Uw Gasbedrijf adviseert. Juffrouw Keetje vertelt over oude bewaerschole Kan het niet wat minder? deurloo mode Grote belangstelling voor begrafenis L. A. Capelle ZIERIKZEE'S DUO BEGINT JANUARI ADVIES- EN ADMINISTRATIEBURO 25,- -K" In „Van gewest tot gewest" Nu kultureel centrum in Burgh-Haamstede STREEKNIEUWS Suksesvolle jaaruitvoering Harmonie Nut en Uitspanning ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Dinsdag 21 december 1982 Nr. 23238 WESTERSCHOUWEN Granaat en mijn gevonden Op het strand bij Westenschouwen hebben wandelaars een granaat ont dekt. Het projektiel zal vandaag door de Explosieven Opruimings Dienst uit Gorkum worden wegge haald. Op het strand bij de Rampweg ter hoogte van hotel Zeelust, werd een mijn gevonden. De politie zal de mijn verwijderen. BURGH-HAAMSTEDE Prijsklaverjassen De klaverjasvereniging Haamste de organiseert voor vrijdag 24 decem ber in hotel-restaurant Haamstede prijsklaverjassen. Een van de prijzen is een kerstbout. ledereen is welkom. Aanmeldingen bij: 01115-2547 of 01115-2359. Voor tijd: zie agenda. SCHARENDIJKE Stormschade Door de zware storm is het dak van een transformator huisje te Scharen- dijke gewaaid. Personeel van de PZEM heeft het dak inmiddels werd op de plaats van bestemming gemon teerd. ELLEMEET Oud papier In Scharendijke Ellemeet zal maandag 27 december oud papier worden opgehaald. Omdat de laatste zaterdag van de maand dit keer tij dens de kerstdagen valt, is het opha len twee dagen opgeschoven. Het bestuur van ZSC'62 verzoekt het oud papier gebundeld gereed te zetten. OUWERKERK Bejaardensoos Op de wekelijkse soosmiddag voor de bejaarden zal woensdagmiddag het kerstfeest worden gevierd. NIEÜWERKERK Puzzel rit De m.a.c. Sparta organiseert voor zondag 26 december (Tweede Kerst dag) een puzzelrit. De start is bij Ons Dorpshuis te Nieuwerkerk. Voor tijd: zie agenda. O, denneboom Voor het eerst in de geschiedenis van Nieuwerkerk is vrijdag een kerstboom in het centrum geplaatst. Het initiatief kwam mede tot stand door medewerking van de mid denstand. Een „lichtend" teken in donkere dagen, tot groot genoegen van vooral de kinderen. Oosterland OOSTERLAND - Met de molen van Oosterland in rouw-stand en onder klokgelui werd maandagochtend Leender Adriaan Capelle door een grote schare familieleden, vrienden en bekenden begeleid op zijn laatste tocht door het dorp. Op de dodenakker werd de overledene aan de aarde toevertrouwd, waarna dominee B. de Graaf de geloofsbelijdenis voorlas. Aan deze plechtigheid ging een korte rouwdienst vooraf in het ver enigingsgebouw Oosterhof", waarin ds. B. de Graaf, Christelijk Gereformeerd predikant te Zierik- zee, voor ging. Ds. De Graaf las Psalm 31, de verzen 1 tot 20, een psalm van David, met de troostwoor den: „Mijn tijden zijn in Uw hand". „We zijn overrompeld", aldus domi nee, „door het plotselinge overlijden van de heer Capelle. Wat was hij nog werkzaam". Naast het gewone werk memoreerde ds. De Graf het schrij ven van de heer Capelle, in kranten en kerkbladen, met een grote liefde: de kerkgeschiedenis. Een man met vele gaven, die zichzelf ontwikkelde. Een man van weinig woorden waar het ging over de tere dingen van mens tot God. Een gelovig man, die tot voor enige jaren niet aan het avondmaal durfde. De troostwoorden voor mevrouw Capelle-v. d. Berg haalde ds. De Graaf uit het voorgelezen schriftge deelte, het 16e vers, waarin David op de vlucht voor Saul tot God bad: Mijn tijden zijn in Uw hand. „Niet al leen de levenstijd, maar ook de ge beurtenissen van het