ÏP Raad Duiveland verlaagt bijdrage aan „Onderdak" Vier PTT-ers onderscheiden Motie tegen stopzetten subsidie aan Stichting ZVU door de provincie Gemeentebegroting-1983 Duidelijke splitsing in sporthal/zwembad Jongetje (10) ernstig gewond bij ongeluk STREEKNIEUWS De Schelphoek" AUTOBEDRIJF ISTA L. A. ISTA JltotniiM Voor 25 en 10 jaar vrijwilligersdienst Z1ERIKZEESCHE NIEUWSBODE Vrijdag 17 december 1982 Nr. 23236 3 Advertentie DUIVELAND - De gemeente Duiveland zal in 1983 een lagere bijdrage verstrekken aan sportcentrum „Onder dak" te Zierikzee, dan het afgelopen jaar. Met algemene stemmen besloot de Duivelandse gemeenteraad donder dagavond bij de behandeling van d e gemeentebegroting 1983 die bijdragen te bepalen op totaal 15.000,—, maar in dat bedrag een duidelijke splitsing aan te brengen, te weten: 10.000,voor de sporthal en 5.000,voor zwembad „Onderdak". De raad drong er uitdrukkelijk op aan, erop toe te zien, dat die bedragen ook werkelijk gesplitst in de „Onderdak-pot" zullen terechtkomen. In 1982 verstrekte de gemeente Duiveland een bijdrage van 2,93 per inwo ner aan het sportcentrum in Zierikzee, hetgeen neerkwam op een totaalbe drag van ruim 15.600,—. In de gemeentebegroting van 1983 werd aanvanke lijk uitgegaan van een verhoging van 6% van dee bijdrage, oftewel een totaal bedrag van 16.560,—. Die 6%-verhoging was overigens aanzienlijk minder dan de door sportcentrum „Onderdak" gevraagde 25% verhoging in verband met de zeer hoge energiekosten. Reeds tijdens de algemene be schouwingen twee weken geleden bleek, dat de Duivelandse raadsfrak- ties wel eens duidelijk willen weten welke bedragen de gemeente nu besteedde aan enerzijds „Onderdak" en anderzijds aan het eigen zwembad „Dol-fijn" en aan de turnzaal in Oosterland. De P.v.d.A.- en de V.V.D.-fraktie drongen daarbij aan op een duidelijke splitsing in exploi tatie tussen zwembad en sporthal „Onderdak". Over het regionaal be lang van de sporthal Zierikzee bleek binnen de Duivelandse raad weinig verschil van mening te bestaan. Standpunten Over de in 1983 te verstrekken bij drage leken de standpunten aanvan kelijk wat uiteen te lopen, om tenslotte toch met algemene stem men akkoord te kunnen gaan met het voorstel van C.D.A.-fraktievoorzit- ter J. v. d. Maas: de genoemde 10.000,— voor de sporthal en 5.000,— voor het zwembad. De heer A. van Klinken (SGP) stel de aanvankelijk voor de bijdrage van 2,93 te handhaven en geen ver hoging toe te passen. Namens zijn fraktie liet hij weten liever geheel af te zien van een bijdrage op grond van principiële overwegingen van de SGP-fraktie. Hij ging er echter van uit dat een dergelijk voorstel toch niet haalbaar zou zijn en bleef bij die 2,93 per inwoner. Na enige diskussie, signaleerde de heer Van Klinken echter vrijwel op één lijn met het CDA-voorstel te zit ten en hij besloot zich daaraan te konformeren. Ook de heren C. J. Hil- lebrand (PvdA) en W. Stouten (WD) toonden zich voorstander van die gesplitste bijdrage aan Onderdak, zodat de begrotingswijziging met al gemene stemmen werd doorgevoerd. Protest tegen werkweg Zeer eensgezind toonde de raad zich verder over het feit, dat protest aangetekend dient te worden tegen het voornemen van het Rijk over de stormvloedkering in de Oosterschel- de slechts een zogenaamde werkweg J. v. d. Maas (CDA): Bijdrage On derdak elk jaar opnieuw bekijken". (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) aan te leggen in plaats van de aan vankelijk toegezegde verkeersweg. Reeds in haar antwoord op de alge mene beschouwingen van de raads- frakties had het kollege van b. en w. in niet mis te verstane bewoordingen een mening daarover gegeven. PvdA- woordvoerder