Ook PvdA Westerschouwen voor verhoging bijdrage deurloo mode „Straks op de fiets naar Neeltje Jans" Pijlers Oosterscheldedam klaar Binnenkort nieuwbouw voorsorteercentrum Werkgroep vrouwen uit minderheden geïnstalleerd Aan sporthal Onderdak Indien sluiting dreigt Kampeerbedrijven mogen in de Westhoek blijven STREEKNIEUWS Autoverkoop in EG iets toegenomen Auteursrecht fotografen BURGH -HAAMSTEDE - De fraktie van de VVD deed maandagavond bij de behandeling van de antwoorden op de algemene beschouwingen van de gemeente Wester schouwen nogmaals een beroep op het kollege en de raad sporthal Onderdak in Zierikzee te steunen. En wel met meer dan de 6%, die de raad - volgens fraktievoorzitter dr. H. J. van Zuijlen onbekend met de netelige situatie waarin Onderdak verkeert - aanvankelijk als verhoging van de subsidie heeft goedgekeurd. „Een verhoging tot 25% zou het beste zijn en kost de gemeente Westerschou wen 5000,- meer", zei Van Zuijlen. Burgemeester J. L. Niemantsver- driet-Leenheer antwoordde dat wel bedacht moet worden dat er voor On derdak ook andere mogelijkheden bestaan om aan inkomsten te komen. Misschien kunnen de gebruikers wat meer betalen. Als ze één gulden per avond meer neerleggen is Onder dak uit de kosten en wij ook. Daar hoeven onze bejaarden en kinderen niet voor te betalen", aldus de voor zitter. G. J. W. van der Salm (PvdA) merk te op dat de PvdA van mening is dat sporthal Onderdak koste wat het kost moeten kunnen funktioneren. „Wij weten niet precies of Onderdak met sluiting wordt bedreigd. Zo ja, dan wil ook de PvdA voor een verho ging met meer dan 6% stemmen. Maar wij willen graag nadere gege vens over de situatie", zei Van der Salm. Wethouder J. C. de Feiter van sportzaken was van mening dat ge zien de hoge verliesposten (voorna melijk zwembad) het besluit van Advertentie Westerschouwen eigenlijk geen in vloed heeft, of er nu 6% of 25% wordt verhoogd. „Tot 1982 heeft de gemeen te Westerschouwen zonder meer aan de wensen van Onderdak voldaan, maar we moeten niet vergeten dat ie dere inwoner van onze gemeente wel 40 km moet rijden om te kunnen zwemmen", aldus De Feiter. De bur gemeester: „Onze zeggenschap is ei genlijk nihil. We mogen alleen bij dragen en dat zijn we goed zat. We willen inspraak krijgen en mee beslissen". Fietspaden De PvdA reageerde op de antwoor den van het kollege, die betrekking hadden op het fietspadenplan. „Hoe wel ook wij van mening zijn dat de vaststelling van het natuurgebied „Kop van Schouwen" snel tot stand moet komen om tot een weloverwo gen fietspadenplan te komen, lijkt het ons op dit moment zeer goed mo gelijk om vooruitlopend hierop al be paalde stukken fietspad uit te voe ren. Men name willen wij wijzen op de duinovergangen „Oude Hoeve" en „Middenpad"; het realiseren van een fietspad over één van beide overgan gen zal een betere bereikbaarheid van het strand per fiets bewerkstelli gen en het autoverkeer richting Strandweg verminderen", zei fraktie-voorzitter S. Roos van de PvdA. BURGH-HAAMSTEDE - Vier kampeerbedrijven binnen de ge meente Westerschouwen hoeven niet te verdwijnen. Burgemeester J. L. Niemantsverdriet-Leenheer maakte maandagavond tijdens de raadsver gadering bekend dat maandagoch tend bericht van CRM was binnenge komen. Het Rijk beschikt niet over voldoende financiële middelen om de kampeerbedrijven uit het natuurge bied de „Kop van Schouwen" weg te halen. Raadslid P. M. van den Aarsen vond dit bericht een felicitatie waard, in ieder geval voor de kam peerbedrijven. Raadslid J. C. Hen- drikse (PvdA) vroeg zich af of de be trokken bedrijven er wel zo gelukkig mee zullen zijn, want uitbreiding zit er in elk geval niet in. (Vervolg van pagina 1) De werkzaamheden in het centrum wordt voornamelijk in de nacht- en vroege morgenuren verricht. Om 22.00 uur komt de eerste vrachtpost aan uit Goes: per nacht moet vijf keer de rit naar