„Juf Mary Jumelet was een rots in de branding" Grote duinafslag Westenschouwen bij GEZOND SLAPEN! DE ZIERIKZEESCHE COURANT Bruinisse nam afscheid Staatssekretaris handhaaft Onderscheid tussen Schade aan de duinen langs gehele Noordzeekust gehuwden en samenwonenden UW TAXATEUR MC JUotnisso WA> UGh Pt eu.r A ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek ..Agenda". Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee, Postbus 1. 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 34,90, per jaar 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) f 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Vrijdag 17 december 1982 139ste jaargang Nr. 23236 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Middenschouwen verhoogt OGB BRUINISSE - „Ik ben er beschaamd van" was de goed Bruse zin waarmee mevrouw M. Jumelet-Hoek, plaatse lijk beter bekend als juffrouw Mary Jumelet, haar dank samenvatte voor de vele kado's, bloemen en lovende woorden die ze donderdagmiddag ontving tijdens de bij eenkomst ter gelegenheid van haar afscheid van de o.l.s. ,,De Meerpaal". Volgens Mary is haar tijd als juf frouw van de lagere school lang ge noeg geweest. „Er staan honderden jonge mensen te trappelen om aan het werk te gaan. Dan vind ik het tijd worden om, na zeven jaar, afscheid te nemen van het onderwijs", zei Mary desgevraagd. ,,Ik heb hier een zeer plezierige tijd achter de rug dus wat dat betreft zou ik best nog wel een paar jaartjes door kunnen gaan". Dit afscheid werd volgens het hoofd der school, de heer M. A. Wit- zenberg, enigszins verlicht door de wetenschap dat mevrouw Jumelet in Bruinisse blijft en, dat men in geval UTRECHT - In een orief aan de mi nisters van ekonomische zaken en van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer hebben ge deputeerde staten van Utrecht ge vraagd om intrekking van de wet se- lektieve investerings regeling (SIR) voor de provincie Utrecht. Volgens GS heeft de uit 1974 daterende wet zijn waarde verloren als instrument om de investeringen over het gehele land te spreiden. van nood, altijd een beroep op haar gedaan kan worden. Hij schetste haar als een „juffrouw met een eigen onderwijsfilosofie die de teugels strak in handen had, als een rots in de branding. Dit wel ten voordele van de leerlingen". H. Schot, wethouder van onder- Advertentie Bij PAAUWE MEUBELEN te Zonnemaire vindt u alles wat u weten moet. wijs, vertelde d<^. weinigen ooit had den gedacht, datsuffrouw Hoek, één van de tweelinjJHoek, „juffrouw" Jumelet zou worden, óchot, die veel waardering voor haar werk op school had gekonstateerd, nc?mde het een moedige beslissing en een uitzonde ring op de regel". U durft te zeggen, ik sop er mee en geef al m'n aandacht aa privé-leven en hobby". Namens het gemeentebestuur dankte Schot haar voor de inzet waarmee ze haar werk had gedaan. Schimmenspel Met liedjes, sketsjes en het prach tig gespeelde schimmenspel „Een dag uit het leven van juffrouw Jume let" namen de kinderen afscheid. Kado's en bloemen waren er van het gemeentebestuur, het gemeente- personeel en van kollega's. Uit han den van R. Lems kreeg ze van de ou derkommissie een fraaie penteke ning van de school, gemaakt door de Bruse tekenares, mevrouw Boleijn. Mary Jumelet zei ten slotte in haar dankwoord: „Een schoolteam is net een familie, met een eigen karakter. We hebben het altijd over „onze" kinderen. En ondnaks de vaak er nstige dingen hebben we toch ook vaak gélachen. Al neem ik als juf dan afscheid, de school is nog niet van me af". Dit laatste tot vreugde van haar kollega's overigens. De halve 2e en de hele 4e klas zul len worden overgenomen door Rian- da Dalebout die als helpster en ver vangster al vertrouwd is met de school. Bij net afscheid warén net voltallig' kollege van b. en w. van Bruinisse, kollega's van alle scholen, ds. Tee- kens en vele ouders aanwezig. De afscheidnemende Mary Jumelet omringd door leerlingen. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Advertentie DEN HAAG - Staatssekretaris De Graaf (sociale zaken) ziet op dit ogen blik niets in het voorstel van de VVD om voortaan geen maatregelen meer te nemen op het gebied van de sociale zekerheid die onderscheid maken tussen gehuwden en ongehuwd sa menwonenden. Een motie hierover van de VVD-fraktie, ingediend tij dens de „vermageringsdebatten" in de Tweede Kamer, noemde De Graaf donderdag te beperkt en te vroeg aan de orde gesteld. Volgens de staatssekretaris is wel het begrip hoofd van het gezin verou derd. maar is het huwelijk een bestaand instituut dat formele rechtsgevolgen aan het samenleven verleent. Met de strekking van het VVD- voorstel kon de staatssekretaris van sociale zaken het wel eens zijn. Maar hij ziet niet goed hoe veranderde wet geving op dit punt uitsluitend en al leen tot de sociale zekerheid beperkt kan blijven Het gaat volgens De Graaf niet aan een afzonderlijke aan vulling op het personenrecht te ma ken ter gelegenheid van sociale wet geving Dergelijke problematiek vraagt een breder behandeling. Aan vaarding van de VVD-motie moest hij de Kamer ontraden SCHOUWEN-DUIVELAND - De zware zuid westerstorm van de afgelopen dagen heeft bij Westen- schouwen duinafslag veroorzaakt over een lengte van ongeveer 1 kilometer. Het strandgedeelte achter de bos- wachterij Westenschouwen werd het zwaarst getroffen. Hier werd door de storm ongeveer vijf meter duin af geslagen. In Bruinisse, waar men over het algemeen het meeste last heeft van het hoge water, kwam het water peil donderdagmiddag echter niet verder dan 30 cm bo ven de loswal. Gistermiddag was de hoogste stand 2,80 m boven N.A.P., terwijl vannacht het peil niet ho ger kwam dan 2,40 meter. De verwachting was dat er een waterhoogte van 3,20 zou worden bereikt. Dat was ech ter niet het geval omdat de storm op zee was afgenomen. De Bruse bedrijven Padmos en Maaskant, die bij derge lijke waterhoogten te kampen hebben met water overlast, bleven daarvan ditmaal verschoond. De steeds weerkerende problemen bij hoog water zullen pas uit de wereld zijn, wanneer de Oosterschelde door middel van de stormvloedkering kan worden afgesloten. Ook de steigers uan de visserijhaven in Bruinisse kwamen onder water te staan. Fotograaf Johan lierrevoets jr. legde de situatie voor ons op de plaat vast. De zware zuidwesterstorm heeft op een aantal plaatsen langs de kust ge leid tot duinafslag. De grootste af slag vond plaats op Walcheren waar in de buurt van Domburg de duinen over een afstand van vijfhonderd me ter drie meter zijn weggeslagen. Pro vinciale waterstaat spreekt hier van een ernstige zaak". Ook op Texel werd een groot stuk duin afgeslagen. Een bunker uit de Tweede Wereldoorlog, die op een ho ge duintop stond, is door ondergra ving gesprongen, waardoor duizen den kilo's beton, ijzer en steen op het strand terecht zijn gekomen. Ook op een aantal plaatsen langs de Noordhollandse kust zijn stukken duin weggeslagen, in breedte varië rend van een tot drie meter. Volgens een woordvoerder van de dienstk- ring Noordzeekant van Rijkswa terstaat is de situatie niet verontrus tend. Het zelfde geldt voor de rest van de Noordhollandse kust, alsme de voor de Zuidhollandse kust. Versterken Volgens ing. M. A. van Dijk van dc provinciale waterstaat in Zeeland wordt het hoog tijd dat het betrok ken stuk duin hij Domburg wordt versterkt. Eigc lijk kunnen wc geen dag langer wachten met het verster ken van dit gebied, maar wc hcbhcn nog geen toestemming van de mi nister om te beginnen, aldus Van Dijk. Het versterken kost volgens hem ongeveer een half miljoen gul den. In Noord-Holland gaat het vooral om duinafslag tussen Camperduin en Bergen aan Zee en tussen Den Helder en Petten. Volgens de woordvoerder van de dienstkring Noordzeekant vormt veel van het zand dat is weg geslagen nu een „vooroever", die ook bescherming biedt. Bovendien wordt van het nu afgeslagen duin mogelijk een deel weer „teruggebracht" door wind en water. Voorlopig is er vol gens hem geen reden om het duin te repareren Als de situatie niet veran dert vinden reparaties pas plaats na de voorjaarsstormen, die gewoonlijk ook voor de nodige afslag zorgen Beperkte dijkbewaking Een zelfde beeld schetsen woord voerder van de Hoogheemraadschap pen Delfland en Rijnland die een deel van Noord-Holland en een groot deel van onroerende goederen in geheel z.w.