van 30 ISOLATIE-TOETS HET WEDERZIJDSE WANTROUWEN 50% korting op een vorstvrije voorruit RUIT- 0NTD00IER Huishoudelijke apparaten verbruiken minder stroom Dit biedt de beeldbuis Shell helpt Deel vakantiegangers verlegt winterverlof naar krokusvakantie Rechtbank Middelburg spreekt politieman vrij Amsterdams Volkstoneel in verzet tegen bestuursbesluit ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Dinsdag 21 december 1982 Nr. 23238 9 Schatting jarenlang 30 te hoog DEN HAAG Koelkast, diepvriezer, wasmachine, afwasmachine en was droger verbruiken in de praktijk veel minder elektriciteit dan tot nu toe is aangenomen. Voor deze apparaten samen is het elektriciteitsgebruik jaren lang minstens 30 procent te hoog geschat. Dat zegt de Stichting Wetenschappe lijk Onderzoek Konsumentenaangelegenheden (SWOKA) in een rapport over het verbruik van de vijf huishoudelijke apparaten. SWOKA zegt sterke aanwijzingen De oorzaak van de verschillen is te hebben dat hiertegenover een veel een gebrek aan inzicht in het effekt hoger elektriciteitsverbruik staat van praktijkomstandigheden op van de post verlichting. De foute ver- energieverbruik. Dat wijkt sterk af onderstellingen hebben de afgelopen van metingen en laboratoria. Ook is jaren geleid tot een duidelijke over- men volgens de SWOKA onvoldende schatting van de groei van het huis- bekend met gebruiksgewoonten en houdelijke elektriciteitsverbruik. veranderingen daarin. Zo ligt het Dat zal ook zijn weerslag hebben in verbruik van koelkasten in de prak- een teveel aan produktievermogen in tijk onder meer lager omdat in labo- elektriciteitscentrales, aldus SWO- ratoria wordt gemeten bij een tempe- KA. ratuur van 25 graden. Ook het effekt van open en dichtdoen van de koel kast en diepvriezer in de praktijk blijkt sterk overschat. Daarnaast kunnen flinke verschillen optreden door een lagere instelling van de thermostaat. Onderzoek Het rapport is gebaseerd op een on derzoek onder 200 huishoudens, me tingen op de manier zoals dat sinds jaren gebeurt en op gegevens van het bedrijfsleven. Op een gemiddeld jaarverbruik van 3150 kilowattuur (KWH) per huishouden wordt dertig procent verbruikt door de vijf ge noemde apparaten. De jongste schat ting van de elektriciteitsproducenten (SEP) ligt op 37,5 procent en eerdere prognoses gingen uit van ruim veer tig procent van het totaal. Advertentie fWWVUUWWWWMMIVWW Supermuizen WASHINGTON - Ameri kaanse geleerden zijn er voor de eerste maal in geslaagd ge nen van een dier op een andere soort over te brengen. Zij heb ben daarmee supermuizen ge teeld die bijna tweemaal zo groot zijn als normaal. De geleerden hebben hun ex periment beschreven in het tijdschrift Nature". Zij zeg gen een gen van ratten te heb ben gebruikt dat de produktie van groeihormoon regelt. De experimenten zijn uitgevoerd in laboratoria in San Diego, Seatlle en Philadelphia. De geleerden menen dat de methode van gentransplanta- tie van grote betekenis kan worden voor de veeteelt, om dat daar door grotere dieren kunnen worden gefokt die sneller groeien. Het is echter tot dusver nog niet gelukt ge nen te verplanten tussen grote re dieren. De nieuwe techniek kan vol gens de deskundigen ook ge bruikt worden voor onderzoek van ergelijke ziekten en van de ontwikkeling van kanker. Bij het experiment met de muizen namen de geleerden het groei- gen uit ratten, vervaardigden