i deurloo mode EIGEN BIJDRAGE GENEESMIDDELEN GAAT MOGELIJK NIET DOOR Einde bietencampagne omstreeks 20 december Kerstboom met kluit overleeft de temperatuurschok niet ONZE PUZZELRUBRIEK Milieuorganisatie brengt „groen" geld in omloop Elektrotechnische installatiebedrijven in de problemen Op fusiekongres: Minister De Koning dringt aan op aftopping van vakantiegeld 95 gaat dood SAMAN BV In Betuwe zonodig snelrecht bij overtredingen met vuurwerk UTRECHT - Het ziet er naar uit, dat de door staatsse cretaris Van der Reijden (volksgezondheid) vorige week voor 1 februari 1983 aangekondigde eigen bijdrage van 1,25 gulden per hoeveelheid geneesmiddelen, niet door gaat. Of de maatregel helemaal van de baan is of wordt gewijzigd, is nog niet duidelijk. De staatssecretaris heeft vrijdag een gesprek met de betrokken organisaties van apothekers (KNMP), huisartsen (LHV) en ziekenfondsen (VNZ). Een woordvoerder van zijn ministerie wilde don derdag niet meer kwijt dan dat de zaak opnieuw onder de loep wordt genomen en dat er een mededeling naar de Kamer zal gaan. De Kamer zou donderdag met de staats secretaris over zijn plan discussiëren, maar dat is nu uit gesteld tot volgende week. vaste bijdrage per kwartaal of het in voeren van een soort „knipkaart". Afgewezen De algemene vergadering van de ziekenfondsorganisatie VNZ heeft deze week in een motie de eigen bij drage op geneesmiddelen nog afge wezen als in strijd met het solidari teitsbeginsel. Als de maatregel toch doorgaat voelt de VNZ echter meer voor een bijdrage per hoeveelheid dan per recept. Zij vreest namelijk, dat artsen anders op een recept grote hoeveelheden geneesmiddelen zullen gaan voorschrijven om de bijbetaling door hun patiënten zo laag mogelijk te houden. Advertentie LHV, KNMP en VNZ weten nog niet, wat de staatssecretaris precies van plan is. Wel hebben deze drie or- ganisties zich steeds - net zoals de Ziekenfondsraad - uitgesproken te gen een eigen bijdrage op geneesmid delen. Dit in de eerste plaats omdat zo'n maatregel de lasten van de be oogde bezuiniging (175 a 200 miljoen gulden bruto) vooral legt bij mensen die veel medicijnen moeten gebrui ken - chronische zieken, bejaarden, gehandicapten - en in de tweede plaats omdat de uitvoering ervan veel administratieve rompslomp ver- ROTTERDAM - Het gaat niet goed met de grote elektrotechnische in stallatiebedrijven in Nederland. Door de problemen in de scheeps- nieuwbouw, het sterk achterblijven van scheepsreparaties en het vooruit- schrijven door de overheid van grote bouwopdrachten, staat de hele in stallatiewereld, waarbij ongeveer 10.000 mensen werken, onder zware druk. Volgens deze sombere schets van de industriebond FNV heeft die ont wikkeling ook te maken met het feit, dat Esso en Shell een aantal grote in vesteringen niet of slechts mond jesmaat laten uitvoeren. Voor deze investeringen, die voornamelijk in het Rijnmond-gebied zouden plaats vinden, was veel hooggekwalificeerd personeel nodig. Om te voorkomen dat deze mensen uit het buitenland moesten worden aangetrokken, heb ben de installatiebedrijven personeel opgeleid en investeringen gedaan om in staat te zijn de nieuwe installaties te bouwen. FNV-bestuurder Henk Walravens zei donderdag dat die in vesteringen er nu niet uitkomen en dat bij de bedrijven veel leegloop is. Ontslagen Het elektrotechnis installatiebu reau Croon in Rotterdam, waar bijna 1300 mensen werken, heeft donder dag laten weten dat ongeveer 60 me dewerkers moeten worden ontsla gen. Het bedrijf hoopt het aantal ge dwongen ontslagen terug te brengen via overplaatsingen of omscholing. Bij het bedrijf zal een herstrukture- ring plaatsvinden. Croon voelt voor namelijk de gevolgen van het ver minderd werkaanbod op de nieuw- bouwutiliteitsmarkt. Ook worden de sektoren handel en export gekon- fronteerd met teruglopende omzet ten. Het bedrijf is