Voor Kerst beslissing over bezuiniging gezinsverzorging Ravenstein hoeft voorlopig geen nieuwe burgemeester Smit-Tak onderzoekt gezonken veerboot KNMI heeft nieuw satellietontvangststation AGENDA Minimumloon omhoog VNG tegen stopwet politie Slachtoffers vliegtuigongeluk geïdentificeerd Ontvoerde Italiaanse bevrijd WEEKEINDE- ARTSENDIENST DIERENARTS APOTHEEK GEEN EXTRA GELD VOOR EXPERIMENTEN MET ARBEIDSPROJEKTEN JONGEREN Minister gelast werkhervatting Jeugdsozen in het weekeinde ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE 2 Opnieuw 5000 banen weg DEN HAAG - Staatssecretaris Van de Reijden (volks gezondheid) zal nog voor kerst beslissen of de gezinsver zorging nog eens 5.000 banen moet inleveren. Dat heeft de staatssecretaris de Centrale Raad voor de Gezinsver zorging woensdag in Den Haag meegedeeld. „Hoe die beslissing zal uitvallen moeten we maar afwachten", al dus een woordvoerder van de raad na afloop van het gesprek met Van de Reijden. De gezinsverzorging, die de afgelo pen jaren al het nodige heeft ingele verd, is fel tegen de plannen van de staatssecretaris om de gezinsverzor ging volgend jaar opnieuw 35 mil joen gulden te laten bezuinigen. Dat zou neerkomen op een verlies van 5.000 banen. Van de Reijden wil die bezuinigingen voor alle zekerheid al vast doorvoeren omdat hij geen en kel risico wil lopen dat er nieuwe fi nanciële tegenvallers zullen opdoe men. DEN HAAG - Het minimumloon voor een werknemer van 23 jaar of ouder bedraagt met ingang van 1 ja nuari 2048,80 gulden bruto per maand. Alleen moet de Eerste Kamer nog akkoord gaan met het wetsvoorstel het minimum(jeugdloon) met één procent te verhogen ten opzichte van het per 1 juli vastgestelde bedrag. Dat bedraagt voor de werknemers van 23 japr of ouder 2028 gulden bru to per maand. Het wetsvoorstel, dinsdag door de Tweede Kamer aan vaard, is één der maatregelen, geno men om het koopkrachtbeeld voor 1983 bij te stellen. Het weekbedrag wordt 472,80 bruto per week (was 468) en het bruto bedrag per dag 94,56 (was 93,60). DEN HAAG - De Vereniging Ne derlandse Gemeenten (VNG) ziet geen enkele reden die de zogenoemde Stopwet rechtvaardigt. Voor deze wet, die de overgang van rijkspolitie naar gemeentepolitie moet tegenhouden in gemeenten die de grens van 25.000 inwoners over schrijden, ontdekt de VNG noch fi nanciële noch organisatorische argu menten. De VNG heeft dit woensdag geschreven in een brief aan de vaste kommissie voor de politie van de Tweede Kamer. Volgens de VNG is de Stopwet al leen terecht als zowel de ministeries van justitie en binnenlandse zaken zekerheid kunnen geven over een toekomstige provinciale politieorga nisatie. De VNG gelooft overigens niet eens'dat het ingediende wetsont- wèrp ófn tot provinciale politie te ko men eén meerderheid vindt in dé Tweede Kamer. DEN HAAG - Alle tien inzittenden van het tweemotorige vliegtuig dat woensdagochtend neerstortte bij het Franse stadje Uchon, zijn geïdentifi ceerd. Een woordvoerder van de dienst luchtvaart van de rijkspolitie heeft de namen prijs gegeven van de tien slachtoffers. De Piper Navajo Chieftain werd ge vlogen door de 36-jarige F. W. Maar- tens (Soest), zijn