IGg Aanbod formatieplaats voor Stichting Welzijn Ouderen op ongeloofwaardig moment Hoofdprijs op huwelijksdag Siermolentje Windlust zal weer gaan draaien GEZOND SLAPEN! H DE ZIERIKZEESCHE COURANT Raad Brouwershaven Vrijwillige molenaar wordt aangesteld 't Kraanplein M. P. PANKOW Nederlanders in België omgekomen Burgemeester J. van Bommel: ffih Pt 8/tr Stemmen per brief ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtm^n, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 34,90, per jaar 1 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Maandag 20 december 1982 139ste jaargang Nr. 23237 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Goud voor Cebeco-jubilaris BROUWERSHAVEN - Het siermolentje „Windlust" aan het Slingerbos in Brouwershaven wordt in ere her steld. Het krijgt binnenkort waarschijnlijk een eigen molenaar, die het dagelijkse onderhoud zal gaan verrich ten en die er tevens voor gaat zorgen dat de Windlust op gezette tijden draait. In de komende raadsvergadering van donderdag 23 december stelt het kollege voor de mo len in bruikleen te geven aan J. Hillebrand uit Zonne- maire. „Windlust" is een eigen ontwerp van molenmaker J. van den Hamer die de molen in 1955 aan de voormali ge gemeente Brouwershaven schonk. In de afgelopen jaren is er aan de siermolen het nodige achterstallige onderhoud verricht, waardoor Wind lust er nu weer goed bijstaat. Er is nog wel een aantal werkzaamheden dat moet worden uitgevoerd om van het molentje een optimaal gebruik te maken, maar hiervoor zijn geen ex tra kredieten nodig. ALKMAAR - De ecologische bewe ging heeft zaterdag twee bestuursle den die ook lid zijn van de centrumpar tij geroyeerd. Dat is volgens woord voerder Zandstra gedaan, omdat de centrumpartij vrijdagavond in Kras- napolsky in Amsterdam een vergade ring had georganiseerd onder de naam van de ecologische beweging. Advertentie wijnhandel-slijterij Uw adviseur in goede en passende relatiegeschenken KRAANPLEIN 2 ZIERIKZEE TEL. 01110-3053, B.G.G. 4669 Genieten „Het hoofd van de gemeentewer ken heeft ons advies uitgebracht. Hierin komt tot uitdrukking dat het wenselijk zou zijn als de molen fre- kwenter gaat draaien, zodat niet al leen de inwoners maar ook de toe risten kunnen genieten van het „mo numentje" aldus het kollege in het voorstel. Om die reden wordt gedacht aan een vrijwillige molenaar die voor taan de gang van zaken in de molen zal regelen. Ook zal hij aan belangstellenden de mogelijkheid moeten bieden de molen te bezichtigen. De heer Hille brand is bereid als vrijwillig mole naar te funktioneren. Hij is lid van het Gilde van Vrijwillige Molenaars. De siermolen, zoals Van den Ha mer die heeft geschonken, is overi gens niet meet kompleet. Het maal- werk is er uit verdwenen, maar de gemeente zal proberen te achterhalen waar het is gebleven, zodat het weer in de molen kan worden geplaatst. Het siermolentje Windlust aan het Slingerbos. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) HAARLEM - Een brand in een voor malig kraakpand aan het Klein Heilig land in Haarlem heeft zondagmiddag voor ongeveer 100.000 gulden schade aangericht Een deel van de bovenver dieping en van het dak gingen in vlam men op. Volgens een woordvoerder van de brandweer is de brand vrijwel zeker aangestoken. Er zouden sporen zijn een brandbare vleoistof ontdekt Het pand is eigendom van een bedrijf in Den Haag. MEERLO WASSUM - De 10-jarige Dick M. L. Kleintjes uit Venray is in de nacht van zondag op maandag op zijn bromfiets in het verkeer in de Limburgse plaats Meerlo Wassum verongelukt. De jongen is frontaal tegen een bestelwagen gebotst aldus de politie. De toedracht