HET WEDERZIJDSE WANTROUWEN Premier Begin verwerpt kritiek op het nederzettingbeleid deurloo mode 100,— Dit biedt de beeldbuis Hongersnood in Detroit Britse regering teleurgesteld Verklaringen van Bouterse uiterst ongeloofwaardig Bonn vraagt vrijlating van oorlogsmisdadigers Hulpverleningsfonds slachtoffers Surinaamse militairen opgericht Minder treinen rond de feestdagen ELEKTRO LIEVENSE ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Vrijdag: 17 december 1982 Nr. 23236 5 JERUZALEM - De Israëlische premier, Menachem Begin, heeft donderdag op het 30ste Zionistische wereldcongres in Jeruzalem elke kritiek op het vesti gen van nederzettingen in Arabische gebieden verworpen met te wijzen op een .recht van elke Jood" op zijn bijbelse vaderland. Bij zijn eerste openbare optreden sedert de dood van zijn vrouw Alisa ruim een maand geleden waar schuwde de 69-jarige regeringsleider tegen de illusie dat toegevingen op terri toriaal gebied tot vrede zouden kunnen leiden. Hij leverde krachtige kritiek op Zionistische leiders die er bij Israël op aandringen een deel van de bezette gebieden op te geven in ruil voor vrede. Tot de 650 afgevaardigden en 2.000 gasten verdedigde hij het vestigen van nederzettingen op de bezette westelijke Jordaan-oever als ele mentair bestanddeel van onze veilig heid. Er mag geen twijfel bestaan over het Israëlische recht op het (bij belse) land Israël", zo riep hij uit. DETROIT - In de Amerikaanse auto-metropool Detroit is door de aanhoudende werkloosheid een zeke re hongersnood uitgebroken. De fe derale regering heeft ermee in gestemd meer surplus-voedsel aan de gaarkeukens van de stad beschik baar te stellen. De burgemeester van de stad. Coleman A. Young, had de gouverneur van de sta'at Michigan ge vraagd de stad tot noodgebied uit te roepen daar volgens hem zonder de nodige hulpmaatregelen honderden inwoners deze winter zullen verhon geren of bevriezen. Het werkloosheidscijfer in Detroit bedraagt volgens de burgemeester ruim 25 procent. Van de 1,2 miljoen inwoners zijn er ca. 400.000 onder voed. Het federale surplus-voedsel, zoals kaas, fruit, brood, meel en spijsolie, is afkomstig van steunaan kopen van het Amerikaanse ministe rie van landbouw. Het zal naar ver wacht wordt eind deze maand in De troit aankomen. De gaarkeukens voeden naar schatting 20.000 mensen per week. Een comité voor burgerrechten in Detroit is van plan binnenkort bij een arrondissementsrechtbank al daar een klacht in te dienen om te be reiken dat er meer voedsel voor ver- deling onder de armen beschikbaar wordt gesteld. LONDEN - De Britse regering „be treurt ten zeerste" de afwijzing door het Europese parlement van de aan vullende EG-begroting voor 1982. Door dit besluit loopt Groot- Brittannië geld mis dat het zou terug krijgen van zijn bijdrage aan de Ge meenschap. Een woordvoerder van het ministerie van buitenlandse za ken in Londen wees op de „zeer ern stige konsekwenties" van het besluit. „Het is van wezenlijk belang dat de overeenkomst van 26 oktober jl. over een vermindering van de Britse kontributie voor 1982 wordt uitge voerd". Hij voegde eraan toe dat zijn regering onmiddellijk en op het hoogste niveau kontakt zal opnemen met de Europese kommissie, opdat kan worden besloten welke maatre gelen nu moeten worden getroffen. Krachtens het akkoord van eind oktober werd de Britse bijdrage aan de