Kabeljauw goedkoper ERIC DE NOORMAN _L Advent: niet zwijgen totdat KERKDIENSTEN VOOR ZONDAG INGEZONDEN STUKKEN Winter Sterna verschenen KERSTMENU SUCCESJES 8 BURGHSLUIS - Deze foto uit 1932 toont het ..Eind" te Burghsluis met de familie P. W. Noordhoek-Koster met hun kinderen Kees en Marie voor hun huis. Achter het huis staat de toen pas gebouwde schuur, het enige bouw werk dat in 1953 de dijkdoorbraak op de hoek Meeldijk/Suikerdijk doorstond. Precieser gezegd: het huis stortte enkele weken later pas in door het groter worden van de dijkdoorbraak. De schuur is nu van het waterschap Schouwen-Duiveland. De heer W. P. de Vrieze kreeg deze foto's met gegevens nog in handen na het verschijnen van zijn boekje „29 ver halen uit de historie Schouwens Westhoek". OVERDENKING „O gij die de Heere doet geden ken, laat geen stilzwijgen bij u wezen totdat Hij Jeruzalem stelle tot een lof op aarde." Jesaja 62 6, 7 Spreken is zilver, zwijgen is goud. Dat mag in heel veel gevallen waar zijn, toch gaat het niet altijd op. Op z'n tijd moet er wel degelijk gespro ken worden, vooral als de nood en het lijden je op het hart gebonden worden. Dan moet je spreken, met el kaar, maar bovenal met de Heere. Tot zulk vurig spreken roept de profeet Jesaja in dit hoofdstuk op. Jeruzalem, de stad Gods, ligt op dat moment in puin. Het volk Israël is weggevoerd in ballingschap. Hoe is het mogelijk? Waar blijft nu de belof te van verlossing? Waar blijft nu de toezegging, dat Jeruzalem eens een lof op aarde zal zijn? Heeft God Zijn genade vergeten? Denkt Hij dan niet meer aan Zijn volk? Jesaja richt zicht tot de wachters op de muren: al degenen die net als hijzelf hebben leren uitzien naar de volkomen verlossing. Hij noemt hen mensen die de Heere doen geden ken". Ze maken er hun levenswerk van om God indachtig te maken de nood en de ellende van Zijn volk en Hem te wijzen op Zijn eigen beloften. En zij mogen onder geen voorwaar de zwijgen. Dag en nacht moeten we daarmee doorgaan, totdat Jeruzalem vrede heeft. Jesaja ziet de redding van het land slechts in de weg van het voortdurend gebed. Alleen zo zul len de gevangenen worden terugge bracht. Moeten wij God werkelijk indach tig maken wat nodig is?, zegt u. Neen, maar Hij wil er wel om gebe den zijn. En zo hebben de wachters geroepen: Jesaja, Simeon, Anna en op dat roepen werd het Kerstfeest. God gaf tenslotte Zijn eniggeboren Zoon in de kribbe van Bethlehem. In diezelfde weg wil de Heere op nieuw de hemel openen en Zijn belof ten vervullen. Hij wil uw zonde ver geven en u het geloof schenken. Hij wil het in de duisternis, van uw zor gen en vragen van dit moment licht maken. Misschien lijkt uw leven wel op dat geruïneerde Jeruzalem van toen. Alles is stuk gebroken en ik kan niet meer geloven en hopen. Maar Jesaja stuurt u en mij de muur op. Zwijg toch niet over uw el lende. Maak god maar indachtig, wat Hij beloofde in Zijn Woord. Wordt niet moedeloos als het zolang duurt, voordat er iets verandert. Laat u niet door satan influisteren, dat het voor u niet kan en dat Hij