Hillebrand informeer de of het niet wat voorbarig was er vanuit te gaan, dat die werkweg er inderdaad zal komen. De heer Van der Maas had zijn licht inmiddels opgestoken bij de Delta dienst en kwam zelfs met een schetstekening om aan te tonen hoe een en ander er in de toekomst uit gaat zien als het Rijk haar plannen doorzet. Hij had de pessimistische gedach te, dat de werkweg het overgrote deel van het jaar niet toegankelijk zou zijn voor het verkeer wegens on derhoudswerkzaamheden aan één van de 66 schuiven in de stormvloed kering. „Laten we als raad een brief sturen naar de minister om hem (haar, Red.) onze mening kenbaar te maken en een afschrift sturen naar de Zeeuwse kamerleden", was zijn voorstel. Hij trok dat later in toen raadsvoorzitter burgmeester J. van Gemeenteraad Duiveland DUIVELAND - De gemeenteraad van Duiveland aan vaardde donderdagavond - met de drie stemmen van de SGP-fraktie tegen - een motie tegen het afstoten van de subsidie aan de Stichting Zeeuwse Volksuniversiteit door de provincie. Deze motie werd ingediend door de heer J. A. Schiettekatte (CDA). In deze motie werd overwogen, dat de Stichting Z.V.U. een belangrijke J. A Schiettekatte (CDA) ..Het ia een bovengemeentelijke taak". (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) funktie heeft in et kulturele leven in de provincie Zeeland; dat de akti- viteiten van de Z.V.U. toegankelijk dienen te blijven voor alle bevol kingsgroepen en dat de gemeenten door de overheid, voor wat betreft het welzijnswerk, met enorme bezui nigingen worden gekonfronteerd. Terugnemen In de motie werd vastgesteld, dat de aktiviteiten van de Z.V.U. be schouwd dienen te worden als een bo vengemeentelijke taak De raad besloot derhalve er bij Provinciale Staten van Zeeland op aan te drin gen, het destijds genomen besluit om de Z.V.U. niet meer te subsidiëren, terug te nemen. Met het indienen en aanvaarden van deze motie volgde de Duiveland se raad het advies van de welzijns- kommisse, die zich tijdens een open bare vergadering dinsdagavond in dergelijke zin uitliet. De SGP-fraktie steunde de motie niet. De heer L. Meerman liet namens deac fraktie weten te kiezen voor het verhogen van de kursusgelden Bommel hem wees op het feit, dat er enkele weken geleden reeds een der gelijke brief is uitgegaan van de ge zamenlijke kollege's in deze regio. Goed ontvangen De voorzitter kon inmiddels mede delen, dat dit schrijven zeer goed is ontvangen in kringen van Rijkswa terstaat. „Vooral de technische men sen van Rijkswaterstaat schamen zich vreselijk voor wat hier staat te gebeuren en eigenlijk zou heel Neder land zich daarvoor moeten schamen", aldus burgemeester Van Bommel. Overigens moest hij erken nen dat Zeeland landelijk gezien de wind tegen heeft als het gaat om geld van Rijkswaterstaat, omdat die geldstroom reeds hoofdzakelijk rich ting Zeeland gaat. „Daar hebben de Zeeuwen in het algemeen echter geen schuld aan; het overgrote deel was al tevreden geweest met een vaste dam". Om begrijpelijke en lofwaardige redenen werd er echter besloten tot de aanleg van een stormvloedkering, hetgeen volgens de burgemeester nu niet de aanleiding mocht worden van het feit dat Zeeland voor verdere in- frastrukturele voorzieningen volle dig in de kou moet komen te staan. In Oosterland OOSTERLAND - De tienjarige W. IJ. uit Oosterland is donderdag ochtend zwaar gewond geraakt. Rond 8.15 uur reed het jongetje op zijn fiets, die onverlicht zou zijn ge weest, over de Oud Heiligenweg. IJ. werd te laat opgemerkt door automo bilist H. B. v. d. Z. uit Oosterland, die het kind en de fiets schepte. IJ. werd met ernstig hoofdletsel naar het Zweedse Rode Kruis