Gouden speld voor Gerrit Bakker, Cebeco-jubilaris Subsidie-aanvraag Rijvereniging West. Schouwen aan zijden draad MODE-KANS Holtv' njode Zorgwoningen bieden geen doorstromingsmogelijkheid Milieudienst funktioneert binnen reinigingsdienst 3 Kommissie Sport, Jeugd en Kulturele zaken Westerschouwen Antwoord kollege Westerschouwen: STREEKNIEIWS B. en w. Westerschouwen: Bijeenkomst in Huis van Nassau ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Maandag 20 detember 1982 Nr. 23237 BURGH-HAAMSTEDE - De Rijvereniging Westelijk Schouwen heeft het er in de Kommissie Sport, Jeugd en Kulturele zaken van de gemeente Westerschouwen niet al te best afgebracht, waar het de aanvraag van een een malige subsidie van 8.000,— betreft. Donderdagavond werd de subsidie-aanvraag in tweede termijn door de - inmiddels voor driekwart gewijzigde - kommissie be handeld. Tijdens de eerste behandeling bleek een flink deel van de kommissie nog voorstander van het ver strekken van de subsidie, maar toen werd het verzoek aangehouden, omdat men een meer gespecificeerde ba lans wilde zien. Dit keer bleek er evenwel - ondanks de gevraagde specifikaties - plotseling een heel andere ten dens. Een paar kommissieleden toonden zich nu perti nent tegenstander, terwijl een paar anderen zich niet al te toeschietelijk opstelden. Ondanks het feit, dat er toch ook kommissieleden waren, die met de vereniging mee voelden, lijkt het al met al redelijk voor de hand liggend, dat de subsidie er totaal niet, of in het gunstigste geval slechts gedeeltelijk zal komen. „In een gesprek met een delegatie van de LR en PC Westelijk Schouwen is het mij duidelijk geworden, dat de vereniging het financieel allemaal net rond kan breien, ondanks de te ruglopende inkomsten, maar dat men de kosten van het in de oude staat terug brengen van het oude oe fenterrein aan de Hoge Zoom in Re- nesse niet kan opbrengen", vertelde kommissie-sekretaris D. de Vos. „Vandaar het subsidie-verzoek". Kommissie-lid W. Boogert was van mening dat de vereniging in moei lijkheden kwam, toen het terrein in gebruik werd genomen. ,,Ze hebben in feite de problemen zelf opgezocht. Men heeft vooraf blijkbaar niet goed bekeken of het terrein wel deugde lijk was", argumenteerde hij. „Het lijkt mij logisch, dat ze nu ook zelf voor de gevolgen opdraaien". Diskutabel Kommissie-voorzitter J. C. de Fei- BURGH-HAAMSTEDE - „De gedachten gaan uit naar een milieudienst naast de reinigingsdienst met een gemeenschappelijk bestuur. Als vesti gingsplaats wordt aan Kerkwerve gedacht. Ter vermindering van de kosten van de dienst zou dan gebruik kunnen worden gemaakt van een gemeenschap pelijk secretariaat en kantoor," antwoordde het kollege van b. en w. van de gemeente Westerschouwen. S. Roos, fraktie-voorzitter van de P.v.d.A. had tij dens de algemene beschouwingen gevraagd hoe de eilandelijke milieudienst op Schouwen-Duiveland zal gaan funktioneren. Het wordt dus een organisa tie, bestaande uit een ophaaldienst (nu de Reinigingsdienst Schouwen-Duive land) en een milieudienst, overkoepeld door één bestuur en één secretariaat. B. en w. merkte daarbij wel op dat overleg met de kolleges van de ande re gemeenten op Schouwen-Duive land nog moet plaats vinden. De kosten van de dienst als proeftuin zullen niet uitgaan boven de kosten, die de gemeente thans uitgeeft aan de uitvoering van de milieuwetgeving. De uitvoering blijft altijd onder verantwoording van de gemeente besturen en wordt niet gedelegeerd naar het dagelijks bestuur van de rei nigingsdienst. Net als de P.v.d.A.- fraktie is het kollege van mening dat een goede kontrole op de diverse be drijven van groot belang is. De P.v.d.A.