VVD en CDA willen nog meer kortingen op onderwijssaiarissen AGENDA Tumult na vrijspraak naziverdachten Dortmund Tweede Kamer: Onderwijsminister heeft geen problemen met voorstel SPD ontvouwt ontwerp verkiezings programma Noodtoestand Sri Lanka verlengd Moon-sekte veroordeeld Stelsel sociale zekerheid loopt gevaar Griekse tanker getroffen door Iraakse marine Britse militair aangehouden wegens spionage Britse militairen naar Libanon Deel losgeld gevonden ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Werkgevers grafische industrie Geen arbeidstijdverkorting hele bedrijfstak 2 DEN HAAG - De regeringspartijen CDA en VVD, teza men een kamermeerderheid, willen de extra korting van 1,65 procent op de onderwijssaiarissen in 1983 nog eens verhogen tot 1,85 procent. Op die wijze moet het mogelijk zijn om het niet onderwijsgevend personeel op de scholen, zoals administrateurs, technisch onder wijspersoneel en huishoudelijk personeel, te vrijwaren van een extra korting op hun salaris. BONN - De Westduitse Bondskan selier Helmut Kohl gelooft nog steeds dat zijn Christen-Democraten (CDU) een goede kans hebben om de algemene verkiezingen van maart te winnen, ondanks het verlies dat zijn partij zondag leed bij de verkiezin gen voor het stadsparlement van Hamburg. „Wij hebben ons doel niet bereikt. Wij hebben ongetwijfeld een zwaar verlies geleden", zo zei Kohl tegen verslaggevers na afloop van het be raad dat de top van de CDU hield om de onverwachte overwinning van de Sociaal-Democratische SPD te bespreken. De SPD kwam op 51,3 procent van de stemmen (8,6 procent meer dan bij de verkiezingen in juni). Het stemmen percentage van de CDU zakte met 4,6 naar 38,6. De verkiezingen werden gezien als de eerste populariteitstest voor de centrum-rechtse regeringsco alitie van Kohl sinds die in oktober de plaats innam van de SPD/FDP combinatie. Bezuinigingspolitiek SPD-leider Hans-Jochem Vogel zei dat het resultaat in Hamburg een grote overwinning was voor zijn par tij en een afwijzing van wat hij noemde de anti-sociale" bezuini gingspolitiek van de regering in Bonn. In een ontwerp verkiezings programma, dat de SPD maandag openbaar maakte, beschuldigden de Sociaal-Democraten de regering er van een „overleven van de sterkste" politiek te voeren om de industriële neergang en de werkloosheid te bestrijden. Vogel zei tijdens een pers conferentie dat de uitslag in de Han zestad ver boven zijn verwachtingen was en dat het een bewijs was dat de SPD een reële kans heeft de algeme ne verkiezingen van 6 maart te win nen. COLOMBO - De regering van Sri Lanka heeft maandag de nood toestand die in oktober was uitgeroe pen met een maand verlengd. De op positie had geëist dat de nood toestand die maandag zou aflopen niet zou worden verlengd. Woensdag wordt in Sri Lanka een referendum gehouden over een verlenging van het mandaat van het parlement met zes jaar. Een regeringswoordvoerder die het besluit bekendmaakte gaf geen re den voor de maatregel. De nood toestand was op 20 oktober uitgeroe pen na de verkiezingsoverwinning van president Junius Jayewardene. Doel ervan was, volgens de rechtse regering, geweld te voorkomen. De linkse oppositiepartijen, onder lei ding van Sri Lanka Freedom Partij (SLFP) wilden opheffing van de noodtoestand juist wegens het refe rendum van woensdag. Zij willen verkiezingen in augustus van vol gend jaar als het mandaat van het huidige parlement afloopt. Wordt het voorstel van de regering bij referen dum aangenomen dan zijn er de ko mende zes jaar geen verkiezingen. LONDEN De Unificatiekerk van de Zuidkoreaanse industrieel Sun Myung Moon (de Moon-sekte) heeft maandag in Londen een rechtszaak in hoger beroep verloren