Winstdaling bedrijven tot staan gebracht Eerste kulturele centrum in Haamstede geopend Vijf schepen op drift AGENDA Ouders kunnen samen kinderbijslag aanvragen Van Agt „Man van het jaar" Telefonische bedreiging uitgevoerd Vlissinger gevonden Koningin weer op bezoek bij prins Claus Wubbo Ockels mag mee met ruimteveer Raad Duiveland: Aandacht voor sportterrein ,,De Bewaerschole" Lichaam vermiste Auto onder trein Auto tegen boom ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE E] 2 Kamers van Koophandel en Fabrieken: DEN HAAG - De in 1978 begonnen daling van de winsten van het bedrijfsleven heeft dit jaar niet doorge zet Dat is de belangrijkste conclusie van de vereniging van Kamers van Koophandel en fabrieken in Nederland, die zij trekt uit de jaarlijkse enquête naar de ontwikke lingen in het bedrijfsleven. Hoewel de verliezen in 1982 fors toenamen, vinden de Kamers van Koophandel dat de rendementen minder ongunstig zijn dan in 1981. Zij verwachten op grond hiervan dat de resultaten van het bedrijfsleven volgend jaar beter zullen zijn dan dit jaar, zo blijkt uit het rapport dat maandag is gepubliceerd. De KVK's tekenen hierbij aan dat voorspellingen en verwachtingen meestal gunstiger zijn dan de uitein delijke werkelijkheid. Ook voor vol gend jaar zijn de vooruitzichten al lerminst rooskleurig, waarschuwen zy. Van de 78.000 ondernemingen die voor de enquête benaderd waren, heeft 58 procent meegedaan. Volgens de KVK's vertegenwoordigt dit per centage een kwart van de werkgele genheid in Nederland. De betrouw baarheid van de uitkomsten is dan ook ruimschoots voldoende, menen zij. WARSCHAU De staat van beleg in Polen wordt op 31 december opge schort, zo heeft de staatshoofd zondag beslotea Dit gebeurde nadat het pan lement zaterdag een wetsvoorstel had aanvaard, op grond waarvan de staats raad, op advies van de regering, op elk ogenblik de decreten betreffende de staat van beleg geheel op gedeeltelijk weer van kracht kan verklaren, als de openbare orde wordt bedreigd. Ver scheidene bepalingen van de staat van beleg blijven ook in het nieuwe jaar van kracht LONDEN - Rechtse Britten hebben zaterdagavond een overval gepleegd op een vredeskamp in Londen van de aktievoerders tegen kernbewapening. Een aktievoerder werd gewond en tent werden tegen de grond geslagea DEN HAAG - Man en vrouw moe ten volgend jaar beiden hun handte kening zetten onder het formulier waarin kinderbijslag wordt aange vraagd, althans wanneer zij samen één huishouden voeren. Wanneer man en vrouw niet tot overeenstem ming komen wie de kinderbijslag moet aanvragen gaat de aanspraak van de vrouw voor op die van de man. Dit heeft het kabinet besloten. Dit is een verandering van het systeem dat in dit jaar werd gehan teerd. Toen gold namelijk dat de aan spraak van de vrouw steeds voorgaat op die van de man. HILVERSUM - Oud-premier Van Agt is bij een in opdracht van de AVRO gehouden enquête, voor de vijfde maal in successie ,,Man van het jaar" geworden. Hij kreeg 14 pro cent van de uitgebrachte stemmen. Tweede werd koningin Beatrix met 8 procent, derde en vierde Lubbers en Den Uyl ieder met 4 procent. Voor het eerst werd ook een „we reldburger" gekozen, Dat werd Lech Walesa met 18 procent voor premier Margaret Thatcher en oud-premier Helmut Schmidt, ieder met 15 pro cent. Koningin Beatrix en