Nieuwe bezoldigingsverordening gemeentepersoneel komt spoedig Baad Middenschouwen akkoord met 4 verhoging OGB Waarom zo'n betutteling rond het Vrouwencafé ENTHOUSIASME VOOR MILIEUDIENST IS AL AARDIG BEKOELD MIDDENSCHOUWEN KORT NIET OP BIJDRAGE ZWEMONDERWIJS Antwoorden b. en w. Middenschouwen Fietspad Heuvelsweg wordt doorgetrokken naar Delingsdijk Middenschouwen krijgt bedrijventerrein 4 MIDDENSCHOUWEN - Begin 1983 wordt de raadsle den van Middenschouwen een nieuwe Bezoldigingsve rordening gemeentepersoneel ter goedkeuring voorge legd. In de algemene beschouwingen werd over deze zaak maandagavond nogal wat ongerustheid uitgespro ken, omdat G.S. de vastgestelde bezoldigingsverorde ning afwezen. ZIERIKZEE - Het was een vrolijk gezicht, al die ballonnen die de lucht ingingen op het schoolplein van de christelijke lagere school, de J. L. de Jongeschool. Terwijl de jongste (Corien van Felius) en de oudste leerling (Robert de Jonge) de vlag hesen onder toeziend oog van de heer C. Bij de Vaate, voorzitter van het schoolbestuur, werden de vrolijke ge kleurde ballonnen door de wind meegevoerd. De J. L. de Jongeschool vierde feest, donderdag. Op die dag was de lage re school namelijk zestig jaar gehuisvest aan 't Vrije. De school zelf bestaat al veel langer, al sinds 31 januari 1867. Veertig bakmoeders waren donderdag gekomen om voor alle kinderen pannekoeken te bakken. De ouderkommissie had allerlei spelletjes bedacht, om deze jubileumdag feestelijk door te brengen (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) PvdA-fraktie Duiveland: DUIVELAND - „Waarom moet dat Vrouwencafé toch zo betutteld worden. Aan muziekverenigingen betalen we 100 van de SONMO-normen aan subsidie en dan vragen wij ons toch ook niet af, of ze misschien zo vals spelen als een kraai", merkte mevrouw A. C. Hoogen- doorn-Herfkens (P.v.d.A.) donderdagavond in de Duive- landse gemeenteraadsvergadering boos op. ,,Een onaangename zaak voor onze medewerkers(sters)", aldus burge meester VV. den Boer gisteravond in zijn repliek. Hij was van mening, dat het doorvoeren van een ideaal functie-indelingsplaatje in een blan co situatie mogelijk is, maar in een bestaande personeelssituatie moet daar van afgeweken kunnen worden. Van provinciale zijde werd een on derzoek door het bureau Organisatie, Documentatie, Registratie en Perso neelsbeheer van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten noodzake lijk geacht. Volgens Den Boer heb ben enkele gemeenten die dit bureau wèl inschakelden, de vereiste verkla ring van geen bezwaar ook nog niet binnen. Vandaar dat hij het moeilijk vond om aan te geven, of eerder in schakelen van het bureau O.D.R.P. tot ander resultaat had geleid. Weg over stormvloedkering Ten aanzien van de gezamenlijke aktiviteiten van de zes regio gemeenten wees de burgemeester op de bezorgdheid van Schouwen-Dui- veland over de minimale wegverbin ding die het rijk over de stormvloed kering Oosterschelde wil aanleggen. In een brief hebben de gemeenten de minister van verkeer en waterstaat geattendeerd op dit standpunt. Enige antwoorden op onderwijs- vragen: het kleuteronderwijs krijgt in 1983 een hogere vergoeding. De post leermiddelen en schoolbehoef- ten in het bedrag per leerling voor het lager onderwijs is in Midden schouwen nog steeds aanzienlijk ho ger dan elders. Of voor 1984 een aan passing nodig is, kan nu nog niet worden beoordeeld. Recreatie B. en w. willen bij het ingekrom pen recreatieplan ,,De Bout" te Scha- rendijke samenwerken met een toe komstige exploitant die zich met na me wil richten op de sociale recrea tie. Hij herinnerde er aan, dat de pro vincie Zeeland van Den Haag uit reeds enkele malen is gezien als een gebied dat zich bij uitstek leent voor het uittesten van experimenten. Zo is ten aanzien van de milieuwetgeving het idee ontstaan om