met de vakorgani saties in overleg over de ontstane si tuatie. gt, die op zichzelf juist weer veel geld gaat kosten. De eigen bijdrage moet worden geïnd door de ..afleveraars", dat wil zeggen de apothekers en de apo- theekhoudende huisartsen. Die had den zich daartoe bereid verklaard - zij het niet van harte - op voorwaarde dat de maatregel uitvoerbaar" zou zijn. Toen de staatssecretaris overstapte van een bijdrage van een rijksdaalde per recept naar een bijdrage van 1,25 gulden per hoeveelheid geneesmid delen, liet de apothekersorganisatie drect weten, dat er een „puinhoop" zou ontstaan en dat ze er waarschijn lijk niet aan zou kunnen meewerken. De KNMP vindt het, afgezien van de praktische problemen, onrechtvaar dig, dat mensen die veel moeten slik ken ook veel - meer - moeten gaan be tealen. Eerlijker verdeling LHV-voorzitter H. G. Bessen liet zich donderdag in ongeveer gelijke bewoordingen uit. Hij zei, dat de LHV de staatssecretaris vrijdag zal vertellen, dat ze niet aan de uitwer king van een ,,1,25-maatregel" zal kunnen meewerken. Evenals de apo thekers zien de huisartsen aanko men, dat sommige verzekerden de maximale eigen bijdrage van 125 gul den per jaar al binnen een of enkele maanden kwijt zullen zijn. De LHV zou liever een eerlijker verdeling van de lasten zien in de vorm van een - geringe - stijging van de ziekenfondspremie voor alle ver zekerden. Als dat niet mogelijk is zijn er volgens Bassem oplossingen te bedenken die in de praktijk ge makkelijker kunnen worden uitge voerd zoals het laten betalen van een Vanavond, vrijdag, zal het weer feest zijn in het dorpshuis te Zonnemaire. De jaarlijkse uitvoering van muziekvereni ging ,,Nut en Uitspanning" oogst meestal veel sukses en dat zal dit jaar ongetwijfeld weer het geval zijn. Donderdaga vond werd de generale repetitie gehouden, waarvoor bejaarden en ouderen waren uitgenodigd. Op de foto: een opna me van het toneelstuk dat na het muzikale gedeelte wordt gepresenteerd. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) LONDEN - Ondanks een campagne van de Iraanse leiders om de export van Iran op te vijzelen, is de traditione le uitvoer van het land (met uitzonde ring van de uitvoer van olie) de afgelo pen zeven maanden kleiner geworden, zo heeft het nationale persbureau Irna gemeld MADRID - De Spaanse premier, Fe lipe Gonzalez, gaat volgend jaar juni op uitnodiging van president Ronald Rea gan voor een officieel bezoek naar de Verenigde Staten: Dit heeft de Ameri kaanse minister van buitenlandse za ken, George Shultz, donderdag op een persconferentie in Madrid gezegd SCHOUWEN-DUIVELAND - Het einde van de bietenkampagne 1982, wordt omstreeks 20 december ver wacht, dat is een week eerder dan oorspronkelijk was gepland. Dit is temeer opmerkelijk, omdat in de loop van de kampagne de op brengstramingen steeds moesten worden herzien. Een deel van de bie ten werd niet tot suiker, maar tot veevoer verwerkt. DEN HAAG - Minister De Koning van sociale zaken en werkgelegen heid heeft er bij de Industriebond CNV op aangedrongen om bij het cao- overleg met de metaalwerkgevers te proberen de aftopping van de vakan tietoeslag te handhaven en mede te gebruiken voor herverdeling van het werk. De minister deed dat donderdag op het fusiekongres van de Industrie- en Voedingsbond CNV in Utrecht in een rede, die namens hem werd uit gesproken door zijn sekretaris-gene- raal, dr. W. A. van den Berg. DEN HAAG - Op 25 december zullen in naar schatting drieën een half mil joen woningen - echte - kerstbomen staan, een aantal dat vrijwel gelijk is aan vorig jaar. Een uiterst gering percentage zal bestaan uit de kerstboom-met kluit, een idee dat boomkwekers een paar jaar geleden lanceetde. Dit jaar werd de vakantietoeslag bij een gedeeltelijke loonmaatregel vastgesteld op 7,5 procent (zonder in greep bedraagt de toeslag 8 procent) en