president Reagan delen de vierde plaats, elk met 4 procent. De oorzaak van de tot staan gebrach te winstdalingen is volgens het onder zoek te vinden in de verlaagde kosten en het uitstel van nieuwe investerin gen. Hierdoor is wel de werkgelegen heid verder afgenomen. Nog afgezien van faillissementen en bedrijfssluitin gen - die niet in het onderzoek zijn opgenomen - liep het aantal arbeids plaatsen dit jaar met iets meer dan drie procent terug. Dat is vorig jaar een procent minder geweest De omzetten van het Nederlandse bedrijfsleven daalden dit jaar met ongeveer vijf procent, staat in het rapport Alleen de exporterende on dernemingen - vooral de kleinere - boekten een beter resultaat De grootste klap incasseerde de bouw. De groothandel deed het relatief het best De enige bedrijfssector die dit jaar afsluit met een omzetstijging is de agrarische. Daar groeide de ge- zamelijke omzet met drie procent, schrijft de vereniging van Kamers van Koophandel. JERUZALEM - Israël heeft zijn eis laten vallen dat onderhandelingen o- ver de terugtrekking van buitenlandse troepen in Libanon plaatshebben in Jeruzelem. DEN HAAG - Koningin Beatrix heeft gisteren een kort bezoek gebrachtaan Prins Claus, die momenteel voor behandeling in de universiteitskliniek in Bazel verblijft De koningin keerde dezelfde dat nog terug. De rijksvoorlich tingsdienst heeft dat meegedeeld. weer in ons land terug. Aanvankelijk zou de Prins eind januari voor een korte behandeling naar Bazel terug gaan. Aangezien Prins Claus zich ech ter nog niet honderd procent fit voelde is na raadpleging van Prof. Dr. S. J. Nijdam besloten de nabehandeling niet na, maar voor de kerstvakantie te doen plaatsvinden. De Prins zal samen met zijn gezin de kerstvakantie in de Oostenrijkse wintersportplaats Lech doorbrengen, aldus de RVD. Het is de tweede keer deze maand dat de Koningin haar man bezocht Vorige week zaterdag zijn Prins Wil lem-Alexander en Mr. Pieter van Vol lenhoven bij Prins Claus geweest Prins Claus is sinds eind november in de universiteitskliniek voor een voort gezette behandeling door Prof. Dr. P. kielholz. Hij werd daar 1 oktober wegens klachten van depressieve aard opge nomen en keerde na een behandeling van vier weken door Prof Kielholz VLISSINGEN - Het scheepvaartverkeer op de rede van Vlissingen en de Westerschelde ondervindt sinds zondamiddag veel hinder van de harde zuid enwind met een kracht van 9 tot 10. Vijf schepen, waaronder een supertanker en een groot vrachtschip die voor anker lagen in het ankergebied Everingen op de Westerschelde bij Borssele, raakten op drift en hadden sleepboothulp nodig. Datzelfde lot overkwam drie andere vrachtschepen die op de rede van Vlissingen voor anker lagen. Alle loodsdiensten op zee zijn rond de middag gestaakt in verband met de storm. Ondanks de harde zuidenwind worden er dit keer niet zulke grote problemen verwacht voor de duinen en de dijken in Zeeland als tijdens de storm van de afgelopen week. Vol gens ir. A. de Grauw van de Provinci ale Waterstaat in Zeeland stuwt de zuidenwind het water langs de kust zodat ernstige beschadigingen aan dijken en duinen niet worden ver wacht. Er zijn dan ook geen bijzonde re voorzorgsmaatregelen getroffen.. KEULEN - De Nederlandse ..pay- load specialist" dr. Wubbo Ockels is aangewezen als bemanningslid voor de tweede