Solidair B.V. te Yerseke viert 25-jarig bestaan Gedichtenbundel om wakker te blijven VYD-fraktie wil bron van Tijd-publikatie weten Agrarische sector boven dertig miljard gulden STREEKNIEUWS Normaal beeld in Paramaribo Aanvoer paaizieke haring leidt tot grote nadelen Vereniging van mosselkwekers scheepvaart INGEZONDEN STUKKEN Welduwen en weduwnaars ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Dinsdag 21 december I9S2 Nr. 23238 ZIERIKZEE/BRUINISSE - „We denken echt niet de wereld te kunnen veranderen. Integendeel, we zouden het niet kunnen. We signaleren alleen maar, zowel nega tieve als postieieve zaken binnen onze samenleving. We geven een aanzetje, en de lezer mag er mee verder gaan", dat is de reaktie van Hugoo Sunke en Carel Gelderblom op hun eigen (en eerste) gedichtenbundel. Deze uitgave, getiteld „Wakker blijven" bevat 26 gedichten van Hugoo Sun ke uit Bruinisse. Deze zijn op opvallende wijze geïllustreerd met kompakte tekeningen van Carel Gelderblom uit Zierikzee. Van Hugo Sunke en Carel Gelderblom De gedichten hebben volgens Hu goo een „mededelende funktie". Het zijn begrijpende teksten, die hande len over doodgewone zaken. Althans, het zijn onderwerpen waarmee we dagelijks worden gekonfronteerd en het is juist de bedoeling van de schrijver om daarom niet in te sla pen, maar om, zoals de titel al zegt, wakker te blijven. Tegenstellingen „Mijn gedichten gaan over tegen stellingen. Positief tegenover nega tief. De zwart/wit illustraties passen er daarom uitstekend bij", vertelt Hugoo. In zijn gedichten probeert hij een positieve boodschap over te brengen. „Ondanks alle negatieve berichten waarmee we door radio en televisie worden overspoeld, moeten we blij ven geloven in een toekomst. En die is er zeker, als we er maar aan blij ven werken. Nu het iets slechter gaat met onze economie zitten de mensen onmiddellijk in de put. Er is blijk baar geen ruimte meer voor positieve gedachten", aldus Hugoo en Carel. Maar ondanks deze opbeurende op merkingen, lopen de gedichten niet over van enthousiasme ten opzichte van de maatschappij, om een groot woord te gebruiken. Een paar frag menten: ,,Al dat mooie namaakplezier ik voel me net een opgefokt dier nudisten op het strand vervuiling op het platteland ik wil eruit - ik wil weg diezelfde smoelen 't maakt me gek. of: Eindeloze gangen - van verdriet - eindeloze trappen die het nakijken waard zijn strakke gezichten die om haast vragen geen gezicht! Ruimte voor humor was er ook: Een zonnebril, hoog gegil bruinbakken aan het strand een visnetje in iemands hand plonsend en spartelend in het water het vrome gezicht van d'ouwe pater je ziet en hoort hem denken Oh god, deze zomer zal weer heel wat baby's schenken. „Wakker blijven" kost vijf gulden. Geïnteresseerden kunnen bellen 01110-2859 of aanbellen bij Dr. de Kokstraat 10 in Bruinisse. NIEUWERKERK Kerstfeest christelijke school In het kerkgebouw aan de Stati onsstraat vierden de leerlingen van de christelijke lagere school en kleu terschool het kerstfeest. De leiding AMSTERDAM - De Tweede-Kamerfraktie van de VVD wil weten wie de „prominente VVD-er" is, die een journalist van het weekblad De Tijd heeft verteld dat Jaap Metz zich de liberale fraktie heeft „ingechanteerd". Dit heeft hoofdredakteur Arie Kuiper van het blad maandagavond desgevraagd mee gedeeld. Metz zou zijn kamerlidmaatschap te danken hebben aan het chanteren van fraktieleider Ed Nijpels met het dreigement zo nodig wereldkundig te maken dat Nijpels homoseksuele kontakten onderhoudt of onderhield. Nadat een onderzoek binnen de WD-fraktie geen licht heeft gewor pen op de vraag wie de bron(nen) van De Tijd is zijngeweest wil de frak tie dat rechtstreeks van de redaktie van het weekblad zelf weten. Met dit doel heeft een delegatie van de WD- fraktie onder leiding van het liberale kamerlid Jacobse zich maandag tot De Tijd gemeld. De redaktie weiger de echter op de