deurloo mode Suikerindustrie denkt aan interventie EG-kommissie stelt landbouwprijsvoorstellen uit 50,— Werkloosheids uitkering voor 560.000 mensen Melkpoeder en medicamenten naar Polen Consumentenbond wil ministerie voor prijsbeleid Stookolie op Waddenstranden Arbeidstijd verkorting cokesfabriek Sluiskil Nieuwe belastingaftrek bejaarden en invaliden begin 1983 van kracht Opnieuw kollektief ontslag voor 57,5-jarigen in Zeeuws-Vlaanderen Onderwijs moet beter op bedrijfsleven aansluiten Overleg nog niet afgerond over keuze lokatie kruisraketten KMS wil arbeidstijdverkorting voor deel personeel VNZ wijst eigen bijdragen af Kamer wil hoorzitting over zwart geld-circuit Unicef konstateert achteruitgang in gezondheid van kinderen ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag If december 1982 Nr. 23235 5 BRUSSEL - Tegen alle verwachtingen in heeft de EG- kommissie woensdag niet haar voorstellen voor de land bouwprijzen voor het seiaoen 1983/84 bekendgemaakt. Een woordvoerder van de kommissie heeft woensdag in Brussel als officiële reden daarvoor opgegeven „dat een aantal technische problemen nog niet kon worden opge lost' Voor olijfolie en oliehoudende zaden zouden de prijzen met 5,5 procent om hoog gaan. Voor melk zou de prijsstijging slechts 3,18 procent be dragen. Maar daarvan zou wegens overproduktie twee procent worden afgetrokken zodat er in de zuivelsek- tor eeri prijsverhoging met slechts 1.18 procent te verwachten is. Uit wat woensdag in Europese fcringen in Brussel werd vernomen fan worden afgeleid dat de kommis sie nog problemen heeft met de aan het prijzenpakket gebonden begelei dende maatregelen. Vooral Italië en Griekenland zouden in die begelei dende maatregelen een extra tege moetkoming voor hun boeren vastge legd willen zien. Als gevolg van de hoge inflatie in die landen zou name lijk het doorvoeren van een prijsver hoging met gemiddeld 4,5 procent in Italië en Griekenland neerkomen op een reëele daling van het landbou winkomen. De Italiaanse minister van landbouw, Calogero Manningo, heeft er al op gewezen dat de produk- tiekosten in de landbouw in zijn land dit jaar met 22 procent zijn gestegen. Volgens Europese kringen in Brus sel zou de Eg-kommissie overwegen om een verhoging van de Europese landbouwprijzen met gemiddeld 4,5 procent voor te stellen. Voor rund vlees, schapevlees en varkensvlees zou een prijsstijging met 5,5 procent in de maak zijn. De suikerprijzen zouden met 4,5 procent verhoogd worden, die van granen met vier pro cent (maar wegens de overproduktie zou daar een procent van af getrok ken worden zodat de effektieve prijsstijging drie procent zou zijn). Advertentie KERST- GRATIFICATIE: bij aankoop van een colbert, pantalon, —overhemd, en das JERUZALEM - Israel is niet van plan de westelijke oever van de Jor- daan te annexeren, maar het zal daar nieuwe nederzettingen blijven stich ten. De Israëlische minister van defen sie, Ariel Sharon, heeft dit dinsdag verklaard gedurende een bezoek aan Joodse nederzettingen op de Weste lijke oever. DEN HAAG - Eeind oktober be droeg het aantal mensen dat een wer kloosheidsuitkering ontving 560.000. Dat blijkt uit gegevens van het Cen traal Bureau voor de Statistiek (CBS), die het ministerie van ekono- mische zaken woensdag heeft gepu bliceerd. Een maand eerder lag het aantal werklozewn met een uitkering nog 20.000 lager en een jaar eerder was het 155.000 lager. Van de 560.000 men sen hadden 138.000 personen een WW- uitkering (80 procent van het inko men gedurende een half jaar), 238.000 hadden een WWV-uitkering (75 pro cent gedurende twee jaar) en 184.000 een RWW-uitkering (bijstandsni veau). Het aantal RWW-ers is met 64.000 (53 procent) in een jaar het snelst gestegen. Het aantal WWV-ers nam toe met 78.000 (49 procent) en het