c Bouw voorsorteercentrum in februari van start Raad gaat akkoord met verkoop tennisbanen Drie doden bij frontale botsing GEZOND SLAPEN! k I 1 DE ZIERIKZEESCHE COURANT Huisvesting in Graanbeurs wordt onhoudbare situatie PvdA tegen gestemd Kontributie wordt te hoog" I f 299,- ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Uitgave B V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling I 34,90, per jaar 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Dinsdag 21 december 1982 139ste jaargang Nr. 23238 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Schouwse juffrouw Keetje op tv 170.000 poststukken per week ZIERIKZEE - Binnen afzienbare tijd zal de tijdelijke huisvesting van het voorsorteercentrum van de PTT in de Graanbeurs te Zierikzee tot de verleden tijd behoren. Nadat de gemeenteraad van Zierikzee vorige week besloot tot de verkoop van een stuk grond in het bestem mingsplan ,,Haringvlietplein" aan de PTT voor de bouw van een nieuw voorsorteercentrum, zal op korte termijn de eerste spade de grond in kunnen. „Volgens de plan ning zal met de bouw van het nieuwe centrum worden begonnen in februari 1983. Het gebouw zal nog vóór de bouwvakvakantie gereed zijn. Rekening houdend met het inrichten, zullen we zeker in het najaar 1983 het nieu we voorsorteercentrum in gebruik kunnen nemen", al dus de heer H. M. v. d. Post, direkteur van het Zierikzee- se postkantoor. De heer v. d. Post is duidelijk ver- Rijksscholengemeenschap naar een heugd over de nieuwbouwplannen. nieuw gebouw zou gaan verhuizen, Zo'n acht negen jaar geleden heeft werd het oude schoolgebouw direkt hij de eerste stappen ondernomen om „geclaimd" voor het voorsorteercen- een uitbreiding van de beschikbare trum. Omdat het schoolgebouw ech te bewerkstelligen. Het huidige post- ter als zodanig in gebruik bleef en er kantoor werd te klein om alle in de omiddellijke omgeving geen an- dienstonderdelen te kunnen blijven dere mogelijkheid tot huisvesting huisvesten. voorhanden was, werd enige jaren geleden uiteindelijk toch besloten tot Toen dan ook bekend werd dat de nieuwbouw. Een tijdelijke oplossing Bij Oosterland Voorsorteercentrum in de Graanbeurs:beroerde werksituatie OOSTERLAND - Een verkeersongeluk bij Oosterland op Rijksweg 18 heeft gisteren rond twee uur 's middags aan drie inwoners van Dordrecht het leven gekost. De slachtoffers zijn de 30-jarige mevrouw H. Bos-Capelle, de 71-jarige mevrouw E. Fondse-Capelle en het vierjari ge zoontje van mevrouw Bos, Pieter Joop. De familie was op terugreis van een begrafenis te Oosterland. Het ongeluk gebeurde in de bocht tussen restaurant Pleisterplaats Oosterland en restaurant De Blauwe Keet. De auto. die door mevrouw Bos werd bestuurd, kwam volgens de Rijkspolitie door onverklaarbare wijze op de linker weghelft terecht en botste frontaal op een naderende vrachtwagen van de firma Radema ker B.V. uit Haamstede, die uit de richting Bruinisse kwam. De vracht wagen. bestuurd door J. B., heeft nog geprobeerd de Honda te ontwijken door naar de linker weghelft te zwen ken. Op het midden van de weg zijn de voertuigen frontaal tegen elkaar gebotst. De vrachtwagen duwde de personenauto enkele tientallen me ters, waarna de combinatie op de lin ker weghelft tot stilstand kwam. Me vrouw Bos en mevrouw Fondse wer den op slag gedood. Het vierjarige zoontje werd zwaar gewond naar het Zweedse Rode Kruis Ziekenhuis ver voerd en van daaruit naar het Dijk- zigt ziekenhuis in Rotterdam overge bracht. Daar overleed de jongen 's avonds rond zeven uur. De brandweer Duiveland heeft het wrak op een ambulancewagen geta keld en naar garage Ista vervoerd. Daar konden de slachtoffers worden geborgen. De totaal vernielde personenauto, na het ongeluk op Rijksweg Ifl voor het huisvesten van het voorsor teercentrum werd gevonden in de Graanbeurs. Foto-reportage „Het duurde allemaal echter zo lang, dat ik op een gegeven moment door één van onze bestellers een foto reportage heb laten maken van de be roerde situatie in de Graanbeurs. Ik ben daar op een vrijdag mee naar Den Haag gegaan om een lans te bre ken voor de nieuwbouw. Dat heeft inderdaad goed geholpen, want de maandag erna werd door de PTT- direktie in Den Haag een afspraak gemaakt met b. en w. van Zierikzee om te gaan praten over de verkoop van grond." aldus de heer v. d. Post, aan wie het dus duidelijk mede te danken is dat er nieuwbouw zal wor den gepleegd. Nachtwerk Het voorsorteercentrum heeft een normale bezetting van ongeveer 30 man, die in ploegendienst werken. Vervolg pag. 4 gewikkeld Ik heb het gelezen, maar ik mis eigenlijk de konklusie." Wethouder De Feiten „Ik ben de eerste om te zeggen dat ik niet alles