en moet nu 800.000 pond sterling betalen voor de kosten van het proces. De oorspronkelijke rechtszaak duurde van oktober 1980 tot maart 1981 en was aangespannen door de Britse leider van de Moonies, Dennis Orme. Hij klaagde de „Daily Mail" aan voor een artikel dat de krant in 1979 publiceerde onder de titel „De kerk die gezinnen breekt". De jury hoorde 117 getuigen De Daily Mail stelde dat de Unificatiekerk een „pseudo-organisatie was die zich voordeed als een christelijke kerk. maar waarvan de oogmerken in wer kelijkheid politiek en kommerciëel zijn". Orme verloor het proces, maar probeerde in hoger beroep alsnog zijn gelijk te halen Dit hebben de Kamerleden Kraaijeveld-Wouters en Franssen, respektievelijk van CDA en VVD, voorgesteld in een wijzigings voorstel op het wetsontwerp van mi nister Deetman van onderwijs om volgend jaar 1,65 procent te beknib belen op het salaris van het onder wijspersoneel. Alle woordvoerders van de opposi tie, van links tot rechts trokken de argumenten van minister Deetman om te komen tot een algemene kor ting van 1,65 procent op alle onder wijssaiarissen maandag ernstig in twijfel. Aan de korting van de rege ringspartijen van 1,85 procent op uit sluitend de salarissen van onderwijs gevenden wilde geen enkele woord voerder van de niet-regeringspar- tijen, ook de heren Schutte (GPV) en Van der Vlies (SGP), zich op voor hand binden.. Bijdrage ouders Schutte bepleitte, zoals hij al eer der bij de regeringsverklaring had gedaan, een eigen bijdrage van de ou ders (125 miljoen), en aanvullend een verlenging van de leeftijd waarop onderwijzers en leraren hun topsala ris bereiken. Alles bij elkaar zou dat wellicht dekking kunnen bieden voor de 278 miljoen gulden die de mi nister van onderwijs nodig heeft om zijn begroting dekkend te maken. Van der Vlies vroeg zich af of het mogelijk is om voorschotten aan het onderwijs opnieuw later uit te keren, opdat de begroting voor 1983 gedeel telijk wordt ontzien. Ex-minister Pais van onderwijs (VVD) hanteerde die begrotingstech niek om te ontkomen aan blijvende bezuinigingen, maar Deetman wil daar niet aan. Franssen (VVD) vroeg Volgens dit onderzoek zal een ver korting van de arbeidsduur met 12,5 procent, wat neerkomt op het bekortèn DEN HAAG - Alleen bij een jaar lijkse ekonomische groei van minstens 3 a 4 procent kan ons stelsel van sociale zekerheid in zijn huidige vorm gehandhaafd blijven. Aange zien de kansen hierop uiterst gering zijn staan we voor de opgave dat stel sel te vernieuwen teneinde het te be houden. Tot deze konklusie is een werk groep van het wetenschappelijk in stituut voor het CDA gekomen in een rapport, getiteld „vernieuwing om behoud". Alvorens een aantal aanbevelingen te doen konstateert de werkgroep dat de sociale zekerheid veelal meer hospitaliserend werkt dan revalide rend. De afhankelijkheid van men sen wordt eerder bestendigd en men sen worden te weinig aangesproken op hun zelfwerkzaamheid en op hun verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor anderen. Hierdoor is het mis bruik en het oneigenlijk gebruik van de sociale zekerheid mede in de hand gewerkt. Daarnaast is er sprake van een ver vlechting tussen sociale- zekerheidsheleid en inkomensbeleid, die indruist tegen de oorspronkelijke opzet van de sociale zekerheid. Het stelsel van sociale zekerheid is te zeer door serre-bouw verbrokkeld geraakt. Het is, volgens de werk groep, bovendien gebaseerd op een rolverdeling tussen mannen en vrou wen die thans niet meer algemeen geldend is. De samenstellers van het rapport signaleren een groeiende spanning tussen enerzijds een politieke demo cratie en anderzijds de ontwikkeling van de verzorgingsmaatsehappij. Voor