HET WEDERZIJDSE WANTROUWEN G.S. willen drie ton bijdragen aan Stichting „Uit in Zeeland" deurloo mode II Hardrockformatie Spiraal treedt op in Big S Nieuwste André van Duin film: „de Boezemvriend" Dit biedt de beeldbuis „Urbanus van Anus" in Concertzaal Zierikzee Optreden BOJO band in Brogum Nu al in Zierikzee 1,5 miljoen schade door brand in boerenschuur Kerstkoncert Ars Musica Oorvijg van de burgemeester Wielerprijs voor oud-premier Van Agt Gouden harpen voor Ruud Bos, Rob de Nijs en BZN Eind januari in Statenvergadering MIDDELBURG - Gedeputeerde staten stellen provin ciale staten voor gedurende 11 jaar ingaand 1983, jaar lijks ten hoogste 300.000,- bij te dragen in de apparaats kosten van de stichting Theaterbureau Uit in Zeeland. Dit bureau komt in de plaats van de stichting Cul tuurspreiding Zeeland, die ook onder de naam Uit in Zeeland als theaterbureau opereerde. Door de decentra- listatie van het welzijnsbeleid en de daarmee gepaard gaande financiële veranderingen was het niet mogelijk dit bureau te laten voortbestaan. Deelnemers in de stich ting cultuurspreiding waren de provincie en het meren deel van de Zeeuwse gemeenten. De Stichting Theaterbureau Uit in Zeeland is een intergemeentelijk bu reau; het initiatief komt van de ge- meenten Goes, Middelburg, Vlissin- gen en Zierikzee, maar het bureau is niet exclusief voor die gemeenten, want ook andere zijn vrij om mee te doen. Met ingang van 1 januari gaat het huidige theaterbureau ter ziele en wordt het opgevolgd door het inter gemeentelijke bureau. Het is daarom zaak, dat schoon schip wordt ge- 7TrnTv7r>r nnTn maakt; personeel moet weten waar if V,™ het aan toe is en ook financieel moet vanuit Den Haag opererende pop- wordpn recht getrokken groep, treedt zaterdag 18 december in de zaak woraen recm getroKKen. jeugdsoos Brogum op. Het eigenen- Vijf personeelsleden van de stich- gelstalige repertoire van de groep is ting cultuurspreiding gaan over naar en stroming in de muziek die „Triple de intergemeentelijke stichting. De Swing" wordt genoemd. Binnenkort twee regio-managers komen in komt de BOJO band met een dienst van het steunpunt kunstzinni- langspeelplaat op de markt. Het kon- ge vorming; de steunfunktie podium- cert zal om half tien 's avonds begin- kunsten zit daar al in het takenpak- nen. ket, maar kan nu worden uitgebreid. ZIERIKZEE - In de tweede week nadat de nieuwste André van Duin-film „de Boezemvriend" landelijk in première is gegaan, krijgt bioscoop de Con certzaal te Zierikzee de beschikking ovtr deze publiekstrekker. Omdat de Concertzaal met de eerste André van Duii-film „Joep Meloen", die eind vorig jaar in Zierikzee draaide, dermate hoge Recettes had, kan de enige bioscoop van Schouwen-Duiveland al dit weekeinde en Tweede Kerstdag „de Boezem vriend" vertonen. Volgens het bestuur vin de Stichting Theater heeft de Con certzaal nog nooit in haar bestaan binnerjzo'n kort tijdsbestek over een nieuw uitgebrachte film kunnen beschikken, be film zal dan ook maar liefst acht maal worden gedraaid in Zierikzee. In de film spelen vele bekende Ne- Op het hoogtepunt van zijn rol derlanders een rol; Leen Jonge- wordt hij echter ontmaskerd en kan waard, Geert de Jong, Frans van ternauwernood ontsnappen. Voor Dusschoten, Corrie van Gorp, André tijd: zie agenda. Hazes en zangeres Vanessa. HAAMSTEDE - Op zaterdag 18 de cember is er in de jeugdsoos Big S te Haamstede vanaf 20.00 uur een op treden van de hardrock formatie Spi raal. Spiraal werd opgericht in de lente van 1981. Vier fanatieke muzikanten die wisten wat ze wilden; een flinke dosis hardrock produceren. De ruime ervaring zorgde ervoor dat het reper toire snel klaar was. Nu, ruim een jaar verder, zijn de opnamen gestart voor de eerste single. Met een goede kijk op de