er werd een maximum aan gesteld van 5200 gulden bruto. Per 1 januari loopt de gedeeltelijke loonmaatregel af, maar het kabinet hoopt dat de werkgevers en werknemers vrijwil lig overeen zullen komen het maxi mum van 5200 gulden en de 7,5 pro cent te handhaven en het geld dat zo vrij komt samen met de prijskom- pensatie te gebruiken voor herverde ling van werk. Beperking vakantietoeslag Nu hebben de cao-partners in de metaal wel al gebruik gemaakt van de mogelijkheid de betaling van de prijskompensatie per 1 januari op te schorten, maar er zijn nog geen teke nen dat deze bedrijfstak ook de be perking van de vakantietoeslag wil handhaven. De minister drukte de industrie-en voedingsbond op het hart dat het ka binet alle moeite doet om te komen tot een zo evenwichtige mogelijke in komensverdeling, waarbij een extra offer wordt gevraagd van de hoge in komens. ,,U begrijpt toch dat het niet de bedoeling is dat dit weer voor een deel ongedaan gemaakt gaat worden door bepaalde ontwikkelingen op cao-niveau, aldus Van den Berg na mens de minister. VERWARMINGSSERVICE Telefoon 01110-2647 - 3909 Volgens G. Pelgruni van de Heide- mij, de grootste Nederlandse kerst- boomkweker met een produktie van 100.000 bomen waarvan een contin gent van vijf procent uit de „kluit- boom" bestaat, overleeft 95 procent de temperatuurschok niet. De kluit bomen worden in de winterkou ge rooid. komen in huiskamers met temperaturen tot twintig graden en worden begin januari weer in de vrieskoude aan de grond toever trouwd Bovendien is behalve een ondankbare en zeer arbeidsintensie ve bezigheid, aldus Pelgrum. Het nieuwjaarsvuur blijft dus nog voor de kerstboom de eindbestemming. Picea Abies Over het Nederlandse marktaan deel in de verkoop van de kerstboom de zogenaamde Pice Abies fkerstspar) is slechts een ruwe schat ting te geven omdat de teelt vaak aan de ad-hoc beslissingen van bouw- kwekers en partikuliere boseige- naars die „nog een hectare grond braak hebben liggen',' ten grondslag ligt Volgens een woordvoerster van het Produktschap van Siergewassen ver andert dit beeld per jaar en komen er bij het Produktsehap over deze ,,on- gekontroleerde" handel geen cijfers binnen. Zij wijst erop dat dit komt doordat de handel slechts een korte periode van het Jaar speelt. Pelgrum van de Heidemij scha het Neder lands marktaandeel op Ongeveer der tig procent. De rest van de 3,5 mil joen komt voor zestig procent uit West-Duitsland en voor reertig pro cent uit België en Luxemburg. De Nederlandse kaarse^industrie draait op volle toeren. Etp woord voerder van een Goudse ka^enfabri- kant verklaarde dat de verltooppiek ligt tussen oktober en halflanuari, wanneer naar schatting vijhjg pro cent van de gehele jaarlijkse ^oduk- tie wordt verkocht. Sfeerverhogend De Nederlandse kaars als sfeeiVer- hogend onderdeel van de kerstdd doet het dit jaar beter dan anders.^ konsument kiest steeds vaker ka\i sen van Nederlandse makelijk voor dit Jaar wordt de produktie schat op een kleine elf miljoen kili aldus een woordvoerder van de gezrf, menlijke kaarsenfabrikanten. Maar ook in het buitenland wordt de Nederlandse kaars op prijs gesteld, getuige een verwachte uit- voerstljging met 22 procent tot 4.3 miljoen kilo. De sierlijke (bewerkte) kaars heeft het veld moeten ruimen voor de „gewone" rechte tafel- en go tische kaarsen. Naast wit blijken vooral de kleuren pastelblauw, licht geel, oud-rose en bordeauxrood erg in trek De munt-eenheid van het groene geldstelsel wordt gevormd door de uurwaarde. Het is een twaalfhoekig muntstuk, dat een uur arbeid verte genwoordigt. De overige munten hebben een waarde van respektieve- lijk tien, vijf en een minuut en vijf en een sekonde verrichte arbeid. De Kleine Aarde wil beginnen met het uitgeven van het groene geld in eerste instantie binnen de eigen orga nisatie en vervolgens bij alternatieve