Nomen Nescio, die op Noord- en Zuid-Beveland al enige ja ren „draait", ook in Zierikzee iets van zich liet horen. In maart begon NN als eerste op Schouwen-Duive- land met een verzoekplatenprogram- ma in het Rode Kruis Ziekenhuis. Het team vatte al vrij snel daarna het plan op om ook extra-uitzendingen te verzorgen zoals een reportage tijdens koninginnedag, de liedboekdag in Brouwershaven, een sportdag rond het ziekenhuis, de aankomst van Sin terklaas, etc. etc. Om deze programma's te monteren of om de verzoekplatenprogramma's aan elkaar te praten, moest nog steeds gebruik worden gemaakt van de studio in Goes. Dat was niet alleen lastig wat afstand betreft, maar het opname-gebeuren speelde zich ook ver af van de luisteraars terwijl het doel van de omroep is om zo dicht mogelijk bij de patiënten te komen. Advertentie alléén geldig donderdag 23 december en vrijdag 24 december met gouden collier normaal t 165,- Kerstaanbiedingsprijs DAM 10 ZIERIK2EE TELEFOON 01110-2443 In de straat van de apotheek In overleg met het stichtings bestuur van de ziekenomroep werd besloten een apart werkbestuur op te richten voor Schouwen-Duiveland. Verder heeft het ziekenhuis de om roep een ruimte beschikbaar gesteld, waarin een studio kan worden inge richt. Op deze wijze kan de afdeling Schouwen-Duiveland van NN zelfstandiger gaan werken en dat zal de kwaliteit van de programma's al leen maar ten goede komen. Voorlopig wordt nog wel gebruik gemaakt van de apparatuur van de omroep Noord- en Zuid-Beveland, maar in de toekomst zal het team van Zierikzee geldinzamelingsakties op touw gaan zetten, zodat van de op brengst nieuwe, moderne apparatuur kan worden gekocht. Life Het gaat Nomen Nescio dus voor de wind. Als straks de eigen studio ge reed is, kunnen de programma's life worden gepresenteerd en dat klinkt voor de luisteraars een stuk gezelli ger. Patiënten kunnen dan direkt op de uitzendingen reageren door even in de studio langs te komen of gasten kunnen worden uitgenodigd vooreen interview, dat meteen „de lucht in gaat". Maar zover is het nog niet. De voor bereidingen voor de studio zijn in volle gang en volgend jaar zal met de verbouwing worden begonnen. Dit werk gebeurt overigens op vrijwilli ge basis door de medewerkers van de ziekenomroep in samenwerking met de technische dienst van het zieken huis. Uitbreiding Coördinator van de omroep Schou wen-Duiveland Harry van Rooyen zei desgevraagd bijzonder tevreden te zijn met deze gang van zaken. „Het op en neer rijden naar Goes zou in de toekomst te veel gaan vergen van de medewerkers. We staan er strakjes goed voor met een eigen studio". ZIERIKZEE Inbraak in kledingmagazijn In kledingmagazijn Moniek in de passage is in de nacht van maandag op dinsdag ingebroken Een raampje werd ingeslagen en het hek werd ver nicld. Voor een kleine duizend gul den werd kleding meegenomen. Aanrijding Op de Lange Blokwcg heeft woens dag een aanrijding plaatsgevonden. Automobilist T. d K uit Dreischor slipte in de sneeuw en raakte een ge parkeerd staande vrachtwagen, bestuur door H. W. uit Burgh- Haamstede. Beide voertuigen liepen schade op. „dan kunnen we ook meteen onze programma's uitbreiden zodat we twee keer per week (nu nog één keer per week), een uitzending kunnen verzorgen. Volgend jaar starten we waarschijnlijk met een nieuw pro gramma, waarin vooral regionale za ken aan de orde komen, afgewisseld met muziek en een kwis. Misschien kunnen we in de toekomst ook in be jaardentehuizen, en verpleeginrich tingen in Zierikzee programma's gaan presenteren", aldus Harry van Rooyen. Tussen kerst en oud en nieuw is No men Nescio iedere avond te horen tussen kwart over acht en kwart over negen. Verder wordt op 1 januari, 's middags, een nieuwjaarsprogramma gepresenteerd, waarin aandacht wordt besteed aan voordrachts kunstenaars en een zangeres uit deze regio. Tijdens evenementen in het zieken huis werd tot nu provisorisch een studio ingericht, als het om life- uitzendingen ging. Op de foto: pre sentatrice Marja Geldof in een keu kentje in het ziekenhuis. ZIERIKZEE Kerstviering C.P.B. Dinsdag werd door de C.P.B.