Werken van Theo Voorzaat op unieke tentoonstelling Eerste krant provinciaal overleg kleine kernen Motie welzijnskommissie Duiveland over Z.Y.U. Weinig schade na storm Staatslotenverkopers vrezen „overval" PTT W erkgelegenheid woonwagenbewoners moet breed aangepakt Gratis folder met voorlichting over veilig gebruik vuurwerk Aanvaring op rede van Vlissingen Veel problemen voor scheepvaart Krediet voor havenschappen Ter neuzen en Vlissingen 4 ZIERIKZEE - Deze week verscheen de eerste P.O.K.K.en-krant, een uitgave van het Provinciaal Overleg Kleine Kernen Zeeland. In deze krant is onder meer een lijst van verenigingen en dorpsraden in Zeeland opgenomen, die opkomen voor de belangeii die in hun kern spe len. „Deze verenigingen vertegen woordigen ongeveer 60.000 mensen. Van de gehele Zeeuwse bevolking is dit 18%. Omdat dee mensen ver spreid over Zeeland wonen, is het moeilijk één vuist te vormen. Een van de voornaamste doelen van een provinciaal overleg Kleine Kernen is dan ook om samen van de vele klein tjes een grote te maken, waarmee ge meenten weldegelijk rekening die nen te houden", aldus een citaat uit deze krant. Als nut van een dergelijk provinci aal overleg wordt tevens genoemd, dat de diverse dorpsverenigingen on derling hun ervaringen kunnen uit wisselen. Zodoende kan een schat aan informatie die betrekking heeft op de problematiek in de kleine ker nen worden gebundeld. Deze samenwerking wordt gekoör- dineerd door René Crom en Hans Clarijs, die via de vrijwilligersbank werden aangetrokken. Verder wordt in dit eerste nummer o.a. aandacht besteed aan de routes van de rijdende postkantoren in Zee land en aan een winkelonderzoek in drie dorpen op Schouwen-Duiveland. „Om tot een goed provinciaal over leg te komen", zo schrijven de sa menstellers, „hebben we hulp van in woners van kleine kernen in de vorm van informatie, hard nodig." In dit verband worden alle verte genwoordigers van Zeeuwse dorps- belangengroepen uitgenodigd voor een vergadering in Heinkenszand (De Stenge) op donderdag 20 januari om acht uur 's avonds. De vraag of er wel of geen provinciale vereniging zal moeten worden opgericht, zal on der meer aan de orde komen. (Vervolg van pagina 1) woordelijk zal zijn voor het faillisse ment van de Z.V.U. De heer G. J. La Grand zag het kur- susgeld liever niet al te rigoureus verhoogd. Geadviseerd werd ten slotte de raad de boodschap mee te geven genoemde motie in te dienen en de zaak wederom te bespreken in een volgende vergadering van de welzijnskommissie. Verder kwam een subsidieverzoek ter sprake van de Stichting „Ons Trefpunt" (bureau voor gehandikap- te verzamelaars in Nederland). De kommissieleden toonden zich allen overtuigd van het goede werk, dat deze stichting verricht, maar advi seerden toch de gevraagde subsidie niet te verlenen, omdat de prioritei ten wat dichter bij huis (gemeente, regio, provincie) gelegd zullen moe ten worden, volgens de welzijnskom- Voorafgaand aan deze vergadering werd een hoorzitting gehouden naar aanleiding van het programma sociaal-kulturele aktiviteiten 1983. Mevrouw B. W. Plante-Veenhuizen vestigde wederom de aandacht op de financiële problemen van de peu terspeelzalen. Zij deed dat eerder tij dens een openbare vergadering van de welzijnskommissie enkele weken geleden. De woordvoerster had moei te met het feit, dat de afschrijvings kosten voor dorpshuis „Oosterhof", t.w. 10.800,- als gemeentelijke sub sidie aan het peuterspeelzaalwerk worden beschouwd. „Waarom?, jul lie hebben er huisvesting, warmte en licht voor; dit gebouw moet toch ook betaald worden", was daarop de reaktie van wethouder Bakker. Nader overleg Mevrouw Plante herinnerde de wethouder daarop aan het feit, dat dorpshuis „Oosterhof" destijds me de gebouwd kon worden, omdat er behoefte was aan peuterspeelzaal- ruimte. Bovendien bleef ze het be drag van de afschrijving hoog vin den, omdat in de betreffende ruimte geen echte voorzieningen (zandbak, watertafel e.d.) voor een peuterspeel zaal zijn getroffen. De wethouder Jaarlijks vele ongelukken AMSTERDAM - Omdat er rond de jaarwisseling voortdurend ernstige onge lukken gebeuren bij het afsteken van vuurwerk heeft het Veiligheidsinsti tuut in Amsterdam gratis een folder beschikbaar gsteld met veiligheidsvoor lichting over vuurwerk en het afsteken ervan. kers en omstanders. Jaarlijks moe ten gemiddeld 60 slachtoffers van vuurwerkongevallen, van wie de helft met oogletsel, in een ziekenhuis worden opgenomen en werden 750 patiënten in poliklinieken geholpen. De huisartsen kregen 6800 vuurwerk letsels te behandelen. De praktijk levert ieder jaar op nieuw het bewijs dat het omgaan met vuurwerk niet zonder risiko is. Tal van vuurwerkongelukken, soms zelfs met dodelijke afloop en tiental len ongelukken waaraan de slachtof fers blijvend letsel overhouden, zijn de droeve feiten dsie zich ieder jaar voordoen, aldus het Veiligheidsinsti tuut. Uit enquêtes onder oogartsen in het land zou zijn gebleken dat zij tij dens oud en nieuw 1979/1980 rond 130 patiënten hebben behandeld. Het jaar daarop moesten rond de jaarwis seling maar liefst 31 slachtoffers met oogletsel in een ziekenhuis worden opgenomen. Twintig van hen hielden er blijvende schade aan het gezichts vermogen aan over. Ook de registra tie bij ziekenhuizen en huisartsen toont volgens het Veiligheidsinsti tuut het vuurwerkrisiko voor afste- Veiliger Afgezien van het experimenteren ermee, dat levensgevaarlijk is, kan het omgaan met en het afsteken van vuurwerk, mits met de nodige zorg omringd, toch veiliger gebeuren. Voorlichting over het omgaan met vuurwerk kan bijdragen aan het ver kleinen van het aantal slachtoffers en kan soms aanzienlijke materiële schade beteugelen, zegt het Veilig heidsinstituut, dat om deze reden de folder heeft uitgegeven. achtte het beter deze diskussie niet verder voort te zetten en zegde toe, zoals hij reeds eerder had gedaan, dat hij binnen afzienbare tijd met de be trokkenen rond de tafel zal gaan zit ten om alle problemen eens door te spitten. Overigens liet hij wel weten, dat het kollege positief staat tegenover het advies van de welzijnskommissie de subsidie aan de peuterspeelzalen met 1.500,- op te trekken. (Heden, donderdagavond, zal de raad daar een beslissing over moeten nemen, Red.). Mevrouw J. Padmos, sprekend na mens de A.N.B.O., haakte in op een passage in het welzijnsprogramma 1983 betreffende de kommissie be jaardenzorg. In die passage werd ge schreven over ongeveer veertig vrij willigers, die de bejaarden in de ge meente Duiveland met raad en daad bijstaan. „Wat is die daad dan?", wil de mevrouw Padmos weten. Ze zei daar zelf nooit iets van gemerkt te hebben en was van mening, dat het geld dat voor dit werk wordt uitge trokken 2.500,-) voor betere