politikeke partijen is de verlei ding groot om gevolg te geven aan een voortdurende opwaartse druk op de uitgaven van de verzorgingsmaat schappij. Maar anderzijds worden de hogere lasten, die hierbij horen, veel al niet of in te geringe mate geaccep teerd. zich af of die methode van uitstel van voorschotten niet één maal opnieuw zou kunnen worden toegepast in af wachting van bezuinigingen door herstructurering van onderwijssaia rissen in overleg niet de onderwijs bonden. Overigens stond hij pal voor de verhoging van de korting van sala rissen van onderwijs-gevend perso neel. Geen probleem Minister Deetman (onderwijs) heeft geen problemen met het voor stel van CDA en VVD. Het wijzi gingsvoorstel van de PvdA-er Ko- nings om een gedifferentieerd tarief toe te passen - een kortingspercenta ge afhankelijk van de hoogte van het inkomen - kreeg van de minister geen enthousiast onthaal. In feite is er door het toepassen van eenzelfde per centage in plaats van een vast bedrag al rekening gehouden met de hoogte van het inkomen, zei Deetman maan dagavond tot de Tweede Kamer. Deetman benadrukte nogmaals dat er sprake is van een tijdelijke kor ting die weer zal vervallen zodra en overeenstemming is over de her- structurereing van de onderwijssaia rissen, waarvoor voorstellen zijn neergelegd in de HOS-nota. Het over leg over deze nota moet volgens Deet man op een grondige wijze worden gevoerd. Er mag niet een al te grote tijdsdruk op worden gezet, vindt hij. Deetman betoogde nogmaals dat het niet toepassen van de salariskor ting, waarmee hij een bedrag van 278 miljoen gulden op, de onderwijsbe groting wil besparen, ten koste van de werkgelegenheid zou zijn gegaan. Een verschuiven van de voorschot uitbetaling aan scholen naar 1984 zo als van verschillende kanten werd bepleit, noemde Deetman geen goede oplossing. In 1984 zitten we dan met een dubbele financiële problematiek, zei hij. Overleg met vakbonden Deetman zei dat hij nog steeds be reid is om in overleg met de vakbon den alternatieven voor de salariskor ting te zoeken. „Maar boter bij de vis", aldus de bewindsman die daar mee bedoelde dat ook alternatieven het bedrag van 278 miljoen gulden moeten opleveren. Het zoeken naar alternatieven kan wat betreft Deet man ook doorgaan nadat het huidige wetsontwerp tot wet verheven is. van de werkweek van 40 naar 35 uur, wat een uitbreiding betekenen van het huidige personeelsbestand met 5,2 procent, dus ongeveer 2.800 banen, omdat niet alle openvallende uren door nieuwe mensen zullen worden bezet Daarnaast zullen arbeidsplaat sen behouden kunnen worden die zon der verkorting van de arbeidsduur zouden moeten verdwijnen. Personeelsbestand Het percentage van 5,2 is een gemid delde. De personeelsbezetting zal na bekorting van de werkweek bij 23 van de ondergevraagde bedrijven niet ver anderen. Bij tien bedrijven zal het per soneelsbestand toenemen met vijf procent, bij acht bedrijven tussen tien en vijftien procent en bij drie bedrij ven met meer dan vijftien procent Het overwerk zal volgens het onderzoek toenemen met 45 procent, wat onge veer neerkomt op een halve arbeids plaats. Als er geen loon wordt Ingeleverd, zullen bij verkorting van de arbeids duur met vijf uur per weck de be drijfskosten toenemen met 2,5 pro cent Dit verschil per bedrijf van 0 tot 10,5 procent Bij evenredige Inleve ring van loon zullen de kosten gemid deld afnemen met 3,1 procent Ook rond dit gemiddelde Is per bedrijf een gorte spreiding te konstateren van een tocmenlng van de kosten met 2,8 procent tot een vermindering met9,5 procent ATHENE - De Griekse olietanker „Scap Mount" is in de buurt van de Iraanse havenstad Bandar Chomeioi geraakt door de Iraakse