Het energiebeleid in discussie. Laat ook üw stem horen! HET WEDERZIJDSE WANTROUWEN Amateurschilderkunst te kijk in Mondragon Te belangrijk om alleen aan de deskundigen over te laten. Politiek aanvarinkje in Duivelandse gemeenteraad Leerlingen moeten op school leren zwemmen 4 Na voorzet in beschouwingen Hoe ver zijn we nu? De échte eneigiediscussie gaat beginnen. Uw mening is belangrijk. A Uit-in-Zeeland Urbanus van Anus Kollege dringt bij ministerie aan op visie fietspadenplan Westerschouwen Kollege wacht reakties op Onderdak af Kollege Westerschouwen: DUIVELAND - De S.G.P.-fraktie in de Duivelandse gemeenteraad gaf drie weken geleden reeds een voorzet tot een politieke aanvaring met zowel de C.D.A. als de P.v.d.A.-fraktie. „Is het C.D.A. zo in de strikken van de P.v.d.A. geraakt, dat de grondslag, namelijk het dienst baar zijn aan God en de medemens, niet in het gezamen lijk beleidsprogramm mag worden opgenomen?", stond vermeld in de algemene beschouwingen van de S.G.P.- fraktie. Advertentie Een reaktie daarop kon tijdens de begrot ingsbehandeling donderdag avond in het gemeentehuis te Nieu- werkerk niet uitblijven. C.D.A.- vvoordvoerder J. van der Maas deed dat zonder spoor van emotie. Hij noemde de S.G.P.-uitval in strijd met de waarheid en wees erop, dat deze fraktie niet buiten spel was gezet bij de samenstelling voor een be leidsprogramma, maar op eigen wil had afgehaakt. Zelf zei de heer Van der Maas nog wel een kopie te heb ben van het C.D.A.-programma en hij adviseerde de heer A. van Klin ken (S.G.P.) dat eens door te lezen. „We kunnen overigens inderdaad goed met die andere mensen (P.v.d.A.) samen werken", besloot de heer Van der Maas zijn betoog. Gebelgd De P.v.d.A.-fraktie toonde zich duidelijk gebelgd over de uitval van de S.G.P.-woordvoerder C. J. Hille- brand liet duidelijk weten, dat zijn fraktie wel terdege het belang van de medemens dient binnen de gemeente raad. Hij wees erop, dat zijn partij ook Christelijke leden heeft, die de P.v.d.A.-doelstellingen voor ogen hebben. De heer Van Klinken erkende dat zijn fraktie inderdaad op eigen wil niet had deelgenomen aan het opstel len van een beleidsprogramma, maar hield staande, dat de S.G.P. geen in breng had mogen hebben in de verde ling van de wethouderszetels. Verder zei hij te begrijpen, dat ook de P.v.d.A. namens de medemens in de raad zit en daar verantwoording voor draagt. „Laten we de zaak maar niet op de spits drijven, onze standpunten en principes liggen te ver uit elkaar; we zullen het wel nooit eens wordeh", aldus de heer Van Klinken. De heer Hillebrand vond, dat juist door dat grote verschil in standpun ten en principes geen scherpe verhou dingen gekweekt moesten worden. Hij achtte het dan ook juist, dat de S.G.P. zich in de algemene beschou wingen op dergelijke wijze had uit gelaten. „Verdraagzaamheid en be grip is in deze raad juist zo belang rijk", aldus de heer Hillebrand. Rijtje De beide frakties kwamen tijdens deze raadsvergadering overigens al Blac ken hij t blie wini en toe bij Urbanus ook wat k-hunior Een vergelijking trek- met Freek de Jonge lag bijna de hand, maar was niet echt re nt. Urbanus is beslist geen Freek an dat met een enkele macabere ook niet worden, waarom zou ok^ Urbanus is Urbanus en die in staat om het Concertzaalpu- c onvoorwaardelijk voor zich te snel in konflikt over een ander maar wel relevant onderwerp. In de begro ting worden onder de post subsidië ring van de militaire tehuizen" on dergebracht: de Kon. Mil. Bond „Pro Rege", het Humanistisch Thuisfront, de Centrale van Katholieke militaire tehuizen en de Stichting tot steun van de Prot. Geestelijke Verzorging bij de krijgsmacht. „Het Huma nistisch Thuisfront hoort in dat rijtje niet thuis", vond de heer Van Klin ken, „die zullen niet zoveel doen aan de geestelijke verzorging." De heer Hillebrand toonde zich niet gelukkig met die mening en hij liet de S.G.P.