daarvan met behulp van bacte riën ,,copieën" en voegden die bij een muizengen. Deze rat-muis-genen werden daarna geïnjecteerd in 170 be vruchte muizeneieren en de ei cellen bij muizen ingebracht. In totaal werden er 21 muizen geboren, waarvan er zeven het groeihormoon van de rat be vatten. Zes van de nieuwe mui zen waren tot 1,8 maal zo groot als normaal. KAAPSTAD - In het elektriciteits station op tien meter van de geladen reactor van Zuid-Afrika's eerste kern centrale in Koebert 48 kilometer ten Noorden van Kaapstad hebben zich zaterdag met een tussenpauze van vijf uur twee explosies voorgedaan, zo is van politie en functionarissen van de elektriciteitsmaatschappij vernomen. Niemand raakte gewond. Advertentie o°1f50 Als koning W inter straks dc autoruiten van een dikke laag i|s voorziet, wordt autorijden er bepaald niet veiliger op Gelukkig verkopen u ij een handige flacon ruitonldooier waar mee u de dikste inlagen op ruiten lampen en spiegels eenvoudig wegspuit Bovendien kunt u het dichtvriezen voorkomen als n de oppervlakken van te voren met ruitonldooier behundclt Voorde priishiicfl u het allemaal niet te laten w ant ti betaalt minder da hall geld voor de/e flacon nu mm i 'viiiiiiuen (Warm aanbevolen aan alle bewoners van een eigen huis!) Bekijk w;ii rr in uw huis (ihik) nt'ïsolriTil kan worden en wal dal gemiddeld aan stookkosten bespaart. Ken prima basis om in overlep niet een isolatiebedrijf ol' doe- liel-xell /.aak snel een isolatieplan op te stel len! Nationaal Isolatie Programma smul isolatie besparing" in in aardgas pn in "l'l'ei vlak pel jaai aantal in w oiling Ie Isi.le ie|||> totaal aat lal til aa.dgas p. i laai S|>miwiiiiiurtMil.iii 11» Dakisolatie vciw.iinuli /ulili-i iillViTWiiïllulr /(ihlcf j Vloei Isolatie Dubbelglas/viim woonkamer slaapkamer trainen :tu lft» l ievelisulatie (bum la-ldillgisnlatle (|)ef strekkende lil j lolaal aantal inaa dgus j Uespatinzeil. ii1 aardgas per jaar a 1 0 r»:> 11 i De/e bespat liigscijlers gelden vooi wtu it /lit) inaardgas J>et jaai woi dl verbruikt nigell waai III 'ltol Flitsen uit het buitenland i WASHINGTON - Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden is akkoord gegaan met het plan van president Reagan om landen in Midden- Amerika en het Caribische gebied economisch te steunen door een groot aantal van hun exportprodukten te ontheffen van invoerrechten voor een periode van twaalf jaar. De voor stellen gaan nu naar de senaat, maar zullen daar waarschijnlijk pas in het nieuwe jaar aan de orde komen in de financiële kommissie. MOSKOU - De plechtigheden ter gelegenheid van de 60ste verjaardag van de Sowjet-Unie zullen geen aan leiding zijn voor de verkiezing van een nieuw staatshoofd of afkondi ging van amnestie. Dit heeft de woordvoerder van de internationale afdeling van de Sowjetrussische communistische partij Vadim Zagla- din, maandag meegedeeld. BEIROET - Nabij het vliegveld van Beiroet zijn zondag twee jeeps van het Israëlische leger beschoten, zo heeft een Israëlische militaire woordvoer der bekendgemaakt Hij zei dat de inzittenden niet werden getroffen. Zij hadden het vuur beantwoord. Wie hen had beschoten, was niet bekend. On danks een speurtocht werd geen van de schutters aangehouden. Volgens de Israëlische woordvoerder werden in het vuurgevecht twee winkels in brand geschoten. DEN HAAG - Er zullen met de komende feestdagen weer