EG-kas voor dit jaar verlaagd, omdat de regering in Londen meende te veel te betalen. De woordvoerder zei verder dat de ministers van finan ciën van de lidstaten vandaag (vrij dag) in Brussel vergaderen over het besluit van het parlement. Advertentie KERST GRATIFICATIE: J\ j bi) aankoop van EEN KOSTUUM, l, rOVERHEMD t EN DAS „Ons recht ons - waar ook ooit - in het land van Israël te vestigen, is rechtstreeks verbonden met de vei ligheid van Israël". Dodelijk gevaar De vele centra rond Tel Aviv zou den aan een „dodelijk gevaar" wor den blootgesteld als zij binnen het bereik van het geschut „van terro risten" zouden vallen, zo zei hij naar aanleiding van eisen tot vestiging' van een Palestijnse staat in West- Jordanië. Hij verdedigde ook zijn plannen voor autonomie voor de 1,3 miljoen Palestijnen op de westelijke Jor- daanoever en in de strook van Gaza. Verder zei hij gegronde hoop te hebben dat Libanon evenals Egypte een vredesverdrag met Israël zou on dertekenen. Op de bestaande me ningsverschillen met Beiroet ging hij niet in. Midden-Oosten-politiek Tijdens het congres viel het in de afgelopen dagen op dat de buiten landse afgevaardigden (ca. 450 van de 650) met een niet verwachte duide lijke meerderheid de Midden-Oosten- politiek van de (oppositionele) arbei derspartij steunden - hetgeen een no vum is in de geschiedenis van het congres dat anders principieel de re gering in Jeruzalem steunt. De arbei derspartij is bereid tot territoriale compromissen in ruil voor vrede. De eerste-minister zinspeelde niet rechtstreeks op de verslechtering van de betrekkingen van Israël met de Verenigde Staten. Maar wel zei hij dat „niemand kan ontkennen dat wij een crisis doormaken". Hij was er ze ker van dat Israël evenals in het ver leden de problemen zou overwinnen. Minister Van den Broek: DEN HAAG - De Nederlandse regering vindt de lezing die legerleider Bou terse heeft gegeven over de dood van een aantal vooraanstaande Surinamers („neergeschoten tijdens een vluchtpoging") ongeloofwaardig. De regering blijft bij haar mening dat er sprake is geweest van standrechtelijke executies, aldus minister Van de Broek (buitenlandse zaken). Hij en zijn kollega Schoo van ont wikkelingssamenwerking gaven donderdag in de Tweede Kamer een toelichting op de maatregelen van het kabinet tegenover de Surinaamse legerleiding aan de kamerkommis sies van buitenlandse zaken en ont wikkelingssamenwerking. Van den Broek zei dat de Nederlandse rege ring ertoe geneigd is de groep van zestien militairen die twee jaar gele den de macht grepen verantwoorde lijk te stellen voor de executies. Wapens onderweg Minister Van den Broek bevestigde dat op het ogenblik een schip met wa pens en munitie onderweg is naar Su riname. Het schip is voor kort voor de gebeurtenissen in Suriname uit Amsterdam vertrokken. Hij zegde de V.V.D.-er Weisglas toe te zullen na gaan of het mogelijk is te voorkomen dat dit schip zijn vracht in Paramari bo aflevert. Het is echter uiterst twijfelachtig of dit juridisch haalbaar is, aldus de minister. De cognossementen (eigen domspapieren) zijn al in handen van de Surinaamse machthebbers. Bo vendien bevat het schip ook bederfe lijke lading en het is de vraag wie voor de schade moet opdraaien als Volgens een van de leden van het fonds, mr. H. Pos (vice-president van het gerechtshof in Den Haag), is het fonds volkomen