ziekenhuis vervoerd en later overgebracht naar ziekenhuis Bergzicht in Goes. De fiets raakte vernield en de auto licht beschadigd. ZIERIKZEE Kerstviering N.C.V.B. De afdeling Zierikzee van de N.C.V.B. vierde op woensdag 15 de cember het kerstfeest. De bijeen komst werd geopend door de presi dente mevrouw Tuitman-van der Maas. In haar welkomstwoord be groette zij de leden en de gasten, wel ke voor de viering waren uitgeno digd. „Wat is leven" was het thema van de liturgie, welke door de bestuursleden werd verzorgd. In deze liturgie werd de Bijbelboodschap van paradijs tot opstanding vertolkt. Na de eerste pauze verzorgde de heer D. Riezebos het klankbeeld, ge titeld „De vierde wijze". In woord en beeld kregen de woorden van Jezus uit Math. 25 vers 40, „Ik zeg u, in zo verre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan", gestalte. Daarna werd de kerstkantate afgewerkt. Door middel van schriftlezing, koor zang en declamatie werd bij de ge boorte van Het kind van Betlehem stilgestaan. Na een dankwoord van de vice-presidente, mevrouw Week hout-Zij derveld werd gezamenlijk het „Ere zij God" gezongen. Het N.C.V.B.-koortje stond onder leiding van mevr. van der Linde-Florusse. Mevrouw Van 't Leven bespeelde het orgel. „Kerststukjesmiddag" De „Kerststukjesmiddag" van de leden van de Koninklijke Maat schappij Tuinbouw en Plantkunde is wegens omstandigheden verplaatst naar woensdag 22 december. De bij eenkomst is in hotel-restaurant Mon- dragon. Voor tijd: zie agenda. Afscheid bij gemeentewerken Machinist, de heer C. van der Wel le, neemt donderdag 30 december af scheid van de dienst gemeentewer ken. Na een dienstverband van onge veer dertig jaar maakt hij per 1 janu ari 1983 gebruik van de VUT. Voor tijd: zie agenda. KERKWERVE Kerstavond NCVB De kerstavond van de NCVB afde- Advertentie RESTAURANT Serooskerke (S) Telefoon (01117) 1212 Beide kerstdagen geopend U kunt uitfluitend nog resorvfran «oor do 2a Kerftdag Menu op aanvraag te Oosterland dealer van: Austin, Rover, Triumph, Land- en Rangerover, Subaru goed geoutilleerde servicewerkplaats reparatie carrosserie spuitinrichting ML en tectylbehandeling erkend inbouwstation gasinstallatie (Landi den Hartog) takel- en bergingsbedrijf St. Joostdijk 41, tel. 01114-1495 ling Kerkwerve werd woensdag 15 december gehouden in het vereni gingsgebouw. Presidente mevrouw Viergever- Legemate ging voor in gebed. Ze heette allen hartelijk welkom in het bijzonder de gasten. Hierna volgde de kerstliturgie waar boven stond „Belofte - ver wachting - vervuld". De liturgie werd door eigen leven gelezen, voor gedragen en gezongen. Het kerstver haal werd door de presidente voorge lezen. Verder werd gezamenlijk het „Stil le nacht" gezongen waarna mevrouw Van Sluis-Gerritsen solozang ten ge hore bracht. Na het kerstverhaal werden dan kwoorden uitgesproken aan allen die aan deze avond hadden meegewerkt. De president las nog een gedicht voor getiteld: „Het jaar loopt ten einde". Tot slot werd staande het „Ere zij God" gezongen. Er waren deze avond 43 leden aan wezig. Het busje van Lief en leed ging gedeeltelijk rond voor de aktie „Help Polen de winter door". BRUIN1SSE Danskursus Op 12 januari a.s. begint mevrouw W. Kramer-de Groot uit Scharendij- ke een kursus dansen voor zowel be ginners als gevorderden in het Dorpshuis. Afdansen voor een me daille is mogelijk. Op 7 mei volgt dan het slotbal. Openstelling postkantoor Op vrijdag 24 december is het post kantoor aan de Molenstraat geopend van 9 tot 12 uur en 's middags van 3 tot 4 uur. Op oudejaarsdag, 31 decem ber is dit alleen 's ochtends van 9-12 uur. In het kantoor staat voor de Kerst- en Nieuwjaarspost een