nieuwe stroming trekt de groep nu door Nederland met slechts één streven; zoveel mogelijk muziek produceren en daarbij een zo groot mogelijk publiek raken. Urbanus van Anus heeft inmiddels niet alleen in België, maar ook in Ne derland grote bekendheid gekregen. Vijf langspeelplaten bracht hij op de markt die één voor één goud behaal den. Sinds enige tijd kan hij zijn ideecn ook kwijt op televisie. In sa menwerking met de BRT heeft hij reeds twee korte speelfilms ge- Stijl De stijl van de groep moet worden gezocht bij groepen zoals Michael Schenker, The Scorpions, Iron Mai den, UFO en Triumph, waarvan re gelmatig nummers gespeeld zullen worden. De .bezetting is aid volgt; Henk Broeders - leadvocals, Henk v. d. Kieboom - leadgitaar, Riny's v. Ro- dijnen - basgitaar en vocals, Hans Heijmans - drums. De formatie wordt tijdens de optre dens bijgestaan door een vier man sterke roadcrew, die samen met de groep garant staat voor een stevige portie hardrock. maakt, „De Urbanusshow" en „Ur banus, dood of levend" waarvan de laatste een eervolle vermelding kreeg op het festival van Montreux'80. Zijn laatste elpee „Is er toevallig een Urbanus in de zaal" werd eveneens bijzonder goed ont vangen. Deze plaat werd bekroond als de beste Nederlandstalige plaat in België. De staten worden gevraagd naast de drie ton voor de nieuwe stichting een besrag van ruim 205.000,- be schikbaar te stellen om de tekorten van de stichting cultuurspreiding te dekken; het gaat om o.a. een be lastingschuld en schulden van Jeugd en Muziek. Gs stellen verder voor een renteloos.voorschot kwijt te schelden aan de stichting cultuurspreiding; het voorschot beliep bijna 80.000,-. Tenslotte wordt geadviseerd de reke ning-courant-overeenkomst (totaal 150.000,-) met de stichting te beëin digen. Om de start van het nieuwe thea terjaar financieel mogelijk te maken wordt de staten voorgesteld een be drag van ruim 426.000,- voor de ou de stichting beschikbaar te stellen. In dit bedrag zitten onder meer de sa lariskosten, ook die van de manager van Jeugd en Muziek en de kosten van definitieve afwikkeling van de stichting. Begeleiding' gemeenten De stichting cultuurspreiding ver zorgt tot 1 januari de administratie en publiciteit voor de gemeenten die in de nieuwe stichting mee gaan doen. Hiervoor wordt een provincia le bijdrage van 40.000,- voor gesteld. De inventaris van de stich ting cultuurspreiding wordt gratis beschikbaar gesteld aan de interge meentelijke stichting. Podiumkunsten na 1983 Zoals gezegd vinden gs, dat de pro vincie in het nieuwe theaterbureau per jaar drie ton moet bijdragen. Het gaat om een subsidie in de apparaats kosten (salarissen, meubilair, druk kosten enz.) Voorwaarde is, dat de deelnemende gemeenten in het eerste jaar 55 cent per inwoner aan de appa raatskosten bijdragen en dit aandeel moet in 1984 tenminste 70 cent zijn. Het bureau moet jaarlijks verslag uitbrengen aan de provincie. Het steunpunt kunstzinnige vor ming krijgt voor de uitbreiding van zijn taak op het terrein van de podi- umkosten een provinciale subsidie van 180.000,-. Het steunpunt kan met 2,5 formatieplaatsen worden uit gebreid en gs vinden, dat daarvoor als eersten de twee regio-managers van de stichting cultuurspreiding in aanmerking komen. Zij waren name lijk al werkzaam op dit gebied. Dekking- bedragen Een deel van het geld (ruim zes ton) kan ten laste worden gebracht van het cultuurfonds, terwijl een ander deel (van dezelfde grootte) kan wor den geboekt op de post cultuursprei ding Zeeland in de begroting van de provincie. Provinciale staten beslissen op 28 januari over het voorstel. TEL AVIV - De Israëlische schilder Chaim Rosenthal gaat samen met de Britse schrijver Robert Payne een boek schrijven over zijn jacht op een omvangrijke