Goes worden ge maakt om alle post voor Schouwen- Duiveland naar het centrum te ver voeren. Deze post wordt in het voor sorteercentrum uitgesorteerd op postbussen en bestellopen (een bestelloop is de route van een postbo de - red.). Van deze bestellopen zijn er op Schouwen-Duiveland in totaal 44. Tesamen met de post voor een aantal grote bedrijven en instellingen in di postbushouders wordt de binnenko mende post uitgesorteerd in 64 sor- teervakken. De voorsorteerders werken tot zes uur 's morgens en worden dan ver vangen door de bestellers. Wanneer het voorsorteerwerk is gedaan, gaat vervolgens iedere besteller aan de slag om zijn eigen bestelloop te be werken. Dat houdt in dat hij zijn hoe veelheid post sorteert naar de straten (uitstraten), vervolgens in de juiste volgorde zet (zetten) en er gebundeld mee op stap gaat om de poSt te bezor gen. Dit uitstraten, zetten en bezor gen gebeurd overigens ook vanuit de vijf hulppostkantoren, waaraan een postbestelling is verbonden. Dat zijn Brouwershaven, Nieuwerkerk, Burgh-Haamstede, Renesse en Brui- nisse. 170.000 Op deze manier wordt gemiddeld zo'n 170.000 poststukken per week verwerkt. Alleen gedurende de laatste drie weken van het jaar is dat aantal aanzienlijk groter. In de eerste week van de Kerst- en Nieuw- jaarsdrukte gaan er 82.000 stuks eX- tra door; de tweede drukke week is de topweek met 150.000 extra poststukken. In de laatste week van het jaar moeten dan nog zo'n 20.000 poststukken boven het normale ge middelde worden bezorgd. De heer v. d. Post: „We streven er naar om tijdens die laatste weken van het jaar de gewone post normaal te bezorgen. De kerst- en nieuw- jaarspost komt echter met één dag vertraging in de bus." Uitnodiging De heer v. d. Post zal echter de ope ning van het nieuwe voorsorteercen trum niet meer als aktief PTT-man meemaken. Hij gaat met ingang van 1 januari aanstaande de PTT veria- Als verkeersweg niet komt BURGH-HAAMSTEDE - P. M. van den Aarsen (C.D.A.) ging maandag avond tijdens de raadsvergadering van dc gemeente Westerschouwen nader in op een ingekomen stuk van dc gemeente Veerc, inzake werkverkeer over de stormvloedkering in dc Oosterschelde. Hij zei dat dc hulpbrug naar het werk- eiland Neeltje Jans voor een groot gedeelte binnen dc gemeente Westerschou wen ligt en dat nog niet is hekend waar die brug naartoe gaat. wanneer dc pij- lerdam klaar is. De gemeente Vccre spreekt in haar ingezonden stuk de wens uit dat zij graag een verkeersweg plus een fietspad over de stormvloedkering wil zien, in plaats van de geplande weg voor het werkverkeer. „Stel dat de verkeersweg twee- banis ig. Dan blijven we altijd het probleem houden dat het deel van de weg dat over de sluis ligt maar voor éénrichtingsverkeer geschikt is. Dus misschien is het een idee om twee overspanningen van de hulpbrug -elk met een lengte van 70 m over de schutsluis in dc Roompot te leggen", aldus Van den Aarsen. Op dc fiets De burgemeester J. L. Niemants verdriet-Leenheer antwoordde dat de hulpbrug althans voor een deel - naar St Philipsland gaat Zij moe digde de frakties van de gemeente Westerschouwen aan om bij hun poli tieke partijen in de Tweede Kamer aan te dringen op het maken van uit- karingen aan de weg. „Dat kost vijf tien miljoen meer. maar door het wegvallen van een aantal voorzienin gen kost dat „slechts" zeven miljoen. Als we het nu niet doen dan kan het nooit meer Het kan nu nog, beter om twee voor twaalf dan helemaal niet. Het toekomstige informatie centrum kost 83 miljoen en dan hebben we straks een centrum dat alleen per fiets kan worden bereikt, want op een geplande weg van 2,80 m breed kan alleen maar een fietspad." Van den Aarsen „In 1984 worden 500.000 mensen in het informatiecen trum verwacht en die moeten dan al lemaal op dc fiets komen", zei hij schertsend ten. De heer v. d. Post maakt daar mee gebruik van een proefregeling van