u niet genadig wil zijn. O. geloof het: Hij spreekt ge wis tot elk die voor hem leeft. Neen, niet zwijgen, ook niet als al les zo tegen u getuigt. Als uw zonden u voor ogen worden geschilderd als een vernietigende aanklacht tegen uw leven. Toch spreken; onwaardig voor God om nog een mond open te doen, maar toch roepen omdat u Hem niet los kunt laten. Ja, dan is er een „totdat". Want „nog eens zal Hij verschijnen als Rechter van 't heelal. Die dan het hoofd der Zijnen voor eeuwig kronen zal". Dan is de nood voorbij en is Je ruzalem een bruid, die voor haar nian is versierd (Opb. 21). En het geroep van de wachters mag dan veranderen in een eeuwig zingen met de engelen: „Ere zij God". Ds. B. de Graaf Nederlandse Hervormde Kerk Zierikzee: Gasthuiskerk: 9.30 uur ds. De Rooij. 11.00 uur ds. W. de Weerd, Vlissingen. 16.00 uur kerstfeest zon dagsuur. 18.30 uur kerstfeest met kinderen. Kerkwerve: 9.30 uur ds. H. Meyer, Scharendijke. Serooskerke: 10.00 uur ds. Baks, 11.30 uur zondags school. Burgh: 10.00 uur ds. Baas. Haamstede: 10.00 en 19.00 uur kand. H^Strubbe, Wijk bij Duurstede. Re- nesse: 9.30 uur ds. Eikelboom. Noord- welle: 11.00 uur de heer I. Lemson. Scharendijke: 11.00 uur ds. H. Meyer, Scharendijke. Brouwershaven: 11.00 uur de heer A. v. d. Ploeg; 9.45 uur zondagsschool. Zonnemaire: 9.30 uur de heer A. v. d. Ploeg; 11.00 uur zon dagsschool. Noordgouwe: 9.30 uur ds. Geers. Dreischor: 11.00 uurds. Geers; 17.00 uur zondagsschool kleinen, 19.00 uur zondagsschool groten. Ouwerkerk: 10.00 uur mr. Kaaij, Goedereede; 10.00 uur zondagsschool in dorpshuis. Nieuwerkerk: 10.00 uur ds. Van den Ban; 19.00 uur Kerstzang in Geref. kerk. Oosterland: 10.00 uur ds. Plante, 18.00 uur ds. J. Dee, 's- Gravenzande. Sirjansland: 10.00 uur ds. v. d. Valk, 18.30 uur ds. G. C. Klok, Stad a.h. Haringvliet. Bruinis- se: 10.00 en 17.00 uur ds. Teekens. Lutherse Kerk Zierikzee: Geen dienst. Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 uur ds. Blokland, 18.30 uur ds. Stutvoet, Brouwersha ven. Haamstede: 10.00 uur prof. dr. H. Mulder, Amstelveen; 17.00 uur kerstdienst met en voor kinderen. Scharendijke: 10.00 en 14.30 uur kand. A. W. Mol, Roosendaal. Brou- wershaven/Zonnemaire: 10.00 uur ds. Stutvoet, 18.30 uur ds. Blokland. Nieuwerkerk: 10.00 uur kand. A. Jobsen, Heinkenszand; 19.00 uur kerstzangdienst m.m.v. Chr. Gem. koor, drs. v. d. Ban. Bruinisse: 10.00 uur de heer J. Verheul, Spijkenisse; 17.00 uur de heer J. v. d. Putten, Vlis singen. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Brouwershaven: 9.30 en 18.30 uur leesdienst. Christelijke Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur ds. J. A. Compagner. Kerkwerve: 10.00 en 18.00 uur ds. Van der Sluys, H.A. en nabetr. Haamstede: 10.00 en 17.00 uur ds. J. Jonkman. Gereformeerde Gemeenten Haamstede: 10.00 en 15.00 uur lees dienst. Nieuwerkerk: 9.30 en 15.30 uur ds. Van Gelder. Oosterland: 10.00 en 14.30 uur leesdienst; 18.30 uur ds. Van Gelder. Gereformeerde Gemeenten in Nederland Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur lees dienst, in de Lutherse kerk. Nieu werkerk: 9.45 en 15.30 uur leesdienst. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur lees dienst. Oud-Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur lees dienst. Oosterland: 9.30, 14.30 en 18.30 uur ds. A. v. d. Meer, St. Phi- lipsland. Bruinisse: 10.00en 17.00 uur leesdienst. Remonstrants Ger. Gemeente Sommelsdijk: 10.00 uur. Leger des Heils Zierikzee: 10.00 uur Heiligingssa menkomst; 15.00 uur kerstfeest Bor- rendamme; 19.30 uur kerstfeest me dewerkers Leger des Heils. Rooms-Katholieke Kerk Zierikzeë: za. 19.00 uur, zo. 9.30 uur. Haamstede: zo. 11.30 uur. Pinkstergemeente Zierikzee: De diensten zijn op zonda gen om 10.00 uur en op de woensdag avonden om 20.00 uur. Jehova's Getuigen Zuidwellestraat 37, Zierikzee: Zondag: 10.00 uur openba re lezing, 11.00 uur Wachttorenstu die. Donderdag: 19.30 uur Theokrati- sche school; 20.30 uur dienstvergade- ring. Rode Kruis Ziekenhuis 18.15 uur ds. Stutvoet. KERKNIEUWS Nederlandse Hervormde Kerk Beroepen te Voorburg: dr. R. J. K. van der Grijp, Heerenveen. Aangenomen naar De Bilt: C. J. Janssen, Maastricht. Gereformeerde Gemeenten Beroepen te Utrecht: J. van Haa- ren, Amersfoort; te Sint Annaland: L. Blok, Nunspeet. Bedankt voor Rotterdan-West: R. Boogaard, Leiden. Kerstaktie Wereldwinkel ZIERIKZEE - Morgen, zaterdag 18 december, houdt de vereniging We reldwinkel Schouwen-Duiveland een kerstaktie. Vanaf 10 uur 's ochtends kunt u onder de Beuze aan het Ha venplein in Zierikzee een stand van de Wereldwinkel vinden. Een deel van de stand is ingeruimd voor de Hongerstichting. De stand van de wereldwinkel staat in het teken van de Solidaridad-aktie „Vechten voor voedsel". Verder is er een plaatsje in geruimd voor: kerstversiering, kaar sen uit Soweto, koffie, en thee. Ook is er materiaal over financiële adop tie van kinderen of projekten in de derde wereld. Wij eten veel dingen die eigenlijk niet nodig zijn. Boven dien worden voor die levensmidde len vaak grondstoffen gebruikt die verbouwd worden op plantages in de derde wereld. We gebruiken dus ei genlijk hun grond voor ons voedsel. Het gevolg is dat er voor de kleine boeren nauwelijks grond overblijft. Het gaat ten koste van hun eigen voedselvoorziening. Dat heeft weer tot gevolg dat er voedsel ingevoerd moet worden, waardoor het te duur wordt voor de bevolking, en dat bete kent honger. In het zuiden van Brazilië hebben de boeren van Ronda Alta grond be zet en een protestkamp ingericht. Op die manier willen ze proberen de machthebbers te dwingen de land bouwpolitiek te wijzigen en over te gaan tot een rechtvaardige verdeling van grond. De aktie „Vechten voor voedsel" van Solidaridad is een schrijfaktie. Wat voor de boeren in Ronda Alta erg belengrijk is, is dat ze weten dat mensen uit het westen solidair zijn met hun aktie. De eerste brief die So lidaridad ontworpen heeft behelst een solidariteitsbetuiging aan de boeren van Ronda Alta. De tweede brief die Solidaridad ontworpen heeft is bestemd voor de vertegenwoordigers van de