-fraktie maakte tijdens de algemene beschouwingen kenbaar dat zij het werken met bestrij dingsmiddelen vanuit de lucht aan banden gelegd zou willen zien. Sproeivliegtuig Het kollege antwoordde dat er tot op heden geen mogelijkheid bestaat om het spuiten met een sproeivlieg tuig vlakbij woningen tegen te gaan. Volgens b. en w. is er een algemene maatregel van bestuur in voorberei ding, waarbij aan het gebruik van sproeivliegtuigen strenge eisen zul len worden gesteld. „Het ligt in de bedoeling deze maatregel vóór het sproeiseizoen 1983 van kracht te la ten worden," aldus antwoordde b. en w. Op een vraag van J. van de Berge (R.U.) antwoordde het kollege dat de wetten van de rioollozingsverorde- ning redelijk goed worden nageleefd. Pas als er klachten vanuit de omge ving zijn wordt de inrichting zeer nauwkeurig gekontroleerd. Net als de C.D.A.-fraktie is het kol lege van mening dat de toepassing van de naleving op hinderwetten, ge luidshinderwetten en de verontreini ging oppervlaktewaterwetten soepel dient te gebeuren. De toepassing van de ingevoerde en nog in te voeren wetten kunnen op het platteland aanleiding tot moeilijkheden geven. Met de inwerking treding van de nieuwe milieuwetten is het taken pakket van de gemeente Wester schouwen vergroot. De aanstelling van een milieu-ambtenaar is naar de mening van het kollege een juiste er kenning van de problematiek ge weest. Advertentie Omdal u in de duurste dagen van het jaar zit hebben wi| voor u een verrassing. Komt u maar gauw kijken! In onze winkel vindt u een kollektie met de mooiste dingen voor de mooiste dagen. Modieuze mantels en japonnen, feestelijke blouses, prachtige truien en rokken, sportieve pantalons. Mode van nu voor nü. in de welbekende kwaliteit. En de verrassing? Mooi hoeft niet duur te zijn. De prijs blijft tussen u en ons. Extra koopavond woensdag 22 december van 7 tot 9 uur SPEC! A\L VOOR U GEPRIJSD y Ook voor hoeden en shawls Dam 15-19. Zienkzee Telefoon 01110 2816 WINKELEN IN KEN PERSOONLIJKE SFEER ter was het niet helemaal met Boogert eens en hij liet dat blijken door te stellen, dat het diskutabel was om de verantwoording van het niet deugdelijk zijn van het terrein volledig in de schoenen te schuiven van de vereniging, terwijl ook de dienst gemeentewerken, die vooraf adviseerde, er niet echt op aangeke ken kan worden. Verschil van mening bestond er binnen de kommissie over het woord subsidie in dit geval. Voor diverse kommissieleden gold het hier meer een eenmalige ondersteuning. „Kun nen ze dat nou zelf niet opknappen", wilde meviiouw A. C. van der Klooster-van Sonsbeek weten, dit voornamelijk als logisch gevolg op wat zich eerder afspeelde binnen de kommissievergadering. Toen werd namelijk gesteld, dat zelfwerkzaam heid moest worden betracht met be trekking tot de aanleg van een fiets- cross-terrein en een speelterrein. In beide gevallen wilde de gemeente wel een stuk grond beschikbaar stel len, maar meer ook niet. Raadslid (en kommissielid) P. M. van den Aarsen stelde met betrek king tot de subsidie-aanvraag van de rijvereniging, dat men uit moest kij ken met het verstrekken van de sub sidie, omdat de subsidieverlening momenteel sowieso al moeilijk ge noeg is en men bovendien uit moet kijken, dat er straks nog niet meer rijverenigingen komen met verzoe ken. Duidelijke richtlijnen in deze zouden minimaal noodzakelijk zijn, om het uit de hand lopen te voorko men. De kommissieleden J. W. Ge- leynse en J. Bom toonden zich wel voorstander van de subsidieverle ning, „want", zo meenden zij, „de LR en PC Westelijk Schouwen is onbe twist een sportvereniging die zijn waarde voor de gemeente bewezen heeft en dat moeten we toch op een of andere manier kunnen laten blijken". W. C. Troost stelde zich eveneens positief op, maar was van mening dat de penningmeester van de vereniging fanatieker achter zijn centen aan zou moeten gaan, „want in deze tijd wordt het allemaal niet meer bij je gebracht". Hij doelde daarmee voornamelijk op de teruglo pende donaties -en advertentie-op brengsten. Speelterrein Tijdens het punt „Ingekomen stuk ken" werd uitvoerig van gedachten gewisseld over een door J. Bom van sportvereniging