de PTT, dat werknemers op zestigjarige leeftijd „met pensioen" gaan. „Maar ik zal vast en zeker wel een uitnodiging krijgen om de offi ciële ingebruikname bij te komen wonen". Aldus de scheidende PTT- direkteur. KERKWERVE Kerstvieringen in Ned. Hervormde kerk Vrijdag zal in de Hervormde Kerk te Kerkwerve een Kerstnachtdienst worden gehouden. Ds. B. Baks, emeritus-predikant te Haamstede, zal de dienst leiden. Het bekende mannenkoor „Noord-Beveland" zal de dienst met zang opluisteren. Verder wordt muzikale medewer king verleend door Sjaak Berrevoets (trompet) en mevrouw M. van Sluys- Gerritsen (orgel). Aanvang 22.00 uur. Een dag later, op Eerste Kerstdag, zal de zondagsschool het kerstfeest vieren. Deze viering heeft plaats om zeven uur 's avonds, ledereen is wel kom. Kerkwerfse oliebollen In de vroege morgen van 31 decem ber zal worden begonnen met het bakken van oliebollen. De olie- bollenaktie zal ook dit jaar gehouden worden t.b.v. de kerkrestauratie. Nu het interieur na 2 januari 1983 wordt aangepakt kan er nog veel geld wor den gebruikt. Daarom wordt gehoopt dat velen de traditionele lekkernijen zullen aanschaffen. De oliebollen kunnen nu al besteld worden bij de familie Kesteloo, Vloedstraat 12 (tel. 01110- 3355). Op Oudejaarsdag kunnen ze ook afgehaald worden op Vloedstraat 14, dus niet zoals gebrui kelijk in de consistorie van de Herv. Kerk aan de Ring. Regelmatig wordt gevragd naar het gironummer van het Restauratie fonds. Daarom voor degenen die fi nancieel willen bijdragen aan de kostbare aktie: Restauratie N.H. Kerk Kerkwerve, Vloedstraat 8, Kerkwerve, gironummer 3780449. BROUWERSHAVEN/ ZONNEMAIRE Kerstzang voor iedereen In de vroege avond van vrijdag 24 december (speciaal voor de kinderen al om 19.00 uur), is er weer de jaar lijkse kerstzang voor iedereen in de Grote of St. Nicolaaskerk te Brou wershaven. Medewerking wordt verleend door de vaste organiste, Willie Bil-den Hollander en het Smalstadskoor. Een korte meditatie wordt gehouden door ds. D. Schneider. De kerk zal feestelijk verlicht worden met kaar sen. Muts en sjaal zullen niet overbo dig zijn omdat het nogal fris kan zijn in de kerk. De zangdienst wordt georganiseerd door de werkgroep Gereformeerd Hervormd te Brouwershaven Zon- nemaire. BRUINISSE Schoolkrant Het kerstnummer van de school krant van de openbare kleuter- en basisschool 't Kwetternest en de Meerpaal is leuk geïllustreerd met tekeningen van de leerlingen. In het boekwerk komt het afscheid van juffrouw Jumelet ter sprake en hoe kan het anders, een terugblik op het 400-jarig schoolfeest, met de kinderen zelf aan het woord. Met ver haaltjes en rijmpjes (rekenen deden we niet, want we hadden geen kriet) kwamen Ot en Sien weer helemaal tot leven. Met een kleurplaat en ZIERIKZEE - De ANBO, afdeling Zierikzee vierde maandagmiddag tijdens een gezellige bijeenkomst in het Huis van Nassau het Kerstfeest. Voor deze gebeurtenis waren de zusjes Wouterse uit Goes uitgenodigd, die met hun accordeon-optreden de ouderen zeer goed vermaakten. De Kerstfeest-viering werd zeer druk bezocht door de ANBO-leden. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) DEN HAAG - Staatssekretaris Kappeyne van de Coppello belast met eman cipatiebeleid, heeft maandag in Den Haag de werkgroep vrouwen uit minder heden geïnstalleerd, die op het snijvlak van de wettelijke, kulturele en maat schappelijke problematiek voor deze groep projekten gaat opzetten. BRUSSEL - In nauwelijks vijftien dagen tijd zijn er in België bijna vijf duizend werklozen bijgekomen. Dat bleek uit cijfers die de Belgische rijksdienst voor de arbeidsvoorzie ning maandag verstrekt heeft. Tus sen 30 november en 15 december is het aantal werklozen in België toege nomen met 4.967. Het totaal aantal mensen zonder baan is nu 578.630. Dat is 11,5 procent van de beroepsbe volking. knutselwerkjes voor kerstboomver siering is