in het Zeeuwse een proefgebied te vormen voor een gemeenschappelijke milieudienst. Na een gespreksronde bleef Schou- wen-Duiveland als enige regio over die voor dat proefprojekt belangstel ling toonde. De kolleges van b. en w. spraken zich in principe uit voor deelname aan de milieudienst gedurende een periode van 2 jaar. Voor deze dienst zou geen nieuwe gemeenschappelijke regeling tot stand komen, maar er zou aanslui ting worden gezocht bij de Reini gingsdienst Schouwen-Duiveland. De uitwerking van deze principe- uitspraak staat op dit moment ter diskussie. Wethouder L. C. Hart: Over het verschil in hoogte bij de tarieven voor gebruik van de spor- takkommodaties, had wethouder Hart op de maandagavond gehouden vergadering reeds verklaard, dat er onderhandelingen met de verenigin gen gaande zijn. Tot dusver verlopen deze wat moeizaam. Met betrekking tot naaktrekreatie op de stranden zijn geen klachten binnengekomen en volgens de poli tieverordening dient men in het openbaar „gekleed te zijn in een aan de eisen van de goede zeden voldoen de bad- of zwemkleding". Het bestuur van de Jeugdsoos heeft een aanbod van de gemeente om het gebouw in eigendom over te nemen in overweging. Verkeer Wethouder L. C. Padmos liet we ten, dat bij het ontwikkelen van een bedrijventerrein wordt gedacht een parkeerruimte voor vrachtauto's te scheppen, die nu nog in de gemeente kernen staan geparkeerd. In 1983 zal de donkere kruising El- kerzeeseweg - Delingsdijk - Zwaard- weg van een groot model reflecteren de handwijzer worden voorzien. Het creëren van woonerven wordt niet als de meest geschikte maatregel gezien, omdat de verkeersdrukte in de straten van Middenschouwen niet als omvangrijk wordt aangemerkt. Verlichting van het Wervepad wordt in '83 op de raadsagenda geplaatst. Er is geen reservepot voor het Rode Kruis Ziekenhuis gevormd, legde de wethouder uit, want dan zou het be treffende bedrag zijn overgebracht naar de kapitaalsdienst. Het geraam de bedrag blijft alleen „beschikbaar", wordt het niet of niet geheel worden gebruikt, dan wordt de raming dienovereenkomstig ge corrigeerd. Soepel beleid Het verlopen termijn voor enkele kopers van bouwgrond is reeds een aantal malen verlengd, dus dienaan gaande wordt een soepel beleid ge tracht. Voor braakliggende terreinen in de bestemmingsplannen Putmeet II (Scharendijke) en Groene Wijk (Kerkwerve) zal in overleg met de „Uit het overleg tussen de portefeuil lehouders milieuzaken moeten wij afleiden, dat het aanvankelijke en thousiasme al aardig bekoeld is", konstateerde burgemeester Den Boer, „recente uitspraken van de ge meente Zierikzee bevestigen dat". Ons insziens hangt het tot stand ko men van een milieudienst nu aan een zijden draad". (Afgelopen maandag werd in de raadsvergadering Zierikzee name lijk geredeneerd, dat deze gemeente met milieutaken aardig in de pas loopt en dat deelname aan het pro- jekt aleen maar een lastenverzwa ring betekent. - red.) De burgemeester van Midden schouwen liet donderdagavond we ten, dat „wij ons evenals andere ge meenten in principe bereid hebben verklaard tot deelname. Maar we zijn niet zoals uitlatingen elders doen vermoeden de animator van deze mi lieudienst geweest". Hij liet in zijn repliek weten, dat de verenigingen die een te gering huurbedrag betalen, niet aan een éénmalige, wat fors uitvallende ver hoging kunnen ontkomen Latere trendmatige aanpassing ligt in de be doeling De onderhandelingen gaan door en technische dienst een onder houdsplan worden opgesteld. Onderbrenging bij een architechte- bureau van de kapitaalswerken blijkt de gemeente dertig procent meer te kosten. B. en w. zullen zich beraden of de aanstelling van een technische kracht noodzakelijk en fi nancieel haalbaar is. In studie is of aanstelling van een extra kracht bij de dienst gemeente werken