a-politiek. Het gaat erom de direkte nood van de na bestaanden te lenigen en ook op lan ge termijn iets te kunnen doen voor bijvoorbeeld de kinderen van de slachtoffers. Het fonds wil nu nog gèen namen noemen van instellingen in Surina me die zullen worden ingeschakeld. Daarvoor is de vrees voor politieke represailles te groot. Het fonds zal het bedrijfsleven, vooral voor zover aktief in Suriname, om een bijdrage vragen. Aan de Nederlandse regering wil men zelf geen geld vragen, maar overheids gelden zijn natuurlijk wel kom, aldus Pos. Leden van het fonds zijn mr. H. Pos, vice-president van het Haagse gerechtshof, prof. dr. C. F. A. Bruij- ning, de Amsterdamse historica dr. Silvia W. de Groot, J. Ch. Curiel, nir. L. J. G. Voorn en de schrijver Edgar Cairo. Uit humanitaire overwegingen: BONN - De Westdultae regering zal binnenkort een beroep doen op Ne derland om „uit humanitaire over wegingen" de oorlogsmisdadigers Franz Fischer (80) en Ferdinant Hugo aus der Fiinten (73) vrij te laten. Eenzelfde oproep zal we richten tot de Sowjet-Unie en Italië, opdat respektievelijk Rudolf Hess, destijds Hitiers plaatsvervanger, en Walter Reder f66) in vrijheid worden gesteld Dit heeft de Westduitse staatsekretaris van buitenlandse za ken, Alois Mertes. donderdag meege deeld. Zijn bekendmaking volgt op de oproep van de bondsdag, woensdag, om vrijlating van de vier oorlogsmis dadigers Mertes zei dat de bondsre gering het eenstemmige besluit toe juicht en zou optreden „uit naam van de gezinnen van de gevangenen die al tientallen jaren een ernstige beproe ving hebben doorstaan". het schip naar een andere haven moet uitwijken, zei Van den Broek. De minister omschreef de situatie in Suriname op dit moment als een van radeloosheid en machteloosheid. Het leven lijkt zijn normale gang te hernemen, maar dat is maar schijn. Er is geen sprake van dat de bevol king de situatie aanvaardt, aldus de minister. Volgens hem tonen de ge beurtenissen van de laatste maanden aan dat de militaire machthebbers in een isolement terecht waren geko men. „Er was een grondzee van te genstand en verzet". Rechten van de mens De regering overweegt in januari de kwestie Suriname aan de orde te stellen in de vergadering van de kommissie voor de rechten van de mens in Genève. Als dat gebeurt zal zij proberen voor zo'n interventie bij andere landen een zo breed mogelij ke steun te krijgen. De regering geeft er de voorkeur aan de kwestie in kleinere forums te bespreken dan de algemene vergade ring van de Verenigde Naties, omdat de uitwerking daarvan groter is. Bo vendien is het praktisch niet moge lijk de zaak in de algemene vergade ring van de V.N. aan te kaarten, om dat deze bijna is afgelopen. Prins Bernhard bij Mies op de bank HILVERSUM - Prins Berhard komt zaterdag 18 december als enige gast op de bank in het televi sie programma „Mies" van Mies Bouwman. De opname zal echter niet zoals gebruikelijk direct tij dens de uitzending vanuit 't Spant in Bussum komen, maar wordt eerder op de dag gemaakt op pa leis soestdijk. De prins, die ant woord zal geven op de gebruikelij ke tien vragen van Mies Bouw man, heeft ingestemd met de op name, omdat het de 25ste keer is dat het programma wordt uitge zonden. Zaterdag 18 december Ned. 1 9.30, 13.00 en 18.23 uur Nieuws voor doven 10.30 uur Teleac 16.00 uur Don Quichot 16.25 uur De Roze panter 16.45 uur De aanvaller 17.10 uur Studio Sport extra 18.08 uur Teleac 18.58 uur Nieuws 19.00 uur Frank Buck. Frank gaat op kattenjacht ten behoeve van graaf Markoff. 