Tweede- Kamerfrakties. die zich met konsu- mentenzaken bezighouden. In deze brief wordt gepleit voor een herzie ning van de Warenwet. In de Waren wet namelijk ligt vastgelegd wat er wel en wat er niet in voedingsmidde len mag zitten. Door wijziging kan bijvoorbeeld het veelvludige gebruik van soja beïnvloed worden. Voorbeeldbrieven zijn gratis ver krijgbaar, evenals speciaal briefpa pier, adressen, en achtergrondinfor matie. Het materiaal van de Hon gerstichting, die werkt met de leuze „Help de honger de wereld uit, het kan!", bestaat uit buttons, stickers, en de Hongerkrant. Piet Kleemans Vereniging Wereldwinkel Schouwen-Duiveland ZIERIKZEE - De winter Sterna van de natuur- en vogelwacht Schou wen-Duiveland en de vereniging voor natuur- en landschapsbescher ming Goeree-Overflakkee is versche- Het nummer maakt melding van het feit dat veertig jaar na de vondst in de Wildernis bij Brouwershaven dit jaar in een drassig strookje riet land in de omgeving van Zierikzee enkele Bijenorchissen werden ont dekt. Half juli stonden er een stuk of twaalf trossen met flinke zaaddozen. „Er is dus hoop voor de toekomst", schrijft de Sterna. Verder meldt de winteruitgave verhalen over de brui ne kiekendief, de bunzing en de men sen, het Atlas-projekt voor winter-en trekvogels en over de weidevogelbe scherming op Goeree-Overflakkee. SCHEEPVAART Acila, 15-12 rede Mina al Fahal Aldabi, 15-12 van Rotterdam naar Amsterdam Nedlloyd Delft, 16-12 te Gothenburg Nedlloyd Rockanje, 16-12 van Misu- rata naar Trieste Visserij: BRUINISSE/ZIERIKZEE - De ka beljauw is een der meest geserveerde soorten rondvis op de Nederlandse dis. Eind november was deze vis peper duur geworden mede ook als gevolg van de geringe vangsten. De eerste weken van december kwam echter aanmerkelijk meer kabeljauw op de markt dan de maand daarvoor. Ge volg ook weer een wat geringere, maar voor de aanvoerende visser toch nog zeer redelijke prijzen. Ook de scholaanvoer is nog steeds goed en ook hiervoor maakt de visser goede prijzen. MARKTBERICHTEN Paardenmarkt Den Bosch DEN BOSCH, 16-12. Aanvoer: 193 stuks. Prijzen per stuk: Luxe paarden 1900 - 3150;' voljarige 1650 - 2550; 2V2-jarige, luxe (merries) 1450 -ƒ 2350; 2V2-jarige luxe (hengsten) 1350 -ƒ 2250; lVï-jarige, luxe (merries) 800 -ƒ 1750; IV2- jarige, luxe (hengsten) 750 -ƒ 1650; veulens, luxe merries 550 -ƒ 1200; veulens, luxe hengsten 550 -ƒ 1155; hitten 475 - 1300; Shetlandse po ny's (ruins) 200 - 375; Shetlandse pony 's (merries) 250 - 450. Prijzen per kg: Jonge slachtpaar- den 5,50 - 6,75; oude slachtpaar- den 5,00 - 6,60. De handel voor paarden was lui en voor pony's iets levendiger. De Eierveilingen BARNEVELD, 16-12. Coöp. Veluw- se Eierveiling: Aanvoer 5.531.400 stuks. Stemming: kalm. Prijzen per 100 stuks: Eieren van 50-51 gram 10,05 - 10,20; 55-56 gram 10,35 - 10,60; 65-66 gram 10,95 - 12,00. Eierveiling: Aanvoer 713.160 stuks. Stemming: rustig. Prijzen per 100 stuks: Eieren van 51-52 gram 10,00 - 10,40; 56-57 gram 10,55 - 11,00; 66-67 gram 10,45 -ƒ 11,45. Eiermarkt: Aanvoer ca. 850.000 