vele Nederlanders naar het buitenland gaan, maar algemeen verwachten de reisorganisaties, dat het er dit jaar tijdens de kerstdagen minder zullen zijn dan vorig jaar. Niet al leen de ekonomische recessie is daaraan debet, maar ook bet feit, dat de kerst dagen dit jaar wat „ongelukkig vallen" en voor een aaneengesloten vakantie meer vrije dagen moeten worden opgenomen dan in vorige jaren. Bovendien zijn de prijzen van vliegreizen in verband met de hogere energiekosten gestegen, ook de hotel houders in sommige wintersportlan- den willen nog steeds tijdens de kerstdagen vakanties van meer dan een week verkopen. Dit is er mede de oorzaak van, dat vooral veel win tersporters zijn uitgeweken naar de zogenoemde krokusvakantie. Men is dan tevens van voldoende sneeuw verzekerd. MOSKOU - Een groep Sowjet-func- tionarissen dreef een „spookfabriek" die werd bemand door fictieve arbei ders. De functionarissen incasseerden de salarissen van het niet-be staande personeel en zelfs toeslagen wegens hoge produktiecijfers, zo schreef de Prawda zaterdag. PRAAG - In Praag zijn vier jonge Tsjechoslowaken tot gevangenisstraf fen veroordeeld wegens het versprei den van „subversieve" vlugschriften. In deze pamfletten werden de tjechos- lowaken opgeroepen tot protestakties ten gunste van de Poolse arbeiders. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND DEN HAAG - In de toekomst zijn wellicht minder proefdieren nodig bij het uittesten van nieuwe ge neesmiddelen tegen epilepsie. Uit een onderzoek van de Schotse profes sor J. Gilbert is gebleken dat de uit Zuidoost-Azië afkomstige Tauge- Boon stoffen bevat waarop de wer king van een anti-epilepsiemiddel goed kan worden beproefd. Dit meldt de dienst wetenschapsvoor lichting van de Koninklijke Akade- mie van wetenschappen in Amster dam. DEN HAAG - Jeugdige werknemers in de sociale werkvoorziening zullen in de toekomst geen recht meer hebben op verhoogd loon wegens kostwinner schap. Bovendien wordt het mogelijk gemaakt om werknemers in de WSW te laten bijdragen in de kosten van het woon-werkverkeer. Het kabinet heeft besloten deze voorstellen van staats secretaris De Graaf (sociale zaken) in een wetswijziging naar te leggen. De achtergrond van het voorstel is om tot een betere afstemming te komen van de arbeidsvoorwaarden in de sociale werkvoorziening op die van andere werknemers. HENGELO - Verschillende aktie- comites in Overijssel hebben hun krachten gebundeld in het Buurtbe woners Overleg Overijssel (BOOS), dt zich zaterdag in Hengelo voor het eerst op een manifestatie presenteerde. MIDDELBURG - Dc rechtbank In Middelburg heeft de 28-jarige agent van de gemeentepolitie uit Dor drecht F. S. vrijgesproken van brandstichting. De officier van justitie mr. R. E. Davcrschot eiste op 3 december tegen de man een gevangenisstraf van een jaar voor opzettelijke brandstichting in een snackbar van een kennis te Axel op lft juli van dit jaar. De politieman liep bij deze brand ernstige brandwonden op. Volgens zijn eigen verklaring was dat ge beurd tijdens bluswerkzaamheden. S. zou de brand tijdens het voorbij gaan toevallig hebben ontdekt. Later vond de politie in het friteshok van de uitgebrande snackbar het paspoort en rijbewijs van de politie man terug. Van alle winterzonbestemmingen kunnen volgens sommige reisorgani saties alleen de canarische eilanden zich handhaven. Boekingen naar