Renesse gelanceerd idee om een speelterrein te kreëren op het terrein Delf- en Schieland in Renesse. Dit terrein, dat door de gemeente werd aangekocht om mettertijd wo ningen te situeren, ligt aan de Stoof- weg Emmaweg. Samen met K. B. Hogerland had Bom gekonstateerd dat het terrein in een vervallen staat verkeerde en hij stelde van mening te zijn, dat er wel drie plaatsen gevon den zouden kunnen worden binnen het raam van het terrein, waar een speelterrein ter grootte van 30 x 40 meter gesitueerd kan worden. „De jeugd kan dan van de straat gehou den worden. Nu zijn ze steeds op het schoolplein bezig en moeten de rui ten en andere dingen er nogal eens aan geloven". Het terrein hoeft volgens Bom slechts geëgaliseerd te worden en hij was van mening, dat de gemeente dat wel voor haar rekening zou willen nemen. „We kunnen natuurlijk niet anders handelen dan enkele maan den geleden bij het fietscross-ter- rein", stelde voorzitter De Feiter. „Daar hebben we toen gesteld wel een terrein beschikbaar te willen stellen, maar dat de rest door de be treffende personen zelf gedaan zou moeten worden. Een stukje zelfwerk zaamheid van de aanvragers, derhal ve. Ik geloof, dat het niet meer dan billijk is, dat we nu dezelfde normen hanteren. Een stuk terrein kan men krijgen, maar de kinderen of de ou ders van de kinderen zullen voor de invulling moeten zorgen. Het egalise ren kan eventueel met steun van de dienst gemeentewerken worden geregeld". De kommissie kon zich nagenoeg kompleet vinden in het plan van de voorzitter, waarna J. Bom stelde in overleg te willen met de dienst gemeentewerken. Voortbestaan Tijdens de rondvraag bracht voor zitter De Feiter een diskussiestuk ter tafel uit het Evaluatierapport wel zijnsplanning van de Advieskommis sie voor het Welzijnsbeleid. Hierin wordt dc vraag gesteld of het zinvol is dc kommissie voor Sport, Jeugd en Kulturele zaken nog langer te laten voort bestaan, of dat er moet overgegaan tot dc instelling van een Sportraad. „Jeugd en kultu rele zaken komen namelijk ook al aan dc orde in dc wclzijnskommis- sie", stelt het rapport. Tijdens dc vergadering van dc ter diskussie staande kommissie werd het niet ge heel duidelijk hoe dc standpunten la gen. Er was geen meerderheid waar- neembaar voor wol of niet opheffen van dc kommissie. SCHOUWEN-DUIVELAND Gladde wegen Zaterdagavond sloeg voor de eerste maal de winter toe met wat hagel, sneeuw en een temperatuur net on der nul. Diverse wegen werden glad en de eerste ongelukken deden zich voor. Rijksweg 18 werd het eerst gestrooid, gevolgd door andere we gen. De meeste automobilisten die op deze avond nog op weg waren, pasten zich goed aan, zodat ernstige gevol gen uitbleven. Z1ER1KZEE Auto op het talud Zaterdag wilde op de Wandeling de 21-jarige W. v. d. H. uit Den Haag met zijn auto omkeren. Hij kwam op het fietspad terecht en gleed lang zaam naar het slootwater, maar bleef daar net voor hangen. Met vereende krachten werd de vrijwel onbescha digde auto weer op de rijweg ge bracht en vervolgde v. d. H. zijn weg. Door gladheid in de sloot Het wordt weer glad op de wegen. Dat ervaarde automobilist J. T. R. uit Nieuwerkerk ook, toen hij zater dagavond op de kruising Rijksweg 18 Kapelleweg uit de bocht vloog en in de sloot terecht kwam. De wagen be landde op z'n kop in de sloot en raak te totaal vernield. De bestuurder liep geen persoonlijk letsel op. De auto werd door familieleden met een trak- tor uit de sloot getrokken. Aanrijding Vanochtend, maandag, botsten twee auto's op elkaar de rotonde bij Zierikzee. De Engelsman M. L. kwam van de richting Bruinisse en wilde de Kooiweg inrijden, richting Haamstede. Hij zou daarbij geen voorrang hebben verleend aan de van rechts komende N. L. van K. uit Kerkwerve, waardoor een aanrij ding ontstond. Beide wagens liepen materiële schade op. Gereformeerd Vrouwenkontakt Woensdag 22 december vergadert de Gereformeerde