zaken besteed kon worden dan aan vrijwil ligers, die ter gelegenheid van ver jaardagen een bezoekje en een atten tie brengen. Bestreden Wethouder Bakker bestreed de suggestie, dat deze vrijwilligers geen wezenlijk werk zouden doen. Hij was ervan overtuigd, dat deze mensen de bejaarden wel degelijk met raad en daad bijstaan. Mevrouw Hoogendoorn gaf, als lid van de kommissie bejaardenzorg een toelichting op de totstandkoming van dit vrijwillig bejaardenwerk. Ze wees erop, dat aan de hand van een destijds gehouden enquête was ge bleken, dat een bepaalde groep oude ren wel degelijk behoefte had aan een bezoekje en een gesprekje van tijd tot tijd. „Het wordt echter niet opgedron gen, het geschiedt op basis van vrij willigheid en daarom hoort u er mis schien niet zoveel over", aldus me vrouw Hoogendoorn. Mr. J. Lam, juridisch medewerker van het KNOV die als vertegenwoor diger van de verkopers optreedt, ge looft niet zonder meer dat er geen an dere verkopers zijn te vinden in de buurt van de vijf kantoren, in Amsterdam, Den Haag, Amersfoort, Lelystad en Venlo. ,,Ik heb daar gro te twijfels over. De direktie van de staatsloterij heeft nooit aangetoond dat die nieuwe verkopers niet te vin den zijn. Ook hebben we nooit adver tenties gezien waarin om verkopers gevraagd wordt," aldus Mr. Lam. De 150 kollekteurs (die als hofdbe- roep de lotenverkoop hebben) en 850 debitanten (winkeliers die lotenver- VLISSINGEN - Op de rede van Vlissingen zijn dinsdagmorgen rond half een in dichte mist een Russisch en een Panamees schip met elkaar in aanvaring gekomen. Het Panamees schip, de „Sodogos", 11.000 ton, dat voor an ker lag op de rede, werd door het Russische schip „Nikolay Tulpin" (5.627 ton) aangevaren. Dat gebeurde terwijl de Nikolay Tulpin een plaats zocht om voor anker te kunnen gaan. De sleepboten Bankert en Breed- bank van de Nieuwe Vlissingse Sleepdienst hebben kort na de aan varing aan de Rus vastgemaakt. Het Russische schip zat ten anker worden gebracht, waarna een onderzoek naar de schade aan beide schepen zal worden ingesteld. koop erbij doen) zijn gepikeerd over het feit dat de toezegging van drie staatsekretarissen dat de organisa ties bij het aanstellingsbeleid wor den betrokken nooit is nagekomen. ,,In november is tweemaal overlegd met de direktie van de staatsloterij, maar saarbij is niet gesproken ove de vijf PTT-loketten," aldis Lam. De KNOV-jurist noemt het schrij nend dat in Den Haag nota bene de kollektrice uit het postkantoor aan de Willem de Zwijgerlaan wordt ge werkt (waar zij een loket huurt), ter wijl de PTT de verkoop in hetzelfde kantoor overneemt. „Van een nood geval is daar geen sprake, hooguit voor de kollektr", zo zegt hij. De beide verenigingen hebben een boze brief aan staatssekretaris Ko ning geschreven, waarin zij alsnog om een gesprek vragen. ZIERIKZEE - Aan de Oosterscheldezijde van Schouwen- Duiveland vond woensdagavond vanaf half tien beperkte dijkbewa king plaats. Dit gebeurde in opdracht van Rijkswaterstaat. De har de zuidwester storm (windkracht 9) heeft op Schouwen-Duiveland vrij weinig schade aangericht. In Bruinisse stonden vannacht om streeks vier uur het havenplateau en de steigers onder water. Werk nemers van de machinefabrieken Padmos en Maaskant waren in de bedrijven aanwezig. Bij fa. padmos zijn vloedplanken geplaatst. Het water steeg tot 3.24 m boven NAP. Voor