aan tal WW-ers met 13.000 (II procent). De stijging van 20.000 tussen eind september en eind oktober is onge veer gelijk verdeeld over de drie re gelingen. DEN HAAG - Maandag 20 decem ber, 's morgens om negen uur ver trekt vanaf de luchthaven Schiphol een vrachtvliegtuig met een lading van 50 ton melkpoeder en een aan zienlijke hoeveelheid medicamenten naar Polen. De Nederlandse Stich ting Hulp Polen heeft dat woensdag meegedeeld. Sinds de stichting op 22 november met de aktie „Help de Polen de win ter door" begon werd al een bedrag van zeven miljoen gulden, waarvan 1,25 miljoen van de regering, ontvan gen. Volgens de stichting zal de aktie nog enige tijd duren. DEN HAAG - De Consumentenbond vindt dat er een ministerie moet komen dat verantwoordelijk is voor alle prijzen en tarieven. De bond is tot die slot som gekomen na de aktie prijsalarm, waarbij gedurende de maand oktober viz speciale telefoonnummers klachten over sterke prijsverhogingen bij de bond konden worden geuit. Zoals de Consumentenbond al eerder bekend heeft gemaakt, blijkt de over heid de grootste prijsopdrijver te zijn. Met name de drastische verhoging van fle onroerend goedbelasting in veel gemeenten, deed talloze mensen naar de ^elefoon grijpen. In totaal kwamen er tienduizend meldingen binnen, waar fan de Consumentenbond er zevenduizend omschrijft als „harde klachten". De bond wijst op de „merkwaardi- dubbelrol" die het ministerie van binnenlandse zaken speelt. Aan de eie kant moet dit ministerie er voor zorgen dat de lagere overheden hun tatiefsstijging binnen de normen hoiden (vier procent), maar aan de anjere kant dwingt dit zelfde mi nisterie tot overschrijdingen van die norn door kortingen op uitkeringen aarigemeenten en door druk op arm lastige gemeenten om tot kostendek kende tarieven te komen, aldus de bond. De bond vindt daarom dat er een koördinerend ministerie moet ko men plas een onafhankelijke prijsbe- wakin^instituut, dat als eerste taak toezieht op de prijzen en tarieven van de overheid moet krijgen. De bond vindt ook dat gemeenten meer moge lijkheden voor gespreide betaling moeten bieden. DEN HAAG - De fracties van P.v.d.A.. PS P. en P P R. in de Tweede Kamer zijn bezorgd over de wijze waarop over enige tijd een in grijpende reparatie moet worden verricht aan de kerncentrale in Dode- waard. Er moet daarbij een koelwa- terinlaat op het reactorvat worden vervangen. Dit blijkt uit vragen die vertegenwoordigers van die fracties hebben ingediend. De vragen zullen donderdagmorgen tijdens het vragenuurtje door de betrokken be windslieden worden beantwoord. De kamerleden zijn vooral bezorgd over de extra risico's die werknemers van de centrale en omwonenden lopen als gevolg van een reparatie, terwijl er brandstofstaven in het reactorvat aanwezig blijven. Het P.S.P.- kamerlid Wilems verbindt aan de voorgenomen operatie de conclusie dat het maar beter is om de reparatie op te schorten, totdat de commissie- Beek heeft gerapporteerd over het al dan niet sluiten van de centrale. LEEUWARDEN - De stranden van de Waddeneilanden zijn woesdag vervuild door een laag olie. De smur rie, een meter brede strook kleine balletjes, is vermoedelijk stookolie, aldus Rijkswaterstaat. Monsters van het spul zijn inmiddels opgestuurd naar het TNO-laboratorium in" Rijs wijk. Het is nog onbekend waar de olie vandaan komt. De vervuiling komt voor op Terschelling, Vlieland en in mindere mate op Ameland. Op dit laatste eiland gaat het .slechts" om een kleine gedeelte van het zuid westelijke strand. SLUISKIL - De cokesfabriek in Sluiskil heeft voor 280 van haar 420 werknemers arbeidstijdverkorting aangevraagd. Het bedrijf kampt met afzetproblemen als gevolg van de cri sis in de staalsector. De cokesfabriek heeft de produktie de afgelopen maanden met bijna