Vrouwenkontakt- groep in een van de zalen van de kerk aan de St. Domusstraat. De groep viert dan het kerstfeest. Voor tijd: zie agenda. Auto in de sloot Op de Provinciale weg Zierikzee- Haamstede reed vrijdag bestuurder W. V. uit Ellemeet, terhoogte van de kippenfarm S. de sloot in. V. haalde een paar auto's en een trekker in, net toen voor hem ook een auto begon in te halen. V. reed de berm in en be landde in de sloot. De auto werd ern stig beschadigd. OOSTERLAND Kerstpresentje voor bejaarden De vrijwilligers van het open-be- jaardenwerk verzorgden voor alle bejaarden (boven de 70 jaar) in de ge meente Duiveland een kerstpresent je. Het werd eveneens door de vrij willigers vorige week thuis bezorgd. BRUINISSE Kerstzangdienst Het koor „De Lofstem" uit Zierik zee zal donderdagavond een kerst zangdienst houden in "t Opper te Bruinisse. De dienst begint om 19.30 uur; medewerking wordt verleend door Nel Benschop, die een aantal ge dichten zal voordragen. BURGH-HAAMSTEDE - Het kollege van de gemeente Westerschouwen maakte bekend dat de 24 in aanbouw zijnde zorgwoningen bij rusthuis Duinoord te Haamste de in 1983 geen doorstromingsmogelijkheid zullen bie den. De woningen bieden allereerst huisvesting voor de bewoners van het rusthuis in verband met afbraak en nieuwbouw van de oude vleugel. De doorstroming zal pas in 1984 effekt hebben. Dit schrijft het kollege van b. en w. in de antwoorden naar aanleiding van een opmer king van CDA-fraktievoorzitter L. Tieleman tijdens de behandeling van de algemene beschouwingen. „Bij herziening van de bestem mingsplannen voor de kommen zal zeker aandacht worden besteed aan de behoefte voor sociale woning bouw", aldus het kollege. Ten behoeve van de rekreatie bin nen de gemeente Westerschouwen en de daarmee verband houdende moge lijkheid van het scheppen van werk gelegenheid is het dringend geboden dat de struktuurschets door de raad wordt vastgesteld en de bestem mingsplan arbeid goed ter hand wordt genomen, dacht het kollege. De RU vroeg in de algemene be schouwingen of de doorstromings subsidieregeling wel voldoende re sultaat heeft opgeleverd. Het kollege antwoordde dat het resultaat onvol doende is, alhoewel' dat n'ifet met cij fers valt te onderschrijven: De WD-fraktie vroeg bij de alge mene beschouwingen welke gevol gen de teruggang van het kindertal voor het woningbestand zal hebben. B. en w. schrijft dat bij de vaststel ling van de vragenlijsten Nieuw bouw en Vernieuwbouw voor de pe riode 1983-1985 voor de opstelling van die lijsten gebruik is gemaakt van het deelrapport bevolking en woningbouw, opgesteld door het ste debouwkundig bureau Stad en Land schap. In de daarin aan de orde ko mende woningbehoefte berekening is ook rekening gehouden met de te rugloop van de bevolking tot het jaar 2000. Het kollege deelde mee dat er op dit- moment bij de direktie van de Volkshuisvesting te Middelburg een premie-aanvraag in behandeling is voor de bouw van zes premie-A- woningen te Renesse. Het kollege heeft Van Grouwels bv te Hulsberg verzocht alvast een aanvraag voor zes woningen in te dienen, vooruit lo pend op het door het kollege geraam de aantal van 21 voor het jaar 1983. Bouwgrond Het kollege verwacht niet dat het komende jaar naast de bouw van de woningen bij rusthuis Duinoord nog een kontingent voor andere woning wetwoningen overblijft. Momenteel is er bouwgrond beschikbaar in de kernen Burgh, Haamstede. Seroos- kerke, Renesse en Noordwelle. Ook voor de partikuliere bouw is bouw grond beschikbaar. Het kollege schrijft na te gaan wat voor moge lijkheden er nog zijn. „Wij vinden het thans echter te vroeg om ze zeg gen waar, indien een contingent wordt toegewezen, dit zal worden ge realiseerd. Het is namelijk afhanke lijk van de grote toewijzing, vraag naar woningen in een bepaalde kern en de prijs", aldus het antwoord. Op de vraag van S. Roos (PvdA) of het mogelijk is betere voorlichting te geven