Belgische rededienst weer aan het werk Voorwaarden voor terugtrekking uit Afghanistan ongewijzigd Noodweer in Europa Tekst toespraak Walesa: Ons zal de zege zijn" AGENDA Moskou wijst speculaties in het westen af Poolse primaat: „Ons wacht een 1983" zwaar Massale betoging in Paramaribo Belgische deskundige vermoord Amerikaanse strategische bommenwerper neergestort Wielrijdster omgekomen FNV: Verkeers slachtoffer Huurverhoging maximaal vier procent installatiebedrijf DEURLOO B.V. Jeugdsozen in het weekeinde ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE 2 MOSKOU - De Sowjet-Unie heeft donderdag haar toe gewijdheid aan Afghanistan opnieuw bevestigd en heeft herhaald dat zij haar voorwaarden voor terugtrekking van haar troepen uit Afghanistan handhaaft. In een be leidsverklaring in het communistische partijdagblad De Prawda werd gezegd dat de door Moskou gesteunde Af ghaanse revolutie niet te keren was. De volledige schuld voor het voortduren van de strijd ligt bij Pakistan en het westen, zo werd gezegd. Het artikel leek bedoeld te zijn als afwijzing van spe- kulaties in het westen en de derde wereld dat de nieuwe leiding in Moskou zou kunnen overwegen haar troepen uit het land terug te trekken en een compromis-regeling na te streven voor de toekomst van het land. De Prawda schreef dat IVloskou al eerder verklaarde dat het zijn mili tairen (naar schatting 100.000) alleen zou terugtrekken als de „buitenland se inmenging" in Afghanistan ein digde en waarborgen werden gege ven dat deze niet zou worden hervat. In dit principiële standpunt van de Sowjet-Unie is niets veranderd. Het blad voegde eraan toe dat de gehele kwestie van een Sowjet-terug- trekking in elk geval alleen zou kun nen worden besproken binnen het raam van een algemene regeling tus sen Afghanistan en zijn buren. Zowel Pakistan, waar de meeste Afghaanse vluchtelingen en ver zetstrijders hun basis hebben, als Iran heeft geweigerd over zulk een regeling te onderhandelen daar dit naar zijn zeggen erkenning van de door Moskou geïnstalleerde Af ghaanse regering zou betekenen. De toon van het artikel, dat de eerste belangrijke verklaring over Afghanistan in ruim een jaar was, leek echter nauwkeurig op eerdere verklaringen van het Kremlin over dit onderwerp. De westelijke inmen ging in het land was in het begin van de jaren zeventig begonnen en de Verenigde Staten hadden tegen eind 1979, toen de Sow jet-troepen optra den om de leiders in Kaboel te steu nen, meer dan 100.000 guerrillastrij ders opgeleid en uitgerust. De Sow jet-Unie bood een helpende hand aan een buur en verdedigde democrati sche wijzigingen tegen de aanmati gingen van de contrarevolutie. Toegevend dat de strategische plannen een belangrijke rol speel den, werd eraan toegevoegd dat de Sowjet-Unie, ,,ook geleid werd door de belangen van het verzekeren van de veiligheid aan haar zuidelijke grenzen". Dreigement Het artikel bevatte ook een indi- rekt dreigement aan het adres van Pakistan. Afghanistan zou de strijd kunnen overbrengen op Pakistaans gebied. Het had nog geen gebruik ge maakt van zijn recht op achtervol ging van bandieten-eenheden die naar hun buitenlandse operationele bases terugkeerden. Moskou zou de vestiging van het communisme niet in de steek laten en zou elke poging om de revolutie van 1978 te keren, vernietigen. ,,De