verzameling partiku- liere papieren van de voormalige SS- leider Heinrich Himmler. RILLAND-BATH - Een felle uit slaande brand heeft dinsdagavond in het Zeeuwse Rilland-Bath een boe renschuur met daarin landbouwma chines verwoest. De schade wordt ge schat op anderhalf miljoen gulden. De brand is volgens de brandweer vermoedelijk ontstaan door kortslui ting. Vijf brandweerkorpsen uit Rilland-Bath, Krabbendijke, Waar de, Kruiningen en Yerseke hebben het vuur, dat door de harde wind werd aangewakkerd, bestreden. ZIERIKZEE - In de Lutherse kerk te Zierikzee wordt zaterdag 16 de cember een Ars Musica kerstkoncert gegeven, waaraan twaalf muzikan ten uit de regio medewerking verle nen. Op het programma staan kerstlie deren, gezongen door bariton Peter Wondergem en het vokaal kwintet, bestaande uit Riet van den Dungcn. Willie Bil, Bé Brouwers, Leo Ver- kaart en Siem van Loon. Divertimen to no. 2 van Mozart wordt vertolkt door Trudi Gunst (dwarsfluit), Anja Dekker (hobo) en Henny van Eersel (klarinet). Willie Bil speelt op het or gel twee Noëls van d'Aquin. Het Lasagna-ensemble (Myra van Groe- nendacl op de viool, Riet van den Dungen op de fluit, Willie Bil op de clavecimbel en Hans Hekking op de cello) speelt triosonate in g van Vi valdi. De twee voorgaande Ars Musica- koncerten werden druk bezocht. Het koncert van zaterdag 18 december is uitverkocht, net als de abonnemen ten voor de Ars Musiea-koncerten. Voor volgende koncerten zijn de kaarten uitsluitend via voorverkoop bij de Muziekschool te Zierikzee ver krijgbaar. Op 29 januari 1982 wordt een koncert in de Lutherse kerk gege ven en op 26 februari in de R.K. kerk Voor tijd zaterdag 18 december: zie agenda. GENT - Voetbal. Schotland heeft zich geplaatst voor het eindtoernooi om het Europees kampioenschap voetbal voor spelers tot 21 jaar. Schotland versloeg dinsdagavond in Gent België met 2-1. Bij rust was de stand 1-1. Gossens scoorde in de 21e minuut, de Schotse treffers kwamen op naam van Nicholas (23e minuut) en McGarvey (55e). Er waren 750 kij kers. ROCHEFORT (Frankrijk) - Een nachtelijke oorvijg die hij een buge- res verkocht is de burgemeester van Rochefort-Sur-Mer op de Franse At lantische kust op een veroordeling komen te staan en een - symbolische - boete van een frank. Naar woensdag werd meegedeeld had in juni een groep ontevreden be lastingplichtigen de sinds zes jaar re gerende burgemeester in het holst van de nacht uit zijn bed gehaald om haar ongenoegen kenbaar te maken. Het kwam allengs tot een handge meen, in de loop waarvan de burge meester de 20-jarige Catherine Lan- noy een klap om de oren gaf. AMERSFOORT - Oud-premier Dries van Agt is woensdag in Amers foort door de Koninklijke Neder landse Wielren Unie (KNWU) onder scheiden met de Van Dulm-prijs. Deze onderscheiding wordt jaar lijks uitgereikt aan degene die zich op de achtergrond verdienstelijk heeft gemaakt voor de wielersport. Bij het overhandigen van de onder scheiding zei voorzitter Hylkema van de KNWU dat de prijs mr. Van Agt was toegekend vanwege het feit dat „zijn liefde voor de wielersport velen een andere kijk op de wie lersport heeft gegeven." HILVERSUM - De Gouden Harpen 1982 van de Stichting Conamus zijn toegekend aan componist, arrangeur en pianist Ruud Bos, de zanger Rob de Nijs en de formatie BZN, aldus woensdag een mededeling van Cona mus. De uitreiking vindt op 14 januari 1983 plaats tijdens de opname die de AVRO-televisie maakt, van het Gou den Harp-gala. Het programma wordt een dag later uitgezonden. -J Advertentie KERST GRATIFICATIE: 61 Kees haalde de schouders op. „Hoe komt zo'n gerucht in de stad? Wie zal het zeggen. Als één het vernomen heeft, geeft hij het immers door." „En dan werkt het als een sneeuw bal," knikte Eefje begrijpend. Tegen achten