vlucht, de „Duitse", van het Europese ruimtelaboratorium Spacelab in het Amerikaanse ruimte veer Columbia in juni 1985. De aanwijzing is bekendgemaakt door de minister voor wetenschap en technologie van de Bondsrepubliek Duitsland, Riesenhuber, op een per sconferentie in Keulen. De minister deelde tevens mee dat er twee nieuwe, Duitse mission speci alisten zijn aangewezen die een oplei ding gaan volgen, de 42-jarige dr. Reinhard Furrer en de 37-jarige dr. Ernst Willy Messerschmidt. (Vervolg van pagina 1) gebouwtje ten behoeve van de mu ziekvereniging. Het kollege bleek voor een derge lijke maatregelen niet zo enthousi ast. „Als gemeente kun je niet zo maar een houten keetje neerzetten en wij achten het te kostbaar voor enke le bruiloften op Oosterland, een gro te investering te doen", aldus de voorzitter. SGP-woordvoerder A. van Klin ken brak een lans voor meer voorzie ningen voor voetgangers en fietsers. De voorzitter wees hem erop, dat de gemeente wel wil, maar tot nu geen financiële steun heeft gekregen van hogere instanties. Energiebesparing Pleitte de SGP-fraktie voorgaande jaren nog voor uitbreiding van het aantal lichtpunten in de polder - een pleidooi dat tot grote teleurstelling van de SGP niet werd gehonoreerd - nu werd juist gewezen op het feit, dat enige energiebesparing mogelijk zou zijn door middel van de openbare verlichting. De voorzitter noemde de openbare verlichting in de gemeente Duiveland „bepaald niet overdadig" en zag dan ook geen mogelijkheid te bezuinigen op het aantal lichtpunten; VAALS - Een inwoner uit Heerlen, de 24-jarige J. M„ heeft zaterdaga vond een in Vaals woonachtige eko- noom telefonisch bedreigd hem in el kaar te zullen slaan en dit dreige ment later ook uitgevoerd. Dat gebeurde vlak nadat de politie de woning van de ekonoom had ver laten. Dit heeft de rijkspolitie zon dagavond bekendgemaakt. De Heerlenaar is inmiddels aange houden en wordt verdacht van be dreiging. mishandeling en huisvrede breuk. Het motief van de verdacht was verbolgenheid over een zijns in ziens slecht advies dat de ekonoom aan zijn ouders had gegeven in ver band met een boedelscheiding. BURGH-HAAMSTEDE - In de ridderzaal van slot Haamstede droeg burgemeester J. L. Niemantsverdriet- Leenheer van de gemeente Westerschouwen vrijdagmid dag het gebouw Weststraat 18 over aan de heer J. Deïst, voorzitter van de Stichting „Westerschouwen Kultureel". „Ik hoop dat dit kultureel centrum, „de Be waerschole", zal bijdragen aan het besef dat kuituur niet tijdgebonden is. Het pand huisvest het eerste kulturele centrum binnen onze gemeente en we hopen dat deze eerste druppel uit mag vloeien tot een straal", zei de bur gemeester. Aan de heer Deïst overhandigde zij het sym bolische kado, de voorzittershamer. VLISSINGEN - Een politieman heeft in de Schuitvaartgracht in Vlis singen het lichaam gevonden van de 37-jarige Vlissinger W. F. Russen, die sinds 28 oktober van dit jaar vermist werd. De man is op de avond van de 28ste oktober na cafébezoek per on geluk te water geraakt en verdron ken. Volgens de politie is er geen sprake van misdrijf. VUGHT - De 45-jarige J. Vissers uit Vught is in de nacht van zaterdag op- zondag in zijn woonplaats met zijn auto verongelukt. Door onbekende oorzaak reed hij de bewaakte spoorwegovergang op en botste tegen een trein De politie