- afdeling Schouwen-Duiveland het Kerstfeest gevierd in het Hervormd Verenigingsgebouw te Zierikzee. De leiding was in handen van de presi dente mevrouw S. P. op 't Hof-de Rij ke. Begonnen werd met de liturgie, die door een viertal dames werd gelezen en gedeklameerd. Het C.P.B.-koor o.l.v. mevrouw J. den Boer-Dalebout verleende hieraan ook medewerking. Na de pauze werd een musical met betrekking op het kerstgebeuren op gevoerd door het kinderkerkkoor uit Zierikzee o.l.v. mevrouw J. Geertse. Met piano- en dwarsfluitbegeleiding werd gezongen en verteld. Na een korte pauze waarin een glas warme wijn werd geserveerd werd nog een muzikaal intermezzo ver zorgd door de heer Mvan der Veer en de twee dames Geertse, trompetten met piano. De presidente deelde nog mee dat op 18 januari a.s. om 13.30 uur een ex- kursie zal worden gemaakt naar het politiebureau en de brandweerkazer ne te Zierikzee. Na het zingen van „Ere zij God" eindigde ze met het voorlezen van een passend gedicht. Kollekte ZIERIKZEE - De kollekte. die on langs in het kader van een landelijke aktie werd gehouden door de Stich ting Nationaal Fonds Sport Gehandi capten, heeft op Schouwen-Duive land een bedrag opgeleverd van ruim 7.000 gulden opgebracht. De op brengst por gemeente is als volgt Zierikzee 1.734,72; Wcstcrsohouwon 1 667.78; Middensehouwen 379,15; Duiveland 1.649,22; Bruinisse 1.050,36 en Brouwershaven 722,35 De opbrengst in de provincie Zee land bedroeg 71.095,90, ruim 2.000 gulden minder dan vorig jaar. STOCKHOLM - Drie inwoners van Estland zijn veroordeeld tot gevan genisstraffen van twee tot drie jaar omdat ze met een luchtbuks op een portret van wijlen partijleider Brezjnjev hadden geschoten. ZIERIKZEE - Vanmorgen (donder dag 23 december) heeft de Zierikzee- se kantonrechter mr. W. F. van Solin- ge de modinettes van het inmiddels gesloten atelier SD Mod een aardig kerstkadootje bezorgd. ,,Het ontslag, dat u op 5 november door de eigenaar André Boogaards uit Rotterdam werd aangezegd is nietig verklaard, hetgeen impliceert, dat u allemaal momenteel nog in dienst bent van Boogaards en hij u aan de hand daar van ook het u toekomende loon zal moeten betalen tot op het moment, dat er een rechtmatig ontslag zou kunnen volgen", deelde mr. Van So- linge de weer in grote getalen opge komen modinettes mee. De modinettes krijgen vanaf de ontslagdatum - 5 november 1982 - hun normale maandgeld, vermeerderd met tien procent verhoging wegens nalatigheid in het uitbetalen van het loon, een verhoging die wettelijk zo is vastgelegd. Bovendien wordt per maand onmiddellijk het voor die maand staande vakantiegeld bijbe taald. De nog resterende, niet opge nomen vakantiedagen worden oor- alsnog niet uitbetaald, omdat de wet voorschrijft, dat dit pas dan gebeurt als het dienstverband is beëindigd. Dat is door de uitspraak van de kan tonrechter nu nog niet het geval. „Ik hoop, dat het u in 1983 allemaal een stuk beter zal gaan", merkte mr. Van Solinge in zijn afsluiting op, „want ondanks deze uitspraak is het nog lang niet zeker, dat het loon er ook komt. Dat is nu aan jullie advo- kaat mr. E. G. Karei om dat bij Boogaards los te krijgen, maar waar niks is, valt ook niks te halen. Daat zou het wel eens op uit kunnen draai en". Mr. Karei deelde de modenittes na de zitting mee, dat hij de zaak onmid dellijk door zou geven aan de be drijfsvereniging, waardoor die voor lopig de betaling van de lonen voor hun rekening kunnene nemen. „Hoe het dan later moet, als blijkt dat er bij Boogaards niets te halen is, zien we dan wel weer, maar dan zijn jullie nu in ieder geval uit de brand". Het casco van de WR 34, de „Leen- dert Jan" voor de heer H. J. Post uit Den Oever werd gebouwd op de werf Marcon in Hoogezand. De tonnage is dat volgens een E.E.G.