eis van de WD in te gaan met het argument dat het een eerste journalistieke regel is nimmer bronnen prijs te geven, aldus Kuiper. PARAMARIBO/DEN HAAG - De situatyie in Paramaribo was maandag normaal. Volgens bronnen vertoonde de Surinaamse hoofdstad een gewoon straatbeeld. Dinsdag vindt in de grote stadskerk in het centrum van de stad een herdenkingsdienst plaats voor de slachtoffers van twee weken geleden. De mensen waqren evenals eind vorige weeek wel op hun werk aan wezig, ook op het bauxietbedrijf Su- ralco, maar gewerkt werd er nauwe lijks, aldus de bronnen. De scholen bleken maandag gedeeltelijk les te geven. Een aantal scholen heeft de leerlingen al vervroegd op .kerstva kantie gestuurd maar enkele lagere scholen waren maandag wel open zo is in Paramaribo vernomen. Dat nog niet alles naar wens van de Suri naamse autoriteiten verloopt, bleek wel uit een verklaring van het mi nisterie van onderwijs die zondaga vond (Surinaamse tijd) op de televi sie werd voorgelezen en waarin er bij de ouders op werd aangedrongen hun kinderen vooral naar school te stu ren. Vorige week bleven de meeste leerlingen weg. Kanselboodschap Zondag is in Paramaribo de eerste officiële reactie uit kerkelijke kring gegeven op de gebeurtenissen in het land en het optreden van de militai ren. In een kanselboodschap die in al le christelijke kerken is voorgelezen, zei het Comité Christelijke Kerken (CCK) dat het gesprek van het CCK met legerleider Bouterse vorige week niet het gewenste resultaat heeft gehad. Het comité uitte be zorgdheid over de i echten en vrijhe den van de mensen en maatregelen tegen de media. Er heerst angst, on zekerheid en vertwijfeling aldus het CCK. Vandaag wordt om 2.45 uur in dc grote stadskerk in het centrum van Paramaribo een herdenkingsdienst gehouden voor degenen die door de militairen zij geëxecuteerd, aldus de bronnen. De straten in de stad vertoonden maandag een normaal beeld. Evenals afgelopen weekeinde was het er rustig. Van extra militair vertoon of opvallend veel politieagenten was geen sprake, zo is in Paramaribo ver nomen. UTRECHT. De kwaliteit en het ..bereik" van de gezondheidszorg kunnen worden aangetast door nog meer ongerichte, incidentele bezuini gingsmaatregelen Dat zei Hannie van Leeuwen, voorzitter van de Nati onale Kruisvereniging, maandag op de algemene ledenvergadering van haar organisaties in Bunnik. Ze pleitte daar dan ook voor een meer samenhangende bezuinigingsbeleid. Volgens de regeringsplannen moet de gezondheidszorg tot 1986 vier mil jard gulden „ombuigen". was in handen van G. R. J. van Heu- kelom, hoofd van de school. Het feest werd geopend met het zingen van ps. 98 1 +2, lezing van het Kerstevangelie en gebed. Tijdens het feest was er veel samenzang, af gewisseld met voordrachten door de kleuters. Juf Kempeneers vertelde de kerstgeschiedenis. Na de pauze volgde er kinderzang met blokfluit begeleiding. de vrije vertelling was van meester J. van Sluis, een oude. over Indië handelende geschiedenis. De bijeenkomst werd besloten met „Ere zij God". Kerstfeest „de Kleine Dobbelsteen" In het schoolgebouw vierden de leerlingen van de openbare kleuter school „de Kleine Dobbelsteen" het kerstfeest. De leiding van het feest was in handen van hoofdleidster, mej. W. P. Gaanderse. Het feest begon met een brood maaltijd, verzorgd door de ouder raad. De kleuters zongen kerstliede ren. Bij enkele liedjes begeleidden de kleuters zichzelf met triangels. Ook werden kerstversjes opgezegd en speelden de kinderen spelletjes. Mej. Gaanderse vertelde een kerstver haal, aangevuld met dia's. Het ver haal heette „Verkenning rond Kerst feest". Met een leuke traktatie gin gen de kinderen na het zingen van en kele liedjes naar huis. Ophalen oud papier Maandag 27 december zal op Nieu- werkerk oud papier worden opge haald. Opbrengst ook dit keer voor het werk van de zending van de Gere formeerde Gemeenten. Tijdig en ge