„Maak van dat stuk dijk een edukatief monument" V\é\G\é 1 1 w 2 C iv ri I., /V) GEZOND SLAPEN! Krat L i Betrek ondernemer bij rekreatie-industrie in gemeente Westerschouwen DE ZIERIKZEESCHE COURANT Zee-aquarium in caisson als slecht-weer-akkommodatie WA> ZR>h P& Bitr Krant later Philips g Teletekst, Nu f 300,- korting 2 op alle modellen! ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling t 34,90, per jaar 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) I 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Donderdag 23 december 1982 139ste jaargang Nr. 23239 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Eigen studio Ziekenomroep W. Bolijn te Ouwerkerk: OUWERKERK - „Hier ligt nog een stuk dijk, in oorspronkelijke staat. Hier kan je zien hoe Schouwen-Duiveland voor de ramp van '53 werd beschermd tegen het water. En hoe mooi zou het zijn als op 1 februari '83 wanneer het dertig jaar geleden is dat de dijken braken, dit stuk dijk voor het publiek toegankelijk zou zijn gemaakt, als een le vend monument. Dat hoeft niet veel te kosten en ik vind het dan ook onbegrijpelijk dat G.S. van Zeeland hier niet aan willen meewerken". Dit zegt de heer W. Bolijn, ei genaar van „De vier bannen" staande op het bewuste stuk dijk aan de Weg van de Bui tenlandse Pers in Ouwerkerk. Dit nummer bestaat uit 12 pagina's. In het rechtse caisson wil Bolijn een aquarium inrichten. Advertentie Bij PAAUWE MEUBELEN te Zonnemaire vindt u alles wat u weten moet. Volgens Bolijn is hij al twee jaar bezig om dit plan van de grond te krijgen, maar stuit telkens op bezwa ren van de provinciale overheid: G.S. van Zeeland. Zelf nam hij al initiatie ven om de kosten zoveel mogelijk te drukken. ,,In Stellendam is een school voor steenzetters. Die heb ik benaderd met de vraag of zij de glooing op nieuw van stenen willen voorzien. Ik kreeg de volle medewerking, alleen zouden wij voor het vervoer van de leerlingen moeten zorgen. De stenen zelf zijn er hier volop, dat kost dus ook niets. Verder moet het stuk dijk opgeschoond worden (gemaaid) een paar paaltjes geslagen en het monu ment is klaar", aldus Bolijn. Bolijn kwam op het idee, omdat er naar zijn mening veel onbegrip is over de toedracht van de ramp. En juist hier is het bewijs te leveren hoe het die rampnacht toeging. Bovenop de dijk is goed te zien hoe het water de dijk uitholde aan de binnenkant, en niet, zoals veel mensen denken, aan de buitenkant. Aanschouwelijk onderwijs Bovenop het stuk dijk staande, met de wetenschap dat het water hier overheen kwam en uitkijkend over Schouwen-Duiveland en met name Ouwerkerk, dringt het besef van het allesverwoestende water pas goed tot je door. Talloze toeristen vragen Bolijn er naar, vandaar zijn idee het monument te herstellen als een soort aanschouwelijk onderwijs. Eigenaar van de dijk is Staats Bosbeheer, die geen enkel bezwaar heeft tegen de plannen van Bolijn. Het beheer is in handen van het Waterschap Schou wen-Duiveland, die in overleg trad met de gemeente Duiveland. Het kol lege van b en w van Duiveland dien de in mei van dit jaar een verzoek in bij G.S. van Zeeland. Belangrijk toeristengebied Burgemeester J. van Bommel: ,,Wij hebben gedeputeerde staten het stuk dijk onder de aandacht gebracht. In het verzoek legden we uit, dat het Krekengebied van Ouwerkerk een belangrijk en druk bezocht toeristen gebied is, zowel voor de campings als voor dagrekreatie. Wij vestigden er Vervolg pag. 4 Advertentie 12 flesjes 0,3 liter nU 525 Ëpfi WESTHOEK - De karste dag (21 december) zit er weer op en dat is voor velen een hele opluchting De dagen gaan weer lengen en een gezegde laat deze dagen rijmen op strengen. Het zou de eerste keer niet zijn Wel deed een opmerkelijk natuurverschijnsel woensdagmorgen de Westhoek dreunen Een felle bliksemschicht werd gevolgd dooreen daveren de donderslag en dat temidden van een flinke sneeuwbui. Ook hier is wat over te rijmen, want ..onweer in het dorre hout. een voorjaar nat en koud" We zullen moeten wachten of dit uit zal komen Wel is de eerste sneeuw in de West hoek gevallen en de vele aanwezige wintergasten konden genieten van prachtige besneeuwde dennen in de Boswachte- rij De sneeuw viel plaatselijk De werkeilanden in de Oosterscheldemond die in de vroege morgen sneeuwvrij bleven, kregen tn de loop van de voormiddag wel enkele sneeuwbuien te verwerken De eerste sneeuw schuiven en pekelauto's deden weer dienst en wat ons de Kerst zal brengen konden we op t v horen Geen echte witte Kerst helaas. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) OUWERKERK - Het stuk dijk van voor de ramp. Raadslid P. M. v. d. Aarsen: BURGH-HAAMSTEDE - In het kader van de algemene beschouwingen voor de begroting 1983 van de gemeente Westerschouwen gaf CD A-raadslid P. M. van den Aarsen een reaktie op het bedrijfsleven, de werkgelegenheid en de werkloosheidsstijging binnen de gemeente. Hij zei dat Westerschouwen niet gezien mag worden als een gemeente met doodbloedende bedrijven. Vooral de rekreatie heeft duidelijke kansen in deze en komende tijd, waarin de burger over steeds meer vrije tijd zal kunnen be schikken. In de „vette" jaren heeft de CDA-fraktie steeds gepleit voor het tegengaan van overdadige uitgaven om in de „magere" jaren financiële ruimte over te houden. „In de ekonomisch moeilijke periode van heden kan er ook door de gemeente nog extra werk worden uitgevoerd, zowel ten dienste van de eigen bewoners als van de rekreanten en gasten". ,,De gemeente dient steeds de voor waarden te scheppen en te stimule ren om de rekreatie-industrie aan trekkelijker te maken en gelijktijdig het groeiende rekreatie-aanbod aan vaardbaar op te vangen. Daartoe die nen wegen, wandel- en fietspaden, parkeerterreinen plus alle andere voorzieningen ten dienste van de strandbezoeker op een kwalitatief zo hoog mogelijk nivo te blijven. Sprei ding van het rekreatie-aanbod dient verder met kracht te worden gesti muleerd door de ondernemers, de VVV's, de gemeente en iedereen, die vindt dat hij een positieve bijdrage kan leveren," aldus Van den Aarsen. Ondernemer Hij wil de ondernemer de ruimte laten krijgen om kwalitatieve verbe teringen uit te voeren. Daarbij mo gen ook de bouwscktor, de landbouw en fruitteelt, de detailhandel, de ho reca en aanverwante bedrijven niet uit het oog worden verloren. „Het is mij bekend dat grote in vesteerders staan te trappelen om in onze gemeente bij de Dclingsdijk voor honderden miljoenen te investe ren. Ik doel hierbij op het uitwerken van plannen ter afronding van de rc- kreatievc mogelijkheden," zei het raadslid. Tijdens de bouwfase van de plan non zullen aannemers uit onze ge meente meer werk hebben: geduren de enkele jaren ongeveer tachtig ar beidsplaatsen extra in dc bouwsck tor. De jeugdwerkloosheid kan wor den teruggedrongen, indien jongeren erbij worden betrokken. Het zal een positief effekt kunnen hebben op an dore bedrijfssektoren, zoals de de tailhandel, was Van den Aarsen van mening. Sociaal-maatschappelijk „Om de sociale en maatschappelij ke verworvenheden in stand te hou den is geld nodig. Dat geld moet er dan wel zijn. Kun je niet dat je wilt. wilt dat je kunt. Cats Verwachting tot vrijdagavond: Koude nacht In de nacht helder, weinig wind en minimumtempartuur van min 1 tot min 5 graden. Overdag toenemende bewolking en tegen de avond van het westen uit regen, mogelijk voorafge gaan door sneeuw. Middagtempera- tuur rond 2 graden. Tot matig kracht 3, en aan de kust vrij krachtig, kracht 5, toenemende zuidenwind. WEERSVOORUITZICHTEN Verwachting t/m maandag 27 dec Zaterdag: Veel bewolking Kans op neerslag: 70%. Min.temp.: 2 gr. Middagtemp.: 7 gr. Windkracht: zuidwest 3 Zondag: Veel bewolking Kans op neerslag: 50%. Min.temp.: 4 gr. Middagtemp.: 8 gr. Windkracht: zuidwest 4 Maandag: Kans op neerslag: 60%. Min.temp.: 3 gr. Middagtemp.: 8 gr. Windkracht: zuidwest 5 ZON- EN MAANSTANDEN 24 dec. Zon op 8.46, onder 16.32 Maan op 13.25, onder 00.51 HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwater 24 dec. 8.55 21.46 2.45 15.22 Doodtij: 25 december ZIERIKZEE - In verband met de feestdagen, en de daar bij optredende drukte bij de PTT, bestaat de mogelijkheid dat onze post-abonnee's de Zie- rikzeesche Nieuwsbode later ontvangen dan gebruikelijk is. Met name de kranten van vrij dag 24 en 31 december zullen een vertraging in de bezorging ondergaan. Wij vragen daarvoor begrip van deze lezers. De direktie Advertentie P. M. van den Aarsen: Stel on dernemer in staal te verdienen Maatschappelijk gezien kan het krecren van tijdelijke banen beteke nisvol zijn. Wij staan een beleid voor, waarbij de energie wordt gebruikt voor het scheppen van gunstige voor waarden om de ondernemer in staat te stellen een paar centen te verdie nen. Dan blijft er voldoende werkge legenheid en kunnen dc uitgaven voor sociale projekten achterwege blijven." aldus het raadslid Volgens hem hebben de hogere overheden inmiddels begrepen dat het er om gaat tot een goede afron ding van de rekreatie en andere mo gelijkheden ie komen. „De hogere overheden zullen Westerschouwen in hAar beleid moeten steunen Wester schouwen is van invloed op de natio nale betalingsbalans. De werkgele genheid in Westerschouwen strekt uit tot ver over de gemeentegrens." li

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1