-norm schepen beneden de 70 ton overal mogen vis sen zodat deze kotter probleemloos onder de Belgische kust of op het Duitse Wad kan vissen. Er kan met de kotter zowel de boomkorvisserij (garnalen, platvis) als de spanvisserij (rondvis zoals gul, kabeljauw, wij ting, makreel) bedreven worden. Technische inrichting De technische inrichtingh verzorg de Padmos machinefabrieken Brui nisse. Als voortstuwingsbron werd een 300 pk Mitsubishi ingebouwd, ty pe 6 SNa 1500 toeren. Een Pont-a- Mousson koppeling reduceert de van Voorden schroef 1 7. Twee hulpmo- (Vervolg van pagina 1) de aandacht op, dat het bewuste stuk dijk en heel goed beeld geeft van de toestand van de dijken vóór 1 februa ri 1953. Het zou van rekreatief, maar vooral ook van edukatief belang zijn juist dit stuk dijk te rekonstrueren en we verzochten G.S. om subsidie". „Naar onze berekeningen zou het geheel komen op ongeveer een halve ton. Het antwoord van G.S. was, dat de rekreatieve funktie gering werd geacht en het edukatieve element al in ruime mate op Schouwen-Duive land aanwezig was. Kortom: een kletsverhaal, want dit stuk dijk is naar mijn weten het enige oorspron kelijke op heel het eiland." Geen erkenning dus van de zijde van het provinciaal bestuur, die het niet nodig vond om hiervoor rijksgel- den beschikbaar te stellen. Overi gens zei de burgemeester desge vraagd, zeker achter het plan van Bo- lijn te staan. Het antwoord van G.S. kwam echter tijdens de drukte van de gemeentelijke begrotings behandeling en daarom werd een reaktie naar januari verschoven'. „Wij willen er echt wel wat aan gaan doen, maar zullen dat dan zelf moet bekostigen", aldus Van Bommel. De kostenraming van een halve ton was gebasseerd op uitvoering door een aannemer. Als er vrijwilligers zou den worden ingeschakeld (de schooi Advertentie KERST GRATIFICATIE: BRUSSEL - Het aantal werklozen in de Europese Gemeenschap is in de maand november met 1,5 procent gestegen tot 11,7 miljoen. Dat komt neer op 10,2 procent van de Europese beroepsbevolking. toren zorgen voor de stroomvoorzie ning. De kotter kreeg een 6-trommelige Padmos-vislier, hydraulisch aange dreven en pneumatisch bediend. Er werd een Seffle stuurmachine inge bouwd en een Verburg visvangstsor teerder. Het visruim is ingericht als kisten- ruim voor de garnalenverwerking, geheel roestvrijstaal, gekoeld door Promac Nederland, welke ook een ijsmachine en een voorkoeler lever de. De elektrische installatie verzorg de Westhoeve Ouddorp. De betimme ring (C. Bal) en de stoffiring (G. Bal) was in handen van Bruse Bedrijven. Radio Holland verzorgde de mo derne nautische apparatuur. in Stellendam) scheelt dat aanmerke lijk. Zee-aquarium Maar Bolijn heeft nog een pijl op zijn boog: het inrichten van een zee- aquarium in één van de caisson's die het laatste sluitstuk waren op 6 en 7 november 1953. Hierover vertelt hij: „Er wordt zoveel over de afsluiting van de Oosterschelde gepraat. Kosten nog moeite worden gespaard om de pijlerdam gereed te krijgen. Maar over het waarom van die pijler- dam hoor je weinig. Ja, ter voorko ming van een ramp als in '53. Maar als het aan de Zeeuwen had gelegen, waren de dijken verhoogd en was Zeeland al 25 jaar