co-piloot was de 42- jarige Bensdorp (Huizen). Inzitten den waren: de 58-jarige H. J. J. Kuip- huis (Oldenzaal). de 18-jarige H. A. H. Kuiphuis (Oldenzaal), de 29-jarige H. van Marwijk (Zoetermeer), de 35- jarige J. L. van Marwijk (Zoeterwou- de). de 26-jarige K. Kamping (Espel), de 35-jarige J. Lammers (kampen), de 39-jarige A. van Vreede en de 34- jarige T. J. M. van Vreede. PADU, ITALIË - De Italiaanse po litie heeft dinsdagnacht in een huis op het land in de provincie Padova (Padua) de 35-jarige mevrouw Mari na Rossi Monti, echtgenote van een zakenman, bevrijd en zes ontvoer ders gevangen genomen De vrouw was op 18 november ontvoerd. De familie Rossi Monti had al het geëiste losgeld van een miljard lire bijeen, maar de overhandiging was vorige week door intens politiewerk in het honderd gelopen Sherry- voor de minister LONÜEiV - Sir Geoffrey Ho we, de Britse minister van fi nanciën, heeft ter gelegenheid van kerstmis een halflege fles sherry gekregen ..Tweeënveertig procent heeft ie in de vorm van he- lasting al opgedronken", zei een woordvoerder van de wijn en geestrijk-vochtvereniging ..wij wilden hem dat op kon- krete wijze duidelijk maken door de fles maar half vol te Het merk op de fles ..Des Kanseliers fijn oud Accijns- douciertje" (..Chancellors fine old tax Bonanza") Maar de Centrale Raad voor de Ge zinsverzorging vindt een dergelijke bezuinigingsmaatregel niet gerecht vaardigd gezien de nadelige conse quenties ervan voor de kwaliteit van de hulpverlening. De raad vindt dat de staatssecretaris eerst maar eens rustig moet afwachten of er geen overschrijding van het budget plaats zal vinden. Daarna kan hij altijd nog beslissen om alsnog te gaan bezuini gen, vindt de raad. Maar de Centrale Raad kreeg woensdag over deze kwestie van de staatssecretaris geen uitsluitsel. Extra korting Wel zegde Van de Reijden toe dat er op dit moment geen concrete plannen zijn om op de salarissen voor de ge zinsverzorgers extra te gaan korten. Eerder deze week zei minister Brink man tot grote woede van de Centrale Raad voor de Gezinsverzorging en de vakbonden dat hij overweegt om bij voorbeeld ook de gezinsverzorgers in navolging van de onderwijzers extra salaris te laten inleveren. Maar staatssecretaris Van de Reijden zei woensdag dat er momenteel geen plannen in die richting zijn. Als het ooit zover mocht komen dan zal er eerst uitvoerig overleg plaatsvinden met de Centrale Raad voor de Gezins verzorging en de vakbonden, zo zeg de de staatssecretaris toe. RAVENSTEIN - De gemeenteraad van het Brabantse Ravenstein (ruim 7500 inwoners) hoeft voorlopig geen nieuwe burgemeester. Met acht stemmen voor en vijf tegen nam de gemeenteraad een motie aan, waarin de kommissaris van de koningin in Noord-Brabant wordt verzocht bij wijze van experiment het komend jaar geen nieuwe burgemeester voor te dragen. Dat heeft wethouder en tevens loco-burgemeester D. Hoogveld woensdagavond desgevraagd be vestigd. ,,De raad vindt dat Ravenstein goed wordt bestuurd. Eventueel zou er een derde wethouder bij kunnen komen, maar we kunnen het werk wel aan. Een meevaller van 100.000 gulden op jaarbasis zal Ravenstein goed uitkomen", meent