bundeld gereedzetten bevordert een vlotte afvoer. Kerstzangdienst Zondagavond werd in het Gerefor meerd kerkgebouw de jaarlijkse kerstzangavond gehouden. Voorgan ger was ds. Alb. v. d. Ban, hervormd predikant. Medewerking werd verleend door de chr. gem. zangvereniging „Een naam is onze hope" o.l.v. Willy Bil den Hollander. Organist was de heer P. van Donk. Als tekst voor de ver kondiging koos ds. Van den Ban Jo hannes 1 vers 14: „Niemand heeft God ooit gezien". Tussen de schriftle zingen zong het koor kerstliederen en was er samenzang. Een stijlvolle ad- ventsdienst, die redelijk bezocht werd. De kollekte was bestemd voor het Nederlands Bijbelgenootschap. BRUINISSE Kerstfeest Chr. lagere school De Chr. lagere school „Op Dreef" vierde het Kerstfeest in een volle Ger. Kerk aan de Noorddijk, met ou ders en belangstellenden. Na trompetspel van Erwin Wie- brens en Jeroen Klink en de samen zang „Komt allen tesamen" opende de bovenmeester H. Groeneveld met gebed. Bij het orgel zong klas 1 enkele, kerstliederen. Enkele groepjes kin deren speelden erg mooi op de blok fluit. Klas 2 voerde het spel van de tien kaarsen op, altijd een aandoen lijk gezicht. Mevrouw I. Deurlo ver zorgde de bijbellezing, uit Lukas 21-13. Op orgel en viool werden kerstliederen instrumentaal ten ge hore gebracht door Liesbeth Mol, Li- selore Groeneveld en Miranda v. d. Velde. Voordat de bovenmeester de kinde ren een aanwezigen een heel fijn Kerstfeest toewenste werd gezamen lijk gezongen: „Zegen ons Algoede, neem ons in Uw hoede'. Het orgel werd bespeeld door mevrouw Schra- ver. Kerstavond n.C.V.b. In een sfeervol verlichte zaal van het Ned. Herv. verenigingsgebouw vierden leden en belangstellenden van de N.C.V.B., afdeling Bruinisse, het Kerstfeest. Na het openingslied „Komt allen tesamen" ging de presidente me vrouw De Groot, voor in gebed. Ze verzorgde tevens de meditatie voor deze Kerstavond, getiteld: „Put nieu we kracht, want de Vredevorst is ons nabij". De Kerstliturgie met het the ma „God heeft de wereld lief" werd gelezen door mevrouw L. Roukema en mevrouw De Jonge-Haeck, afge wisseld met samenzang. De liturgie werd samengesteld door de presiden te van de afdeling. Na de eerste pauze las mevrouw Dorst-de Jonge het gedicht „Kerst traditie", uit de bundel „Een open hand naar de hemel" van Nel Ben schop. Mevrouw Muller-de Waal ver- HAAMSTEDE In de zomer van 1934 poseerden aan de voet van de vuurtoren in Haamstede een tiental perso nen. Aanvankelijk werd gedacht dat deze foto iets te ma ken zou hebben met schilderwerk aan de toren. Dat is echter niet mogelijk omdat ze een dergelijke opknap beurt pas in 1935 voor het eerst werd uitgevoerd. De mensen op bovenstaande foto hadden echtereen ander karwei onder handen en wel de elektrificatie van de to ren. De eerste elektrische gloeilamp, als lichtbron van de toren, werd namelijk in 1934 aangebracht. de hoofdmonteur Technische tlam, N.N., M. Speelman, C. (hoofd Kustwacht), K. Saman kundig opzichter) en de licht- ijkgraaf en J. Verspoor. De fo to met gegevens zijn afkomstig van de heer W. P. de Vrie- ze te Haamstede. Op de foto staan v.l.n.r. Dienst Kustverlichting W Krijger, A. F. K. Brandes (lichtwachter), N.N. (bouu wachters J. Houtman, J. D DEN HAAG - De land- en tuinbouw heeft in 1982 voor het eerste in de ge schiedenis een produktiewaarde behaald van meer dan dertig miljard gulden. Dat is ongeveer tien procent van het nationale inkomen. Ook het behaalde re sultaat is over de gehele linie bezien verbeterd. Dit blijkt uit een maandag verschenen overzicht van het landbouw-economisch instituut (LEI). De pro duktiewaarde van de sector steeg van 29,2 miljard gulden (1981) tot 31,4 mil jard gulden. De groei is het gevolg van zowel hogere opbrengstprijzen als een grotere produktie. Het instituut merkt op dat er aan zienlijke verschillen zijn tussen de verscheidene bedrijfstakken. Alleen de melkveehouderij wist zich