Betaald parkeren blijft een onhaalbare zaak Gouden eremedaille voor A. Boogert, direkteur Rabobank te Zierikzee u Fijne Kerstviering voor ANBO-leden Zierikzee TUINMAN Verkeersbrigadiers zijn de beste beveiliging voor overstekende schoolkinderen in Malta - - C" V STREEKNIEUWS Met accordeons en troubadour Tijdens 40-jarig jubileum ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 23 december 1382 Nr. 23239 3 Verkeerskonimissie Zieriksee: A ZIERIKZEE - De suggesties van de P.v.d.A. om te ko men tot plaatsing van een parkeerautomaat op het Ha venplein en parkeermeters op het parkeerterrein Verre- nieuwstraat Beddeweeg, alsmede de aanstelling van een parkeerwachter, heeft gisteravond in de vergadering van de kommissie verkeer geen bijval gekregen van de overige kommissieleden. Het P.v.d.A.-kommissielid H. Asma betoogde dat een dergelijk plan meer dan tien jaar geleden uitvoerig is onderzocht op de mogelijkheden en cat in die periode waarschijnlijk veel van de destijds naar voren gebrachte problemen zullen zijn achterhaald. We moeten nu maar eens opnieuw gaan bekijken of alle overwegingen, die destijds hebben geleid tot afkeuring van het plan, nu nog wel opgeld doen." Besloten werd om de gehele mate rie nogmaals uitvoerig onder de loep te nemen, al werden ter zitting al de nodige vraagtekens geplaatst bij de haalbaarheid van het plan. De heer J. Hoekman (rijkspolitie) bracht in ver band daarmee naar voren dat de plaatsing van een parkeerautomaat dermate verkeerstechnische voorzie ningen vraagt dat het Havenplein praktisch voor geen andere doelein den meer gebruikt kan worden. „Bovendien vergt deze voorziening een behoorlijke investering. Ook nu zal blijken dat de kosten veel hoger komen te liggen dan de opbrengsten". Aldus de heer Hoek man, die even later nog een geheel ander aspekt naar voren bracht: ,,De gewone man, die net z'n autootje kan bekostigen, wordt door een dergelij ke maatregel opnieuw extra belast. Bovendien zou een dergelijke maat regel het parkeerprobleem alleen maar verleggen omdat men dan de auto 100 meter verderop parkeert." Ook het voorstel van P.v.d.A.-zijde, om de loopstratenperiode in voor- en naseizoen te verlengen, ondervond geen ontvankelijkheid bij de overige kommissieleden. Gesteld werd dat door het blijven wijzigen van de peri ode een voor het publiek ongeloof waardige situatie zou worden ge schapen. Mulockstraat Het agendapunt Herbestrating Mulockstraat en De Huybertstraat" was aanleiding tot een uiterst infor mele doch boeiende discussie. Eén van de bewoners van de Mu lockstraat had een zeer uitvoerig plan ontworpen voor de wijze, waarop de Mulockstraat zou moeten worden aangepakt. Voorzitter burge meester Th. H. de Meester vond de gehele materie, zoals die op tafel werd gebracht, echter een zaak voor de afdeling publieke werken en wil de in eerste instantie de zaak als zo danig verwijzen naar de kommissie publieke werken. Toch ontspon zich tussen de kommissieleden en belang hebbenden op de publieke tribune een uitvoerige discussie over de voor en tegens van het plan. Burgemeester De Meester sloot uit eindelijk de discussie af met de me dedeling dat er in het plan een aantal goede elementen zaten, die herover wegingen verdienden. Besloten werd tenslotte dat het gehele plan nog eens uitvoerig met alle betrokken partij en zou worden doorgesproken en dat desnoods herziene voorstellen zullen worden gedaan. Calandweg Een ander agendapunt, dat ook zeer uitvoerig aan de orde kwam, en waarbij ook veelvuldig de publieke tribune werd betrokken, was de ver keerssituatie aan de Calandweg. Door de nieuwbouw van de Theo Thijssenschool zullen in de nabije toekomst dagelijks een groot aantal schoolkinderen meerdere malen de oversteek over de Calandweg moeten maken. De hamvraag was dan ook. op welke wijze dit oversteken zo vei lig mogelijk zou kunnen worden ge daan. De opmerking vanaf de publieke tribune dat ,,de gemeente de ver plichting heeft om te zorgen voor een mogelijkheid tot oversteken voor iedereen, in het bijzonder voor kin deren en ouderen", vond met name bij de heer De Meester enige weerstand. Met name de toevoeging ,,dat bij dit soort zaken vaak teveel wordt gepraat vanuit het standpunt van de automobilist", werd door hem afgedaan als ,,een te filosofische benadering". De heer Asma (P.v.d.A.) vatte de oplossing voor het hele probleem sa men: ,,De enige, en meest veilige, oplossing is het aanstellen van vol wassen verkeersbrigadiers." Hij werd daarin ondersteund door de heer W F. Sprengelmeijer (R U.die bovendien aandrong op de plaatsing van dranghekken voor de uitgang van de scholen, „waardoor wordt voorkomen dat de kinderen de straat op kunnen rennen". Eerder was er vanuit het publiek al aangedragen dat een verlegging van de „Sehouwen-Duiveland-route" van de ANWB (die via de Calandweg loopt - red.) en de plaatsing van ad viesborden voor een maximumsneld- held van 30 km ter plaatse een aardig steentje zullen bijdragen tot het vei liger makenm van de situatie. De heer Hoekman lanceerde tij dens de discussie over dit agenda punt trouwens nog een aardige over denking „We praten nu wei overeen zebrapad en dergelijke, om de ver keerssituatie ze veilig mogelijk te maken, maar wat te denken van de grote file auto's, die meerdere malen per dag valt te signaleren wanneer moeders hun kinderen naar school brengen en weer ophalen. Dat is in feite een nog veel gevaarlijker situa- ti!" De discussie werd door de heer De Meester besloten met de toezegging dat alle suggesties serieus zullen worden bestudeerd en zo mogelijk zullen worden toegepast. Lof Vol lof waren de leden van de kom missie over de wijze waarop de Ac tiegroep Havenkwartier Zierikzee haar werk deed. „Vaak krijg je bij het woord „actiegroep" gedachten over handelingen, die bepaald niet zijn toe te juichen. Ik kan echter over het werk van deze actiegroep niets anders dan lof naar voren brengen", verwoordde de heer Sprengelmeijer de mening van de kommissie. Burgemeester De Meester noemde de gegevens, die in een door deze ac tiegroep samengesteld rapport, ten aanzien van de invulleing van het terrein aan de Nieuwe Boogerdstraat, waren aangedragen, zeer waardevol. Daarin werden sug gesties gedaan ten aanzien van een beperkte woningbouw, de bouw van bejaardenwoningen, de vestiging van de bibliotheek, groenvoorzie ning en speelgelegenheid. De heer De Meester stelde echter „dat praten over invulling van het terrein alleen zin heeft wanneer er een schets, hoe summier dan ook, op tafel ligt. En die is er nog niet." Eén van de leden van de aktiegroep benadrukte vanaf de publieke tribu ne het parkeerprobleem, waarmee het Havenkwartier te kampen heeft. „We zijn bang dat na realisatie van de invulling van het terrein aan de Nieuwe Boogerdstraat deze proble men alleen nog maar groter worden. Daarom ook hebben we binnen de aktiegroep een eigen verkeerskom- missie in het leven geroepen, die in overleg met de gemeente wil trach ten te komen tot een voor het Haven kwartier zo ideaal mogelijke invul ling van het terrein." Haringvlietstraat Naar aanleiding van een verzoek van de Belangengroep Poortambacht om een parkeerverbod in te stellen voor de gehele noordzijde van de Ha ringvlietstraat, merkte de heer J. Louwerse, direkteur Gemeentewer ken op dat een dergelijke maatregel alleen maar zou uitnodigen om snel ler te gaan rijden, „zeker gezien de wegbreedte van 7 meter." Ook werd in de brief het verzoek gedaan om een parkeergelegenheid aan te wijzen voor het parkeren van vrachtauto's in Poortambacht. De praktijk wijst uit dat de bewoners van Borrendamme veel hinder on dervinden van de vrachtauto's, die nu geparkeerd worden op een par keerplaats aan de Scheldestraat. De suggestie werd gedaan om een aan de RSG grenzend stuk groen-terrein te verharden op goedkope wijze en dat aan te wijzen als parkeerterrein voor vrachtwagens. Besloten werd om het gevraagde parkeerverbod niet in te voeren en om voor het vrachtwagen-parkeer probleem een goede oplossing te zoe ken. Excessen Eén van de laatste punten op de agenda had als onderwerp de parkee- rexcessen op het Havenplein vóór de daar gevestigde bedrijfspanden. Veel winkeliers gaan deze problemen te lijf door middel van het uitstallen van hun goederen op de stoep en zelfs op de