noodzakelijk is. Mocht dat zo zijn, wordt deze getracht uithet aan bod te Middenschouwen te verkrij gen. Fietspad Heuvelsweg Omdat Zierikzee bezig is met de onteigeningsprocedure ten aanzien van het fietspad Heuvelsweg, willen b. en w. geen druk van de gemeente Middenschouwen uit uitoefenen. Er wordt momenteel overlegd over het doortrekken van het fietspad op het gebied van Middenschouwen en wel naar de Delingsdijk toe. G.S. hebben al laten weten, dat de verlen ging voorlopig is opgenomen in het uitvoeringsprogramma '83. Riolering De riolering Eikerzee naar Scha rendijke heeft voor G.S. geen hoge prioriteit. Gelet op de hiervoor aan wezige reserves ligt het in de bedoe ling de uitvoering in 1983 zelf ter hand te nemen. Getracht wordt daar voor nog een subsidie te krijgen van het Rijksinstituut Drinkwatervoor ziening te Rijswijk. De perikelen met betrekking tot de riolering te Kerkwerve heeft even eens de aandacht van het college. Wethouder Padmos merkte tot slot op, dat een bijdrage verfijning uitke ring riolering 1983 slechts wordt ver leend ten aanzien van nieuwe aan sluitingen. Recreatie B. en w. van Middenschouwen ach ten de nodige voorzichtigheid gebo den met betrekking tot eventuele verruiming van de mogelijkheid van het kamperen bij de boer, liet wet houder L. C. Hart in zijn repliek we ten. Ook hij ging, evenals de burge meester, nog even in op opmerkingen met betrekking tot het afgeslanke plan De Bout. Het college deelt de mening van de frakties, dat dit plan de bestemming „sociale recreatie" moet krijgen. De gedachten van b. en w. gaan echter niet uit naar de exploitatie door de gemeente, hoewel het verlenen van medewerking aan derden wel op zijn plaats wordt geacht. Er zal worden bezien of er in de topdagen in het toeristenseizoen een passantenterrein kan worden inge richt. Het college denkt daarbij aan een bestaande camping, die de nodi ge ervaring en mankracht heeft voor een goede inrichting en beheer van een dergelijk terrein. Nogmaals sprekend over de naakt- recreatie beloofde wethouder Hart, dat het college alert zal zijn dat zich geen uitwassen voordoen. Het nemen van maatregelen (onder andere ten aanzien van het plaatsen van waar schuwingsborden) zal nader worden bezien. Invoering van toeristenbelasting wordt vooralsnog niet overwogen. De inkomsten konden worden ver meerderd door het maximum van de leges kampeervergunning te verho gen van 360,— tot 2000,—. Automatisering Een dezer dagen zal een ontwerp van een nieuwe, lichte gemeenschap pelijke regeling ten aanzien van de automatisering worden besproken, nu 42 van de 52 deelnemers vóór li quidatie van het Centrum voor Auto matisering Zuid-West Nederland zijn. Hierbij zijn ook de overige deel nemende gemeenten op Schouwen- Duiveland betrokken. Bij liquidatie wordt een tekort per inwoner van 0,10 geraamd. AMSTERDAM - Niet alleen de fraktievoorzitters van de partijen uit de Amsterdamse gemeenteraad, maar ook individuele burgers mogen hun wensen en opvattingen over de opvolging van burgemeester Polak van Amsterdam kenbaar maken. binnenkort zullen b. en w. de raad voorstellen doen tot aanpassing van de tarieven voor het gebruik van de velden en de aanwezige gebouwen. Tennisbanen Gestreefd wordt naar een redelijk tarief voor gebruik van de tennisba nen, waarbij gedacht wordt aan het door de vereniging zelf verzorgen van de kleedakkommodatie. Het kollege is eveneens van me ning dat sportkantines niet gebruikt mogen worden als alternatief café De betrokken vereniging is er schrif telijk van op de hoogte gesteld, dat de sluitingstijden nauwgezet zullen worden bezien. Tot slot heeft het voortbestaan van de sporthal Onderdak te Zierikzee de aandacht van het kollege. Zij en haar fraktiegenoot de heer C. J. Hillebrand waren het niet eens met kollege-voorstel het subsidie verzoek van het Vrouwencafé Zierik zee af te wijzen. Haar partijgenoot, wethouder A. L. Bakker bleek een andere mening toegedaan en toonde zich tegenstander van de subsidie verlening. Doelstellingen Mevrouw Hoogendoorn wees op het feit, dat de aktiviteiten van het Vrouwencafé precies passen op de doelstellingen, die C.R.M. voor ogen had bij het beschikbaarstellen van de Rijksbijdrage regeling voor emanci patorische aktiviteiten. „Het kost de gemeente geen cent, we hoeven het geld alleen maar aan te vragen", be toogde de P.v.d.A.