m* DEURLOO VOOR KAMERBREED: dealles"kunner" VU/ SAMAN B.V. GELD 20% KORTING H. VAN DUKE Adverteren doet verkopen! A.L.G. Radio Weltevreden BV Zierikzee RADEMAKER een bril doet veel. P. BOER 3.95 I A PIJ TEN GORDIJNEN VITR AGE'S /'Mm RUITERSPORT It H9|i j DE VRIEZE GOEDKOPE AUTOVERZEKERING MOTORVERZEKERING 40% Gemeente Westerschouwen DE INTERGEMEENTELIJKE SOCIALE DIENST SCHOUWEN-DUIVELAND EN SINT PHILIPSLAND A. een medewerker(ster) B. een typist(e) telefonist(e) ÖU©F*b BOEKHANDEL OCHTMAN SAAB... VHS SPECIAALZAAK Gemeente Westerschouwen HINDERWET 'jfcg Ll?aU°' Complete verhuizingen tfcfferi 2 !5 29S liEt GEsdiEnkEnhuis 1 I I 10 denkt energie besparend voor u mee Aanleg gas - centrale verwaming - re paratie - onderhoud - vervanging Telefoon 01110-2647 - Zierikzee Hogezooui 152 - Renesse - Tel. 1691 V-. Grote sortering artikelen voor man en paard op elk moment met uw doorlopend krediet Aflossing: 2%, 2'/2% of 3% per maand Snel geregeld met kontant geld. Door speciale VOLMACHTEN geen informatie bij werkgevers, buren of leveranciers. f 2.000,-24x100,56 15.000,— 72x310,83 f 3.000,-36x108,83 f 20.000,— 72x410,57 f 5.000,-48x 146,37 25.000,— 72x510,30 f 8.000,-60x193,59 f 30.000,— 120 x 442,31 10.000,-72x211,10 40.000,— 120x585,89 W.A. met gratis groene kaart Boven 23 jaar Beneden 23 jaar 600 kg f189,- f263,- 800 kg f 263,- f 367,- 1000kg f 337,- f470,- enz. Premiebetaling per kwartaal halfjaar en jaar. OP UW WA BROMFIETSVERZEKERING Vraag vrijblijvend inlichtingen Ook 's avonds en zaterdags te bereiken onder Tel. (01110) 2605 Mulockstraat 22 - Zierikzee Openbare vergadering van de commissie voor ruimtelij ke ordening der gemeente Westerschouwen op maandag 20 december 1982 te 16.00 uur ten gemeentehuize te Haamstede. gevestigd te Zierikzee vraagt op korte termijn in verband met uitbreiding en toename van de werkzaamheden die belast zal worden met archiefverzorging, postver werking. registratie etc. als gevolg van eventueel tijdelijke werkonderbre king van één van de medewerkers die voor de duur van één halfjaar op arbeidsovereen komst naar burgerlijk recht zal worden aangesteld. Aanstelling in vaste dienst behoort eventueel tot de mo gelijkheden Eisen HAVO/MAVO en typediploma Enige kantoorervaring is gewenst Salaris nader overeen te komen. Sollicitaties onder opgave van referenties en onder ver melding naar welke funktie wordt gesolliciteerd kun nen binnen tien dagen na het verschijnen van dit blad worden gezonden aan de voorzitter van het bestuur p/a postbus 126, 4300 AC Zierikzee Nadere informaties kunnen worden ingewonnen bij de chef van de afdeling administratie, telefoon (01110) 4654, toestel 12 Vraag voor meer informatie de brochure bij: Pioneer, de handige boomzaag met vele mogelijkheden. Inklusief hulpstukken zoals de grondboor, heggeschaar, etc. watersport-en caravanbedrijf Hogeweg 26 - 4328 P.O. Burgh-Haamstede - Telefoon 01115-2020" De grootste sortering BOEKEN OVER ZEELAND vindt u natuurlijk bij bu OCH TM AN o.a DE NEDERLANDSE DELTA WAKEN EN BEWAREN ZEELAND IN VOGELVLUCHT KIJK OP ZEELAND ZEEUWSE REFLEXEN MUSEUMBOEK VOOR ZEELAND ZEELAND l940-'45, DEEL I ENCYCLOPEDIE VAN ZEELAND DEEL 1 EN 2 KRONIEK VAN HET LAND VAN DE ZEEMEERMIN SCHOUWEN ZOALS HET WAS... HET ZEEUWSE LANDSCHAP DE MOLENS VAN ZEELAND OOK UITGAVEN IN ZEEUWS DIALECT DE VRIEZE: HISTORIE SCHOUWENS WESTHOEK FOTOBOEKEN: VLISSINGEN, MIDDELBURG ETC. Lange Nobelstraat 14 - Zierikzee - Telefoon 01110-2336 (Auto Louis Goedbloed) Steiltjesstraat 10 - Zierikzee - Tel. 4178/4951 Saabdealer voor Schouwen-Duiveland U rijdt al in een Saab vanaf f 27.900,- (exci. afi.kst.) U least al een Saab voor f 875,- p. maand exci. btw (99 - 2 deurs - 25.000 km/jaar) first in safety! fl»OOOOOOOOOOOPOOOOOOCOOOOOPC>POOPOOOOOOOOOOf weltevreden uw v|de0. De „Succes-recorders" Panasonic NV 333 E van 2477,-voor f 1997,- Akai VS 2 van t 2530,- voor I 1998,- VHS: Hel meest verkochte videosysteem ter wereld Verhuur van VHS-videofilms Keuze uit 760 film-titels Software aanbieding: Video - 3 uurs banden: 3 stuks nu f 120,— Eigen technische dienst K. St. Janstraat 12 - Telefoon (01110) 2805 openbare kennisgeving Burgemeester en wethouders van Westerschouwen; A. Gelet op artikel 12 en 29, eerste lid, van de Wet alge mene bepalingen milieuhygiëne; maken bekend, dat op 10 november 1982 bij hen de aanvrage voor een vergunning ingevolge de Hinder wet is ingekomen van: de heer B. de Ruiter te Renesse, voor het oprichten en in werking hebben van een camping annex land bouwbedrijf gelegen aan de Korte Moermondsweg 15 te Renesse. Zij zijn voornemens op de aanvraag positief te be schikken