winkels, bedrijven en restaurants in troduceren. De organisatie hoopt dat t alternatieve geldstelsel zich later ok verder zal uitbreiden. net f \ok Aleen arbeidstijd ARNHEM - Inwoners van de Betuwe die zich de komende twee weken niet houden aan de spelregels op het gebied van verkopen en afsteken van vuurwerk, kunnen rekenen op een bestraffing via snelrecht Deze afspraak hebben alle politiekorpsen in de West en MiddenBetuwe gemaakt met de Arnhemse officier van justitie. In overleg met de betrokken gemeentebesturen is besloten mogelijke overlast door vuurwerk dit jaar met straffe hand binnen de perken te houden. In het hele gebied gelden daarom zullen toezien dat alle voorschriften dezelfde voorschriften op het gebied stipt worden nageleefd van de verkoopdagen, tijdstippen- Volgens de politie in de Betuwe is de waarop vuurwerk mag worden afge- aktie mede ingegeven door het snel stoken, maximaal toegestane hoeveel- stijgende aantal ernstige ongelukken heden en de minimum-leeftijdgrens. met vuurwerk in de afgelopen jaren en De gezamelijke politiekorpsen heb- de toenemende overlast die het afste- ben aangekondigd er via gerichte sur- ken ervan al ver voor de jaarwisseling veillances en strenger optreden op te veroorzaakt De opbrengst 1982 is namelijk meer dan 25% hoger dan het tienjaarsge- middelde, namelijk 1.135.000 ton sui ker, een rekord dat nooit eerder werd gehaald. Deze hoeveelheid suiker valt uit een in 872.000 ton A en B suiker on der de E.G. prijsgarantie en 263.000 ton C suiker waarvoor aan de boeren de wereldmarktprijs (die momenteel op een zeer laag niveau ligt) wordt uitbetaald. Overproduktie De uitkering aan de landbouwers zal plm. 80,- per ton geleverde bie ten zijn, belangrijk lager dan vorige jaren, maar de genoemde faktoren van overproduktie en een te grote hoeveelheid C suiker zijn daarvan de oorzaak, zomede de exportheffing die geheel op de bietentelers wordt afgewenteld. De Nederlandse suikerindustrie wordt momenteel gekonfronteerd met kilopakken suiker, die uit Bel gië worden ingevoerd en in de Neder landse winkels goedkoper worden aangeboden dan de in Nederland ge fabriceerde suiker. Voor 1983 wordt een uitzaai van 125.000 ha verantwoord geacht. CLERMONT-FERRAND - Twee speelsters van het basketbalteam van Spartak Praag, dat woensdaga vond in Clermont-Ferrand een wedstrijd speelde in de kwartfinales van het Europese toernooi om de „Ronchetti-bekr" zijn niet met hun ploeg teruggekeerd naar Tsjechoslo- wakije. Het gaat om de 22-jarige Blanka Tomsova en de 18-jarige Sta- va Kysilkova. Geen van beide speelsters kwam woensdagavond in aktie. Het tweetal heeft nog geen kontakt gehad met de autoriteiten in Clermont-Ferrand. Hun verblijf plaats is onbekend. BARCELONA - FC Barcelona zal waarschijnlijk drie maanden niet kunnen beschikken over de Argen tijn Diego Maradonna. De medische staf van de Catalaanse club stelde donderdag bij een onderzoek vast dat Maradonna aan geelzucht lijdt. Ma radonna was afgelopen zondag tij dens de wedstrijd van Barcelona te gen Athletic de Bilbao, die Barcelona met 0-1 verloor, uitgevallen omdat hij zich niet geheel fit voelde. LONDEN - Colin Chapman, direk- teur van de Lotus-sportwagen- fabriek en -renstal, is donderdag overleden. Chapman, ook teamleider van de Britse Formule-l-stal, werd donderdag dood aangetroffen in zijn woning in Ketteringham Hall in het graafschap Norfolk. De politie stelde bij de Britse autoconstructeur een natuurlijke doodsoorzaak vast. De 54-jarige Chapman is waarschijnlijk aan een hartaanval overleden. Ook deze week werden weer twee winnaars geloot uit de stapel met korrekte puzzeloplossingen. De eerste prijs gaat naar: W. Stoel Molenstraat 52 Brouwershaven De tweede is voor: D. Noomen Wielingenstraat 1 4301 XM Zierikzee De oplossing van de vorige puzzel luidt als volgt: HORIZONTAAL: 1. vulkaan; 6. vlakgom; 