van het onge val is niet bekend. Het slachtoffer, dat zondag achttien jaar was gewor den, overleed ter plaatse aan een schedelbasisfraktuur. WUUSTWEZEL -Een auto-ongeluk in het Belgische Wuustwezel heeft in de nacht van zaterdag op zondag aan twee Nederlanders het leven gekost. De slachtoffers zijn de 20-jarige P. Lazeroms en de 19-jarige A. Roks uit Hoeven (N. Br.). Volgens de rijkswacht in Wuustwe zel is de auto van de twee vermoede lijk door de gladheid van de weg ge raakt en tegen een elektriciteitspaal en een boom gebotst. Ze waren op weg naar Nederland. Beiden overle den tijdens vervoer naar het zieken huis in Brasschaat. Dit nummer bestaat uit 10 pagina's. DUIVELAND - „De door C.R.M. aangeboden formatie plaats bij de Stichting Welzijn Ouderen kwam op een zeer ongeloofwaardig moment. Dit ministerie had juist de bijdrage voor een demokratische planner geschrapt, verder werden kortingen bekend gemaakt van 16 a 17% op het maatschappelijk werk'van 13% op het sociaal- kultureel werk en zelfs nog van 3,23% op het gekoördi- neerd bejaardenwerk. Als gemeenten verwachtten we met dit aanbod de boot in te gaan, omdat C.R.M. na ver loop van tijd toch weer op de bijdrage zou gaan korten". BROUWERSHAVEN - Een fijn huwelijksgeschenk vond mejuffrouw M W Verton uit Renesse toen ze te horen kreeg, dat ze winnares was geworden van een videorecorder, de hoofdprijs ter waarde van f 3.000,— in de St. Nicolaasaktie van de Zierikzeesche Ondernemers Centrale. Vrijdag trad zij in het huwelijk met de heer Van den Bos, en ze nodigde voorzitter P Verhage en sekretaris T H van Wijk van de Z.O.C. uit tijdens de receptie in het Tonnenmagazijn te Brou wershaven het kado te komen aanbieden De Z O.C.-bestuursleden gaven graag gehoor aan deze uitnodiging Deze uitleg gaf raadsvoorzitter burgemeester J. van Bommel donderdagavond tijdens de begro tingsbehandeling in de gemeente raad van Duiveland. Hij deed dat naar aanleiding van een vraag van de PvdA.-fraktie waarom deze door crm aangeboden arbeidsplaatsen door de regio-gemeenten werd geweigerd. Evenals in de algemene beschou wingen brak CDA-fraktievoorzitter J. v. d. Maas een lans voor zijn plan in 1983 de rioolaansluitingen bij de zogenaamde „onrendabele panden" te realiseren. Hij wilde geen kon- kreet voorstel maken van dit plan, maar legde de verantwoordelijkheid bij b. en w. onder verwijzing naar het feit, dat dit karwei voor zes zeven mensen een heel jaar werk zou bete kenen. Niet struktureel Het kollege zat niet helemaal op óën lijn met dit plan van de CDA- woordvoerder, maar de voorzitter moest erkennen dat het werkgele genheidsargument uiteraard flink aansprak, ook bij b. en w. De burge meester had moeite met het uit gangspunt. dat de 300.000,- over schot van de rekening 1981) voor uit voering van dit plan aangewend zou moeten worden. De gedachten van b. en w. gaan er naar uit deze 3 ton te bestemmen voor uitbreiding en ver bouwing van het gemeentehuis te Nieuwerkerk. „Dat overschot van de rekening 1981 is niet struktureel, als we het aanwenden voor de ri oolaansluitingen, hebben we het geld niet meer ter beschikking voor het gemeentehuis", aldus de voorzitter. Desalniettemin toonde het kollege zich bereid het plan van de heer Van der Maas nader in studie te nemen. De CDA-woordvoerder zelf had goe de moed, dat er ook hij het kritisch doorsspitten van de begroting nog wel enige ruimte gevonden zal wor den. Ook een tweede plan van de heer Wie te veel praat maakt zich vaak minder begrijpelijk dan wie niet genoeg praat. Bouhours Burgemeester J. van Bommel: ,,CRM maakt je eerst lekker en haalt dan het bord weg". Van der Maas betreffende de uitbrei ding