revo lutie in Afghanistan is niet te keren omdat het een volksrevolutie is en omdat de steun van de Sowjet-Unie ligt aan de kant van het Afghaanse volk en zijn regering". WARSCHAU - ,,Ons wacht een zwaar 1983". Dat schrijft de primaat van Polen, aartsbisschop Glemp, in een kerst- en nieuwjaarsboodschap, zo meldt het Rooms-Katholieke pers bureau CIC in Rome. Glemp roept in zijn boodschap de Polen op de sociale waardigheid van de mens te beschermen. Hij waar schuwt, dat uit neerslachtigheid, on verschilligheid, verbittering en wan hoop moeilijk een sociale orde kan voortkomen. Aartsbisschop Glemp wijst erop, dat de Poolse Rooms-Ka tholieke Kerk 1983 heeft uitgeroepen tot jaar van de hoop, en noemt de komst van de paus naar Polen een konkreet teken van de christelijke hoop, dat boven de sociale werkelijk heid moet staan. Benarde omstandigheden In zijn boodschap schenk aartsbis schop Glem speciale aandacht aan de problemen van de jeugd en de intel- lektuelen. De jongeren hebben naar zijn mening door de benarde omstan digheden nauwelijks tijd gehad om in alle rust te studeren en zicht te ont spannen. Bovendien is hun de moge lijkheid ontnomen met de verschil lende maatschappelijke groepen vriendschappelijk om te gaan, aldus aartsbisschop Glemp die betreurt, dat de intellektuelen onder druk van de autoriteiten stonden en niet de kracht hadden zich te bevrijden van hun starre manier van optreden. PARAMARIBO/DEN HAAG. - In het centrum van Paramaribo is don derdag voor de tweede achtereenvol gende dag betoogd tegen het optre den van de militairen afgelopen week. De betoging was volgens zegslieden nog massaler dan woens dag, toen meer dan vierduizend men sen de straat op gingen. Ook nu nam een groot aantal vrouwen aan de be toging deel. FAIRFAX (bij Washington) - De Belgische deskundigde bij de wereld bank en zijn vrouw die maandag- dood in hun woning waren aangetro ffen, zijn door hun eigen zoon ver moord. Dit heeft de politie donder dag meegedeeld. Alain Decock (22) had beweerd dat hij zijn ouders dood had gevonden toen hij hem wilde opzoeken in Mclean in de staat Virginia, niet ver van Washing ton. Volgens de politic was een familie ruzie de oorzaak van de dubbele- moord De 52-jarige Paul Decock, een diskundige op het gebied van leningen aan boeren, en zijn vrouw zijn gedood met een jachtgeweer. De in België geboren Decocks woonden twee jaar in de Verenigde Staten. Hun dood had grote opschudding verwekt bij de bui tenlandse kolonie in Washingtoa 55 WARSCHAU - „De Poolse arbei ders zijn niet in staat geweest hun ideeën zo te verwezenlijken als ze zich voorgesteld hadden. Veel men sen zijn teleurgesteld, ook de jeugd, omdat ze hoopten op een leven onder betere omstandigheden. Maar onze arbeiderszaak staat nog open en de zege zal ons zijn". Dat staat in een tekst van de toespraak die de leider van de verbo den vakbond Solidariteit, Lech Wale sa, volgens het Westduitse persbu reau DPA donderdag wilde uitspre ken. In de tekst staat dat de vakbond weliswaar officieel niet meer bestaat, maar in de harten van de mensen toch nog leeft, zelfs in de har ten van hen die hem belasterden". Geopperd wordt dat Solidariteit de plannen te snel wilde verwezenlij ken. Maar de hoop moet niet worden verloren. „Wij hebben het koren ge zaaid, dat zeer diep is gevallen", al dus de