leven", hield dominee De Graaf voor, „zijn in de handpalm van God geborgen. Dat be tekent geen schade-yrij leven, maar: noch dood, noch leven kan ons schei den van de liefde van Christus". Veel mensen hebben God niet meer nodig; niet bij geboorte, niet bij het verdere leven en niet bij de dood. „Hoe vreselijk moet het zijn om on bekeerd te sterven. Ga niet alleen door het leven, maar laat uw leven rusten in de handpalm van God, den kend aan het kruiswoord: Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest. Dan kunnen we alles verliezen, maar hou den God over. Zo mogen we ook dit uur ons weten in de hand van God. Ook mevrouw Capelle bij het alleen zijn na deze dag: het mag in Gods handen", besloot dominee De Graaf zijn korte prediking en ging vervol gens voor in dankgebed. Advertentie f§L*{fG/c' 00 Ct TB WÈti "Vervelend, die hoge gasrekening. Maar er beslaat een apparaat, waarmee u het gasverbruik van uw C.V.- ketel beperkt. Belangstelling? Informeert u eens bij uw Gasbedrijf.Ook voor de subsidie. Du is een publicatie van dein VEGIN samenwerkende Gasbedrijven. Juffrouw Keetje met naast zich oud-leerling Simon de Feyter. Samen halen ze oude herinneringen op, met links de ca mera op hen gericht. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) BURGH-HAAMSTEDE - Mevrouw V. d. Have uit Burgh, beter bekend als juffrouw Keetje, komt woens- dag(morgen) op de tv. Haar naam komt bijna automa tisch ter sprake, als wordt stilgestaan bij de geschiedenis van het nieuwe kulturele centrum in Haamstede, „De Bewaerschole". Dit bracht de programmamakers van „Van gewest tot gewest" op het idee om naast het filmen van de officiële opening afgelopen vrijdag, ook een kort interview met juffrouw Keetje op te nemen. dat morgen, woensdag, op Nederland 1 om zeven uur wordt uitgezonden. Tevens wordt dan nog een indruk ge geven van de opening van „De Be waerschole". ZIER1KZEE Kerstfeest De Herv. Vrouwengroep „Wees een zegen" viert donderdag 23 december in het Herv. Verenigingsgebouw het kerstfeest. Voor tijd: zie agenda. ZONNEIYïAIRE - Harmonievercnl- ging „Nut en Uitspanning" hield vrijdagavond in het dorpshuis te Zonncmaire een uitstekende jaaruit voering. Donderdagavond al hadden de bejaarden uit Zonnemalre. Brou wershaven. Drelschor. Noordgouwe en Kerkwerve van het programma kunnen genieten, maar vrijdag werd hel nog eens dunnetjes over gedaan. Vroeg in de avond, zeven uur, ver welkomde voorzitter J. Stoel de aan wezigen, onder wie leden van de raad. leden ven zusterverenigingen en ere-lid B S. Hanse. De heer W Hanse nam het woord over en kondigde de diverse pro grammaonderdelen aan Onder lei ding van dirigent E. A de Looff besloot de harmonievereniging het suksesvolle optreden met een mars, in samenwerking met de drumband. Daarna was de drumband aan de beurt, die een viertal nummers speel de. Klucht Na een korte pauze kwamen de to neelspelers aanbod met de klucht „Kee". Het stuk handelt over een dorpsdokter die tijdelijk zijn prak tijk verlaat en aan zijn personeel vraagt zijn patiënten door te verwij zen naar een koiiega. Het personeel besluit echter om enkele nieuwe pa tiënten zelf te behandelen, hetgeen uiteraard tot komische taferelen leidt, De toneelgroep had het stuk blijkbaar goed voorbereid, want de klucht viel bij het publiek goed in de smaak. Na dit gedeelte bestond er nog de gelegenheid om een dansje te maken op de muziek van het orkest „Enter- price". In 1977 werd hij gekozen tot voor zitter van de Industriebond F.N.V. afdeling Schouwen-Duivcland en