-fraktie weten: „Er zijn nog andere groeperingen, die het geestelijk doel voor ogen hebben, maar hun werk via een andere rich ting doen dan de S.G.P. voorstaat". BERGEN - Het Shape-militair bas- ketbaltoemooi is zaterdag in het Bel gische Bergen in een ordinaire klop partij geëindigd. De finale tussen de Verenigde Staten en Italië werd al na 1 minuut en 17 seconden gestaakt op de stand 2-2. Een incident leidde tot een algemene vechtpartij. Voordat de orde was hersteld, verlieten de Italiaanse militairen het veld £n stapten naar de kleedkamers. De or ganisatoren namen nota van het ge beuren en weigerden daarop het duel voort te zetten. De Verenigde Staten werd tot winnaar uitgeroepen. Ne derland werd vijfde door een over winning (87-83) op Frankrijk. De toekomstige energievoorziening is al jarenlang onderwerp van gesprek. Veel mensen hebben zich, zowel individueel als in organisaties, beziggehouden met de problematiek en met het beleid. Regering en Parlement zullen straks beslissen over het toekomstige energie beleid, maar ze willen eerst weten welke keuze wij met z'n allen maken voor de toekomst. Blijft het voornamelijk bij olie en aardgas? Of willen we meer van andere energiebronnen? Zoals waterkracht, zonne- en windenergie, kernenergie, steenkool? En hoeveel willen we van die bronnen? In het kader van de Maatschappelijke Discussie Energiebeleid zijn in ons land levende opvattingen thans verzameld. En weergegeven in het - in januari '83 te verschijnen - Tussenrapport. De Informatiefase is hiermee afgesloten. Tijdens de discussiefase, van januari tot zomer'83, worden bijeenkomsten van één of twee avonden georganiseerd. Overal in Nederland, onder begeleiding van discussieleiders. Waar de energieproblematiek wordt uitgelegd. Waar, aan de hand van het Tussenrapport, informatie over bestaande meningen wordt uitgewisseld. En waar uitgebreid gesproken zal worden over de keuzen die we kunnen maken. U wordt uitgenodigd zo'n bijeenkomst bij te wonen. Om te luisteren. Maar ook om mee te praten en uw mening, via een persoonlijke vragenlijst, kenbaar te maken. Want het is van groot belang, dat iedereen de kans krijgt zijn of haar opvatting te geven over het toekomstige energiebeleid. Alle resultaten van de Brede Maat schappelijke Discussie worden verwerkt in een Eindrapport. Bestemd voor Parlement en Regering. Die vervolgens besluiten nemen. Plaats en tijd van de bijeenkomsten in uw buurt worden later bekend gemaakt. Stuurgroep Maatschappelijke Discussie Energiebeleid. Urbanus van Anus: humor pour le moment, een sensatie als een zeepbel: vluchtig, sprankelend, maar toch snel weer vergeten. Onder auspiciën van S.C.Z./Uit-in-Zeeland trad Ur banus vrijdag op in een overvolle Zierikzeese Concertzaal. Hij trof daar een opmerkelijk mild publiek, dat bereid bleek zelfs voor zijn oudste grappen plat te gaan. Reeds vanaf zijn verrassende entrée - strui kelend, direkt weer af en de medede ling „nu is het pauze" - leek de zaal in de ban van Urbanus. Niet dat hij geen aandachtig gehoor waard zou zijn. maar - het moet gezegd - het Vlaamse talent trok niet bepaald de nieuwste registers van zijn repertoi re open. IJzersterke nummers als zijn omstreden Kerstlied „Bakske vol stro" en het bekende „Madammen met een bontjas" verdienen natuur lijk best een plaats in zijn one-man- show, maar een beetje oubollig was het wel Urbanus enkele super- uitgesleten grappen te horen vertel len. maar, zoals gezegd, de zaal bleef mild en zeer enthousiast. Eerlijk is