-woordvoerster. Dc Onrocrendgocdhclasting is overigens niet dc enige belastingver hoging, die door de raad werd goed gekeurd. Met algemene stemmen ging dc raad ook akkoord met een verhoging van dc hondenbelasting met eveneens 4 Dc hondenlicfheb- bers in Middenschouwen betalen in 1983 voor dc eerste hond 53,— en voor dc tweede en elke volgende hond f 82,—; kennelhouders moeten rekenen op een aanslag van 118,—. De raad had gisteravond ook geen enkele moeite met het voorstel tot herziening en wijziging van de Leges- verordening. Het gevolg daarvan is dat de leges van de gemeente over het algemeen met 4 Vr stijgen. De leges voor hinderwetvergunnin gen ondergaat ten aanzien van het basisbedrag een verhoging tot 200,—, terwijl de leges voor kam- peervergunningen verhoogd zijn met 10 r/r\ het maximumbedrag van 360,— werd opgetrokken tot 2.000, terwijl de leges voor kam- peervergunningen verhoogd zijn met 10'/); het maximumbedrag van 360. werd opgetrokken tot 2.000. Voorts werden ook de voorstellen met betrekking tot wijzi ging van de tarieven voor de woonfo- rensenbelasting en de scheepvaar trechten met algemene stemmen aan genomen. Ze keerde zich hartgrondig tegen het argument, dat de traditionele vrouwenverenigingen ook geen sub sidie ontvangen. Zodra deze zich met emancipatorische aktiviteiten bezig houden, zullen die verenigingen, vol gens mevrouw Hoogendoorn, ook in aanmerking komen voor deze bijdra ge. Wethouder Bakker zei wel een eind met dit betoog te kunnen meegaan, maar bleek al moeite te hebben met de naam „vrouwencafé". Volgens hem klinkt dat in deze regio al zeer eigenaardig. Verder was hij van mening, dat het vrouwencafé geen korrekte begro ting bij het subsidieverzoek had in gediend. De wethouder dacht dat een grotere kans op subsidie bestaat als op een andere wijze naar buiten zou Dc raad kon zich vinden in het ver strekken van een gemeentegarantie voor de bouw van 24 bejaardenwo ningen bij het rusthuis „Duinoord" te Haamstede. De gemeentegarantie wordt verstrekt omdat V» deel van de capaciteit van deze bejaardenwonin gen door de gemeente Middenschou wen kan worden benut. Subsidie Zonder hoofdelijke stemming keurde de raad de subsidieaanvragen goed van een drietal stichtingen, die zich bezighouden met maatschappe lijk werk. te weten het Gehandicap ten Adviesbureau, de Stichting Jeugd en Gezin in Zeeland en de Stichting Telefonische Hulpdienst Zeeland. In totaal is met deze subsidie-aanvragen een bedrag ge moeid van bijna 0.52 per inwoner. Het voorstel van het college van b. en w. met betrekking tot verlaging van de subsidie aan de Federatie Maatschappelijke Dienstverlening Noord-Zeeland ondervond ook al geen tegenstand. De subsidie van 7.63 per inwoner, die bij raads besluit van 29 juli 1982 werd ver strekt, blijkt na besprekingen met de Federatie met drie cent per inwoner worden getreden en hij vond - de op merking kon dit keer niet uitblijven - dat het „Vrouwencafé eerst maar eens de hand in eigen boezem moest steken". De wethouder besloot met de konstatering, dat het Vrouwenca fé inmiddels toch al wat meer op de goede weg komt te zitten. Met de stemmen van mevrouw Hoogendoorn en de heer Hillebrand tegen werd het kollegevoorstel om geen subsidie te verlenen door de raad aangenomen. Subsidie V.A.C. Over een subsidie aan een