besloot ina naar huis te gaan. Misschien zou ze Frans daar aantreffen. Om zeven uur had ze haar eigen woning gebeld, maar niemand nam op, zodat ze wist, dat haar man op dit tijdstip er in elk geval nog niet was. En ook om half negen, toen ze haar woning betrad, was alles er donker en er Jtond ook geen Mercedes in de gartge. Ze had haar wagen naar binnen gereden en de kanteldeuropengelatea Na zich van haar mantel ontdaan te hebben, ging ze naar de keuken en zette koffie, waarna ze een sigaret opstak, fn haar eentje dronk ze koffie, steeds maar luisterend naar aan komende auto's., Maar geen enkele hoorde ze afremmen nabij de woning. Intussen rookte ze de ene sigaret na de ander. Terwijl de klok de uren weg tikte, werd ze steeds rustelozer. Op nieuw beving haar het bange vermoe den, dat er toch iets was tussen haar Frans en die vrouw in Kerkdriel Ze zocht het briefje, dat ze weer ergens neergelegd had, streek het, nadat ze het opnieuw vond weer glad en Jas de naam: mevrouw Van der Ven, Kerk driel. Wat moet ik nu? Ze heeft geen tele foon. Kan ik de politie daar bellen en zeggen, dat mijn man daar mogelijk de Korte inhoud Het is 1811. In Parijs maakt de dooi hevige kiespijn gekwelde Napoleon zich op om in België en Nederland soldaten te mobiliseren voor zijn historische veldtocht tegen Rusland. In Holland ontsnapt de rondreizen de kiezentrekker „Professor" Pasdu- pain (André van Duin) ternauwer nood aan ronselende soldaten van het Napoleontische leger en wordt vervolgens opgejaagd en geplunderd door diverse groepen rebellen en ac tivisten. Hij komt terecht op het Kasteel van Kolonel Moeskop, die veel te verbergen heeft en de in opdracht van het Napoleontische Bestuur geïnde belastingpenningen achtero ver drukt. André wordt door de Ko lonel aangezien voor een roodharige Inspecteur-Generaal van het Parijse Hof van Napoleon en wordt op groot se wijze ingehaald. André laat zich die persoonsver wisseling noodgedwongen welgeva- len, al betekent dan ook dat hij cfe avances van de vrouw van de Kolo nel moet trotseren. Bovendien wordt van hem verwacht dat hij Solie de jonge charmante dochter van de Ko lonel, het hof maakt. Het een en ander leidt tot vele mis verstanden, die door de Kolonel ter ere van zijn hoge gast uit Parijs {éor- ganiseerde feesten danig in de war sturen. HET WEEKOVERZICHT DE BILT - De depressie, die voens- dag en donderdag bij ons laigs de kust storm tot zware storm hetft ver oorzaakt, is van de Noorse wtstkust naar midden-Zweden getokken. Daardoor is de wind in ons lard flink afgenomen. Vrijdag wordt koude lucht via de Britse eilanden mar on ze omgeving gevoerd. Er is een wisselende bevolking waaruit buien zullen vallen. Deze kunnen vergezeld gaan van hagel of natte sneeuw. De minimumtenpera- tuur is in de komende nacht ongeveer twee graden. De middagtemperatuur ligt morgen rond de vier graden. Er staat een vrij krachtige, en hngs de kust en op het IJsselmeer nu en dan een harde zuidwestenwind. nacht doorbrengt? Wat denkt zo'n dorpsveldwachter er dan van? In zulke negoryen kent doorgaans iedereen el kaar. Neem eens een ogenblik aan, dat er helemaal niets aan de hand is tussen die twee en ik stuur een politieman erheen om te informeren. Zeg, dat ze getrouwd is, wat overigens voor de hand ligt In dit geval insinueer ik misschien, dat die mevrouw Van der Ven T niet zo nauw neemtNee, dat kan ik niet doen. Dat zou op een bele diging lijken. Overigens, Frans kan immers overal zijn? Helemaal niet gezegd, dat hij vanavond naar Kerk driel gaat In dat geval gaat hij waar- schijnlijk eerst eten in dat wegrestau rant en dan had hij zeker al gebeld. Ondanks het feit dat hij nodig is weggereden. Dat verrekte wantrouwen ook. En die jaloezie! Nu weet ik, dat ik ver' schrikkelijk jaloers