onder de ter inzage gelegde voorschriften om gevaar, schade of hinder voor de omgeving te on dervangen. De aanvraag, de ontwerp-beschikking en andere ter zake zijnde stukken liggen op het gemeentehuis ter inzage en wel tot 14 januari 1983, elke werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur en op 20 en 27 december 1982 en 3 en 10 januari 1983 van 18.00 tot 21.00 uur. Gemotiveerde bezwaren kunnen tot 14 januari 1983 schriftelijk bij ons worden ingediend. Degene, die een bezwaarschrift indient, kan verzoeken zijn per soonlijke gegeven niet bekend te maken. Indien daarom telefonisch wordt verzocht (01115- 1651, tst. 35 of 44) kunnen tot één week voor bovenge noemde datum mondeling bezwaren worden inge bracht, waarbij tevens gelegenheid wordt gegeven tot een gedachtenwisseling over de aanvraag tussen het bevoegd gezag, de aanvrager en de overige aan wezigen. Zij vestigen er tenslotte de aandacht op dat degenen die bezwaren hebben ingebracht op de wijze als bo venomschreven en een ieder die aantoont, dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest, in de gelegenheid zullen worden gesteld bezwaren tegen de beschikking in te dienen. B. Gelet op artikel 31 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne maken bekend, dat door hen, onder de ter inzage gelegde voorwaarden, om gevaar, scha de of hinder voor de omgeving te ondervangen, op 14 december 1982 vergunningen is verleend ingevolge de Hinderwet naar aanleiding van de aanvrage van: Mevr. L. Oostdijk-Kooman te Burgh-Haamstede, voor het oprichten en in werking hebben van een gas- vulstation, gelegen aan de Roterij 1 te Burgh- Haamstede. De beschikking en alle ter zaken zijnde stukken lig gen op het gemeentehuis ter inzage en wel tot 14 ja nuari 1983, elke werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur en op maandag 20, 27 december 1982 en 3 en 10 januari 1983 van 18.00 uur tot 21.00 uur. Beroep tegen deze beschikking kan worden ingesteld door: a. de aanvrager; b. de betrokken adviseurs; c. degenen die tegen de aanvraag om vergunning tij dig bezwaren hebben ingediend; d. enige andere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in stóat is geweest eerder be zwaren in te brengen. Het beroepschrift moet worden gericht tot H.M. de Koningin en worden ingediend binnen eeti maand na de dagtekening van deze kennisgeving bij de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig arti kel 60a van de Wet op de Raad van State een verzoek doen om schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit ver zoek moet binnen bovengenoemde termijn worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling voor de ge schillen van bestuur van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Burgemeester en wethouders van Westerschouwen De burgemeester, mevr. J. L. NIEMANTSVERDRIET-LEENHEER De secretaris, J. W. DE JONGE Haamstede, 17 december 1982 WFm HAAMSTEOE ju> 1 Mii p Advies Verpakken Takelen Transport Vraag vrijblijvend onze offerte VERHUIZINGEN TRANSPORTEN Zandweg 20 Haamstede Telefoon 01115-1237 OPTIEK Burghsering 27 Burgh-Haamstede Tel. 01115-2440 OPTOMETRIST o.v. CONTACTLENSENSPECIALIST ANVC LERAAR MTO-OPTIEK ZIEKENFONDSLEVERANCIER 's maandags gesloten PLAATSELIJK AFSLANKEN IN UW SCHOONHEIDSSALON MET PHYSIOFLU Physioflu is de nieuwe manier van plaatselijk afslan ken Een nieuwe, zeer suksesvolle afslankmethode, waarvan tot voor kort alleen de exclusieve salons in Monte Carlo en Frankrijk de allcenrechten hadden. De Physioflu - methode is zéér effektief bij cellulitus (sinaasappelhuid), maar helpt bovendien doeltreffend om plaatselijk af te slanken. De behandeling (ca. 40 minuten) vindt plaats in onze salon en heeft een vrijwel direkt zichtbaar resultaat Daardoor is de Physioflu-kuur ook een fijne kuur om te doen. De zgn. „vloeistof-bandage-behandeling"' is totaal probleemloos en door en door beproefd. Maakt u wel tijdig een afspraak Huidverzorging „AFRODITE" M. Gudde-van Geloven 01110-6777 01114-2400 De nieuwe manier van plaatselijk afslanken IJS ETEN IN DE WINTER? Deeg rollen doet u extra gemak kelijk met deze houten Odax deegrol met kogel lagers. Rolprijs En met deze deeguitste ker krijgt u koekjes in allerlei vormen 795 Het is extra smakelijk met deze set van 3 glazen l ijscoupes. U betaalt nu slechts Versier het ijs extra met een IJSPARASOL. U hebt er maar liefst 20 voor de voor- deelprijs van II»<»1 AU FA. W J GOUDZWAARD 4 ZN WOORDSTRAAT 33-36 HAAMSTEDE TEL OlflS 1331 WOOOERHUtS t.V HOOOEZOOM 1*4-200 RENESSE TEL 0111*1*0 f» II rs/i i ■b V s 1 I

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 10