openbare weg. „Deze handelswijze is beslist niet goed te praten. We zullen daartegen dan ook zeer beslist blijven optre den", aldus burgemeenster De Meester. Een pasklare oplossing voor dit probleem kon de kommissie ech ter ook niet leveren. Wellicht zullen in de nabije toekomst fout-parkeer- ders zich toch nog eens bedenken, want „een wegsleepregeling voor parkeerexcessen is in de maak", al dus de heer Hoekman. V\. ÉL- v. NOORDGOUWE - Tussen Noordgouwe en Schuddebeurs landde woensdagmiddag plotseling een helikopter van de Rijkspolitie. Vermoedelijk heeft de piloot besloten even uit te wijken wegens hevige en overigens zeer tijdelijke sneeuwval. Toen de bui over was, heeft de helikopter zijn weg vervolgd. Volgens de heerJ. Hoekman van de Rijkspoli tie groepsbureau Zierikzee, wordt deze heli ingeschakeld om te surveilleren boven onder andere de Zeeuwse wateren om oppervlakte vervuiling op te sporen. Vanuit de lucht kunnen bijvoorbeeld olievlakken worden waargenomen of andere vervuiling. ZIERIKZEE - Ruim honderdvijftig leden en genodig den van de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (A.N.B.O.) afdeling Zierikzee genoten maandagmiddag in het Huis van Nassau van een gezellige kerstviering. Bestuur en Evenementenkommissie van de A.N.B.O. alsmede de eigenaar van het Huis van Nassau stonden borg voor een fijne middag. BURGH Kerstfeest bejaardensoos De bejaardensociëteit Burgh vier de dinsdgmiddag in De Koebel onder grote belangstelling het Kerstfeest. De nieuwe presidente, mevrouw v. d. Klooster-van Sonsbeek sprak een welkomstwoord tot de aanwezigen en tot het koortje o.l.v. mevrouw Bolkenbaas-v. Hoek. Zij richtte zich speeciaal tot mevrouw v. d. Kreeke- Hanse, die onlangs de soos als presi dente verliet wegens drukke werk zaamheden. Ook ds. en mevrouw Baas werden vriendelijk welkom ge heten. Na samenzang met mevrouw Bom aan het orgel droeg mevrouw Duson een gedicht voor en vertelde de heer K. Schoonaard over: „Hoe zal ik U ontvangen". Vervolgens een medita tie door mevrouw J. v. d. Panne. De Kerstliturgie werd met veel zang aangevuld, waaronder solozang door mevrouw v. d. Wekken-Schoonaard. Enkele voordrachten door me vrouw Duson brachten dit Kerstfeest naar een gezamenlijke broodmaal tijd, waarna de presidente een ieder dankte voor medewerking aan deze fijna middag en avond. Na een openingswoord traden de inmiddels bekend geworden zusjes Wouterse op met een geanimeerd ac cordeonprogramma. Het derde zusje Wouterse liet horen dat ze bijzonder lief kan zingen. De grollen en liedjes van de Zeeuwse troubadeur Engel Reinhoudt sloegen zeer aan bij het publiek. Verloting Op een aanbevelenswaardige wijze BROUWERSHAVEN - In bijzijn van tientallen geno digden en familieleden ontving direkteur van de Rabo bank Zierikzee en omgeving, de heer A. Boogert, woens dagmiddag in het Tonnenmagazijn te Brouwershaven uit handen van burgemeester C. Slabbekoorn de gouden eremedaille verbonden aan de orde van Oranje Nassau. Hij kreeg deze onderscheiding uitgereikt tijdens de vie ring van zijn 40-jarig dienstverband bij de bank. ,,Ik ben er een beetje stil van" was de eerste reaktie van de jubi laris. ,,Ik heb niet meer gedaan dan mijn plicht". Voordat de eremedaille werd op gespeld, opende voorzitter van het bestuur, de heer W. den Boer, de lan ge rij van sprekers. Hij ging even te rug in de tijd. De heer Boogert begon zijn carrière bij de bank op 22 december 1942 als plaatsvervangend kassier van de Coöperatieve Boerenleenbank te Nieuwerkerk. Ook zijn vader was hier werkzaam. „Acht jaar later volgde u, na een kleine onderbreking wegens evacuatie, uw vader op en werd u benoemd tot kassier. Dit was een vrij zelfstandige funktie. Er was in die tijd nog geen beleidsplan, wat niet wil zeggen dat u niet met beleid te werk ging", aldus de heer Den Boer. Nieuwerkerk Voor de tweede maal moest de heer Boogert uitwijken naar een andere stad, dit keer wegens de waters noodramp. ,,U was vrij snel weer te rug op het eiland en na een tijdelijk verblijf in Zonnemaire en Ste- vensluis, werden de werkzaamheden in 1954 in Nieuwerkerk hervat" Spreker herinnerde de aanwezigen aan