ben! Maar mag ik dag alsjeblieft als het mijn man be treft? Jaloezie is immers een vorm van bescherming? In deze moderne tijd, waarin alles mogelijk ismag ik dan jaloers zijn? Tal van vrouwen zijn zwak en bezwijken, voor de verleiding, als een andere man hoffelijk en hartelijk is. En omgekeerd. Vooral, als ze bij hun eigen man of vrouw het een en ander te kort komen. Je kunt hel de vrouwen eigenlijk niet eens kwalijk nemen, als ze dan voor langer of korter tijd vreemd gaan. En waarom zou een knappe man als Frans niet kunnen vallen voor de charme van een andere. Vrijdag 17 december Ned. 1 9.30, 13.00 en 18.23 uur Nieuws voor doven 10.00 uur Schooltelevisie 16.00 uur Ja, natuurlijk 18.28 uur Teleac 18.58 uur Nieuws 19.00 uur Tedshow. Te gast in dit showprogramma zijn o.a. Debbie en het Franse tafeltennisduo Jacques Secretin en Vincent Purkart. 20.30 uur Maggie Forbes. De tv ster Marei Bancroft wordt met de dood bedreigd. Marcia is er van overtuigd dat haar ex-man erachter zit en Mag gie moet dat gaan uitzoeken. 21.20 uur Praten met de minister pre sident 21.37 uur Journaal 21.55 uur Momentopname. Lichaam en mode staat dit keer centraal. 22.45 uur Drie manieren om naar de toekomst te kijken. Een programma van het Humanistische Verbond. 23.20 uur Journaal Ned. 2 13.00 uur Nieuws voor doven 18.25 uur Paspoort 18.35 uur Sesamstraat 18.50 uur Jeugdjournaal 18.57 uur Smurfen 19.22 uur Vijf tegen vijf. Spelpro- gramma. 20.00 uur Journaal 20.25 uur Achter het nieuws 21.10 uur Pisa. Satirisch programma. 21.20 uur Een stukje hemel. Als de oorlog voorbij is durft Janina te ver tellen dat zij Joods is. Ze keert terug naar Warschau waar ze op zoek gaat naar haar ouders. Ze realiseert zich dat haar ouders omgebracht zijn door de Duitsers. 22.20 uur De ombudsman 22.50 uur Sonja. Praatprogramma met o.a. het onderdeel „De week". 00.00 uur Journaal 00.05 uur Bang the drum slowly. Het verhaal handelt over de vriendschap van twee prof honkballers. De cat cher komt er achter dat hij aan de ziekte van Hodgkin lijdt. Door GRÉ DE BOER niet onaardig uitziende vrouw? wWat weet ik van die mevrouw Van der Ven in Kerkdriel? Waarom is ze eigenlijk dienster in dat wegrestaurant? Als je getrouwd bent, werkt je man toch voor je? Op de een of andere manier voel ik, dat er iets niet klopt. Toen het elf uur geslagen had be greep Ina, dat hij die nacht niet zou thuiskomen. Opnieuw voelde ze tranen in zich opkomen, maar ze be dwong zich. Wat helpt het of ik ga zitten janken? Daarmee krijg ik mijn man niet terug. Ik neem een borrel, besloot ze. Heb ik tenminste een redelijke kans, dat ik kan slapen. Desnoods neem ik er twee. Wat kan het me eigenlyk schelen? Als-ie zo stom is om weg te blijven, dan blijft-ie maar weg! Doch in bed huilde ze zich in slaap, want toen zag ze het opeens niet meer na al de emoties. De volgende morgen vroeg werd ze wakker van regelmatig terugkerend gebel. Ze had enkele sekonden nodig om zich te realiseren, dat het de tele foon was. Geschrokken kwam ze over eind en was meteen klaar wakker. Met een vaart kwam ze uit bed en op haar blote voeten rende ze de trap af. Het was Frans en ze leefde ineens helemaal op, toen ze zijn rustige stem hoorde: „Ik kwam vanmorgen in het wegrestaurant; hier hoorde ik, dat je gisteren gebeld hebt, omdat je vader is overleden?" (wordt vervolgd) ZIERIKZEE - „Urbanus van Anus" komt naar Zierikzee. Vrijdagavond 17 december geeft hij op uitnodiging van de ZVU/Uit in Zeeland een voorstel ling in de Concertzaal. Dat de belangstelling voor deze Vlaamse artiest bijzon der groot is, blijkt wel uit de kaartverkoop. Fans die nog geen kaart in het be zit hebben worden teleurgesteld, want de voorstelling is kompleet uitver kocht.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 6