eerlijk, er stond ook veel tegenover: een vrijwel nimmer afla tende stroom woordgrappen en spits vondigheden, om over je heen te la ten gaan en moeiteloos te konsume- ren. Urbanus bedient zich niet van DE cabaret-items, maar beschikt over een zeer eigen kolderieke-aan- pak voor zijn optreden. De belang rijkste ingrediënten: zijn expressieve mimiek, het sappige, zoete Vlaams en natuurlijk zijn teksten. Heel sterk toonde hij zich verras send gedoceerde geluidsimitaties. Urbanus bleek vokaal en instrumen taal ook te kunnen boeien; de muzi kale start van zijn artiestencarriére is daar ongetwijfeld debet aan. Zon der ondersteunend muzikaal ensem ble wist hij het publiek gedurende een kleine twee uur in zijn greep te houden Prima effekten daarin met een in de fik vliegende materiaal- kist. een uit elkaar knallend boeket bloemen en een schitterende tombola act ZIERIKZEE - Het amateurschilderen slaat aan op Schouwen-Duiveland. Dat werd zaterdagmiddag weer eens bewezen tijdens de overzichtstentoonstelling van schilderijen die zijn gemaakt door kursisten van land schapschilder Ad Zuldereni. In zijn open atelier te Noord- gouwe en de afgelopen maanden te Zierikzee heeft Zuide rent velen enthousiast gemaakt vor het (amateur)schil- deren. Dat bleek in ieder geval uit de belangstelling voor de ze tentoonstelling. De foyer van restaurant Mondra gon stond bomvol Naast werken van amateurschil ders werden in Mondragon tevens originele bloemstukken geëxposeerd, verzorgd door de firma Romijn. Ver der waren er ook een aantal schilde rijen te bezichtigen van de leraar Ad Zuiderent De expositie was alleen dit weekeind geopend. De tentoonstelling werd officieel geopend door mevrouw J. M. J. de Meester-Post die het dit keer gemeend een eer vond de openingshandeling te mogen verrichten, omdat zijn zelf tot een van de kursisten behoorde van de landschapschilder. „Hij leert ons kij ken naar de schoonheid om ons heen en wij als kursisten leren kijken door het oog van de kunstenaar" aldus me vrouw de Meester. „De behoefte van de mensen om kreatief bezig te zijn wordt blijkbaar steeds groter. De kur- sussen op dit gebied zijn overvoL Een paar uurtjes schilderen in het atelier biedt rust Er is tijd om even individua- litisch bezig te zijn terwijl de deelne mers toch samenwerken binnen een groep". Haar openingsspeech werd muzi kaal omlijst door drie violistes en een celliste van de Zeeuwse muziekschool. Karin Haak, Mireilli van Veldhuizen, Inez Flameling en Pertra Klap speel den diverse kerstliederen. De exposi tie boodt een zeer gevarieerd beeld van de amateurschilderkunst Er hin gen opvallende werken tussen, die de moeite waard waren om bekeken te worden. HAARLEM - Bij boekhandel De Slegte in Haarlem zijn vier exempla ren van Hitlers Mein Kampf in beslag genomea Het ging om een exemplaar in de Nederlandse taal en drie in de Duitse, uitgegeven in de jaren Dertig en veertig Tegen De Slegte is procec- verbaal opgemaakt op grond van over tredingvan artikel 137 uit het wetboek van strafrecht Dë strekking van dit artikel is ondermeer dat racisme een misdrijf tegen de openbare orde is. BURGH-H AAMSTEDE - Voor vaststelling van het zo broodnodige fietspadenplan is de visie van rijkso verheid met betrekking tot het aan gewezen natuurgebied „Kop van Schouwen" nodig, schrijft het kolle ge van b en w van de gemeente Westerschouwen in haar antwoord op de algemene beschouwingen. Het kollege is toegezegd dat achter de vaststelling van de visie veel spoef zal worden gezet. Het kollege blijft druk uitoefenen om tot het gewenste fietspadenplan te komen. Zoland het ministerie geen duidelijkheid geeft over wat wel en wat niet zal worden toegestaan Vindt het kollege verdere voorbereidingen voor het realiseren van een infrastruktuur niet wense lijk. Dit met name in verband met mogelijk te verkrijgen subsidies. BURGH-HAAMSTEDE - Naar aan leiding van vragen van V.V.D.