kwam uit dien hoofde In aanraking met de sociale problemen van de le den. „Dat werk heb Ik tot september '80 gedaan tot ik hesloot om rechten te gaan studeren", zegt Dolf. Maar hoewel het vakbondswerk stil lag. bleven de mensen komen. Dolf en Rinus, die elkaar al tien jaar kennen, waren dus bezield om men sen daadwerkelijk te helpen met hun sociale problemen. En dat deden ze ook, vanaf het invullen van een aan giftebiljet voor de inkomstenbe lasting, tot hypotheekadviezen toe, zonder kommerciêle achtergrond. digt, Simon de Feyter, die inmiddels werkzaam is voor de gemeente Westerschouwen bij de plantsoenen dienst. „Ik zal je maar aanspreken als me neer, ook al heb ik vroeger je snotte bellen afgeveegd", zei ze spontaan bij de ontmoeting. Juffrouw Keetje, die zeven jaar ge leden uit het onderwijs stapte, begon haar loopbaan als helpster in „de be- waerschool" in 1946. Papieren had men in die tijd niet nodig (voor helpster althans). Je moest gewoon van aanpakken weten. „Ik kan me nog goed herinneren hoe we 's ochtends de kleuters naar school brachten. We waren met z'n tweeën, juffrouw Van Leersum en ik. De kleuters die dicht bij mij woon den, verzamelden zich 's ochtends voor m'n deur op de stoep. Was de klub kompleet, dan moesten ze één voor één een lang touw vast houden en in een lange rij liepen we dan keu rig naar de school. Geen kind raakte op die manier zoek en ze waren altijd netjes op tijd". Volgens zeggen zou de uitdrukking „aan het lijntje hou den" afgeleid zijn van dit gebruik. Verbazend Het geheugen van juffrouw Keetje is verbazend goed. Terwijl ze in een oud foto-album bladerde, herinnerde ze zich alle namen van de kinderen, stuk voor stuk. „Die was altijd een beetje stil en het kind daarnaast is destijds heel lelijk gevallen. Dat kleintje daar haalde altijd katte- kwaad uit". Ze kan het zich allemaal nog herinneren, als de dag van giste ren. En dan te bedenken dat ze hon derden kleuters groot heeft zien wor den. Het interview met juffrouw Keetje en Simon de Feyter is te zien in het programma Van Gewest tot Gewest huurkonflikten, sociale verzekerin gen, bijstandskwesties, arbeidsrecht en bezwaarschriften. Dit werk neemt Dolf hoofdzakelijk voor zijn reke ning. Samen verzorgen ze de finan ciële adviezen, zoals belastingaangif tes terwijl Rinus zich sterk maakt voor de verzekeringen, hypotheken en geldleningen. Dit alles onder één dak, met Rinus in de buitendienst. Het uitgangspunt blijft als voorheen: sociale dienstverlening. „We doen dit werk nu eenmaal graag, èn goed", besluiten ze. BRUINISSE Lastige telefoontjes In Bruinisse worden geregeld vrou wen opgebeld door een persoon die de goede naam en faam van een be kend staand persoon in deze gemeen te in diskrediet brengt. De man die dus een valse naam opgeeft doet al lerlei oneerbare voorstellen en dat is voor de vrouwen die hiermee gekon- fronteerd worden alleen maar lastig en zeer hinderlijk. De rijkspolitie verzoekt daarom ook aan degenen die worden opge beld, om direkt kontakt op te nemen met het groepsbureau te Zierikzee, telefoon 01110-4055. Het bureau is dag en nacht bereikbaar. De politie hoopt zo spoedig mogelijk de dader op te sporen. Konsumentenrecht Dolf Mooij, altijd al geïnteresseerd in het konsumentenrecht, was enige tijd werkzaam bij de Sociale Verze keringsraad in Den Haag en had daar soortgelijke ervaringen als Rinus: té ambachtelijk, té afstandelijk. Na een korte periode hield ook hij dit werk voor gezien en keerde terug naar zijn oude stiel: de techniek. Professioneel Het