der tien procent moeten verminderen. Sinds die tijd geldt er bij de cokesfa briek al een personeelsstop. De vak bonden, die zijn ingelicht, verwach ten, dat deze arbeidstijdverkorting geruime tijd zal duren. DEN HAAG - De regering heeft in schriftelijk antwoorden op opmer kingen van de Kamer toegezegd dat er geen lacune zal vallen in de fiscale tegemoetkoming aan bejaarden en invaliden. In een reeds bij de Kamer ingediend wetsontwerp, dat in de loop van 1983 in beide Kamers van het parlement kan worden aangeno men, wordt de huidige vaste-aftrek- regeling voor bejaarden en arbeids ongeschikten, met terugwerkende kracht tot 1 januari 1983, afgeschaft. De regering maakt ernst met het indienen van een nieuw wetsontwerp waarin die fiscale aftrekposten weer terugkomen, maar dan meer af gestemd op de individuele omstan digheden van de betrokkenen. Ook dat wetsontwerp moet van kracht worden met terugwerkende kracht tot begin 1983, aldus staatssekretaris Koning van financiën. De nieuwe regeling komt er op neer dat arbeidsongeschikten en zelfstan dige bejarden een vaste aftrekpost van 424 gulden krijgen, en gehuwde bejaarden een aftrekpost van 606 gul den, in beide gevallen geïndexeerd met ingang van 1984. Bij dat bedrag moeten gemaakte kosten voor ziekte, invaliditeit, bevalling, adoptie en overlijden worden opgeteld Als het totaalbedrag de „ziektekosten- drempel" voor de inkomstenbe lasting overtreft komt de bejaarde, dan wel invalide, in aanmerking voor belastingaftrek. Dat alles brengt meer werk met zich mee voorde belastingdienst. Dat komt onder meer omdat een nieuwe categorie mensen aanspraak zal kun nen maken op arbeidsongeschik theidsaftrek. Het betreft belasting plichtigen met een invalide echtge noot of echtgenote. SAS VAN GENT - Zuidchemie in Sas van Gent, dochter van het Belgi sche APC-GESA-concern zal kollek tief ontslag aanvragen voor 33 werk nemers van 57,5 jaar en ouder. Bij Zuidchemie werken in totaal 290 mensen. Het bedrijf dat kunstmest vervaardigt, heeft al enkele jaren te kampen met een teruglopende afzet van haar produkt. De direktie heeft het personeel en de vakbonden van haar voornemen op de hoogte gesteld. Volgens direk teur Ir. K. Horstra van Zuidchemie zullen de 33 arbeidsplaatsen niet worden opgevuld maar door ver schuivingen binnen het bedrijf wor den opgevangen. De afgelopen week kondigde de glasfabriek in Sas van Gent het ont slag aan van 94 mensen, van wie er 41 57,5 jaar of ouder zijn. De bonden in Zeeland zijn nog in onderhandeling met het bedrijf om het aantal ontsla gen bij de glasfabriek met 20 tot 25 te verminderen. Dat wil men bereiken door het inleveren van de prijskom- pensatie. UTRECHT - Er is een grondige ver betering van de aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven nodig om er voor te zorgen dat jongeren een betere kans op een baan krijgen. Er mankeert veel aan de opleiding van jongeren, waardoor het vinden van werk wordt bemoeilijkt. Dit zei voorzitter L. Ester van de Industrie bond CNV donderdag op het fusie congres van zijn bond met de Voe dingsbond CNV in Utrecht. De beide bonden zullen vanaf donderdag geza menlijk als Industrie- en Voedings bond CNV door het leven gaan. Het op ruime schaal invoeren van deeltijdbanen voor jongeren is geen goede oplossing voor het vergroten van hun plaatsingsmoelijkheden, al dus Ester Indien nodig zullen die ge deelde banen gekoppeld moeten wor den aan ten leerperiode, waarbij de bestaande leer- en arbeidsovereen komst (die het minimum jeugdloon garandeert) op de helling moet. Na het aanduiten past volgens de Industrie-en Voedingsbond CNV een beleid gericht op oudere werkne mers. Besproken dient te worden de mo gelijkheid om oudere werknemers vanaf bijvoorbeeld 57,5 of 60 jaar ge heel of voor een deel van de werktijd