marine. Dit heeft het Griekse ministerie van koopvaardij maandag bekendge maakt. De 31-koppige bemanning bleef ongedeerd en is onder gebracht in een hotel in Bandar Chomeini dat aan de Perzische golf ligt. Hoe groot de schade is aan het 38 ton tellende schip kon het ministerie niet zeggen. PARIJS - Het voorgenomen samen gaan van de belangrijkste drie Fran se milieupartijen is voorlopig mislukt. Naar maandag in Parijs werd bekendgemaakt, konden de drie groeperingen het in het week einde niet eens worden over een ge meenschappelijke organisatievorm. Het betreft de ..Groene milieu- beschermingsbond", „De vrienden van de aarde" en „De groenen, mi lieupartij". Verwacht werd dat de fu sie van de drie werd nog voor de ge meenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar haar beslag zou krijgen. LONDEN - Een Britse militair die werkte bij de inlichtingendienst, is maandag in staat van beschuldiging gesteld wegens inbreuk op de wet in zake de bescherming van staatsge heimen. Dit gebeurde in een besloten zit ting van enkele minuten van de Lon- dense Old Bailey. Het gaat om de 20-jarige soldaat- eerste-klas Philip Aldridge, die tus sen 18 augustus en 14 september van dit jaar zou hebben gepoogd „stuk ken die van nut zouden kunnen zijn voor de vijand, in handen te spelen van een andere persoon". Wie deze laatste was, werd niet vermeld. Al dridge zal op een nader te bepalen da tum terecht moeten staan. LONDEN - Op korte termijn gaat er een klein kontingent Britse mili tairen „voor een korte periode" naar Libanon. Dit is maandag van gezag hebbende zijde in Londen vernomen. Volgens Downingstreet komen de ze troepen van het eiland Cyprus waar zij al zijn gelegerd. Het gaat om een „teken van goede wil", zo werd eraan toegevoegd. Onlangs verzocht Libanon Enge land, de multinationale vredesmacht in Libanon te versterken. Van deze macht maken tot dusver alleen Ame rikaanse, Italiaanse en Franse mili tairen deel uit. Volgens Britse pers berichten zou het om 200 Britse mili tairen gaan. Volgens regeringskringen in Lon den zou het gaan om een symbolisch kontingent van ongeveer 100 man met 16 tot 20 pantserwagens. De internationale vredesmacht die sinds de zomer in Beiroet is gestatio neerd, telt nu ongèveer 4000 man. Engeland voelde ér aanvankelijk weinig voor, een bijdrage te leveren. Daarin kwam verandering door de bezoeken die de Amerikaanse mi nister van buitenlandse zaken Geor ge Shultz en zijn Libanese kollega Elie. Salem vorige week aan Londen brachten. VALKENSWAARD - Het Engelse bedrijf Moseley uit Loughborough neemt deel in de Valkenswaardse au tobusfabrikant BOVA. Voor 2,5 mil joen gulden krijgt Moseley 34 pro cent van de aandelen. De overige 66 procent blijft in Nederlandse han den. AMSTERDAM - Een groep instuti- onele beleggers gaat binnenkort een bod uitbrengen op de bij derden uit staanden aandelen Friesch- Hollandsche Hypotheekbank in Leeuwarden. Betrokkenen hebben hiertoe contact gezocht met de direc tie en commissarissen van de FHH, zo heeft Ottervanger effectenkantoor maandag bekendgemaakt „om hier mee verdere onzekerheden voor de belanghebbenden te voorkomen". DEN HAAG - De Europese Com missi e, het dagelijks bestuur van de EG, geeft 30 jonge zakenmensen uit de tien lidstaten van de gemeenschap de gelegenheid om gedurende ander half jaar een opleidingsprogramma te volgen in ondernemingen in Ja pan. Dit heeft het voorlichtingsbu reau van de commissie in Den Haag meegedeeld. De verdachten zijn de voormalige Nazi-kommissaris Wilhelm Wester- heide (73) en zijn toenmalige sekreta- resse, de nu 62-jarige Johanna Zelle. Ze zouden medeplichtig zijn geweest aan de moord op Joden uit het Oc- kralnse distrikt