het een kompleet boek ge worden. NEELTJE JANS - Vlak voor het einde van het jaar kan er op het werkeiland nog een belangrijke fase in de bouw van de stormvloedkering worden afgerond. De 66 pijlers, die een onderdeel van de kering vormen, zijn namelijk gereed Op een paar kleine werkzaamheden na. staan ze klaar om door het hefsehip Ostrea (foto) opgetild te worden en op de plaats van bestemming in de stroomgeulen te worden geplaatst. Voor dat het zover is zullen eerst de bouwdokken on der water moeten worden gezet. Volgens planning zal dit volgend jaar april gebeuren. In februari zal de dijk die de dokken twee en drie van elkaar scheidt, worden doorgebroken Degenen die dus nog niet op Neeltje Jans zijn geweest, of die nog geen rondrit door de bouwdokken hebben gemaakt, moeten snel zijn. want het duurt niet zo lang meer of de pijlers staan tot hun ..oren" in het water. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Aan de hand van de ervaringen met die projekten hoopt de staatssekreta ris aanbevelingen van de werkgroep te ontvangen waarop de regering een beleid voor vrouwen uit minderhe den kan voeren. De staatssekretaris zei te verwach ten dat de werkgroep op een vernieu wende en stimulerende wijze gaat werken aan de maatschappelijke in passing van mensen die niet alleen door hun vrouw-zijn, maar ook en vooral door hun geheel verschillend kuituurpatroon extra moeite hebben zich een plaats te verwerven in de Nederlandse samenleving. De werkgroep gaat coöperaties op zetten voor en met deze vrouwen, waar ze elkaar kunnen ontmoeten, een opleiding kunnen volgen en de Nederlandse taal kunnen leren. Ver der gaat de werkgroep werken aan de opvang van buitenlandse kinde ren en gaat zich richten op de gezond heidszorg. Dit alles in nauwe samen werking met organisaties van bui tenlandse vrouwen. In de maandag geïnstalleerde werkgroep hebben (nog) geen vrou wen uit minderheden zitting. MOSKOU ISLAMABAD PA RIJS - De Afghaanse president Ba- brak Karmal heeft maandag op een persconferentie in Moskou gezegd dat er geen sprake kan zijn van een terugtrekking van de naar westerse schatting ruim 100.000 Sowjet- troepen zolang de opstandelingen niet helemaal zijn verslagen. Karmal is met de hele Afghaanse top in Mos kou voor de viering van de zestigste verjaardag van de Sowjet-Unie. BRUSSEL - De autoverkoop in de tien landen van de Europese Ge meenschap valt dit jaar ondanks de recessie bijna een procent gToter uit dan verleden jaar. Dit heeft een woordvoerder van de contactcommissie van de organisatie van automobielfabrieken in de EG (CLCA) in Brussel maandag meege deeld. De commissie tekent hier ech ter bij aan dat 1981 een erg slecht jaar voor de autoverkoop was en dat er dit jaar nauwelijks meer verkocht wordt dan in 1977. Voor het komende jaar verwacht de CLCA een zeer bescheiden toene ming van de vraag. In sommige lan den zal de verkoop stagneren of zelfs afnemen. De commissie merkt op dat een herstel van de verkoop van personenauto's van groot belang is voor de economische bedrijvigheid en zegt in een persbericht dat de rege ringen de automobielindustrie moe ten steunen en geen maatregelen moeten nemen die de doelmatigheid van de produktie en het rendement van de investeringen kunnen scha den. DEN HAAG - De Europese kom missie. het dagelijks bestuur van de EG, wil een grotere bescherming van de auteursrechten van fotografen. Dit aegt de kommissie in antwoord op vragen van leden van het Euro pees parlement. Het parlement heeft erop gewezen dat jaarlijks door schendingen van het auteursrecht voor een waarde van tienduizenden guldens aan foto's wordt gestolen. De kommissie heeft een werkdokument over bescher ming van auteursrecht in voorberei ding maar acht het prematuur over de inhoud een verklaring af te leggen zolang het dokument niet is voltooid.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4