19.50 uur Kieskeurig. Konsumenten- rubriek. 20.10 uur Showbizquiz. Ron Brandsteder neemt zoals gewoonlijk de presentatie op zich van dit pro gramma. Als gasten zullen o.a. op de buis verschijnen het bekende clowns duo Bassie en Adriaan. 21.37 uur Journaal 21.55 uur Studio Sport 22.50 uur Journaal 22.55 uur De tiende maand. Een film naar het gelijknamige boek van Lau ra Hobson. Centraal in dit drama staat een gescheiden vrouw Dori, die een kind verwacht van een concertpi anist, die echter gehuwd is. Ze neemt de beslissing het kind te behouden hetgeen verstrekkende gevolgen heeft. Ned. 2 13.00 uur Nieuws voor doven 18.10 uur Teleac 18.25 uur Paspoort 18.35 uur Sesamstraat 18.50 uur Toeristische tips 18.57 uur De mini bios 19.15 uur Babbelonië. Spelprogram- ma. 20.00 uur Journaal 20.28 uur Mies 21.30 uur Dallas. Bobby heeft niet veel zin Sue Ellen te betrekken in de adoptie affaire. 22.20 uur Televizier magazine 23.00 uur Toestand in de wereld 23.05 uur Sportpanorama 23.35 uur Journaal 23.40 uur Nieuws voor doven 23.45 uur Studio Sport extra Advertentie DEN HAAG - In Den Haag is donderdag de oprichting bekendgemaakt van het fonds slachtoffers schending mensenrechten in Suriname. Het fonds wil geld inzamelen voor zuiver humanitaire hulp aan de nabestaanden van de slachtoffers van het geweld in Suriname. Hiertoe heeft het fonds, dat zo spoe dig mogelijk zal worden omgezet in een stichting, een gironummer geopend. Daarnaast is een comité van aanbe veling gevormd. Lid hiervan zijn on dermeer de burgemeester van de vier grote steden. Er is niet gestreefd naar representativiteit. Veel Surinamers zouden wel sympathie hebben voor de doelstellingen van het fonds, maar geen openlijke steun willen ge ven uit vrees voor represailles op fa milieleden en vrienden in Suriname. ROTTERDAM - De algemene le denvergadering van de Nederlandse Vereniging van Intemaatsbesturcn (Nevis) heeft het regeringsvoorstel twee schippersintematen die met een onderbezetting van kinderen kam pen, te sluiten, afgewezen. Het gaat om de internaten „Het Kompas" in Lemmer en „St. Jozef" in Oud- Gastel. UTRECHT - Met Kerstmis en Oud en Nieuw zullen de spoorwegen een beperkte treindienst uitvoeren. Op 24 december rijden de treinen een vrijdagse dienstregeling, hetgeen neerkomt op meer treinen in de na- middagspits. Na 20 uur vallen ten zuiden van Eindhoven verschillende treinen uit. In principe rijdt er maar een per uur van Eindhoven naar Maastricht en Heerlen. Hetzelfde geldt voor de aan sluitende verbindingen in Zuid- Limburg. Dit hebben de spoorwegen meegedeeld Op Eerste Kerstdag voert de NS een zondagse dienst (met beperkin gen) uit en op Oudejaarsavond rijden er na acht uur helemaal geen treinen meer. Op Nieuwjaardsdag wordt er weer een zondagse dienst uitgevoerd Dat betekent onder meer, dat op de Schiphollijn voor zeven uur 's och tends maar een enkele trein rijdt. Aanleg Elektr.- en waterinstallaties Verkoop en reparaties Elektrische apparaten Radio-apparatuur Televisie - Video - enz. Zondag 19 december, 21.25 uur, Nederland 2: „Medca". De twee hoofdrolspelers Joséé Ruiter en Canci Geraerdts. Zondag 19 december Ned. 1 9.30, 13.00 en 18.25 uur Nieuws voor doven 16.00 uur Teleac 17.00 uur Kerk en atisemitisme 17.40 uur Teleac 19.00 uur Nieuws 19.05 uur Mr. Merlin. Zac toont weer een aardig staaltje van zijn tover kunst. 