de fusie tussen de banken Nieu werkerk, Ouwerkerk en Zierikzee, die in 1961 plaats vond. In dat jaar werd de heer Boogert benoemd tot direkteur van de Raiffeisenbank, toen getiteld „Zierikzee en omge ving". Er werd een nieuw pand ge bouwd op de plaats waar de muziek school stond aan het Havenpark. Na enkele jaren sloot ook de bank te Zonnemaire zich hierbij aan, ge volgd in 1973 door de bank te Drei- schor. Inmiddels hadden de Coöpera tieve Raiffeisenbank en de Centrale Boerenleenbank besloten samen te gaan en ontstond de Rabobankorga- nisatie. „Toename van de werkzaamheden en uitbreiding van de aktiviteiten op het gebied van reizen en verzekerin gen gaven aanleiding tot aanpassing en uitbreiding van de werkruimten in het hoofdkantoor en de bijkanto ren. Ook het personeelsbestand breidde zich uit tot inmiddels ruim 25 medewerkers," aldus de heer Den Boer. Bescheiden Hij kenschetste de jubilaris als een zeer bescheiden man die onopvallend te werk gaat, maar die wel als dat no dig is zeer naderukklijk aanwezig is. „U weet op uw eigen wijze met het personeel om te gaan, u kunt delege ren en bent bereid uw medewerkers eigen verantwoordelijkheid te ge ven. Wij mogen ons gelukkig prijzen dat u gedurende 40 jaar onder zeer uiteenlopende omstandigheden uw werkkracht in het belang van de bank hebt beschikbaar gesteld", al dus spreker die de jubilaris vervol gens de gebruikelijke gratificatie overhandigde. Voordat burgemeester Slabbe koorn dc Insigne opspelde, ging hij kort in op dc diverse taken die de heer Boogert verricht op het gebied van dc publieke en sociale dienstver lening. Dc heer Boogert was ontvanger griffier van de voormalige water schappen Al te Klein, Gouwevcer, Groot Beddewanrde en de Vierban nen van 1946 tot 1958. Hij was bijna 25 jaar sekretaris van dc landbouw- vereniging Eendracht Bindt te Nieu werkerk. In deze gemeente was hij ook gedurende 15 jaar organist van de hervormde gemeente. „Al deze ak tiviteiten zijn aanleiding geweest voor koningin Beatrix om van haar waardering blijk te geven door de er emedaille toe te kennen verbonden aan de Orde van Oranje Nassau". werd tijdens deze middag ook een verloting gehouden. De op deze nieu we manier gehouden loterij beteken de geen inbreuk op het programma. Na de pauze en een drankje deed de Kerstman in hoogst eigen persoon zijn intrede. Met een goed gekozen Kerstverhaal en een standaard met kaars als attentie wist hij de aanwe zigen te verrassen. In de avonduren bracht de Kerstman, nog in vol or naat, dit presentje thuis bij de zieke A.N.B.O.-leden. Het tweede optreden van de zusjes Wouterse en van Engel Reinhoudt werd ook met groot enthousiasme ontvangen. De middag werd besloten met „Si lent Night", gezongen door het jongste zusje. Zij werd daarin bij gestaan door alle aanwezigen. Al met al werd het een fijne Kerstviering, waarvan ieder blijmoedig huis waarts keerde. Advertentie Waardering Woorden van dank en waardering werden vervolgens uitgesproken door de heren W. A. Kuypcr. voorzit ter van de raad van toezicht, en H. Prins, plaatsvervangend regiodirek- teur Bergen op Zoom Wij wensen u Prettige feestdagen en een Voorspoedig 1983 Wij zijn gesloten maandag 27 december 1982 en maandag 3 januari 1983 INTERIEURVERZORGING EN KADOSHOP TEL. Ot 110 2887 „De Rabobank is een begrip in Zie rikzee en omgeving en u heeft aan de ze groei en ontwikkeling meege werkt. Hel is een bank geworden met een balanstotaal van 100 miljoen. Aan deze ontwikkelingen heeft u zeer positieve bijdrage geleverd. I) gaf leiding op onopvallende, maar wel op doortastende wijze," aldus de heer Prins. Meer gelukwensen gericht tot dc jubilaris en zijn vrouw en zoon Marco volgden van de heren J. L Koert, na mens de Deltakring en K. van Lage- raad. namens oud-bestuursleden. De heer W. A. Wijnen sprak als laatste namens het personeel van de Ra bon- bank Zierikzee en overhandigde de jubilaris een kado. Goed Ten slotte dankte de jubilaris de aanwezigen voor de lovende woor den en de kado's. „Ik heb niets bij zondes gedan. maar die onderschei ding doet met toch wel erg goed

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3