stuks. Handel: vlug. Eieren van 48-54 gram 10,50 -ƒ 11,50 per 100 stuks, kg-prijs 2,19- 2,13; 57-61 gram 11,75 - 12,50 per 100 stuks, kg-prijs 2,06 - 2,05, 64- 67 gram 12,60 - 12,70 per 100 stuks, kg-prijs 1,97 - 1,90. De huid van de heer 72. Gurd strekt zijn hand al naar het meisje uit, als eensklaps onverwachts Olaf de Beren jager tussenbeide komt. Met zijn laatste krachten richt deze zich op en drijft zijn mach tige schouder in Gurds knieholte, terwijl ge lijktijdig zijn harige arm diens benen om klemt. en wat eenmaal tussen Olafs knuisten gevangen zit. komt niet meer los. Met een gil slaat Gurd achterover, maar al worstelt hij als een bezetene, het mag hem niet baten. Met ogen groot van afgrijzen ziet Ingrid toe, hoe haar vader de schurk na een korte worsteling, onder krijgt. Dan sluiten Olafs handen zich als klemmen om Gurds keel. Het meisje zit nog verstart van ontzetting te staren naar de beide roerloze gedaanten aan haar voeten, als een gestalte naast haar op duikt, Thorfinn. Even later treedt Eric de Noorman naar vo ren en zijn gelaat staat strak. „De ene heeft zijn straf gehad De andeT leeft nog. Breng hem terug naar de burcht, daar zal beslist worden (slot volgt) Hoofdpoortstraat 2 (bij de haven) ZIERIKZEE - Telefoon 01110-3456 BABI PANGANG MET PIKANTE SAUS GESNEDEN KALKOENFILET MET PlMNTE FRUITKOCKTA/I.SAUS GEVULDE CHAMPIGNONS MET OESTERSAUS ■BAKKEN CHINESE GARNALEN MET GROENTESAUS GEBAKKEN BANAAN MET BAMI NASI EN W ITTE RUST f 30.H0 r>,p KINDERMENU t 10.00 BIEFSTUK VAN DB HAAS i CARBON WE 17,50 1e en 2e kerstdag open Tevens oudejaars- en nieuwjaarsdag geopend van 11.00 tot 22.00 uur Te koop: All trans, kl.-t.v. Grundig, 66 cm beeld 650,-. Inruil moge lijk, met gar. Tel. 01115-3205. Scanners, alle kristallen 27- MC en video. I.B. Telecom, Markt 33, Brouwershaven, tel. 01119-1770. Tot 10% korting op alle nog voorradige 1982 caravans: Adria (type A.C.), Bürstner, Chateau, Hobby, home-car. Tevens 30 occasions. Sta caravans, nieuw en gebruikt ±25 st. Caravancentrum „De Smokkelhoek", Biezelinge, tel. 01102-1623. Stuur aan uw familie een mooie kerstkaart met bijbel tekst. Evang. Boekwinkel, Meelstraat 1, Zierikzee, tel. 2624. Zelfleggers 10% korting op alle kamerbreed tapijt, gra tis thuisbezorgd. Deurloo Zierikzee. Uitneembare betonloods afm. 6 x 12 m zijwand 3,30 m met schuifdeuren. Loods nog opgebouwd te zien op ons ter rein. Zelf afbreken en wegha len. Prijs slechts 5000,- excl. btw. Aannemingsbedrijf - Bouwmarkt Jan P. Boogert b.v., Wilgenstraat 1, Ooster land. tel. 01114-1641. Nieuwe piano's. Klasse pia no's, met 10 jaar garantie. Nu tijdelijk 507c korting. J. van Urk, Westersingel 42, Rotter dam. 010-363500. Kerstbomen met en zonder kluit. Groente- en Fruit markt Saman. Tel. 01110- 3296-3815, Zierikzee. Aristona demonstratie tape deck van 1435,- nu 750,-. Tel. 01115-3205. Bij ons echte steenstrippen voor 9,95, 29,75 en 39,75 per m1 incl. B.T.W. Levering uit voorraad. Bouwmarkt Jan P. Boogert B.V., Wil genstraat 1, Oosterland, tel. 01114-1641. Vanaf heden weer kerstbo men van 1 V» tot en met 3Vi m. Ook met kluit. Natuurlijk gratis thuisbezorgd over ge heel S.