an dere zonlanden laten het voor een groot deel afweten. Touringcars Tijdens de wintervakanties zullen de touringcars het weer druk krij gen. De belangstelling voor de trein en het vliegtuig naar de wintersport gebieden is tanende, aldus de reisor ganisaties. Onbekend is echter het aantal Nederlanders, dat er op eigen houtje op uit zal trekken. Georgani seerde reizen maken in Nederland slechts 25 tot 30 procent uit van het totale aantal. Bij dit alles houden de Nederland se reisorganisaties er rekening mee, dat in vele gezinnen de tweede va kantie ter diskussie staat om van een derde en volgende niet te spreken. Via reisorganisaties en op eigen houtje, trekken er jaarlijks een dik ke acht miljoen Nederlanders op uit. Vrijwel alle reisorganisaties wijzen erop, dat de Nederlandse reismarkt procentueel is afgenomen. Een spreekt zelfs van vijftien procent. PUMEREND - Drukkerij Henkes Senefelder te Purmerend, behorend tot het Elsevier-NDU concern, ziet zich genoodzaakt een ingrijpende re organisatie door te voeren, waardoor 115 van de 374 arbeidsplaatsen verlo ren zullen gaan. Het plan zal om streeks 10 januari 1983 aan vakorga nisaties en ondernemingsraad wor den voorgelegd, zo heeft Elsevier- NDU bekendgemaakt. De Purmerendse drukkerij is zoals een groot deel van de grafische in dustrie in Nederland ernstig getrof fen door de recessie. Het plan voor ziet in een nieuwe, kleinere omvang van het drukpersenbestand, investe ringen in een moderne offset rotatie pers, alsmede in het terugbrengen van het ploegenrooster. DEN HAAG - Staatssecretaris A. Ploeg van landbouw en visserij is voor stander van invoering van een verbod waardoor gecoupeerde honden (afge sneden staart en oren) niet meer op tentoonstellingen mogen pronken. Dit blijkt uit een uitgegeven communique van de Nederlandse Vereniging tot bescherming van dieren en van het ministerie. Ploeg heeft zijn opvatting over het couperen van honden geuit in zijn eerste gesprek met de dierenbe scherming. In dat onderhoud heeft de staatssecretaris een aantal toezeggin gen gedaan. Zo zal hij streven naar afschaving van legbatterijen voor kip pen. Uiterlijk in 1993 moeten ze alle maal zijn verdwenen. Hiermee zet ploeg het beleid van zijn voorgangers de koning en Van der Stee voort EIBERGEN - De directeur van een houthandel in Eibergen heeft ruim een miljoen gulden fraude gepleegd. De man heeft tegenover de politie vals heid in geschrifte, oplichting, verduis tering c.q. bedriegelijke bankbreuk en belastingfraude bekend AMSTERDAM - Vrijwel alle leden van het Amsterdamse volkstoneel zullen het bestuursbesluit om voor het volgende seizoen geen subsidie meer aan te vragen, aanvechten. Dit verklaarde de acteur Jan Anne Drent als woordvoerder van het to neelgezelschap. Het bestuur nam dit besluit omdat de belangstelling voor de voorstellingen de laatste jaren sterk is verminderd en „nu zo gering is geworden dat een beroep op de al gemene middelen niet langer kan worden gerechtvaardigd". Volgens het gezelschap zal het besluit onherroepelijk leiden tot li quidatie van het Amsterdams volkstoneel. De medewerkers spre ken van een „onredelijk" besluit en van „onbehoorlijk bestuur" omdat volgens hen het bestuur geen kennis heeft genomen van de reeds bestaan? de artistieke plannen. Drent kondig de op een persbijeenkomst aan dat, in overleg met de kunstenbond FNV, stappen tegen