tekst. Verder wordt gesuggereerd dat meer tijd nodig is en wellicht naar andere wegen moet worden gezocht. SANAA - In Noord-Jemen hebben zich in het gebied van Dhamar (ca. 100 km ten zuiden van Sanaa), dat maandag door een zeer zware aardbe ving werd getroffen, woensdag en donderdag in totaal vier zwakke aardschokken voorgedaan. Deze richtten alleen schade aan gebouwen aan. Er vielen geen gewonden. SACRAMENTO, WASHINGTON - Donderdag is in Californië kort na de start van de luchtmachtbasis Mather bij Sacramento een bommenwerper van het type B-52 van de Amerikaan se strategische luchtmacht neer gestort. De woordvoerder van het ministe rie van defensie in Washington, ma joor Douglas Kennett, deelde mee dat de B-52 geen kernwapen aan boord had gehad. Van officiële zijde is bekendge maakt dat de hele bemanning van ne gen koppen om het leven is gekomen. In de toespraak worden de mensen gememoreerd die voor de verdedi ging van de idealen van Solidariteit hun leven hebben gegeven. MADRID - De Amerikaanse mi nister van buitenlandse zaken, Geor ge Shultz, heeft in Madrid de vrije wereld opgeroepen „de strijd van het Poolse volk niet de rug toe te keren" en de landen van het oostblok te ver plichten de akkoorden van Helsinki te eerbiedigen, met name waar het gaat om de rechten van de mens. SIDON - Ahmed Sheet, de officier die het commando voerde over de rechtse Libanese militie groeperingen in de door Israël bezet te plaats Nabatiyeh, is donderdag door een autobom om het leven geko men. Dit is in kringen van de veilig heidsdienst vernomen. SAN FRANCISCO - Geleerden van de NASA hebben op een bijeenkomst in San Francisco gezegd dat het ver moedelijk mogelijk is op de maan Europa van de planeet Jupiter primi tief leven in stand te houden. Het zou wel een zeer primitieve levensvorm moeten zijn, zoals die soorten die on der de poolkappen van de aarde in le ven blijven. Waarschijnlijk zou die van de aarde naar Europ moeten worden gebracht. BRUSSEL - De Nationale Bank van België heeft in de afgelopen week voor een bedrag van (omgere kend) ruim een miljard gulden aan deviezen moeten verkopen om de koers van de frank te steunen. Dat is een van de hoogste bedragen die dit jaar in een week tijd gespendeerd moesten worden om de Belgische munt op peil te houden. In de jongste weekstaat van de bank, waarin dit bedrag wordt genoemd, wordt ge zegd dat „plotselinge spanningen op de valutamarkt" daarvan de oorzaak waren. BELFAST - In Uister is nog een slachtoffer van de aanslag van 6 de cember op een discobar in het Noord- ierse Ballykelly overleden. Met het bezwijken van het 21-jarige barmeis je Patricia Cook aan de opgelopen verwondingen steeg het dodental tot 17. Bij de bomexplosie in de bar kwa men 11 Britse militairen om en er vielen er 66 gewonden. PARIJS - Frankrijk heeft een over komst gesloten mei Saoedi-Arabie, krachtens welke Sfoedi-Arabie per jaar drie miljoen ton ruwe olie levert, zo heeft het Franse ministerie van energie bekendgemaakt. MIDDELBURG - De 55-jarige me vrouw J. de Looff-de Jonge uit Mid delburg is donderdagavond door een verkeersongeval in haar woonplaats om het leven gekomen. De vrouw, die op de fiets reed, werd tijdens het oversteken van een kruising gegre pen door de auto van een 20-jarige au tomobilist uit Serooskerke. Bij aan komst in het ziekenhuis bleek