vermoedt dat de man per ongeluk op de gaspedaal trapte in plaats van op de rempedaal. DIRKSLAND - De 18-jarige H. Ka- raca uit Rotterdam is om het leven gekomen door een verkeersongeluk in Dlrk.nland zaterdagavond. De personenauto waarin hij meer- deed raakte rond kwart over tien door nog onbekende oorzaak van de weg en reed tegen een boom. De bestuurder van de auto werd hierbij zwaar gewond. In „de Bewaerschole" zelf vond de officiële opening van het pand plaats. Die eer was voorbehouden aan de voorzitter van de Stichting. Voordat hij enkele woorden sprak maakten vijf kinderen uit de ge meente Westerschouwen de naam van het kultureel centrum kenbaar. Zij droegen vijf bordjes, die geza menlijk de naam ,,de Bewaerschole" vormden. Silvia de Winkel (Serooskerke), Wouter Dessing (Noordwelle), Leo- nieke den Heeten (Burgh), Marthe de Bel (Renesse) en Martje Buth (Haamstede) vertegenwoordigden ie der een kern van de gemeente. De heer Deïst zei bij de opening dat met de inrichting van het kultureel centrum een belangrijke stap naar al le kernen toe is gezet. „Het pand had geen betere bestemming kunnen krij gen. Hoewel het gebouw klein is biedt het naar de mening van de Stichting vele mogelijkheden", al dus Deïst. Hij hoopte dat de bevol king van de gemeente Westerschou wen zal worden gemotiveerd om de „verborgen kunst", die de mensen thuis hebben, ten toon te stellen. De heer Deïst dacht dat het kultureel centrum bij zal dragen aan het rende ment dat de Oosterscheldewerken straks zullen leveren. Expositie Op de openingsdag was er ook al gelijk een expositie te zien. Het the ma: „Van vijf tot één" sloeg op de vijf kernen van de gemeente Wester schouwen, die voor de samenvoeging tot één gemeentp, op 1 januari 1961, alle afzonderlijke gemeenten waren BURGH Voor het door vijf HAAMSTEDE - Het kulturele centrum, dat vriidag werd geopend gebouw prijkt het naambord ..de Bewaerschole". dat werd gelegd" kinderen uit de vijf kernen uan de gemeente Westerschouwen. (Foto. Zierikzeesche Nieuwsbode) geweest. De Stichting vond het een goed uitgangspunt om bij de eerste presentatie in het nieuwe kulturele centrum een thema te kiezen dat geënt is op het samensmelten van de vijf gemeenten tot één. De gemeente Westerschouwen, het streekarchiva- riaat Schouwen-Duiveland en St. Philipsland, Staatsbosbeheer, de Vereniging van Natuurmonumenten, het Grevelingenmuseum Dreischor en Rijkswaterstaat leverden bijdra gen voor de tentoonstelling. Het ge heel toonde een kombinatie van na tuur en techniek (de Oosterschelde werken). Mia Dreese verzorgde met twee fluitsolo's muzikale medewerking aan de overdracht. Ook begeleidde zij de voordracht van Albert Donk met fluitspel. Streekarchivaris W. H. Keikes, als adviseur aan de Stichting verbon den, hield in de ridderzaal van slot Haamstede een introduktie tot „de Bewaerschole". In de luwte van het slot „Op een steenworp afstand en in de luwte van het adellijk slot Haamste de staat sinds 1874 het armenbewaar- schooltje. Een tegenstelling zo op het eerste gezicht. Twee gebouwen, die als het ware twee geheel verschillen de „werelden" symboliseren Te gen de koritöuren van het forse kasteel maakt het blanke bewaar schooltje - hoe fraai van verhoudin gen en uiterlijk ook - een wel heel kleinschalige indruk. De beide gebouwen liggen dicht bij elkaar - slechts