19.30 uur Countdown. Muziekspecial van de groep Toontje lager. 20.10 uur Dynasty. Claudia vertelt over de werkelijke toedracht van de schietpartij, hetgeen voor Krystle een hele opluchting betekent. 21.15 uur Sth Gaaikema: De boom staat er al 22.30 uur Magnum PI. Magnum zet zich geheel in om een journaliste uit handen; van een moordenaar te hou den. g9ll9VO li. Ned. 2 12.00 uur Capitool 12.45 uur Stap voor stap 13.35 uur De vitale factor 14.10 uur Maurice Ravel 16.00 uur Journaal 16.05 uur Dr Snuggles 16.30 uur Ontdek je plekje. Dit keer wordt Jaarsveld Ameide bezocht. 16.35 uur Toppop 17.20 uur Studio Sport 18.00 uur Sprekershoek 18.15 uur Sesamstraat 18.30 uur De tweede natuur 19.00 uur Studio Sport 19.55 uur Lotto 20.00 uur Journaal 20.10 uur Panoramiek 20.40 uur Humanistisch Verbond 20.45 uur De Witte Raaf. Een heruit gave van de Nelson revue die in de dertiger jaren veel bekendheid ge noot in Amsterdam en omstreken. 21.25 uur Mede. Grieks drama van Euripides, dat herschreven werd door Jef Geeraerts en dat in deze tijd afspeelt. Het handelt overeen vrouw- die zich af zet tegen de mannenmaat schappij waarin zij leeft. 22.15 uur De Verbeelding. Kunstpro gramma. 23.05 uur Journaal 23.10 uur Nieuws voor doven Maandag 20 december Ned. 1 9.30, 13.00 en 18.23 uur Nieuws voor doven 16.00 uur Tineke. Praatprogramma. 18.28 uur Teleac 18.58 uur Nieuws 19.00 uur Bandieten. Tekenfilmpje over een cowboy die er alles aan doet om een boef te pakken te krijgen. 19.10 uur Zuster Luke. Amerikaanse rolprent uit 1958 met in de hoofdrol len Audrey Hepburn en Peter Finch. Het verhaal handelt over Gabrielle van der Mal die als dochter van een chirurg in het klooster treedt. Als non wordt ze uitgezonden naar de Congo, waar ze dienst doet als ver pleegster. Ze assisteert bij operaties de dokter, en langzamerhand raakt ze in gewetensnood. 21.37 uur Journaal 21.55 uur Rondom tien. Thema pro gramma dit maal handlend over „Af standskinderen". Gesprekken wor den gevoerd met diverse partijen. 22.45 uur Praten in het voorhuis. Ook vanavond wordt een hedendaags the ma van alle kanten belicht. 23.05 uur Journaal Ned. 2 13.00 uur Nieuws voor doven 18.30 uur Staatsloterij 18.35 uur Sesamstraat 18.50 uur Jeugdjournaal 18.57 uur Maja, de bij 19.25 uur De verborgen vallei. Bij het duiken vinden de kinderen in een ka pot visnet een koperen naamplaat. 20.00 uur Journaal 20.28 uur Terugkeer naar Brides- head. De godsdienststrijd onder de verschillende familieleden duurt voort. Charles en Julia nemen een aantal beslissingen die voor hun toe komst beslissend zijn. 21.25 uur Brandpunt in de markt 22.20 uur Kussen. Een programma met Herman van Veen in de hoofd rol. Een groot kussen vormt het de cor waar zich alles afspeelt en vana vond rond het thema „Narcose". 