de bestuursbeslissing zullen worden genomen. Woensdag 22 december Ned. 1 9.30,13.00 en 18.23 uur Nieuws voor doven 15.30 uur De boefjes 15.55 uur De roze panter 16.15 uur Casper 16.25 uur Bumme 16.30 uur Bob en Bobek 16.37 uur Kinderen uit Indonesië 16.50 uur Dodo 16.58 uur Het stoplichtmannetje 17.05 uur De film van ome Willem 18.28 uur Teleac 19.00 uur Van gewest tot gewest 19.50 uur Politieke partijen 20.00 uur Laat ze maar praten. Dit maal laat Koos Postema bewoners van het eiland Schiermonnik oog aan hel woord. 21.37 uur Journaal 21.55 uur Dan Haag vandaag 22.10 uur Studio Sport 22.35 uur Cinevisie. Filmrubriek 23.10 uur Journaal 23.15 uur Nieuw voor doven Ned. 2 13.00 uur Nieuws voor doven 18.30 uur Staatsloterij 18.35 uur Sesamstraat 18.50 uur Jeugdjournaal 18.57 uur Sterzonder hemel 19.25 uur Kenmerk 20.00 uur Journaal 20.28 uur Socutera 20.35 BGTV 21.05 uur You bet your life. Quizpro gramma uit vijftigerjaren van Groucho Marx 21.30 uur Gli Occhi la bocca. Frans Itliaanse speelfilm. Het verhaal gaai over een nogal labiele burgelijke fami lie in Italië, waarover een oom de scep ter zwaait De moeder lijdt aan gods dienstwaanzin en van de twee broers pleegt de jongste zelfmoord. 23.00 uur Teleac 23.35 uur Journaal 23.40 Nieuws voor doven. Donderdag 23 december Ned. 1 9.30,13.00 en 18.23 Nieuws voor do ven 16.00 uur Aktua matinee 16.15 uur Leer mij dansen 16.40 uur Sons and Daughters. Ange la heeft ongewild een tipje van de sluier opgelicht wat betreft de schuil plaats van John. 17.05 uur Teleac 18.58 uur Nieuws 19.00 uur Op volle toeren. Muziek programma van Chiel Montagne 19.50 uur Dr. Renz en Co. Dr. Renz leert op een tentoonstelling een dame kennen, die hem zegt op de nominatie te staan door haar echtgenoot te zullen worden vermoord. 20.50 uur Aktua tv special. Thema van deze avond is „25 jaar Russische ruimtevaart 21.37 uur Journaal 21.55 uur Den Haag vandaag 22.10 uur Studio Sport 22.35 ur De Beeldenstorm. Een pro gramma met theater muziek en poëzie. 23.35 uur De Vrede 23.50 uur Journaal 23.55 uur Nieuw voor doven. Ned. 2 13.00 uur Nieuws voor doven 18.25 uur Paspoort 18.35 uur Sesamstraat 18.50 uur Jeugdjournaal 18.57 uur De Roze Panter 19.05 De Harold Lloyd show 19.28 uur De zevensprong. Het kom- plot lijkt te mislukken omdat meester Frans in het trappenhuis stuit op de Graaf, die zelfs twee politiemannen bij zich heeft 20.00 uur Journaal 20.28 uur Delia en Jim. Amerikaanse musical voer een Ierse jonge en een Italiaanse meisje. Ze ontmoeten elkaar tijdens de oversteek naar Amerika 21.45 uur Mijn leven op B&mfyldc. Christine is getrouwd met David. Het leven bevalt haar allerminst en zij krijgt last van depressieve buien. 22.35 uur U zij dc glorie. Koorzang programma 23.30 uur Journaal 23.35 uur Nieuws voor doven. 64 Een paar minuten later liep ze de trap af. Bert stond in de deuropening van de keuken, met een verheerlijkte blik op zijn gerimpeld gezicht Maar toen hij de vrouw naar beneden zag komen, betrok het „Wat is er met jou?" vroeg hij, terwijl de uitdrukking op zijn gezicht omsloeg in schrik en verwon dering; „Wat heb jij?" Ina bleef halverwege de trap staan. „Wat zou er zijn?" vroeg ze, maar haar stem trilde. „Kindje ziet er uit of je gehuild hebt Zijn er moeilijkheden?" Opeens dacht ze aan haar gestorven vader. Terwijl ze verder de trap afliep, knikte ze enkele malen. „Mijn vader is