vervroegd te laten uittreden en voor de vrijkomende tijd jongeren in te zetten. Dit alles omdat het bevorde ren van werkgelegenheid.van jonge ren de hoogste prioriteit dient te heb ben, aldus Ester. DEN HAAG - Het overleg tussen Amerikaanse deskundigen en funktiona- rissen van het ministerie van defensie om elementen voor de keus van een lo katie voor eventuele plaatsing van de kruisvluchtwarens te ontwikkelen is nog steeds niet afgerond. In dit overleg wordt gelet op de bodemgesteldheid en op ruimtelijke, demografische, verkeers- en vervoerstechnische aspekten. dere uiteenzetting door de minister van defensie. Voordat de passieve fa se van voorbereiding zou overgaan in een aktieve - dat wil zeggen voordat afspraken zouden moeten worden gemaakt op Rijks- of gemeentelijk niveau - zou volgens belofte van de vorige minister van defensie, mr. Van Mierloo, de tweede Kamer op de hoogte worden gesteld. Overeen komstig letter en gest van het regeer akkoord is de minister van plan deze toezegging gestand te doen. VLISSINGEN - De direktie van de Koninklijke Maatschappij De Schelde (KMS) in Vlissingen heeft plannen om voor een deel van het 3.500 man tellend personeel werktijdverkorting aan te vragen. Volgens personeelsdirekteur C. Hartog van de KMS is nog niet bekend voor hoeveel mensen werktijdverkor ting zal worden aangevraagd. Dat vormt nog een punt van overleg tussen de arbeidsinspektie, de ondernemersraad, de vakbonden en de bedrijfshoofden. Minister De Ruiter heeft dit don derdag meegedeeld in een brief aan de Tweede Kamer. In deze fase van de voorbereidingen zullen inciden teel ook inlichtingen kunnen worden gevraagd bij andere overheidsinstan ties. Bij dit alles wordt nog geen keu ze voor een lokatie gemaakt en wordt geen bereidheid tot plaatsing geïm pliceerd. Op dit moment is dit niet aan de orde. Zodra dit wel het geval is, dus in geen geval van een kon- kreet beleidsvoornemen over de lo- katiekeuze, vindt overleg met de Ka mer plaats. Het ziet er, volgens de minister van defensie, overigens niet naar uit dat dit het geval zal zijn voordat de zaak ten principale, dus besluitvorming over al dan niet plaatsing, aan de orde komt bij de de fensienota die volgend jaar, waar schijnlijk in september, wordt uitge bracht. Sprak verwarring De Ruiter deed deze mededeling naar aanleiding van enige spraakver warring tijdens de jongste debatten over de regeringsverklaring, toen met name niet duidelijk werd wat precies bedoeld werd met passieve en aktieve voorbereiding. Premier Lub bers beloofde de Kamer toen een na- Voor een groot deel van het perso neel bij de KMS in- Vlissingen is al een aantal maanden geen werk meer door de konjukturele teruggang en het uitblijven van nieuwe orders. De mensen worden steeds naar huis gstuurd met behoud van loon, maar moeten dan wel oproepbaar blijven. Die situatie kan zo niet voortduren. Dat levert te veel verlies op, meent Hartog. Hij maakt zich vooral zorgen over de marinebouwsektor. Als begin 1983 de door de regering in het voor uitzicht gestelde marineorder voor de bouw van M-fregatten niet door gaat, dan loopt het voortbestaan van deze supermoderne en zeer geavan ceerde Scheldepoot groot gevaar, al dus Hartog. De Schelde is ook nog in de markt voor de Portugese fregattenorder, maar ook daar bestaat nog geen dui delijkheid over. Al jaren negatief De machinefabriek van De Schelde draait al jaren negatief. „Over de scheepsrepartiesektor. de alumi- niumbouw en de ketelbouwafdeling zijn wij op dit moment wel opti mistisch", zegt Hartog, „maar met de marine- en de machinebouwsektor en alles war daarmee samenhangt is het moeilijk gesteld". Hartog zei niet in staat te zijn aan de hand van een optelsommetje te kunnen aangeven voor hoeveel mensen tegelijk ar beidstijdverkorting zal