geleden veilig ge weest. Voor ons hoefde die half-open dam niet. Ik vraag me trouwens af, of ik het nog zal meemaken dat ie klaar is. Maar goed; die pijlerdam komt er, mede terbescherming van het milieu, waarvoor tal van organi saties zich sterk maakten. Bescher ming van flora en fauna van de Oosterschelde dus. En dat aspekt komt naar mijn smaak te weinig aan de orde". Oosterschelde biotoop Nu liggen er in de omgeving van zij restaurant caissons, die volgens het plan van Bolijn betrokken kunnen worden in het toeristisch-edukatief karakter van Ouwerkerk. In één van de caissons (60 x 12 meter) zou heel goed een aquarium of aqaria kunnen worden ingericht om te laten zien wat die pijlerdam eigenlijk gaat be schermen: de leefgemeenschap (bio toop) van de Oosterschelde. „Je moet de mensen laten zien waarom er zoveel geld besteed wordt aan het afsluiten van de zeearm. Ik kan maar niet begrijpen waarom Rijkswaterstaat hier niets aan doet. Op Neetje Jans wordt een nieuw in formatiecentrum gebouwd, terecht overigens, maar dien film die ze daar vertonen, begint toch ook in Ouwer kerk? Bij de caissons! Waarom wordt er hier dan niets aan gedaan", vraagt Bolijn zich af. Hier is het waterschap dat zijn plan torpedeert: de zinkstukken staan op de lijst van monumenten zorg en er mag niets aan veranderd worden. Goede wil.... Bolijn: „Je hoeft er weinig aan te veranderen, alleen uiterlijk slechts een toegang te maken. Van binnen kan het zo blijven en tussen de beton nen segmenten kunnen de aquaria geplaast worden. Met een beetje goe de wil....". Volgens Bolijn heeft het waterschap ook angst dat het natuur gebied aangetast zou worden bij het komen van de toeristen. „Je kan wel een prachtig natuurge bied hebben, maar als er niemand mag komen, wat heb je er dan aan? Trouwens: Schouwen-Duiveland heeft dringend behoefte aan een slecht-weer akkommodatie. Ik zeg dan: hier ligt een brok beton, doe er wat mee". Het gaat Bolijn dus om voorlich ting, want daar schort volgens hem nog veel aan. Eén voorbeeld noemt hij nog, waar hij veelvuldig mee wordt gekonfronteerd. Normandië 's Zomers dan komen de bussen. Ik hoor dan ook de uitleg van de chauffeurs over die caissons. Die ver tellen rustig dat ze hier ter plaatse gestort zijn...! En als je dan weet. dat ze uit Engeland werden overgevaren en bedoeld waren voor gebruik bij de landing in Normandië...dan vraag ik me af, wordt het niet hoog tijd dat er hier iets aan goede voorlichting ge daan gaat worden. Hier ligt een stuk geschiedenis, zo voor het oprapen. Waar een wil is is een weg..." besluit W. Bolijn zijn verhaal. Zoals gezegd staat de gemeente zeer positief tegenover het dijkherstel, dat met weinig financiële middelen tot stand kan worden gebracht. Maar over het aquarium zal nog wel een robbertje gevochten moeten worden om de nodige centjes (naar schating een half miljoen) op tafel te krijgen. ZIERIKZEE - De Zierikzeese Oratorium Vereniging heeft woensdagavond in dc hal van het ziekenhuis traditioneel het Kerstfeest van het Zweedse Rode Kruis ziekenhuis geopend Het koor. onder leiding van dirigent F Zoomers. zong in zeer feestelijke kledij een aantal liederen Het gezang werd begeleid door mevr H de Regt-de Rijke, de ras Ir pia niste van het koor (Foto Zierik7wsrhr Nieuwsbode) BRUINISSE - Na de technische proefvaart en de ballistische proeven tot volle tevredenheid te hebben afgelegd, is begin deze week het 8e schip uit de suksesvolle serie Padmoskotters uit Bruinisse vertrokken naar de thuisha ven Den Oever. Het nieuwe schip is bij Padmos geheel vaar- en visklaar ge maakt, en van een hoofdmotor en alle nautische apparatuur voorzien.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4