loco-burge meester Hoogveld. Tegen de bewuste motie stemden onder meer de CDA- fraktie in de gemeenteraad. Ravenstein zit sedert begin sep tember zonder burgemeester, omdat deze een benoeming elders aanvaard de. Sedertdien wort het ambt waar genomen door loco-burgemeester Hoogveld. De raad is dermate tevre den over het werk dat het kollege van b. en w. sedertdien heeft verzet, dat men een nieuwe burgemeester voorlopig niet nodig acht. Temeer niet daar dit een besparing op jaarba sis oplevert van 100.000 gulden. ROTTERDAM - Het Rotterdamse bergingsbedrijf Smit-Tak heeft in opdracht van de betrokken assura deuren een duikersonderzoek ver richt bij de veerboot European Gate way, die zondagnacht na een aanva ring met een andere veerboot bij Harwich is gekapseisd. Welke diag nose de duikers hebben gesteld is niet bekend. Volgens een woordvoerder van Smit-Tak zullen de eigenaar van de European Gateway en de assuradeu ren moeten beslissen of berging en reparatie mogelijk is of dat het schip naar de sloop moet. Het feit dat Smit-Tak het duikers- onderzoek heeft verricht betekent niet dat het bedrijf ook een eventueel bergings- op opruimingskontrakt zal krijgen. Volgens de woordvoerder zijn nog vier of vijf andere ber gingsmaatschappijen in het karwei. DE BILT - Staatssekretaris Scher- penhuizen van verkeer en waterstaat heeft woensdag in De Bilt een nieuw satellietontvangststation bij het KNMI officieel in gebruik genomen. Het nieuwe ontvangststation kan gedetailleerde beelden van weersa- tellieten opvangen. Zulke waarne mingen zijn van belang bij het ma ken van weersvoorspellingen op kor te termijn, vooral voor specifiek ge bruik zoals bij kustwerken, scheep vaart en luchtvaart. Het grondstation is ontwikkeld door Nederlandse bedrijven, in sa menwerking met het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium. Het buitenland heeft inmiddels be langstelling getoond voor het pro- jekt, zo maakte staatssekretaris Scherpenhuizen bekend. Volgens direkteur dr. J. van Tiel van het KNMI betekent de nieuwe apparatuur niet minder dan de eerste stap op de maan: ,,Met dit nieuwe station is een dimensie aan het waar nemen toegevoegd. Dit betekent de intrede van het KNMI in een nieuw tijdperk". Kerstmis 25 en 26 december Dokter A. W. van Geer, Zierikzee lel. (01110) 2080,neemt waar voor dokter Bontkes, dokter Visser en dokter Sleegers. Spreekuur voor dringende gevallen zaterdag- en zondagmorgen van 11.00-11.30 uur. Van zaterdag 25 december 8.00 uur tot zondag 26 december 8.00 uur. Dokter J. Ph. P. Stenger, Burghse- weg 54, Haamstede. Tel. (01115) 1861 neemt waar voor dokter Bruel, dokter Flach en dokter Verbeek-van Beek. Van zondag 26 december 8.00 uur tot maandag 27 december 8.00 uur. Dokter Van Beek-Verbeek, Burghse- weg 54, Haamstede. Tel. (01115) 1861 neemt waar voor dokter Bruel, dokter Flach en dokter Stenger. Voor spoedgevallen is er spreekuur van 11.30-12.00 uur en van 16.30-17.00 uur, zowel op zaterdag, en zondag. Buiten spreekuurtijden alleen drin gende gevallen. Dokter M. M. van den Berg, weth. v. Klinkenstraat 10, Nieuwer- kerk, tel. (01114) 1810, neemt waar voor dokter Dorrestein en dokter Speelman Tandarts L. Lekkerkerk, Nieuwe Boogerdstraat 25, Zierikzee, Tel. (01110) 6066, neemt waar voor geheel Schouwen- Duive- land. De weekenddienst bestaat uit twee spreekuren voor spoedgevallen na melijk van zaterdag- en zondagmid dag van 17.00-17.30 uur. Zuster Poley, tijd. adres Vloedstr. 