Wladimir-Wolynsk in de periode 1941/45. Het was de tweede maal dat ze terecht stonden. In oktober 1979 verleende een recht bank in Bielefeld na een proces van ruim een jaar eveneens bij gebrek aan bewijs vrijspraak. Maar het op perste gerechtshof vernietigde dit vonnis en beval een nieuw proces. Verklaring Vorige maand wekte de aanklager. Hermann Weissing, verbazing toen hij wegen gebrek aan betrouwbare getuigenissen aandrong op vrijspraak Hij zei dat hij geen ande re keus had ondanks gegronde reden tot verdenking en dat ook bij proces sen tegen vermeende oorlogsmisda- DEN BOSCH - De Zwitserse politie heeft in een bank „ergens in Zwitser land" voor een bedrag van 1,6 mil joen gulden gevonden van het los geld, dat de familie Van der Valk heeft betaald voor het verkrijgen van mevrouw T. van der Valk-van der Capelle. Een woordvoerder van de rijkspolitie distrikt Den Bosch heeft dit maandagavond meege deeld. Hij kon niet zeggen waar in Zwit serland het geld is gevonden. Vol gens hem gaat het om een miljoen Zwitserse franken, 165.000 gulden, tienduizend Duitse marken en nog eens, apart op een spaarrekening, 18.000 Zwitserse franken. Gearresteerd Het geld is, zo is uit het politie-on- derzoek gebleken, in eeen koffer bij de bank gebracht door de 35-jarige Italiaan G. T. Kort nadat mevrouw Van der Valk vrijdagavond laat was vrijgelaten, werd T. door de politie gearresteerd in Konstanz. Hij heeft inmiddels bekend namens de ont voerders de onderhandelingen met de familie Van der Valk te hebben ge voerd. T. wordt nog steeds vastge houden in Konstanz. Voor de vrijlating van mevrouw Van der Valk heeft haar familie in to taal 12,5 miljoen gulden, in verschil lende valuta, betaald. Van het los geld zijn alle nummers genoteerd. Een woordvoerder van de familie heeft verklaard dat het Van der Valk-concern in moeilijkheden kan komen als het losgeld niet terug komt. Van 27 december t/m 1 januari Zierikzee Aannemersbedrijf Roggeband, Wind- surfshow Vierbannen, 11.00 - 21.00 uur. Maandag 20 t/m zaterdag 25 december Burgh-Haamstede Kultureel centrum (Weststraat 18). Tentoonstelling „Van vijf tot één". 14.00 - 17.00 uur. Maandag 27 t/m vrijdag 30 december Burgh-Haamstede Kultureel centrum (Weststraat 18). Tentoonstelling „Van vijf tot één". 14.00 - 17.00 uur. Dinsdag 21 december .Zierikzee Herv. Verenigingsgebouw. Kerst feest CPB. 19.45 uur. „Huis van Nassau". Kerstavond Plattelandsvrouwen afdeling Schou wen. 19.30 uur. Kerkwerve Verenigingsgebouw. Kerstviering bejaardensoos. 14.30 uur. Haamstede Rekreatiezaal Geref. kerk. Kerstvie ring NCVB en geref. vrouwenvereni ging. Brouwershaven Tonnenmagazijn. Kerstviering Ned. Bond van Plattelandsvrouwen, afd. Brouw. 20.00 uur. Ouwerkerk Dorpshuis. Poppentheater „Al te klein". 14.00 uur. Nieuwerkerk Ons Dorpshuis. Kerstavond Ned. Bond van Plattelandsvrouwen. 19.30 uur. Woensdag 22 december Zierikzee Stadhuis. Verkeerscommissie. 19.30 uur. digers de rechtbank uitgaat van het principe dat verdachten het voordeel van de twijfel gunt. Weissing zei dat hij uit voorzorg in beroep zou gaan omdat procedurele fouten niet uitgesloten zijn. Er zou den bovendien nieuwe getuigen kun nen opduiken. Tijdens het tweede proces, dat in maart jl. begon, zijn meer dan 100 getuigen uit West- Du itsl and en daarbuiten gehoord. Weissing zei dat men was gaan twijfelen aan het geheugen van ge tuigen na ruim 35 jaar „Want de overlevenden konden hun wil om verder te leven alleen in stand hou den door hun ervaringen zo veel mo gelijk uit hun herinneringen te ver dringen". Hij voegde eraan toe dat de rechtbank verder problemen had omdat men te weinig documentatie had over de gebeurtenissen in het Joodse ghetto in Wladimir-Wolynsk. „Mondragon". „Kerststukjesmid dag" leden KMTP. 14.00 uur. Bioscoop de Concertzaal. „De boe zemvriend". 