22.50 uur Adventsoverweging 23.00 uur Journaal 23.05 uur Nieuws voor doven 62 „Ja, vader is gistermorgen opeens overleden. Hij kreeg een tweede aan val en die was bijna meteen dodelijk. Waar was je vannacht?" „O, in een hotel", klonk zijn ant woord, „Wat wil je, dat ik doe?" „Wat ik wil?" antwoordde ze op ver ontwaardigde toon, „dat je thuiskomt natuurlijk. Zoals dat betaamt ge durende de dagen, dat vader nog boven aarde staat" „Juist Wanneer wordt hij begra ven?" „H^j wordt gecremeerd. Maandag morgen. In Dieren. Er is om negen uur al een rouwdienst in de Kapel op het Marktplein. Je komt toch zeker van avond thuis?" „Ik zal wel eens zien, Ina. Tenslotte ben ik nog niet vergeten, wat je me eergisteravond allemaal voor de voe ten hebt gegooid. Enfin, uit piëteit tegenover mijn schoonvader, die ik overigens wel mocht zullen we gedu rende deze dagen maar een soort wa penstilstand sluiten. Dat lijkt me het verstandigste. De kwestie, die we hebben, zetten we dus opzij. De an deren behoeven nog niets te weten, dat is altijd vroeg genoeg. In ieder geval ben ik morgenavond tegen een uur of zeven thuis. Wacht maar niet op me met eten, ik eet wel ergens. Zaterdag ga ik dan wel met je mee naar de stad Kees regelt zeker verder alles?" „Ja," antwoordde ze ontzet „Maar wat bedoel je met die onzin van wapen stilstand en zo? Wat is dat voor flauwe kul?" „Dat is geen flauwekul, Ina", zei hij op scherpe toon. „Zoals de toestand tussen ons is /eworden, lijkt het me beter, dat we voortaan maar onze eigen weg gaan. Er scheiden. Ik zie geen basis meer \0or een herstel van de oude toestanS." „Dat kun jt toch niet menen?" vroeg ze in wanhtop. „Dat meen ik wel degelijk. Ik heb een hekel aar jaloerse, wantrouwende vrouwen oi nu blijkt dat ik zelf met zo'n vroiW getrouwd ben, zie ik maar één altertatief: scheiden. Tot morgen avond, Jia eruie, mijn deelneming met het verlies v4n je vader. Morgen avond praten we er wel verder over. Neemfne niet kwalijk, als ik ophang, want ik moet nodig aan het werk. SterWe." Zolder haar antwoord af te wachten hinpErans ter Scheure op en ging nog cve» naar binnea In het restaurant kwim Willy van der Ven naar hem toe envroeg „Is het waar?" Hij knikte. „Mijn schoonvader is in- drdand plotseling overleden. Maan- (kg wordt hij gecremeerd. Ik zal gedu- ende de komende dagen naar huis moeten. Wil, Maar dat verandert niets aan mijn besluit- ik ga scheidea" Deus rx machina Verward en met de microfoon in haar hand bleef Ina ter Scheure zitten, nadat ze de klik aan de andere kant van de lijn Door GRE DE BOER en het daarop volgende tuut-tuut-luut hoorde. Hij heeft opgehangen, zonder mijn antwoord af te wachten, begreep ze. En hel ontzettende drong nu in al zijn volheid tot haar door. Frans wil scheiden. Helemaal uit elkaar. Frans en zij. Scheiden, dat wil zeggen, dat je van elkaar gaat Helemaal ieder zijn weg. Voorgoed. Ze zat dwaas voor zich uit te kijken, nog altijd met de tuut-tuut-tuut reage rende microfoon in de hand, omdat ze op dit ogenblik niet het benul had hem op te hangen. Op dit moment herinnerde ze zich haar vroegere vriendin Atie. die al op negentienjarige leeftijd was getrouwd met een buschauffeur. Tegen ieders raadgeving in: je bent nog zo jong en je kent hem nauwelijks! Hoe lang ga je nu met hem om? Drie maanden? Wat is nu drie maanden! Waarom ga je je niet eerst verloven'' Kun je altijd nog de kat uit de boom kijken. Maar niets hielp. Er was ineens een huis en er was geld, want beiden bleken een spaarpotje te hebben, dus werd er getrouwd. Binnen een jaar was er een baby en ruim een jaar later nummer twee. Zagen de ouders van Atie met angst en vreze de toekomst tegemoet, na twee jaar had den ze er vrede moe. temeer omdat ze nu een paar schatten van kleinkinde ren hadden. (wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5