begrijp. Ik ben het wel met de kritiek in de frakties eens. Ons wordt vanuit Den Haag opgedrongen wat te doen is. Het moet gebeuren, we kunnen er niet onderuit In hoop dat we eens kunnen zeggen: het is toch niets voor niets geweest" De raad besloot tot vaststel ling. HET WEEKOVERZICHT DE BILT - Een diepe depressie bij Schotland, die bij ons dagenlang voor stormachtig weer zorgde, trekt naar het noordoosten weg. Hierdoor neemt de wind in sterkte af. Woensdag is deze noordwest en voert lucht aan waarin het flink kan opklaren. Af en toe drijft er echter nog een regen- of hagelbui van zee het land binnen. De middagtemperatuur is onge veer 4 graden. BURGH-H AAM STEDE - De raad van Westerschou- wen heeft maandagavond besloten tot verkoop van de tennisbanen aan de tennisklub Westerschouwen. Alleen de PvdA-fraktie was tegen. Ook werd besloten tot de uitgifte van de grond in erfpacht en het verlenen van een gemeente-garantie van maximaal 110.000,-. S. Roos, fraktie-voorzitter van de PvdA, zei dat zijn partij in principe geen voorstander is van verkoop van sportakko- madaties aan sportverenigingen. Hij vond dat de ge meente de akkommodatie in eigen beheer moet houden. „Wanneer de invloed van de gemeente wegvalt vrezen wij dat de vereniging kan doen wat zjj goedkeurt. We hebben gehoord dat de kontributie na de verkoop met vele procenten omhoog gaat", zei Roos. De WD-fraktie ging akkoord met de verkoop van de banen, maar maakte wel bezwaar tegen de gang van zaken. Dr. H. J. van Zuijlen, fraktie-voorzitter, was van mening dat de gemeente misschien beter ad vies had kunnen inwinnen bij de KNLTB of de NSF. De PvdA was ook tegen het besluit de grond in erfpacht te geven en het verlenen van de gemeente-garantie. De PvdA vond daarin de steun van de RU-éénmansfraktie, die niet akkoord ging met het verlenen van de garantie. Welzijn (Foto: Zicrikzeesehe Nieuwsbode) De raad besloot tot vaststelling van: het evaluatierapport welzijn, het jaar- programma sociaal-kulturele aktivitei- ten 1983, wijzigingen procedure- en inspraakregels en wijzigingen subsi dieverordening sociaal-kulturele akti- viteiten. Alle frakties hadden wel wat moeite gehad om het naar hun mening inge-' wikkelde rapport door te werkea De PvdA had meer van het gedecentrali seerde welzijnsbeleid verwacht. Deze partij vond dat het onvoldoende was gelukt om de bevolking te interesseren voor en te betrekken bij hele gebeu ren. De PvdA vond ook dat er te weinig sprake is van het tot stand komen van een bepaald doelgericht beleid. S. Roos citeerde uit het evaluatierapport zes zinsneden, die de fraktie kon on derschreven: - het huidige beleid is een „ad-hoc beleid", het is niet duidelijk waarom de ene instelling wel subsidie krijgt en de andere niet; - de procedure zou vereenvoudigd moeten worden; - nagegaan dient te worden op welke wijze de betrokkenheid van de bevol king kan worden vergroot; - de planning moet minder door amb tenaren worden gedragen; de kommissie sport, jeugd en kui tuur zou eventueel kunnen worden opgeheven; - het verdient aanbeveling de ge meenteraad in het vervolg eerder en regelmatiger te informeren over het verloop van de welzijnsplanning. L. Tieleman, fraktie-voorzitter CDA: „Het rapport is zo ingewikkeld, lang dradig en onpraktisch dat ik er nauwe lijks over kan discussiërea" J. van den Berge (RU): „Het zal wel een heel goed rapport zijn, maar ik vind het wel in- Advertentie Philips S spelcomputer. S Videopack G 7000 2 met 2 spelregelaars. Sensationeel, spannend. Nu al meer dan 2 42 cassettes. «o Dit nummer bestaat uit 12 pagina's. Bezigheid is de arts der na tuur. Galenus Verwachting tot woensdagavond: Opklaringen Opklaringen en plaatselijk een regen- of hagelbui; minimumtempe ratuur ongeveer plus 1 graad; mid dagtemperatuur omstreeks 5 graden; noordwestenwind, aan de kust afne mend tot krachtig en in het binnen land tot matig. WEERSVOORUITZICHTEN Verwachting t/m zaterdag 25 dec.: Donderdag: Opklaringen Kans op neerslag: 70%. Min.temp.: 0 gr. Middagtemp.: 4 gr. Windkracht: zuidwest 4 Vrijdag: Opklaringen Kans op neerslag: 40%. Min.temp.: 0 gr. Middagtemp.: 4 gr Windkracht: zuidwest 3 Zaterdag: Kans op neerslag: 70%. Min.temp.: 2 gr. Middagtemp.: 6 gr Windkracht: west 4 ZON- EN MAANSTANDEN 22 dec. Zon op 8.45, onder 16.30 Maan op 12.51, onder 23.40 23 dec. Zon op 8.46, onder 16.31 Maan op 13.08, onder Eerste Kwartier: 23 december (15.17) HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwater 22 dec. 7.05 19.48 1.00 13.30 23 dec. 7.57 20.43 1.49 14.23 Doodtij: 25 december Bij PAAUWE MEUBELEN te Zonnemaire vindt u alles wat u weten moet. (i i k

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1