-D. Verkoop-adres: Caustr. 15. tel. 01110/4044 - 6032. Zierikzee: toestanden van destijds: 108 afbeeldingen met tekst over „oud-Zierik- zee". Prijs 24,90. De Zeeuw- sche Boekhandel - in de Kor te St. Janstraat 17 - Zierik zee. Pracht kerstbomen, alle ma ten, met en zonder kluit; kerststukken, dennegroen en blauwspar; bcshulst, be moste takken; eucalyptis. da dels; hyacinten in 3 kleuren; kerststerren, azalea's, cycla men. C. W. Jonker, Hoge- zoom, 20. Haamstede, tel. 01115-1383 In pr. st. 2 kleuren TV, 67 cm beeld. Bogaardstr. 4. Zierik zee. tel. 01110-3882. Slachtkippen voor 2,50. Stouten, tel. 01113-1592 Fiat 133, scat '75 In pr.st., klein en zuinig 1250, Tel. 01110-5689 Ford Escort, b.j. '76, km-st. 56.000. Tel. 01110-6676. Hubo karweishop Renesse voor al uw elektrische of ben zine kettingzagen. Tel. 01116- 1343. Ook slijpen. Nuttige kerstgeschenken. Philips elek. frietsnijder, mixer, frites en fonduejset, warmhoudplaat, universeel grill, bakoven. Radio v, d. Berge, tel. 2962, Zierikzee^ Kort suede jasje, beige met bont, mt. 46. Tel. 01116-1884. Sanitair in 10 verschillende kleuren bij Bouwmarkt Zie rikzee, tel. 01110-2033. Stookklaar openhaardhout, gezaagd en gekliefd 75,— per m3. Tel. 01100-14308. Aardappelen, uien, winterpe nen, diverse kolen, prei en spruiten. Na 13.00 uur: Ha- nenweg 19, Schuddebeurs, tel. 01110-2459. Voor groothandelsprijzen di- rekt uit magazijn verkopen wij met garantie, ook nieuw! Kleuren-TV's, stereo appara tuur, horloges. Door execu ties en opheffingen elke week nwe aanbiedingen. Na 15.00 uur. Partij goederen handel Daka B.V., Brabèrs- weg 3, Haamstede, tel. 01115- 3205, ook inkoop en inruil. 4 meter, 3 meter kerstbomen. Tuincentrum Renesse, 01116- 1820, Laóne 20. Stalen kantoormeub.; pörtij archiefrekken in div. afm.; draaistoelen v.a. 65,-; buro's; tafels; kasten; oonl.- tafels met bijpassende stoe len; 24 nw. stoelen, slede model, enz. enz. Fa. Pikaart, Oude Landseweg 61, Oud- dorp. tel. 01878-1601. Kerstartikelen; verlichting; kaarsen enz. Geschenkenhuis Hoogerhuis b.v., Renesse. Draagbare zwart-wit t.v., beeld 47 cm, 2 jaar oud, mooi toestel, prijs 350,-. Tel. 01114-2607. Kamerbreed tapijt in nylon, wol en katoen, uit voorraad leverbaar. Zelfieggen 10% en gratis bezorgd met eigen dienst. Tel. 01110-2887. Tuin man interieurvetrorging, Zierikzee. tel. 01110-2887. Droog openhaard-hóut. Tel. 01110-6605. Gutbrod tuintrekkër, met cirkelmaaier, maaibr. 90 cm. 12 pk, briggs-en stratton vier- taktmotor. 2 jaar oud. Prijs n.o.t.k. Tel. 01117-1468 Voor de kerstdagen en nieuwjaar: zware geslachte konijnen, hanen en kippen. C. Snijders. Verrenieuwstr. 50. Zierikzee. tel. 01110-2521 Denk aan mij, voor in uw au to met 1. 2. 3 of 4 foto's en thermometer. Lederwaren- huis „De Nobelpoort", Post- straat 3, Zierikzee. 01110- 6783. Piano 600,00. M; Kouwen- berg. Post straat 48. 01110- 3693 U blijft op de hoogte met de ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 8