het slachtoffer te zijn overleden, aldus de politie. LEKKERKERK - De 69-jarige H. van den Heuvel uit Stolwijk is don derdag om het leven gekomen door een verkeersongeval dat hem in Lek- kerkerk was overkomen. Volgens de politie was de man met zijn bronf iets gevallen, waarna hij werd overreden door een tractor. HAMBURG - Als gevolg van noodweer met windsnel heden tot 180 km per uur zijn donderdag in West-Duits- land en Engeland enige doden en zwaargewonden geval len. Verscheidene schepen kwamen in moeilijkheden en vele veerverbindingen moesten worden gestaakt. Terwijl de Westduitse Noordzee kust de eerste zware stormvloed van het winterseizoen kreeg te verduren, werden elders in de Bondsrepubliek, zoals in Beieren, door orkaanbuien bomen ontworteld en daken afge rukt. In noord- en midden-Europa steeg de temperatuur tot omstreeks 10 graden celsius. In Schotland gin gen de buien echter gepaard met sneeuwval. In Engeland kwamen twee automo bilisten om het leven onder omval lende bomen. In de Westduitse deelstaat Sleeswijk-Holstein werd een 18-jarige vrouw door een afge broken tak zo zwaar gewond dat zij overleed. In diezelfde deelstaat en in Beieren vielen enkele zwaargewon den. Door kabelbreuken kwamen in Oost-Duitsland mer dan 100.000 ge zinnen enige tijd zonder stroom te zitten. Dat overkwam ook de bewo ners van het Beierse Bad Woerisho- fen. Aan de Duitse Noordzeekust en in de Elbe steeg het water tot 2,5 meter boven het normale hoogwaterpeil. In dit gebied moesten de veerdiensten worden gestaakt. Dat was ook het ge val met de veren tussen Kopenhagen en de Zweedse stad Malmö en tussen de Deense eilanden Fünen en Jut land. Op de Britse eilanden waren de winden zo sterk dat zelfs zware vrachtwagens omsloegen. In het noord-Engelse graafschap Yorkshire werden 600 kinderen naar huis gestuurd, nadat het dak van hun school was weggeslagen. Scandinavië Voor de kusten van Zweden en Fin land raakten verscheidene schepen in moeilijkheden. Een hefschroef- vliegtuig van de Finse kustwacht redde de bemanning van een Russi sche sleepboot die voor de zuid-Finse kust aan de grond was gelopen. Een Finse sleepboot strandde bij de Aa- land-eilanden. Een patrouilleboot van de Zweedse marine dreef 14 uur hulpeloos in de Oostzee rond, totdat het vaartuig door een ander schip op sleeptouw werd genomen. In zuid- Zweden had het verkeer van over stromingen te lijden. Chaos op rede van Vlissingen door 12-uursstaking en storm VLISSINGEN - Het Belgische redepersoneel in Vlis singen heeft haar stakingsaktie, die donderdagavond om acht uur begon, na het mislukken van de onderhandelin gen tussen de bonden en de Belgische regering, vrijdag morgen om acht uur beëindigd. Intussen hebben zich op de rede van Vlissingen onge veer vijftig schepen verzameld die naar Antwerpen moesten opvaren of die op de rede van Vlissingen voor anker moesten, omdat de loodsen door de stakingsakties niet van boord gehaald konden worden. Een groot aantal schepen nam het zekere voor het onzekere en voer met de loods aan boord naar Franse of Belgische havens door, waardoor ook een tekort aan Belgische en Nederlandse loodsen is ontstaan. De stakingsakties van het Belgi sche redepersoneel zullen tot 28 janu ari volgend Jaar steeds „schoksge wijs" worden uitgevoerd. Op die da tum zal het overleg tonen de Belgi sche