14.30 uur. Zaal kerk, Domusstraat. Vergade ring Geref. Vrouwenkontaktgroep. 20.00 uur. Hal Zweedse Rode Kruisziekenhuis. Optreden Zierikzee's Oratoriumver eniging. 20.15 uur. Bioscoop de Concertzaal. „De boe zemvriend". 20.00 uur. Burgh-Haamstede Gereformeerde kerk Haamstede. Muzikaal kerstgebeuren Ned. Ver. van Huisvrouwen, afd. Westerschou- wen. 19.45 uur. Nieuwerkerk „Ons Dorpshuis". Kersmiddag voor alle inwoners van 65 jaar en ouder. 14.30 uur. Bruinisse Hervormd Jeugdgebouw. Kerstmid dag bejaardensoos. 14.30 uur. Leeszaal bibliotheek. Amnesty schrijfavond. 19.00 uur. Donderdag 23 december Zierikzee Herv. Verenigingsgebouw. Kerst feest „Wees een zegen". 20.00 uur. Brouwershaven Stadhuis. Raadsvergadering. 19.30 uur. Bruinisse „In 't Opper". Kerstzangdienst met „de Lofstem" uit Zierikzee. 19.30 uur. Vrijdag 24 december Zierikzee Gasthuiskerk. Dienst Interkerkelij ke Werkgroep Zierikzee. 19.30 uur. Burgh-Haamstede Hotel-restaurant Haamstede. Prijs- klaverjassen klaverjasklub Haam stede. 20.00 uur. Zondag 26 december Nieuwerkerk Ons Dorpshuis. Start puzzelrit m.a.c. Sparta. 14.00 uur. Maandag 27 december Zierikzee Rode Kruis Ziekenhuis. Ziekenom roep radio Nomen Nescio, program ma. 20.15 - 21.15 uur. Burgh-Haamstede Rekreatiezaal Ger. kerk. Amnesty schrijfavond. 19.00 uur. Brouwershaven Ger. kerk. Amnesty Schrijfavond. 19.00 uur. Dinsdag 28 december Zierikzee Poppentheater „Altekleïn". Voor stelling „Wolkje Wit". 14.30 uur. Rode Kruis Ziekenhuis. Ziekenom roep radio Nomen Nescio, program ma. 20.15 - 21.15 uur. Woensdag 29 december Zierikzee Poppentheater ..Alteklein". Voor stelling „Wolkje Wit". 14.30 uur. Rode Kruis Ziekenhuis. Ziekenom roep radio Nomen Nescio, program ma. 20.15 - 21.15 uur. Donderdag 30 december Zierikzee Stadhuis. Afscheid machinist ge meentewerken. 16.00 uur. Rode Kruis Ziekenhuis. Ziekenom roep radio Nomen Nescio. program ma. 20.15 - 21.15 uur. Vrijdag 31 december Zierikzee Rode Kruis Ziekenhuis. Ziekenom roep radio Nomen Nescio, verzoek- platenprogramma. 15.45 - 16.45 uur. Zaterdag 1 januari Zierikzee Rode Kruis Ziekenhuis. Ziekenom roep radio Nomen Nescio, program ma. 15.45 - 16.45 uur. Maandag 3 januari Zierikzee Pr. Julianaschool. Kursus bijenteelt voor gevorderden. 19.30 uur. Dinsdag 4 januari Haamstede Hotel Bom. Nieuwjaarsreceptie Ned. Ver. van Huisvrouwen. 13.30 uur Donderdag 6 januari Zierikzee Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur. Concertzaal. Diashow cn films over groente en fruit. Kon. Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde. 20.00 uur. (01110)6551 HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niel vooi bezorging), na 17 30 uur (01110) 5396 (01112) 1774. (01110) 6564 Advertenties Bezorging (01119) 1660 AMSTERDAM - De werkgevers in de grafische industrie vinden een verkor ting van de arbeidstijd die voor de hele grafische bedrijfstak moet gelden, niet realistisch. Zij zijn tot die slotsom gekomen op basis van een onderzoek van de vrije universiteit in Amsterdam onder 62 bedrijven in de grafische sektor, waarover maandag in Amsterdam een persconferentie werd gegevén. DORTMUND - In een rechtbank in Dortmund is maan dag grote tumult uitgebroken nadat twee Nazi's wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken werden van de beschul diging dat ze betrokken zijn geweest bij de moord op 9.000 Russische Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. De rechters gelastten uiteindelijk ontruiming van de rechtszaal waar toeschouwers luidkeels hun misnoegen uitten.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2