1, Kerkwerve. Tel. (01110) 2309, neemt waar voor Zierikzee. Zuster A. C. M. Padmos, Molenweg 18, Bruinisse, tel. (01113) 1203, heeft dienst Duiveland en Bruinisse. Zr. W. C. Steutel, Bughseweg 41, Haamstede, telef.(01115) 1226, neemt waar voor geheel Schou wen. Dierenarts M. K. Buth, Hogezoom 9, Haamstede (tel. 01115-2254) heeft dienst voor Schouwen- Duiveland. Apotheek C. C. H. Verschuren, Zie rikzee, Dam 18 is op zaterdag en zondag geopend van 12.00- 12.30 uur en van 18.00-18.30 uur. Bel voor noodgevallen alarmcen trum Noord- en Midden-Zeeland, tel. (01100)14444. Gehandicapten adviesbureau Zee land. Adviseur: J Meertens, tel. 01113-2215. HET WEERO VERZICHT DE BILT - Een gebied met flinke opklaringen en weinig wind trekt over het land. Hierdoor is er van nacht weinig bewolking en kan de temperatuur plaatselijk tot min 5 graden dalen. Vrijdagochtend is het eerst nog helder, maar hierna neemt de bewolking vanuit het westen op de nadering van een neerslaggebied toe. Dit gebied vormt de begrenzing van koude lucht boven Europa en zachte lucht van de Oceaan. Tegen de avond bereikt de neerslag ons land waarbij deze eerst korte tijd in de vorm van sneeuw kan vallen, maar omdat tegelijk de zachte lucht bin nendringt, gaat die spoedig over in regen. De middagtemperatuur is vrijdag ongeveer 2 graden. De komende dagen bevinden wij ons in de Oceaanlucht achter het neerslaggebied. Dit betekent dat er veel bewolking is en af en toe regen of motregen kan vallen. De middag- temperatuur is tot dinsdag ongeveer 8 graden. DEN HAAG - Minister De Koning (sociale zaken) be schikt over geen enkel potje meer waaruit hij extra geld kan halen ten behoeve van de experimentele arbeidspro- jekten voor jongeren. De minister moest woensdag de vaste kamerkommissie voor sociale zaken het aloude verhaar vertellen: er is geen stuiver beschikbaar voor uitbreiding van de projekten in 1983. BRUSSEL - Mark Eyskens. de Bel gische minister van ekonomische za ken heeft woensdag in opdracht van de regering het stakende personeel in de haven van Antwerpen gevorderd weer aan het werk te gaan Het gaat vooral om personeel voor het lossen van schepen en personeel dat sluizen en bruggen bedient. De burgemeester van de stad Antwerpen is op de hoog te gesteld van het besluit krachtens welke hij bevelschriften tot werk hervatting kan uitvaardigen. Het besluit treedt onmiddellijk in wer king. Het bedrag van 35 miljoen dat voor 1983 op de begroting staat, is volge boekt. Er zijn 69 projekten in gang gezet en er liggen nog vijftig aanvra gen. Daarvan zijn er acht goedge keurd en, indien ze in de marktsector liggen, zullen deze de voorkeur krij gen zodra er hier of daar wat geld vrij komt. De Koning ging hiermee in op de verlangens van een kamermeerder heid van PvdA en CDA. die de be schikbare 35 miljoen wel an de mage re kant vond. Bezwaren De hele Kamer uitte