specia le brievenbus. Oh denneboom... Gistermiddag (donderdag) is op het Kerkplein voor de muziektent weer een denneboom opgetuigd met tien tallen lichtjes die in deze donkere tijd de dorpsganger vriendelijk toe- flonkeren. En al moet het echte kerstlicht van binnenuit schijnen, deze lichtbron maakt van het cen trum van Bru een sfeervolle plaats. De boom werd geplaatst in samen werking met de plaatselijke VVV, de ondernemersvereniging „Bru" en de Stichting Festiviteiten Bruinisse. Kerstsamenzang Onder het motto „Komt allen tesa- men" is op donderdag 23 december om half acht weer de traditionele Kerstsamenzang rondom de denne boom op het Kerkplein voor de mu ziektent. Medewerkenden: ds. W. F Teekens verzorgt de meditatie; me vrouw P. C. Schraver, orgel; C. Hoogerwerf. trompet. Voorts treedt een koperensemble op welke is sa mengesteld uit leden van „Nu met Hope". Advertentie Restaurant Renesse OUDE MOOLWEG 11 Beide kerstdagen geopend Voor reservering: Telefoon 01116-1215 EINDHOVEN - Philips en de vak bonden hebben woensdagavond laat besloten de prijscompensatie op te schorten. Dit in het kader van het on langs bereikte centraal akkoord in de Stichting van de Arbeid. De uilbe taling is formeel opgeschort voor een periode van vier maanden, maar de partijen streven er naar het overleg over de aanwending van de door deze maatregel beschikbaar gekomen geld af te ronden voor 1 april 1983. Dat overleg start in januari. Het zal plaatsvinden in het kader van de nieuw af te sluiten c.a.o. Die moet aansluiten op de nu geldende c.a.o., die op 31 maart van volgend jaar af loopt. Zowel Philips als de vakbon den streven er naar om een beleid te ontwikkelen met een meerjaren perspectief. ZIERIKZEE - Vier werknemers van de PTT te Zierikzee zijn donderdagmiddag in de raadszaal van het stadhui on derscheiden voor jarenlang vrijwilligerswerk binnen hun bedrijf. He heren J. van Loo en L. Juffermans ontvingen uit handen van burgemeester Th. H. de Meester het jaar teken voor 25 jaar. De heren H. A. P. M. Gilden en P. van der Velde kregen het door de heer De Meester de vrijwil- legersmedaille voor tien jaar „dienst" opgespeld. De burgemeester vertelde tijdens de korte plechtigheid dat de vrijwilligersmedaille in het jaar 1958 werd in gesteld. De medaille wordt toegekend aan diegenen, die zich gedurende minstens tien jaar onafgebroken vrijwil lig hebben ingezet. De mensen zijn inzetbaar in geval van nood, zoals bij brand, overstromingen, ongevallen, enz. „Bij ongevallen is het uitermate belangrijk dat er binnen het bedrijf mensen aanwezig zijn, die deskundig eerste hulp kunnen verlenen. De heren hebben daarvoor wel de nodige kursussen moeten volgen", zei de heer De Meester. Een van de heren volgde (uitgezonderd vakan ties) gedurende één avond per week een kursus en dat het hele jaar door. „Het kost de heren niet alleen het nodige leerwerk, maar dus ook veel vrije tijd", merkte De Meester op. De PTT te Zierikzee neemt de aanwezigheid van de hulpverleners uiterst serieus op. Tijdens de onderschei ding liet de PTT haar dankbaarheid aan de heren blijken, door de aanwezigheid van adjunkt-direkteur technische zaken van het telefoondistrikt. de heer J. F. van den Hooven. „Als telekomminikatiebedrijf hebben wij onder bijzonder omstandigheden een extra taak. Dan staan we klaar om voorzieningen te treffen", zei hij. Foto boven: De heer Th. H. de Meester overhandigde de heren Juffermans (1) en Van Loo het jaarteken 25 jaar. Fo- to onder: Bij de heren Van der Velde (1) en Gilden speldde de burgemeester de vrijwilligersmedaille 10 jaar op. (Foto's: Zierikzeesche Nieuwsbode)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3