te ver beteren, terwijl de varkenshouderij haar positie behield. De akkerbouw en de tuinbouw gingen achteruit. Per saldo zorgt de melkveehouerij voor het gunstige resultaat van de gehele sector. De pluimveehouderij duikt op het ogenblik een diep dal in. Per duizend kilo afgeleverd slachtpluimvee zal de opbrengst in het seizoen 1982-1983 naar verwachting een tientje bedra gen. In het afgelopen seizoen is dat 115 gulden geweest. Inkomen Volgens het landbouw-economisch instituut heeft het doorsnee inkomen van de agrarische ondernemer zich in de afgelopen twee jaren gunstig ont wikkeld. Wel wordt erop gewezen dat de inkomensontwikkeling tussen 1976 en 1980 slecht was. Uit de cijfers van het LEI komt naar voren dat het agrarisch inkomen dit jaar met vijf tien procent steeg. BRUINISSE - Er is in de eerste helft van december op verschillende vis- afslagen langs de Franse, Belgische en Nederlandse kust nogal wat paaizieke Kanaalharing aangevoerd en doorgedraaid. Enkele honderdduizenden kilo's haalden de ophoudprijs van 70 cent per kilo niet. Er was een slechte trek voor de aanvoerende schepen, die hun onkosten niet gedekt zagen. De paaizieke ha ring (vol hom, kuit en daardoor ongeschikt voor menselijke konsumptie) kan uiteraard niet meer voor het nageslacht zorgen als ze gevangen wordt. Er moet dan ook alles in het werk wórden gesteld om de aanvoer van paaizieke haring te verbieden. Vorig jaar heeft RIVO-bioloog Ad Corten al gevraagd aan de Internati onale Haringwerkgroep, om geza menlijk de paaigronden van de Ka naalharing als verboden visgebied te verklaren in de maanden november tot en met januari, maar hij vond daarbij in de Fransen zijn tegenstan ders, zodat de zaak niet doorging. Het herstel van de haringstand is in sterke mate afhankelijk van het ongestoord kunnen paaien van deze haring. Het vissen in de omgeving van Dieppe en in de buurt van de Seine-monding, maakt de haring on rustig en verhindert het doel waar- telde een fraai Kerstverhaal: „Ik moet de broers eens bellen". Me vrouw Kleiberg-de Korte las enkele mooie gedichten voor van IJskes Ro ger. Aan het slot van deze fijne Kerst viering sprak de vice-presidente, me vrouw Verton het dankgebed uit. Ge zamenlijk werd gezongen „Ere zij God". voor de vis naar deze omgeving komt, met alle gevolgen voor de ha ringstand van de komende jaren. Vele Nederlandse haringspannen hebben de visserij al vrijwillig gestaakt. De Fransen en de Belgen zijn minder bereid om mee te wer ken. AMSTERDAM - De Amsterdamse jeugdpolitie heeft de afgelopen week elf jongens in de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar aangehouden wegens mishandeling en beroving van homo fielen. De jongelui worden ervan ver dacht, dat zij er een gewoonte van maakten in het Julianapark in Amsterdam-Oost homofielen in el kaar te slaan. Hierbij werd volgens de politie gebruik gemaakt van stok ken en knuppels. In sommige gevallen was er sprake van zware mishandeling, aldus een woordvoerder. Hij zei dat een 16- jarige verdachte inmiddels heeft be kend in zijn eentje zeven homofielen met het mes op hun keel te hebben beroofd. YERSEKE - Solidair B.V. te Yerseke viert deze maand het 25-jarig bestaan. Dit feit werd onder meer herdacht in de verleden week vrijdag gehouden jaarvergadering, waarin de balans en de verlies- en winstrekening over het seizoen 1981/'82 werden goedgekeurd. Solidair B.V. is een vejreniging van mosselkwekers, die in 1957 beslo ten zelf een vereniging te stichten. Dit was een zekere noodzaak, omdat de kwekers meenden dat in de handels vereniging te weinig rekening werd gehouden met de aanvoerende kwekers. Uit Bruinisse, Zierikzee en Tholen trad 5.9-100 van de kwekers toe, maar Yerseke hield zich voor het grootste gedeelte afzijdig. Een poging om zich ook in de zce- visgroothandel en de rederij een po sitie te verwerven, bleek geen geluk kige greep en moest voortijdig wor den beëindigd. Ook