zich in positie ve zin over de EAJ's. Men uitte uit eenlopende bezwaren tegen de voor genomen wijzigingen van de EAP- regeling, zoals die door staatssecreta ris Van Zeil is opgezet. Deze Wijzi ging komt er in grote trekken op neer dat de EAJ zich niet meer mag rich ten op de kwartaire sektor, dat het maximale opleidingsniveau van de deelnemers Mavo mag zijn en dat er voor volgend jar geen geld meer voor Advertentie STICHTING THEATER ve'ioont in de concertzaal a.s. vrijdagavond 19.00 uur a.s. zaterdagmiddag 14.30 uur a.s. zondagmiddag 14.30 uur a.s. zondagavond 20.00 uur a.s. woensdagmiddag 14.30 uur a.s. woensdagavond 20.00 uur DE NIEUWE FILM VAN RANDAL KLEISER DE MAKER VAN GREASE en BLUE LAGOON TINA TURNER ELTON JOHN STEPHEN BISHOP CHICAGO (Hard lo lay I'm sorry) uitgebracht WEA records no WBK 67020 Peter Gaiiagher.Daryi Hannah-Vaiene Ouennessen HANS VAN TONGEREN 12 jaar nieuwe projekten wordt gereser veerd. De maximumleeftijd van deel nemers aan de projekten wordt ver laagd van 27 naar 22 jaar. Minister De Koning kreeg het advies her en der naar nieuwe middelen te speu ren: op zijn begroting, via het Euro pees sociaal fonds, uit nog niet ge bruikte gelden voor wcrkgelegen- heidsverruimende maatregelen en via het jeugdwerkplan. MADRID - In Spanje heeft de doua ne twee Illegale wapenzendingen voor Iran onderschept. Het gaat in totaal om 27 ton pistolen, geweren en luchtdoelgeschut waarvoor Iraanse functionarissen geen geldige docu menten konden overleggen, zo zei men op het Spaanse ministerie van buitenlandse zaken. AKEN - In het archief van de stad Aken zijn tot dusver onbekende ak ten gevonden die een licht licht wer pen op de voorgeschiedenis voor de kroning in Aken van de Rooms- Duitse koning Karei IV in 1349 tot Duits keizer. Het archief spreekt zelf van een „sensationele vondst", die het noodzakelijk zal maken dat de vroege geschiedenis van de heer schappij van Karei wordt herschre ven. Dat zou ook het geval zijn met de historie van Aken in die tijd. Iedere donderdag Poststraat 37: Wereldwinkel Schou- wen-Duiveland; 9.30-16.30 uur. Noordgouwe Dorpshuis: kaartavond, 20.00 uur. Nieuwerkerk „Rehoboth". Uitlenen van boeken. Van 18.30 tot 19.15 uur. Oosterland „Oosterhof". Bejaardensoos. 14.00 tot 17.00 uur. Dorpshuis. Strip-o-theek. 18.30 -20.00 uur. Iedere vrijdag Schouwen-Duiveland Op alle politieburo's op Schouwen- Duiveland: spreekuur, van 14.00 tot 17.00 uur. Rode Kruis ziekenhuis. Uitzending Nomen Nescio. 15.45 - 16.45 uur. Burgh Café „Het Grote Zwijn". Klaverjas sen. 20.00 uur. Burgh-Haamstede Hotel-café-restaurant Haamstede. Klaverjassen „Haamstede". 20.00 uur. Brouwershaven Gemeenschapsruimte. Nutsbiblio- theek. 19.30 - 20.30 uur. Iedere tweede dinsdag van de maand Rode Kruis-gebouw, 16.00-17.00 uur, adviesburo van de A.N.I.B. Van 27 december t/m 1 januari Zierikzee Aannemersbedrijf Roggeband, Wind- surfshow Vierbannen. 11.00 - 21.00 uur. Maandag 20 t/m zaterdag 25 december BuTgh-Iiaamstcdc Kultureel centrum (Weststraat 18). Tentoonstelling „Van vijf tot één". 14.00 - 17.00 uur. Maandag 27 t/m vrijdag 30 december Burgh-IIaamstcdc Kultureel centrum (Weststraat 18). Tentoonstelling „Van vijf tot één". 