worden aan gevraagd. Maar die arbeidstijdver korting zal in het belang van het be drijf, volgens Hartog, wel zeer snel, dus begin volgend jaar. moeten moe ten worden uitgevoerd. De vakbonden in Zeeland zijn nog niet officieel van de plannen van de Koninklijke Maatschappij De Schel de op de hoogte gesteld. BREDA - Voor het eerst sinds er een EG-suikerregeling bestaat overweegt de Nederlandse Suikerindustrie, sui ker bij het interventiebureau aan te bieden. Dit wel zeer tegen haar zin. Ir. A. W. Lutjens, algemeen direkteur van de Coöperatieve Suiker Unie te Breda, vertelde dit woensdag in een bijeenkomst met landbouwjourna- listen. Dit jaar, vertelde hij, staat niet al leen de opbrengst van de exportsui- ZEIST - De algemene vergadering van de Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen heeft dinsdag in een motie vastgelegd, dat bij wijzigingen in de structuur van het stelsel van ziektekostenverzekeringen en bij de invoering van maatregelen om de kosten te verlagen moet worden voorkomen, dat de laagstbetaalden in moeilijkheden worden gebracht. De motie, die was ingediend door het Haagse ziekenfonds AZIVO, werd met algemene stemmen aan vaard. Ze zal ter kennis worden ge bracht van regering en parlement. Er staat ook in. dat het invoeren van nieuwe eigen bijdragen (zoals die voor geneesmiddelen) als „bezuini gingsinstrument" leidt tot het over hevelen van collectieve lasten naar het individu. De ziekenfondsen vin den dat in strijd met het solidari teitsbeginsel en wijzen het daarom af. DEN HAAG De vaste Tweede Kamer-kommissie voor financiën heeft dinsdag in beginsel besloten een hoorzitting te organiseren over het zwarte geld-circuit en de betrok kenheid daarbij van het bankwezen. De hoorzitting zou in de loop van januari moeten worden gehouden, maar de kommissie wil het doorgaan laten afhangen van de mate waarin aan de uitnodigingen gehoor wordt gegeven. Dit laatste geldt met name voor de uitgenodigde ambtenaren, die hiervoor toestemming van hun minister nodig hebben. De kommissie verstuurt uitnodi gingen naar de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD), de Ne derlandse Bankiersvereniging, de Vereniging van Inspecteurs bij de Rijksbelastingen en de president van de Nederlandse Bank Het initiatief tot het houden van de hoorzitting is genomen door D'66- fraktievoorzitter Engwirda. Begin februari 2al in ieder geval in een mondeling overleg met minister Ru- ding van financiën over het zwarte geld worden gesproken VERENIGDE NATIES - Dc positie van een groot deel van de kinderen in de derde wereld is de laatste jaren verslechterd, nadat in dc voorafgaande perio de grote voortuigang was gemaakt bij het terugdringen van de kindersterfte. Als de huidige tendensen zich voortzetten zullen er tegen het jaar 2.000 zeker 600 miljoen ernstig ondervoede kinderen op de wereld zijn, zo voorspelt UNI CEF, het kinderfonds van dc Verenigde Naties, in het donderdag gepubliceer de jaarverslag. Gemiddeld zijn het afgelopen jaar per dag meer dan 40.000 jonge kinde ren gestorven aan ondervoeding en ziektes. Alleen al aan tetanus sterven dagelijks tussen de 2500 en 3000 kin deren. Mazelen, kinkhoest, difterie, tetanus, kinderverlamming en tuber culose vergen een jaarlijkse tol van ongeveer vijf miljoen jonge kinde ren. UNICEF verwacht dat het aantal kinderen, dat het moet stellen zonder voldoende voedsel, water, gezond heidszorg en onderwijs, zal tussen nu en 2.000 met 30 procent stijgen tot 600 d 650 miljoen kinderen. Volgens UNICEF is de kindersterf te in de derde wereld tussen 1945 en het begin van de jaren '70 tot de helft teruggebracht Maar in de laatste ja ren is een verslechtering opgetreden, vooral in Afrika, en in de krottenwij ken van Azië en Latijns-Amerika Zo sterven in de krotten van de