vakbonden van overheidsperso neel en de Belgische regering over opheffing van de financiële achter stand die er bestaat tussen het in Ne derland wonende Belgische redeper soneel en hun In Antwerpen werken de kollcga's, worden hervat. Volgens vakbondbestuurder F. Wellecomme van dc ACOD is de ak- tieberoidheid van het Belgische rede personeel erg groot We onderhande len nu al vanaf half april, onze eisen zijn rechtvaardig, dat geeft de Belgi sche regering ook toe. Dan moet men nu die gedachte ook maar eens om zetten in daden, meent Wellecomme. Zolang dat niet gebeurt zullen de ak- tics voortduren. De scheepvaart op Antwerpen moet de komende weken in verband met de aktics dan ook met ernstige vertragingen rekening houden. Het duurt volgens Belgische en Neder landse seheepvaartbegeleidende in stanties weer dagen voor de chaos op de rivier de Westerschelde en de rede van Vlissingen, die door de 12- uursstaking en de storm van afgelo pen dagen is veroorzaakt, weer is op geruimd. UTRECHT - De FNV vindt dat de huurstijging komend jaar beperkt moet blijven tot vier procent Ook de aardgasprijs moet minder omhoog dan de regering wil en het elektrici teitstarief kan op hetzelfde peii blij ven. De FNV wil dat de woonlasten op die manier in de hand gehouden wor den. De FNV schrijft in een brief aan de Tweede Kamer, dat de huren niet zes maar slechts vier procent omhoog hoe ven volgend jaar. Dat kan volgens de vakcentrale, omdat de bouwkosten stijging flink gematigd is. Gelet op de winstpositie van de elektriceteitsbe- drijven kan ook daar een verdere stij ging achterwege blijven. De FNV stelt zich voorts op het standpunt, dat de stijging van de aardgasprijs gelijke tred moet houden met de algemene prijsontwikkeling. Dat zou voor ko mend jaar betekenen, dat een kubieke meter aardgas de consument geen 3,3 cent extra zou gaan kosten, maar slechts ongeveer 1,5 cent meer. Het sterk oplopen van huurachterstanden en schulden bij de energiebedrijven baart de FNV grote zorgen. Vrijdag 17 december Zierikzee Wereldwinkel, Poststraat. Geopend van 10.00 - 16.00 uur. Burgh-Haamstede Slot Haamstede. Overdracht kultu- reel centrum. 15.00 uur. Kultureel centrum (Weststraat 18). Tentoonstelling „Van vijf tot één". 19.00 - 21.00 uur. Zonnemaire Dorpshuis. Jaaruitvoering „Nut en Uitspanning". 19.00 uur. Café Bommenede. Dans- en kerstbin go, bond van Op zich zelfstaanden. 20.00 uur. Noordgouwe Dorpshuis. Klaverjassen. 20.00 uur. Ouwerkerk Dorpshuis. Prijs-klaverjassen. 20.00 uur. Nieuwerkerk Kerkgebouw Stationsstraat. Kerst viering School met de Bijbel. 19.00 uur. Zaterdag 18 december Zierikzee De Balie. Vertrek competitiewed strijd h.s.v. Oosterschelde. 8.30 uur. Wereldwinkel, Poststraat. Geopend van 10.00 - 16.00 uur. Bioscoop de Concertzaal. „De boe zemvriend". 14.30 uur. „Mondragon". Expositie schilderijen kursisten Ad Zuiderent. 15.00 - 21.00 uur. Bioscoop de Concertzaal. „De boe zemvriend". 20.00 uur. Lutherse kerk. Ars Musica-koncert. 20.00 uur. Burgh-Haamstede Kultureel centrum (Weststraat 18). Tentoonstelling „Van vijf tot één". 14.00 - 17.00 uur. Dreischor Oud papier-aktie, muziekvereniging Crescendo. 9.00 uur. N.H. kerk. Zangavond met drie ko ren. 19.30 uur. Zondag 19 december Zierikzee Poppentheater „Alteklein". Voor stelling „De verre reis van Joris Jan". 