andere vrouwengroepering: de Vrouwen Ad vies Commissie voor de Woningbouw Schouwen-Duiveland was de raad gunstiger gestemd. Met algemene stemmen werd besloten een bedrag van 362,— te verstrekken. De heer K. Hendrikse (S.G.P.) liet in een stemverklaring weten tijdens een vergadering van de welzijnskommis- sie tegen deze subsidie te hebben geadviseerd. Na nader beraad met zijn fraktie stond hij echter op het standpunt het werk van deze huis vrouwen toch wel te kunnen on dersteunen. HAARLEM - Twee mannen hebben een roofoverval op een juwelierszaak in Haarlem gepleegd en daarbij voor ongeveer 350.000 gulden aan sieraden buitgemaakt. Tijdens hun vlucht heeft een van de overvallers enkele keren met een automatisch wapen geschoten. omlaag te kunnen worden gebracht. De bezuinigingsbespreking werd ge voerd in het kader van de door het Rijk doorgevoerde bezuinigingen Middenschouwen volgt hiermee het voorbeeld van de overige gemeenten in het werkgebied van de federatie, die een dergelijke bezuiniging eve neens hebben doorgevoerd. Bedrijventerrein Nadat de gemeenteraad gistera vond haar fiat gaf. heeft de gerneehte Middenschouwen een bedrijventer rein. Dit voorbereidingsbesluit wérd genomen voor een perceel grónd langs Elkerzeeseweg. Er worden in middels al onderhandelingen ge voerd met een transportondernemer, die zich op het bedrijventerrein wil vestigen. In eerste instantie dacht hot college aan een stuk grond aan de Kuijer- damseweg. De regionale inspecteur voor de Volksgezondheid en de hy giëne van het milieu bracht daarte gen echter dc nodige bezwaren in. Uiteindelijk werd, nadat nog ver schillende andere mogelijkheden zijn bezien, gekozen voor het perceel aan de Elkerzeeseweg. Hulpposlkantoor Raadsvoorzitter, burgemeester W den Boer, had na de opening van de vergadering, twee verheugden mede delingen. De eerste betrof het feit dat gemeentesecretaris Van Wijk. na een periode van ziekte, begin januari zijn werk weer zal hervatten „De heer Van Wijk heeft echter te kennen ge geven per 1 mei 1983 gebruik te wil len maken van de VUT-regeling". al dus de burgemeester. De tweede mededeling had het postkantoor van Scharendijke als onderwerp „Zeer recent hebben wij vernomen dat morgenochtend (vrij dag 17 december red.) in Goes de aanbesteding zal gebeuren van de bouw van een nieuw onderkomen voor het hulppostkantoor in Scharendijke." Burgemeester W. den Boer: MIDDENSCHOUWEN - In zijn repliek op de algemene beschouwingen gaf burgemeester W. den Boer donderdagavond nadere informatie over de „Proeftuingedachte voor Schouwen-Duiveland" van de minister van milieu hygiëne. MIDDENSCHOUWEN - De gemeente Middenschou wen gaat niet korten op het schoolzwemmen. In de alge mene beschouwingen van alle frakties werd tegen dit voorstel in de begrotingsbrief 1983 geageerd, reden waarom het kollege heeft besloten de kosten opnieuw onder de loep te nemen. Aldus verklaarde wethouder L. C. Hart donderdagavond in zijn repliek. Het ligt niet in de bedoeling de vergoeding op alle schoolvervoer af te schaf fen teneinde een kompensatle te verkrijgen voor de totale vergoeding van het schoolzwemmen. MIDDENSCHOUWEN - Met vijf stemmen vóór en twee tegen heeft de gemeenteraad van Middenschouwen een verhoging van Onroerendgoedbelasting met 4 goedgekeurd. Tijdens de vergadering, die gisteren werd gehouden, stemden de heren A. B. Koster (C.D.A.) en J. M. van Langeraad (V.V.D.) tegen. De stemming werd ge houden naar aanleiding van de eerste wijziging van de begroting 1983, betreffende een meeropbrengst aan fi nanciële middelen door de OGB-verhoging. Voor de ge bruikers en eigenaren van bebouwde eigendommen in de gemeente Middenschouwen betekent de verhoging, dat zij respectievelijk 4,31 en 6,51 per eenheid van 3.000,— moeten gaan betalen.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4