een paadje en een gracht ertussen - maar de afstand in aanzien en welstand tussen de vroe gere slotbewoners en de vcldarbei- derskinderen, die gedurende vele ja ren het bewaarschooltje hebben „be volkt" was bijzonder groot", aldus Keikes. Man, vrouw en kinderen moesten dc handen uit dc mouwen steken om tot een enigszins redelijk bestaan te komen. Voorzover dc heel jonge kin deren niet mee naar het veld konden gaan. moesten zij worden „bewaard". Een uitkomst in dit ver hand was de bewaarschool te Haamstede, mede tot stand gekomen door het ijveren van landbouwer Ha ter burgemeester) Marinus Bolle. Zijn zoontje Lieven Leendcrt mocht op 19 september 1873 de eerste steen onthullen en in de zomer van het vol gend jaar kon het gebouw in gebruik worden genomen. „Alles is veranderlijk, ook de bestemming van het schooltje Wij zullen die ontwikkelingsgang niet op de voet volgen. Gememoreerd mag worden, dat na de bewaarschool- funktie het pand Weststraat 18 ook nog in gebruik is geweest als post kantoor. repetitielokaal voor de plaatselijke muziekvereniging en als mortuarium", zei de streek archivaris. Voordat het tijdelijk deze laatste bestemming kreeg, was dit histori sche monument, een juweel in een groene omgeving, op verantwoorde wijze gerestaureerd. Eenvoud „Als eenvoud kenmerk van het wa re is, vormt de bewaarschool van Haamstede een goed voorbeeld. Ook als kultureel centrum zal het door zijn eenvoudig en aangenaam inte rieur en exterieur zeker uitstekend kunnen funktioneren, vond W. H. Keikes. wel zal bezien worden of de knop wat later aan en vroeger uitgedraaid kan worden. Een ander punt door de SGP- fraktie aangedragen betrof de ad viessnelheid van 30 km/u. „Een moeilijke zaak als ze zelfs bij 50 km/u nog te hard blijven rijden", al dus de voorzitter, die overigens wel liet weten dat dit punt nader met de politie wordt besproken. Ten aanzien van het vakonderwijs verwees de voorzitter naar de duide lijke uiteeinzetting in de aanbie dingsnota. „Ons beleid is erop ge richt, het vakonderwijs in eerste in stantie te handhaven, zolang dit bud gettair nog verantwoord blijft". Nogmaal wees de voorzitter erop dat geen stappen worden ondernomen zonder voorafgaand overleg met de betrokkenen in het onderwijs. Mevrouw Hoogendoorn kreeg de toezegging, dat een overzicht zal wor den gemaakt over de stand van zaken op het gebied van integratie kleuter lageronderwijs. Sportveld Ouwerkerk De heer C. J. Hillebrand (PvdA) maakte zich zorgen over de situatie van het sportveld in Ouwerkerk. De beide wethouders A. L. Bakker (PvdA) en J. Op 't Hof (CDA) erken nen de problemen, maar trachtten toch enkele gerustestellende woor den te spreken. De heer Bakker liet weten, dat het veld inderdaad destijds door de Grontmij. werd op geleverd en pas kort daarna ontston den de moeilijkheden toen bleek dat de zandlaag onde de grasmat te dik was en omdat het weer in die periode bepaald niet meewerkte. De wethou der kon niet zeggen, wanneer het veld nu echt in orde zal zijn, maar zegde toe er de nodige aandacht aan te zullen besteden. Wethouder Op 't Hof had het ter rein met agrarisch deskundig oog be keken en kwam tot de konklusie: „Het ligt er al wat beter bij dan voor heen, over een paar jaar is dat een vrij goed sportterrein". Zelf had hij eigenlijk veel pessi mistischer verwachtingen