14.30 uur. Bioscoop de Concertzaal. „De boe zemvriend". 14.30 uur. Bioscoop de Concertzaal. „De boe zemvriend". 20.00 uur. Maandag 20 december Zierikzee Mondragon. Kerstukjcsmiddag Kon. Maatschappij Tuinbouw en Plant kunde. 14.00 uur. „Huis van Nassau". Kerstviering ANBO. 14.00 uur. „Huis van Nassau". Familie-avond „Philntelica". 20.00 uur. Prinses Julianaschool. Amnesty schrijfavond. 19.00 uur. Burgh-Haamstede Gemeentehuis. Raadsvergadering. 19,30 uur. Dinsdag 21 december Zierikzee Herv. Verenigingsgebouw. Kerst feest CPB. 19.45 uur. „Huis van Nassau" Kerstavond Plattelandsvrouwen afdeling Schou wen. 19.30 uur. Kerkwerve Verenigingsgebouw Kerstviering bojaardensoos. 14.30 uur. Haamstede Rekreatiezaal Geref. kerk. Kerstvie ring NCVB en geref. vrouwen vereni ging. Brouwershaven Tonnenmagazijn Kerstviering Ned Bond van Plattelandsvrouwen, afd. Brouw. 20.00 uur. Advertentie weekend servicedienst tel. (01110) 6255 Nieuwerkerk Ons Dorpshuis. Kerstavond Ned. Bond van Plattelandsvrouwen. 19.30 Woensdag 22 december Zierikzee Stadhuis. Verkeerscommissie. 19.30 uur. „Mondragon". „Kerstukjesmiddag" leden KMTP. 14.00 uur. Bioscoop de Concertzaal. ,,De boe zemvriend". 14.30 uur. Hal Zweedse Rode Kruisziekenhuis. Optreden Zierikzee's Oratoriumver eniging. 20.15 uur. Bioscoop de Concertzaal. ,,De boe zemvriend". 20.00 uur. Burgh-Haamstede Gereformeerde kerk Haamstede. Muzikaal kerstgebeuren Ned. Ver. van Huisvrouwen, afd. Westerschou- wen. 19.45 uur. Nieuwerkerk „Ons Dorpshuis". Kersmiddag voor alle inwoners van 65 jaar en ouder. 14.30 uur. Bruinisse Hervormd Jeugdgebouw. Kerstmid dag bejaardensoos. 14.30 uur. Leeszaal bibliotheek. Amnesty schrijfavond. 19.00 uur. Vrijdag 24 december Zierikzee Gasthuiskerk. Dienst Interkerkelij ke Werkgroep Zierikzee. 19.30 uur. Burgh-Haamstede Hotel-restaurant Haamstede. Prijs- klaverjassen klaverjasklub Haam stede. 20.00 uur. Maandag 27 december Zierikzee Rode Kruis Ziekenhuis. Ziekenom roep radio Nomen Nescio, program ma. 20.15 - 21.15 uur. Burgh-Haamstede Rekreatiezaal Ger. kerk. Amnesty schrijfavond. 19.00 uur. Brouwershaven Ger. kerk. Amnesty Schrijfavond. 19.00 uur. Dinsdag 28 december Zierikzee Poppentheater „Alteklein". Voor stelling „Wolkje Wit". 14.30 uur. Rode Kruis Ziekenhuis. Ziekenom roep radio Nomen Nescio, program ma. 20.15 - 21.15 uur. Woensdag 29 december Zierikzee Poppentheater „Alteklein". Voor stelling „Wolkje Wit". 14.30 uur. Rode Kruis Ziekenhuis. Ziekenom roep radio Nomen Nescio, program ma. 20.15 - 21.15 uur. Donderdag 30 december Zierikzee Stadhuis. Afscheid machinist ge meentewerken. 16.00 uur. Big „S" (Burgh-Haamstede) Zaterdag 18 december - 20.00 uur - Hardrock formatie Spiraal. Openingstijden: vrijdag van 20.00-23.00 uur; zaterdag van 20.00- 24.00 uur. Zondag van 14.30-18.00 uur. Dc Pul (Bruinisse) Openingstijden: vrijdag 19.30 - 23.00 uur zaterdag 19.30 - 24.00 uur; zon dag gesloten. Brogum (Zierikzee) Openingstijden: vrijdag 20.00-24.00 uur; zaterdag 20.00-1 00 uur zondag 15.00 -18.00 uur. Trace (Scharcndijkc) Openingstijden vrijdag 20.00-24.00 uur; zoterdag 20.00-24.00 uur; zondag 14.30-17.30 uur (01110) 6551 HUISAANSLUITINGEN Rodaklie (niet voor bezorging), na 17 30 uur (01110) 5396 (01112) 1774. (01110) 6564 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18 30 uur

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2