van het gemeentehuis kreeg de toezegging nader op uitvoerbaarheid te worden bekeken. Het plan omvat te nieuwbouw van een kantoor in de tuin achter de huidige ruimte en het gemeentehuis aan de Ring in takt te houden ten behoeve van representa tieve doeleinden. Bij de uitvoering van dit plan zou de conciërgewoning in stand kunnen blijven. PvdA-woordvoerster mevrouw A. C. Hoogendoom-Herfkens kreeg des gevraagd de mededeling, dat de uit breiding van het gemeentehuis waar schijnlijk door eigen aannemers zal kunnen geschieden. Overdracht polderwegen WD-woordvoerdcr de heer W. P. Stouten informeerde naar meer gege vens omtrent de decentralisatie volkshuisvesting en de overdracht van polderwegen. Over beide onder werpen kon de voorzitter vrijwel geen nadere details bekend maken. Do voorzitter moest erkennen, dat de hele teneur rond deze op handen zijn de maatregel, de bestuurders angst bezorgt. „Het heeft er allen schijn van, dat het niet meer is dan een ordi naire bezuinigingsmaatregelen van het Rijk", aldus burgemeester Van Bommel. De heer Stouten wilde verder dui delijk een ,ja" of „nee" horen over mogelijke voorzieningen in Dorps hui* „Oosterhof". Zijn pleidooi ging in de richting van een eenvoudig hij- Vervolg pag 2 Verwachting tot dinsdagavond: Buien Wisselend bewolkt en buien; mini mumtemperatuur ongeveer 3 graden; middagtemperatuur circa vijf gra den; krachtige, aan de kust nog enige tijd harde zuidwestelijke wind. WEERSVOORUITZICHTEN Verwachting t/m vrijdag 23 dec. Woensdag: Wisselend bewolkt Kans op neerslag: 70%. Minimumtemp.: 1 gr. Middagtemp.: 4 gr. Windkracht: west 6 Donderdag: Zonnige perioden Kans op neerslag: 60%. Minimumtemp.: 0 gr. Middagtemp.: 4 gr. Windkracht: n.west 4 Vrijdag: Kans op neerslag: 40%. Minimumtemp.: -1 gr. Middagtemp.: 4 gr. Windkracht: west 3 ZON- EN MAANSTANDEN 21 dec. Zon op 8.45, onder 16.30 Maan op 12.31, onder 22.30 Eerste Kwartier: 23 december (15.17) HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwater 21 dec. 6.20 19.07 0.12 12.46 Doodtij: 25 december HET WEERO VERZICHT DE BILT - Een zeer diepe depressie bij Schotland, die de afgelopen tijd bij ons voor storm zorgde, zal ook de eerstvolgende dagen ons weer bepa len. Dit betekent dat er dinsdag op wisselend bewolkt weer met buien gerekend moet worden en op een har de zuidwestelijke wind. De middag- temperatuur is dan ongeveer 5 gra den. In de periode hierna verliest de de pressie geleidelijk aan intensiteit en trekt naar het noorden weg. Hier door neemt de wind belangrijk af. wordt de buiïgheid geleidelijk onder drukt en komen er meer opklarin gen. Tot zaterdag blijft de middag- temperatuur ongeveer gelijk, maar tegen het weekeinde bestaat er wel weer kans op vorst in de nacht. DEN HAAG - Het kabinet heeft besloten om het mogelijk te maken dat Nederlanders die in het buiten land wonen bij verkiezingen hun stem per brief kunnen uitbrengen. Op dit moment zou dat bij de Twee de Kamerverkiezingen van toepas sing zijn op Nederlanders die in de Nederlandse openbare dienst in het buitenland werken. Als in de toe komst ook andere Nederlanders die in het buitenland wonen kiesrecht voor dc Tweede Kamer krijgen zal deze nieuwe mogelijkheid ook voor hen gaan gelden. Dat heeft premier Lubbers vrijdag na afloop van het kabinetsberaad bekend gemaakt. De mogelijkheid om per brief te stemmen wordt niet opengesteld voor Nederlanders die in Nederland wonen. Het kabinet streeft ernaar om het stemmen per brief al moge lijk te maken bij de Europese verkie zingen van 1984. Advertentie Bij PAAUWE MEUBELEN te Zonnemaire vindt u alles wat u weten moet.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1