-frak- tievoorzitter dr. H. J. van Zuijlen tij dens de algemene beschouwingen over sporthal Qnderdak te Zierikzee antwoordde het kollege van de ge meente Westerschouwen dat zij be langstellend afwacht wat de raads fracties te zeggen hebben over de wenselijkheid van instandhouding van Onderdak. Het kollege wil de bijdrage aan sporthal Onderdak met niet meer dan 6 verhogen, terwijl de Stich ting Sportcentrum Schouwen-Duive land een verhoging van 25 had ge vraagd. „Een zinvolle vrije tijds besteding achten wij een goede zaak. Waar nodig kan op onze steun wor den gerekend. Dit moet niet worden uitgelegd dat wij op het standpunt staan dat de gemeenschap alles moet betalen", aldus het kollege. UTRECHT - Twee landelijke orga nisaties van huurders en woningzoe kenden willen dat de regering de huur- verhoging in 1983 volledig achterwege laat De twee organisaties, het Neder- lands Verbond van Huurders (NVH) en de Landelijke Organisatie Belan gengroepen Huisvesting (LOBH), vra- ge dit in een verklaring die hun leden vergadering zaterdag in Utrecht heb ben aangenomen. Mevrouw De Meester tijdens haar openingsspeech met op de achtergrond de violistes en de cellist van de Zeeuwse muziekschool. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) ,r BURGH-HAAMSTEDE - In antwoord op vragen van de P.v.d.A.-fraktie bij de algemene beschouwingen 1983 deelde het kollege van de gemeente Wester schouwen mee dat voor de realisering van de integratie in 1985 in Burgh- Haamstede voorzieningen getroffen zullen moeten worden. Het kollege zal nog bezien hoe dit in zijn werk dient te gaan. Zolang er lokalen zijn kan daar van gebruik worden gemaakt. Besprekingen met het bestuur van de C.N.S. Onder de Wieken zijn gaande. woord geven op de vraag van RU- fraktievoorzitter J. van den Berge of de verhoging van de leerlingenschaal nog wolgen heeft voor de gemeente Westerschouwen. B. en w. verwacht dat na afloop van het kursusjaar '82-'83 de kleuterscholen in Haamste de en Renesse respektlevelijk 80 en 22 leerlingen zullen hebben. Voor de lagere scholen is de verwachting: Haamstede 132, Renesse 82, Noord- welle 28 (inklusief kleuters),'Seroos- kerke 25 (inklusief kleuters) en de CNS Haamstede 137. Een concept-afvloeiingsregeling is andermaal besproken met de school hoofden en de schoolraad, alleen de ABOP heeft nog bezwaren. Het kol lege hoopt de regeling spoedig ter vaststelling aan te bieden. Aan alle voorlopige medezeggenschapsraden is een medczeggenschaps reglement toegezonden ter bespreking. Voor 1 februari 1984 moet worden overge gaan tot vaststelling. „In de begro ting 1983 is enigszins bezuinigd op onderwijs. Er is gekozen voor een be perkte matiging in de onderwljs-ult- gaven, zonder dat dit de kwaliteit van het onderwijs aantast. Hoe de si tuatie in 1984 en volgende jaren wordt kunnen we nog niet zeggen'% aldus het kollege. Leerlingenschaal Ook kon het kollege geen ant- De heer Van den Berge vroeg in de algemene beschouwingen of het zin vol is door te gaan met schoolzwem men. Het kollege antwoordde dat de huidige wijze van schoolzwemmen zinvol wordt geacht en dat een kind naar de mening van b. en w. op school moet leren zwemmen. 