naar de burgers toe wat betreft de subsidies in verband met renova tie van woningen zei b. en w. dat de mogelijkheden van het verspreiden van folders zullen worden bezien. ZIERIKZEE - De heer G. T. Bakker, de „gifkoning" van Cebeco-Zuidwest, werd vrijdagmiddag gehuldigd in het Huis van Nassau wegens 25 dienstjaren bij de agrari sche handelsonderneming. Uit handen van de voorzitter van Cebeco de heer J. M. Geluk kreeg de jubilaris de gou den speld op de rever gespeld. De huldiging hield tevens een afscheid in: de jubilaris gaat in de VUT. Op 20 juli '57 kwam de heer Bakker in dienst van toen nog de C.A.V.- Zierikzee bij de afdeling zaaizaden. In die hoedanigheid ontwikkelde Bakker zich als een eerste klas vakman, die in een handomdraai precies wist te vertel len hoeveel procent vocht een partij tarwe of gerst had, zonder daar ingewik kelde apparatuur voor nodig te hebben. Na de fusie in '71 bekleedde de ju bilaris andere funkties om tenslotte bij de bstrijdingsmiddelen terecht te komen. Geluk: „Je was daar goed in thuis en vooral de boeren aanvaar den het als prettig dat op deze afde ling een vaste man de scepter zwaai de. Een man die altijd een praatje had voor zijn klanten. Het was goed samenwerken met hem", aldus de heer Geluk. VUT-fonds Direkteur J. de Boer ging nader in op het feit dat de werkgevers (in dit geval Cebeco-Zuidwest) een belang rijke bijdrage leveren aan het VUT- fonds. Voor Cebeco is dit bedrag dit jaar 120.000,-. „Fijn dat het er is, een fijn dat onze mensen daar ge bruik van kunnen maken", vond de heer De Boer. Dc heer Bakker werd door hem be titeld als een frontsoldaat, die overal te vinden was op dc Visscrsdijk. „Je kon er niet omheen, de eerste die je tegenkwam was altijd dc heer Bak ker". Verder noemde dc direkteur het een prestatie om zoveel bazen „versleten" te hebben. Tot slot van zijn betoog overhandigde de heer Dc Boer de jubilaris een enveloppe met inhoud. Informeel begon het rayon-hoofd van Cewbeco-Zuidwest, de heer J. v. d. Weele zijn toespraak met: „Gerrit en Anna. Meneer en mevrouw kan ik niet tegen jullie zeggen, daarvoor ken ik jullie te goed". De jubilaris werd afgeschilderd als een belangrij ke tussenschakel tussen Cebeco en de klanten. Boerinnen Gerrit stond voor iedereen klaar. vooral als die klanten boerinnen wa ren. Vele jaren in gezondheid wenste de rayonchef hem en: „Nu kun je ein delijk de vis gaan vangen die je in de loop der jaren aan ons beloofd hebt!". Bij het zoeken naar een pas send kado zou Gerrit een race-fiets op zijn verlanglijstje hebben staan, maar Anna had gezegd: laat hem maar kletsen. Het werd een fiets, maar een iets minder sportieve. Een gebaar dat Gerrit met stomheid sloeg. X, Voorman J(an) C. Pannekoek be klom vervolgens het spreekgestoelte en lichtte het doopceel van Gerrit, tot grote hilariteit van zijn kollega's. Bij het met-de-pet-rondgaan zouden de kollega's gezegd hebben wel te wil len offeren voor Gerrit, als het maar zeker was dat hij weg zou gaan. Niet zo fijntjes opgemerkt, maar het kado was groots: een thermome ter, hygrometer, barometer en klok in één geheel. Met daarbij een maalt je juun en aerpels voor de eerst ko mende tijd. Verder heette Pannkoek de opvolger van Gerrit welkom: de heer J. van Klinken. Verdere gelukwensen kwamen van de oud-direkteur VdStolpe (met ge noegen naar Zierikzee gekomen) en mevrouw J. Stoutjesdijk. die in dichtvorm Gerrit een asbak aan bood. Onvergetelijk Uiterst kort was de afscheidne mende jubilaris in zijn dankwoord, „ledereen bedankt voor de goede woorden en kado's. „Jullie hebben mij een onvergetelijke middag be zorgd", waarna nog menig glas gehe ven werd op Gerrit en Anna. ZIKR1K/.t.E - Voorzitter rnn Cebcco-Zuidircst dtjttrikf Schoiiiuen-DiiirrlnTid. dc heer J. M Geluk (X.) prikt de gouden speld op de rever van jubilaris Gerrit Bakker. 25 jaar in dienst ran Cebeco.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3