11. crapaud; 12. rij; 13. stap; 14. lire; 15. vz.; 17. ik; 19. te; 21. rouge; 24. lam; 26. speer; 29. apin; 30. halma; 32. stek; 33. gat; 34. ka; 35. P.M.; 37. ara; 38. sjaal; 39. spoel; 40. bal; 42. s.s.; 44. es; 45. les; 48. raad; 50. titel; 53. pint; 54. innig; 56. Rijn; 57J tango; 58. A.P.; 60. fa; 61. au; 62. fret; 64. kant; 65. op; 67. drogist; 69. eta leur; 70. meerval. VERTICAAL: 1. verdrag; 2. lij; 3| actie; 4. arak; 5. nap; 6. val; 7. luit; 8. adres; 9. gij (of: ge); 10. mazurka; 16. Duitsland; 18. palm; 20. metalline; 22. opa; 23. G.N.; 24. la; 25. mm; 27. P.S.; 28. eer; 30. haast; 31. appel; 34. kas; 36. mos; 40. brigade; 41. aan; 43. stijl; 46. eng; 47. stoppel; 49. d.i.; 51. ir.; 52. en; 53. p.a.; 55. garde; 57. tan te; 59. Peru; 60. fase; 63. tor; 64. kim; 66. ha; 68. e.v. DE NIEUWE PUZZEL BOXTEL Dc milieu-organisatie De Kleine Aarde in Boxtel heeft vergevor derde plannen voor een nieuw geldstelsel, waarmee zij hoopt alle uitwassen van het huidige gcldsystccm te kunnen uitwissen. Binnen enkele maanden zal de organisatie een zevental munten in circulatie brengen, die dc arbeidstijd in verschillende waarden uitdrukken. Nr. 2410 E HORIZONTAAL: 1. handvormig sieraad; 6. rondwentelend lichaam als deel van een constructie; 12. lich tende kring om zon of maan; 14. mak ker, vriend; 15. paardeslee; 17. Ne derlandse havenstad; 20. zoon (afk.); 21. groot aantal wilde varkens (ja gerstaal); 23. kleur- en reukloos gas; 24. uitgestrekte watervlakte; 25. slot woord van gebeden; 27. het hoogst begaafde wezen op aarde; 28. tel woord; 29. oude lap; 31. stad in Zwit serland; 32. landbouwwerktuig; 33. hoog bouwwerk; 35. voorzetsel; 36. gevat, ad rem; 37. ogenblik; 39. de ou dere (afk. Latijn); 40. conciërge aan een universiteit; 42. militaire rang (afk.); 44. opgerold dun, rond wafel tje; 46. oude lap; 47. rivier in Frank rijk; 49. stad in Noord-Afrika; 52. deel van de voet; 53. zeevis; 54. stui ter van albast; 58. proper; 59. motor schip (afk.); 60. als groente gegeten plantesoort; 62. letter van het Griek se alfabet; 63. tijding; 64. deelbaar door twee (rekenkunde); 66. zeker ge reedschap; 67. uitstalkast. VERTICAAL: 1. sierplant; 2. mijne heren (afk.) 3. enigszins luxueus injge- richt café; 4. overal, op alle plaatsten; 5. van zeker houtsoort vervaardigd; 7. voegwoord; 8. bederfwerende ver fstof; 9. oude vochtmaat; 10. bekënd sportevenement (afk.); 11. plaatk in Zeeland; 13. vermogen om te horen; 16. stad in Italië; 18. geheel de juwe (afk. Latijn); 19. chemisch symbool; 20. Grieks wijsgeer; 22. pech; 24, tel woord; 26. kleurlinge; 27. hoofddek sel; 29. gevleugeld dier; 30. rivibr in België; 33. raadgeving; 34. klein besteend rijshoofd bij zeeweringen; 38. ploegleider; 41. geneesheer; 43. 100e deel van een Belgische frank; 45. leerwerkerspriem; 48. lang smal stuk; 50. christelijk herdenkings feest; 51. schreeuw, gil; 54 koude, droge N.O.-wind aan de Adriakische Zee; 55. sint (afk.); 56. oude leng- teëenheid; 57. gevierde zangers; 60. schaakterm; 61. troefkaart bij (diver se kaartspelen; 63. Militaire Politie (afk.); 65. voorzetsel. David Douwes van de milieu-orga- nifctie is van mening dat de gevolgen van het nieuwe geldstelsel ingrij pend zullen zijn. Het groene geld is een ruilmiddel, warmee puur ar beidstijd wordt vastgelegd, zodat het onmogelijk wordt voor mensen winst op arbeid te maken. Ook spe culatie en rente-uitwassen behoren dan voorgoed tot het verleden. Het ministerie van financiën weet nog niet of het groene geld op grond van de huidige muntwet verboden kan worden. Men kan het beschou wen als onderlinge ruilhandel en dat is niet bij de wet verboden, zo deelde een woordvoerder van het departe ment mee. Het staat echter wel vast dat de munten nimmer als wettig betaal middel kunnen worden geaccep teerd.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 6