63 Maar nog een jaar later kwam Atie geleidelijk aan tot de ontdekking, dat zijn zogenaamde late diensten, die steeds veelvuldiger voorkwamen en immer later eindigden, camouflage waren voor even zovele slippertjes met een goed gesitueerde weduwe aan het andere eind van de stad, jaren ouder, maar dol verkikkerd op de knappe, slanke buschauffeur. Een berekenen de vrouw, die het er uiteindelijk op aan legde, dat ze zwanger werd van haar jeugdige aanbidder en hem dwong kleur te bekennea De chauffeur zag voor de toekomst meer brood in de nog tamelijk knappe weduwe, die een eieen woning bezat, een mooie auto en ook nog een behoorlijk bedrag op de bank. Zodat de zwoegende Atie met haar beide kinderen de verliezende partij werd. In de flat met de nog niet eens afbetaalde meubelen, televisie, wasmachine en kinderwagea Howel hij aanvankelijk nog een gering "soort eergevoel had en weifelde, of hij wel de juiste )ceuze deed, als hij ging schei- den van Atie, gaf het feit, dat de weduwe aanbood alle bestaande schulden af te lossen op de huwelijks dag de ;doorslag, zodat Atie niebs anders overbleef dan een aanvraag tot echtscheiding in te dienen wegens overspel Welke scheiding binnen enkele maanden een feit werd. In die tyd kwam Ina vaak bij de veel al huilende Atie. Die nu wel inzag, dat het een onbezonnen daad was ge weest, haar overhaaste huwelijk met de buschauffeur. Na de scheiding openbaarde zich de ontreddering, die het alleenzijn met zich meebracht De financiële moeilijkheden, waarin ze ging verkeren, tot de bijstnad ging hel pen. En ten slotte nog de houding van de buren in de buurt toen men te we ten kwam, dat de buschauffeur er van door was met een rijke weduwe. Want men ging al spoedig uit van de gedach te: waar twee kijven hebben twee schuld. Die vrouw zal ook niet hele maal vrij te pleiten zijn, o zo! Ina ter Scheure keerde tot zichzelf. Ze legde de microfoon tenslotte op het telefoontoestel en dacht is dit mijn voorland? Geen Frans meer thuis? Elke dag voortaan alleen zijn? Atie had tenminste nog haar beide kinderen, maar ik heb niks. En wat zal ik Bert moeten vertellen? En mijn broer en zuster? Onze kennissen en andere fa milieleden? Zo gaat het dus, als je niet meer met elkander kunt opschieten Maar ik wil helemaal niet scheiden! Ik houd van Frans! Ik houd verschrik kelijk veel van mijn man! Wat moet ik nu doen om hem niet kwijt te raken? Als in een droom liep ze terug naar de slaapkamer, waar het onbeslapen bedgedeelte was. Toen ze het zag. barstte ze opeens uit in een wilde huil bui. Frans, waarom doe je me dit aan? Ik heb spijt van al mijn verdachtmakin gen wat moet ik zonder jou begin nen? Ik kan niet buiten je. Dit kan toch niet? We hebben elkaar toch trouw beloofd? We hebben toch altijd veel Door GRE DE BOER van elkaar gehouden? Onze vereni ging was toch elke keer opnieuw een feest? Ik was de gelukkigste vrouw van de wereld, elke keer als ik in je armen lag waarom wil je nu weg? Dit kan toch niet waar zijn, lieve jongenDit kan niet, dit kan niet! Ze schreeuwde haar leed uit, voor over op het bed, het kussen aan de andere kant krampachtig omvattend met haar gekromde vingers. Tot ze plotseling van beneden een stem hoorde roepen: „Hallo! Is er iemand thuis? Ina? Frans? Zijn jullie soms boven?" Ze herkende de stem van Bert Essenga. Met een schok kwam ze over eind. Ze had neiging om te roepen: donder op! Ik wil niks meer met jullie te maken hebben, want jullie zijn in feite de schuld van alles! Maar ze probeerde zich te beheer» sea Misschien kwam het nog met Frans en haar in orde. En dan hoefden de buren niets te wetea Geen vuile was buiten de deur „Sorryik ben me net aan 't kleden. Ben jij net, Bert?" „Ja Neem me niet kwalijk, dat ik zo maar binnenviel Laat ik je niet storea Ik kom straks wel even terug." Ze sloeg vlug een kimono om en probeerde bij de wasbak haar gezicht schoon te wassea „Wacht evea Bert," riep ze tussen het geplas door, „ik ben zo beneden; ik trek wel wat aaa" (wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4