over de toestand van het Nieuwerkerkse sportveld, hoewel daar vrijwel nooit klachten over worden geuit. De voor zitter deelde de heer Hillebrand des gevraagd mede, dat het bureau Dorp, Stad en Platteland inmiddels de her inrichtingsplannen voor de Ring in Ouwerkerk gereed heeft. De plannen zullen bekend gemaakt worden aan de Stichting Ontwikkeling Ouwer kerk en aan de Culturele Vereniging. In januari/februari zal ten aanzien van dit onderwerp een hoorzitting in Ouwerkerk worden belegd. Woningen Verder kreeg de PvdA- woordvoerder te horen, dat de in Ou werkerk en Nieuwerkerk te bouwen woningen niet expliciet bejaarden woningen zullen zijn, maar zoge naamde bejaarden-geschikte wonin gen met twee slaapkamers. Wonin gen die geschikt zijn voor zowel be jaarden als voor jonge gezinnen. De ze huizen blijken ook te zijn af gestemd op het aan vraagpatroon. Wethouder Op 't Hof deelde de heer Van Klinken desgevraagd nog mede, dat de gemeente niet op elke aan vraag vanuit de bevolking zomaar bomen gaat rooien. Soms worden te groot gegroeide exemplaren aange pakt, maar daar staat dan vaak nieu we aanplant tegenover. Maandag 20 Urn zaterdag 25 december Burgh-Haamstede Kultureel centrum (Weststraat 18). Tentoonstelling „Van vijf tot één". 14.00 - 17.00 uur. Maandag 27 t/m vrijdag 30 december Burgh-Haamstede Kultureel centrum (Weststraat 18). Tentoonstelling „Van vijf tot één". 14.00 - 17.00 uur. Maandag 20 december Zierikzcc Mondragon. Kerststukjesmiddag Kon. Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde. 14.00 uur. „Huis van Nassau". Kerstviering ANBO. 14.00 uur. „Huis van Nassau". Familie-avond „Philatelica". 20.00 uur. Prinses Julianaschool. Amnesty schrijfavond. 19.00 uur. Burgh-Haamstcdc Gemeentehuis. Raadsvergadering. 19.30 uur. Nieuwerkerk Kerk Gereformeerde Gemeente. Kerstzangavond. 20.00 uur. Dinsdag 21 december Zierikzee Herv. Verenigingsgebouw. Kerst feest CPB. 19.45 uur. „Huis van Nassau". Kerstavond Plattelandsvrouwen afdeling Schou wen. 19.30 uur. Kerkwcrve Verenigingsgebouw. Kerstviering bejaardensoos. 14.30 uur. Haamstede Rekreatiezaal Geref. kerk. Kerstvie ring NCVB cn geref. vrouwenvereni ging. Brouwershaven Tonnenmagazijn. Kerstviering Ned Bond van Plattelandsvrouwen, afd. Brouw. 20.00 uur. Ouwerkerk Dorpshuis. Poppentheater „Al te klein". 14.00 uur. Nieuwerkerk Ons Dorpshuis. Kerstavond Ned. Bond van Plattelandsvrouwen. 19.30 uur. Woensdag 22 december Zierikzee Stadhuis. Verkeerscommissie. 19.30 uur. „Mondragon". „Kerststukjesmid dag" leden KMTP. 14.00 uur. Bioscoop de Concertzaal. „De boe zemvriend". 14.30 uur. Zaal kerk. Domusstraat. Vergade ring Geref. Vrouwen kon takt groep. 20.00 uur. Hal Zweedse Rode Kruisziekenhuis. Optreden Zierikzee's Oratoriumver eniging. 20.15 uur. Bioscoop dc Concertzaal. „Dc boe zemvriend". 20.00 uur. Burgh-Haamstede Gereformeerde kerk Haamstede. Muzikaal kerstgebeuren Ned. Ver. van Huisvrouwen, afd. Westerschou wen. 19.45 uur. Nieuwerkerk „Ons Dorpshuis". Kersmiddag voor alle inwoners van 65 jaar en ouder. 14.30 uur. Hervormd Jeugdgebouw. Kerstmid dag bejaardensoos. 14.30 uur. (01110) 6551 HU ISA HUISAANSLUITINGEN RpdaMie (niet voor bezorging). na 17 30 uur: (01110) 5396 (01112) 1774. (01110) 6564 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18.30 uur

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2