Haiti- aanse hoofdstad Port-au-Prince 130 van de 1.000 levend geboren babies aan diarree. Toch signaleert het UNICEF- rapport wel enkele hoopgevende ont wikkelingen op medisch en sociaal gebied, die de kindersterfte kunnen terugdringen. Zo is er een eenvoudig middel om uitdroging, veroorzaakt door diarree, te bestrijden. Het li chaam van het zieke kind kan meer vocht vasthouden door toediening van acht theelepels suiker en een theelepel zout op een liter gekookt water. Moeders die de juiste dosering kennen kunnen dat mengsel zelf toe dienen. zonder dat een bezoek aan een ziekenhuis of apotheek nodig is UNICEF pleit voor een massale campagne om deze eenvoudige be handeling wijdverbreide bekendheid te geven ker onder druk, zulks door de grote bietenoogst en de EG-regelingen, maar is het ook moeilijker geworden op de binnelandse markt een prijs ge lijk aan de interventieprijs te halen. De Nederlandse suikerindustrie on dervindt namelijk, als gevolg van va- lutaire en monetaire omstandighe den, in eigen land toenemende kon- kurrentie van landen met zwakke valuta. Zo kan België aan Nederland suiker verkopen beneden de inter ventieprijs. De Suikerunie denkt 20 december haar campagne te kunnen beëindi gen. De eerste bieten voor deze cam pagne ontving ze op 6 september. Per dag werd gemiddeld de rocordhoc- veelheld van 50.000 ton bieten ver werkt. De Suikerunie schat de totale Nederlandse suikerproduktie (van suikerunie en Centrale Suiker Maat schappij C.S.M. samen dus) dit jaar op 1.135.000 ton. Recordopbrengst Vorig jaar was de Nederlandse wit- suikerproduktie 1.043.764 ton, de ëën miljoen ton werd toen voor het eerst overschreden. Dat het nu nog meer is komt vooral door de grote bictenop- brengst per hectare: 62 ton tegenover de 65,5 ton die vorig jaar ook al een record vormden. Bovendien is de op pervlakte bieten dit jaar met 2.77 procent toegenomen tot 133.973 hec tare. Het suikergehalte van de bieten was echter relatief laag: bij de Suike runie 15,5 procent. Van de verwachte oogst van 8 320 000 ton bieten blijft, na aftrek van een kleine hoeveelheid die als veevoeder weggaat, 8.274.000 ton over voor verwerking tot suiker. De Suikerunie neemt daarvan 5.200.000 ton voor haar rekening. 90 gulden De Suikerunie hoopt haar leveran ciers negentig gulden per ton bieten te kunnen uitbetalen. Dat is aanzien lijk lager dan in 1980 en 1981, maar volgens Luitjens toch nog redelijk voor wie niet te ver onder de hoge ge middelde kilogram-opbrengst per hectare zit. Behalve door de suikerprijs wordt de bietenprijs ook beïnvloed door de opbrengst van nevenproduktcn als pulp en melasse. De prijs van pulp is dit jaar goed. die van melasse slecht. Ook dc verwerkingskosten tellen mee, en die ondervonden de gunstige invloed van de grote campagne Dat Suikcrunie per dag zoveel bie ten heeft kunnen verwerken is vol gens Luitjens onder meer te danken aan een bewust gekozen investe ringspolitiek, en ook aan het lage suikergehalte en het feit dat er wei nig grond met de bieten meekwam Voor 1983 zal volgens Luitjens een uitzaai van 125.000 hectare suikerbie ten verantwoord zijn. LIMA - Zeven Amerikaanse en Ne derlandse leden van de milieu-orga nisatie Gieenpeace die zich voor de kust van Peru hadden geketend aan een Japanse walvisvaarder teneinde te beletten dat walvissen zouden worden gevangen, zijn door dc Peru aanse kustwacht aangehouden. Dit heeft een woord voorst er van de orga nisatie meegedeeld Het schip van Greenpeace werd in beslag genomen De 12 Amerikaanse. Britse en Franse bemanningsleden werden on der een bewapende macht geplaatst Volgens de woordvoerster was er geen officiële klacht tegen de aktie- voerders ingediend en mocht een van hen de hulp van een advocaat inroe pen.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5