werk nam echter steeds meer ZIERIKZ.EE - tn hun bescheiden kantoor in de Ockrrssestraat nummer 2 poseren Dolf Mooij (r) en Rinus van der Maas, die per J januari een moatsehap aangaan, per welke datum ook hun nieuw buro officieel van start gaat Vrijdagmiddag waren in haar wo ning aan de Ring in Burgh de lampen op haar gericht. Ze kreeg het er warm van. „Als ik had geweten wat de konse- kwenties waren van zo'n opname, dan had ik het nooit gedaan. Lam pen, een camera en een microfoon, ik word er zenuwachtig van". Maar toen het eenmaal zo ver was, viel dat enorm mee. Anekdotes Ze had er helemaal geen moeite mee om aardige anekdotes uit die „Bewaerschole-tijd" op te halen. Om het geheel wat te verlevendigen had de programma-maker Rob van Hoek, een oud-leerling van haar uitgeno- Sociale dienstverlening Advertentie KERST GRATIFICATIE: bij aankoop van JONGENS- f\ KLEDING Alj vanaf t 100,- ZIERIKZEE - „Een nieuw initiatief op het gebied van..." (en dan volgt een opsomming van hun werkter rein). Zo kondigen ze het zelf aan: Rinus van der Maas en Dolf Mooij beginnen op 1 januari van het nieuwe jaar een advies- en administratieburo in Zierikzee onder de naam „Van der Maas en Mooij". Na dit werk al zeven jaar gra tis te hebben uitgevoerd, per 1 januari op een iets profes sioneler manier. Velen zullen het duo wel kennen, van het vrijwilligerswerk in deze sektor. Niet nieuw in de regio dus, maar hun manier van aanpak in het nieuwe jaar is wèl nieuw, en enig in Nederland. Op de (voor de klant) meest goedkope ma nier van werken, zonder duur kantoor, gaan zij mensen voorzien van advie zen, tegen een geringe vergoeding. Eigenlijk meer uit idealistische overwegin gen. steeds idealistisch, maar met een kleine financiële ondergrond. „We hebben niets geïnvesteerd", zegt Dolf, „we brengen alleen onze arbeid en kennis in. Het is echt de be doeling zo goedkoop mogelijk, en dus betaalbaar te blijven werken, als een alternatief buro zonder drempel vrees." Naar verwachting van het duo zal het meeste werk zich toespitsen op de sociale, fiskaal-juridische sektor. Maar, zo is hun gebleken, er zijn ont stellend veel mensen met een inge wortelde angst voor formulieren. Oerwoud In de bescheiden werkkamer aan huis (Ockerssestraat 2) vertellen ze in het kort het hoe-en-waarom van het adviesburo nieuwe stijl. Rinus (Zie- rikzeeënaar) werkte jarenlang bij de sociale dienst van Utrecht. Hij volg de ook een opleiding in die richting en via deze dienst kwam hij in aanra king met de sociale problemen van mensen, die legio waren. „Al die moeilijkheden van mensen, zonder dat je daar iets aan kon doen. Het werd me te veel. Dikwijls zat in me op te vreten over het formele, het bu- rokratische. Ik was (en ben) er van overtuigd dat er méér moest gebeu ren. Het was ook de reden dat ik gestopt ben met dat werk en terug keerde naar Zierikzee", aldus Rinus. toe en ook (op zeer bescheiden schaal) de kosten, zonder dat daar iets voor in rekening werd gebracht. Vandaar dat het duo besloot een buro op te richten, officieel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, om het mo gelijk te maken op een professioneler wijze zich dienstbaar te maken. Nog e - Belastingformulieren met name, die vooral in het eerste deel van het jaar voor inkomsten voor het buro moeten gaan zorgen. Zij weten de weg in het oerwoud van de officiële papierwinkel, weten trouwens al veel Zierikzeeënaars. Verder kan men in de Ocker- sestraat terecht voor adviezen inzake

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3