14.00 - 17.00 uur. Donderdag 23 december Zierikzee Herv. Verenigingsgebouw. Kerst feest „Wees een zegen" 20.00 uur. Brouwershaven Stadhuis. Raadsvergadering. 19.30 uur. „In 't Opper" Kerstzangdienst met „de Lofstcm" uit Zierikzee. 19.30 uur. Vrijdag 24 december Zierikzee Gasthuiskerk Dienst Interkerkelij ke Werkgroep Zierikzee. 19.30 uur. Bioscoop de Concertzaal. Summer lo vers. 19.00 uur. Burgh-Haamstede Hotel-restaurant Haamstede. Prijs- klaverjassen klaverjasklub Haam stede. 20.00 uur. Zaterdag 25 december Zierikzee Bioscoop de Concertzaal. Summer lo vers. 14.30 uur. Zondag 26 december Zierikzee Bioscoop de Concertzaal. Summer Lovers. 14.30 en 20.00 uur. Nieuwerkerk Ons Dorpshuis. Start puzzelrit m.a.c. Sparta. 14.00 uur. Maandag 27 december Zierikzee Rode Kruis Ziekenhuis. Ziekenom roep radio Nomen Nescio, program ma. 20.15 - 21.15 uur. Burgh-Haamstede Rekreatiezaal Ger. kerk. Amnesty schrijfavond. 19.00 uur. Brouwershaven Ger. kerk. Amnesty Schrijfavond. 19.00 uur. Dinsdag 28 december Zierikzee Poppentheater „Alteklein". Voor stelling „Wolkje Wit". 14.30 uur. Rode Kruis Ziekenhuis. Ziekenom roep radio Nomen Nescio, program ma. 20.15 - 21.15 uur. Woensdag 29 december Zierikzee Poppentheater „Alteklein". Voor stelling „Wolkje Wit". 14.30 uur. Bioscoop de Concertzaal. Summer Lovers. 14.30 en 20.00 uur. Rode Kruis Ziekenhuis. Ziekenom roep radio Nomen Nescio, program ma. 20.15 - 21.15 uur. Donderdag 30 december Zierikzee Rode Kruis Ziekenhuis. Ziekenom roep radio Nomen Nescio, program ma. 20.15 - 21.15 uur. Vrijdag 31 december Zierikzee Rode Kruis Ziekenhuis. Ziekenom roep radio Nomen Nescio, verzoek- platenprogramma. 15.45 - 16.45 uur. Zaterdag 1 januari Zierikzee Rode Kruis Ziekenhuis. Ziekenom roep radio Nomen Nescio, program ma. 15.45 - 16.45 uur. Maandag 3 januari Zierikzee Pr. Julianaschool. Kursus bijenteelt voor gevorderden. 19.30 uur. Dinsdag 4 januari Kerkwerve Verenigingsgebouw. Bejaardensoos. 14.30 uur. Hotel Bom. Nieuwjaarsreceptie Ned. Ver. van Huisvrouwen. 13.30 uur; Brouwershaven Tonnenmagazijn. Praatbijeenkomst over „Aardappelteelt". 13.30 tot 16.30 uur. Donderdag 6 januari Zierikzee Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur. Concertzaal. Diashow en films over groente en fruit. Kon. Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde. 20.00 uur. Vrijdag 7 januari Zierikzee „Huis van Nassau". Feestavond vo gelvereniging „Zang en Kleur". 20.00 uur. Big „S" (Burgh-Haamstede) Openingstijden: vrijdag van 20.00-23.00 uur; zaterdag vaö 20.00- 24.00 uur. Zondag van 14.30-18.00 uur. De Pul (Bruinisse) Openingstijden: vrijdag 19.30 - 23.00 uur zaterdag 19.30 - 24.00 Uur; zon dag gesloten. Brogum (Zierikzee) Openingstijden: vrijdag 20.00-24.00 uur; zaterdag gesloten; zondag Rock and Roll middag, aanvang U.00 uur. Trace (Scharendijke) Openingstijden: vrijdag 20.00-24 00 uur; zaterdag 20.00-24.00 uur; zondag 14.30-17.30 uur (01110)6551 HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17.30 uur. (01110) 5396 (01112) 1774. (01110) 6564 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18.30 uur

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2