-Nederland MBEI IS/ HE KOEPEL Breda Roosendaal 076-222511 01650-40150 Bergen op Zoom Haamstede 01640-41900 01115-1224 F -ï Restaurant Renesse voor reserving. tel. 01116-1215 in de wintermaanden maandag en dinsdag gesloten, uitgezon derd diners en partijen. Dit nummer bestaat uit 12 pagina's. Breng uw theorieën in prak tijk voordat gij ze aankondigt. Inayat Khan van Zuid-Holland beheren. Dat geldt ook voor het stuk duin bij Den Hel der dat in beheer is bij het Hoog heemraadschap „de uitwaterende sluizen" in Edam. In verband met de storm, die langs de kust waaide met kracht negen tien en in het binnenland met zeven acht, is woensdg en donderdg langs de kust beperkte dijkbewaking in gesteld. Daar kwam nog bij dat er donderdag in alle vroegte springtij was. Volgens verscheidene woordvoer ders zou de situatie vermoedelijk ernstiger zijn geweest als er in plaats van een zuidwesterstorm een noord- westerstorm was geweest. Door een noordwester wordt het water langs de kust opgestuwd in de richting van Het Kanaal. ARNHEM De krijgsraad in Arn hem heeft donderdag twee „herha- lingsweigernnrs" konform de eis van auditeurmilitair mr. D. Veurink veroordeeld tot zes weken cel. Het tweetal, Hans S. uit Dicmen en Wil lem van der C. uit Amsterdam, ver vulde enige jaren geleden wel de dienstplicht, maar weigert nu op te komen voor herhalingsoefeningen, zonder daarbij echter een beroep te doen op de wet gewetensbezwaar den. Advertentie Verwachting tot zaterdagavond: Buien Wisselend bewolkt en enkele bui en; minimumtemperatuur rond het vriespunt; middagtemperatuur circa 4 graden; matige westen wind. WEERSVOORUITZICHTEN Verwachting t/m dinsdag 21 dec.: Zondag: Veel bewolking Kans op neerslag: 907o. Min.temp.: 3 gr. Middagtemp.: 9 gr. Windkracht: zuidwest 8 Maandag:Wisselend bewolkt Kans op neerslag: 80%. Min.temp.: 5 gr. Middagtemp.: 6 gr. Windkr.: zuidwest 7 Dinsdag: Kans op neerslag: 80%. Min.temp.: 2 gr. Middagtemp.: 4 gr. Windkracht: zuidwest 5 ZON- EN MAANSTANDEN 18 dec. Zon op 8.43, onder 16.29 Maan op 11.08, onder 19.10 19 dec. Zon op 8.44, onder 16.30 Maan op 11.43, onder 20.14 20 dec. Zon op 8.44, onder 16.30 Maan op 12.09, onder 21.21 Eerste Kwartier: 23 dec. (15.17) HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwater 18 dec. 4.44 17.23 10.43 22.50 19 dec. 5.15 18.02 11.25 23.28 20 dec. 5.46 18.35 12.06 Doodtij: 25 december HET WEEKOVERZICHT DE BILT - Een depressie, die over Finland langzaam naar het oosten trekt blijft toch het weer in grote de len van west-Europa bepalen. Rand storingen van de depressie trekken van IJsland over de Britse eilanden naar onze omgeving en doen tijdelijk de buiïgheid toenemen. Ook zaterdag zal een dergelijke storing in ons land buien veroorza ken. De temperatuur ligt in de middag rond de 4 graden. Er waait een mati ge westelijke wind. Op de oceaan komt een aktieve de pressie afkomstig van het zeegebied ten zuiden van New Foundland snel in de richting van west-Europa. Naar het zich laat aanzien zal deze depres sie zondag het weer in ons land bepa len. Er zal dan geruime tijd regen vallen en de wind neemt flink toe. COEVORDEN - De kledingfabriek KLM uit Haaksbergen ontslaat van haar 590 personeelsleden 109 mensen. De reorganisatie houdt in, zo zegt al gemeen direkteur E. H. Lahe, dat de vestiging in Coevorden in zijn geheel dicht gaat. De vestigingen in Klazi- naveen en Haaksbergen, samen 380 mensen, alsook de mensen in dc bui tendienst, kunnen blijven werken. De oorzaak is volgens Lahe dat er een teruggang internationaal is te zien in de textielindustrie. Advertentie Haal voor de kerst de zomer in huis Uw zonnig reisburo heelt voor u reeds de volgende zomer- programma's: HOLLAND INTERNATIONAL DE JONG INTRATOURS N R.V. HOLIDAY VAN GINKEL NEAR EAST TOURS BROERE etc. Voor vlieg-, auto-, trein-tou ringcar- en VAARVAKANTIES naar

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1