onverwacht overleden." Onder aan de trap greep hij haar hand. „Sorry, Ina, dat wist ik niet Mijn innige deelneming. Ik heb meneer Wasoorden maar heel terzijde ge kend. Ik had altijd al de garage hier in het dorp, snap je? Maar ik tankte wel eens een enkele maal bij hem in de stad. Je vader was zeker nog niet zo oud, he?" „Negen en vijftig," ant woordde ze toonloos, want ze dacht al niet meer aan haar vader, doch enkel aan Frans. Haar man, die wilde schei den. Met moeite drong ze haar tranen terug. Bert legde zijn brede arm om haar schouders en voerde de vrouw naar de saloa „Ga zitten en steek een sigaret op. Zeker beroerd geslapen vannacht? Wanneer is het gebeurd? Gisteren zeker, niet? Slaapt Frans nog? Of i9-ie al weg? Ze had op de lippen om te zeggen: Hij is vannacht niet thuisgekomen, maar slikte het bijtijds in. „Hij is al weg," antwoordde ze zacht, sigaret en vuur accepterend. De man kinkte en ging tegenover haar zitten. „Tja, business is business, de zaken moeten doorgaan. Hoe kwam het? Ik bedoel, dat je vader zo schielijk stierf?" Met enkele woorden vertelde ze het „Maandag wordt hij gecremeerd. In Dieren. Al heel vroeg is er een rouw dienst in de Kapel in de stad. Om negen uur." „Tja, zo gaat het De een sterft vroeg, de ander wordt oud. Dat is 't mysterie van het leven. Enfin, je zult er door moeten, buurvrouw. Het is hard, maar verdriet slijt toch een keer. Deze dagen zijn vanzelfsprekend het moeilijkst" Ina kwam overeind en legde de half opgerookte sigaret op dc asbak. „Heb je al thee gedronken vanmorgen?" vroeg ze aan de man. „Blijf zittenik maak eerst een kop drinken voor ons klaar. Mijn keel is net leer Hij volgde haar naar de keuken, in de deuropening staande blijvend. „Is het weer goed tussen jou en Frans?" Ze haalde haar schouders op en be sloot tussen waarheid en leugen door te zeilen met haar antwoord. „Wat noem je goed? Er is natuurlijk een knak gekomen in onze in ons huwelijk. Dat zou jij toch moeten be- gnipen." Er kwam verwondering over zijn ge zicht „Waarom? Ik zie niet in, dat Door GRE DE BOER „Denk er dan maar eens over na," viel ze hem bruusk in de rede, hem even met een vernietigende blik aan kijkend Bert Essenga begreep haar niet omdat hy zelf te veel vervuld was met andere gedachtea Dus keerde hij zich om op zijn schreden en liep terug naar dc saloa waar hij weer plaats nam. Even later kwam Ina met de thee binnen. Ze presenteerde een paar be schuitjes en nam er zelf ook eea Terwijl ze tegenover hem ging zitten, vroeg ze: „Wat kwam je eigenlijk doen? Zo vroeg in de morgen?" Hij keek op zijn horloge. „Nou, zó vroeghet is al overnegenea De zaak is: ik heb goed nieuws." „Zo?" Op dit moment dacht ze helemaal niet aan het feit, dat zijn vrouw er al enige dagen vandoor was. Ja. Ik kreeg een goed half uur gele den een telefoontje van het ziekenhuis. Ik kan om half elf Jannie en de kleine meid ophalen. Jannie wil het weer pro beren, heeft ze gezegd. Ze heeft spijt van haar ondoordachte daad, dat ze er vandoor ging, snap je? Nou, ik zal de laatste zijn om haar niet met open armen te ontvangen, he? Dus ik heb ge antwoord: Okó kind, we praten ner gens meer over, beginnen opnieuw en gaan samen wat moer genieten van het leven. Een avondje in de week samen uit en als je zelf in je eentje op sjouw wilt, pas ik wel op onze dochter." (wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 9