lukte het niet om een deel van de taak van het Produktschapover te nemen, toen dit Produktsehap het varen c.q. leveren los Het en overging tot vrije aanvoer en levering tegen zo hoog mogelijke prijs aan de handel. DEI* HAAG - In de Salvadoriaanse hoofd' tad San Salvador is zaterdag de bekende journalist en cameraman Luis Óiaz samen met zijn vrouw Fi- dela Nunes ontvoerd. Agenten in burger drongen 's ochtends heel vroeg hun huis binnen. Dit is maan dag békendgemaakt door het El Sal vador Komitee Nederland. Abidal 19-12 van Port au Prince naar Aruba Aludr i, 18-12 van Rotterdam naar birg oyd Adelaide, 19-12 te Aucjland cyd Dejima (pass), 19-12 str. Hamb Nedllc Nedllc Messina naar Marseille Nedllc Nedllc yd Delft, 18-12 te Hamburg yd Rockanje, 19-12 van Trieste Nedllc haven Punta Onob: Rottei dam Vitrea Zafra, field. naar Misurata yd Tasman, 20-12 van Bremer- naar le Havre Ondinla, 19-12 van Punta Cardon naar Palenque (pass), 17-12 Gibraltar naar 17-12 van Eleusis naar Fos 17-12 van Teesport naar Auck- MARKTBERICHTEN Veemarkt Leiden LEltJEN, 20-12. Aanvoer totaal 1307, Vaaronder slacht runderen 918, schapèn en lammeren 466, graskalve ren 3. Prijzen per kg: Stieren le 8,70 - 9,50, 2e 8,20 - 8,65; vaarzen le 7,55 8,70, 2e 6,60 - 7,45; koeien le 7j45 - 8,60, 2e 6,65 - 7,35, 3e 6,00 - 6,60; worstkoeien 5,60 6,60; dikbillen extra kwaliteit 9,00)-14,00. Prijzen per stuk: Schapen 200 - 240; [lammeren 205 - 285. Overzicht: slachtrunderen: aan voer minder, handel redelijk, en prij zen stiabiel; schapen en lammeren: aanvobr hoger, handel vlot; en prij zen hcjger. Paard enmarkt Utrecht UTRECHT, 20-12. Op de paarden markt) in Utrecht zijn maandag 265 diereq aangevoerd. De noteringen waren als volgt: Luxe gaarden 3000 - 4000; werk paarden 2200 - 3400; oude paarden 1750, - 2400; 3-jarige paarden 1550 - 2600; 2-jarige paarden 1300 - 2400; veulens 400 - 1250; hitten; 550 - 1400; pony's 200 - 950.! Prijzen per kg geslacht gewicht: Oude I slachtpaarden ƒ4,75 - ƒ6,25; jonge slachtpaarden 5.00 - 6,50. De [handel in slachtpaarden was rustig, die in pony's kalm. Aardappelbeurs Rotterdam ROTTERDAM, 20-12. Consumptie aardappelen, los verladen af bedrijf, per 1Q0 kg, cxklusief b.t.w. KI el-aardappelen binnenland: Bintjd 35-50 mm 17,00 - 17,50; Bintjó 50 mm opwaarts 18,50 19,25; Bintje 35-55 mm 17,50 -ƒ 18,00; Eigenheimer 35 mm op waarts in zakken 30.00 - 33,00. Zandaardappelcn: Bintje 35-50 mm 14.0() - 16,00; Bintje 50 mm op waarts 16,00 - 17,00. Expjortaardappelen: blankschilligc rassen van dc kleigrond voor over zee, 40 mm opwaarts in zakken 17,00; Bintje 45 mm opwaarts in zakken voor Italië 19,00. Voeraardappelcn 8,00 - 10,00. Stemming: rustig. De vermogenspositie van Solidair is gezond; het seizoen 1981/82 kon met een batig saldo worden afgeslo ten. Het bedrijf is helemaal nieuw opgezet. Afscheid Afscheid werd genomen van het bestuurslid de heer Joh. de Waal- Otte. die van het begin deel uit maakte van het bestuur. Voorzitter C. M. Schot Jz. uit Zie rikzee kon in zijn openingswoord de verschillende oud-voorzitters ver welkomen: Levien de Waal, en D. de Koning uit Bruinisse en Chr. Schot W.K.z. uit Zierikzee. De directeur, de heer L. W. Parle- vliet, hoopt over enkele jaren rijn zil veren directeurs-jubileum te vieren. De groep voor weduwen en wed uw naars-komt elke dinsdagavond bij el kaar |n het gebouw van Jeugd Ge zin ain de Londensekaai 39 te Mid delburg. In verband met de winterperiode en dc Vertrektijden van dc streekbus sen wordt de aanvangstijd van deze bijeenkomsten verschoven van 20.00 uur nhar 19.30 uur. Deze verandering gaat 'in vanaf januari 1983 Vanaf 19.00|uur is dc zaal open. Een ieder die Weduwe of weduwnaar is, is van harte'welkom op deze groep. Méér inlichtingen en een folder over Ide groep kunt u krijgen bij FiomlZeeland. telefoon 01180-27311 Neeltje Stroo Fiom-Zeoland

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5