vanmiddag werd een nog hoger peil verwacht. Op het havenplateau van Burghsluis heeft vannacht 40 cm water gestaan, dat betekent een verhoging van 1.07 m ten opzichte van de normale hoog waterstand. In de wijk Malta te Zierikzee is de verlichte kerstboom door de storm omgewaaid. Op de Stoofweg te Dreischor reed automobilist J. v. G. uit Zonnemaire woensdagavond om 21.30 uur tegen een omge waaide boom op. De auto raakte aan de voorzijde beschadigd. DEN HAAG - Vijf PTT-kantoren gaan per 1 januari staatsloten verkopen. Het gaat volgens het ministerie van financiën om „noodgevallen", omdat er in de omgeving van de betreffende kantoren verkopers zijn weggevallen en er geen nieuwe te vinden zijn. In 1976 is afgesproken dat de PTT de verkoop dan overneemt. De verenigingen van kollekteurs en debitanten, de loten verko pers, vrezen echter dat de PTT de aanval op de partikuliere verkoop heeft geo pend, dat uiteindelijk tot volledige verkoop via het postloket zal leiden. De PTT doet geen mededelingen in deze zaak. VLISSINGEN - De storm veroor zaakte woensdag veel problemen voor de scheepvaart op de reden van Vlissingen en de Westerschelde. Woensdagavond raakten zeker vijf voor anker liggende schepen op drift. Twee dreigden met elkaar in aanva ring te komen. Rijkswaterstaat heeft woensdaga vond om half tien geadviseerd om in de sektor Schelde beperkte dijkbe waking in te stellen. Het Panamese vrachtschip „Sodo gos" (11.000 ton), dat dinsdag over dag al in aanvaring kwam met een Russisch schip, dreigde dinsdaga vond opnieuw in aanvaring te ko men, nu met het Griekse vrachtschip „Samos Sun" (6651 ton). Beide sche pen liggen al veertien dagen op de re de van Vlissingen aan de ketting. Er zijn veel sleepboten in de buurt van de twee schepen, maar er is nog niets vastgemaakt. In het anke/gebied, de Wielingen noord. is de gastanker Vegas" op drift. Op de rede van Vlissingen prpbeert het Franse vrachtschip „IJffel" de zaak eveneens weer on der kontrole te krijgen. Bij de To- talsteiger, nabij Borssele, is de Belgi sche duwvaartsleepboot, de „Annie", woensdagmiddag op het strand gelopen. Sleepboten hebben de duwbakken naar Vlissingen gesleept. De „Annie" zit nog vast op het strand bij Borssele. DEN BOSCH - Oplossingen voor de werkgelegenheidsproblematiek van woonwagenbewoners moeten deel uitmaken van de bredere aanpak die de totale problemen op dit gebied krijgen. In dit opzicht is het belang rijk, dat kleinschalig ondernemen maatschappelijk gezien een betere honorering krijgt. Deze visie is door de Vereniging Landelijk Woonwa- genwerk (L.W.) neergelegd in het ca hier „Maatwerk". Het cahier is aan geboden aan onder andere de mi nisteries van welzijn, volksgezond- VLISSINGEN - De Raad van Bestuur van het Havenschap Terneu- zen heeft woensdag ingestemd met een investering van 14,7 miljoen gul den voor verlenging van de kade in de Zevenaar-haven in Terneuzen. Het Havenschap vindt verlenging van de kade met 360 meter noodzakelijk in verband met de toenemende aanvoer van bosprodukten en voor uitbrei ding van nieuwe aktiviteiten en de vestiging van nieuwe bedrijven. De Raad van Bestuur van het Ha venschap Vlissingen heeft woensdag krediet beschikbaar gesteld voor op hoging van de terreinen aan de Van Citters-haven in het Middenzeeuwse industriegebied het Sloe. Daar wordt ook een nieuwe kade aangelegd van 220 meter lengte maar dat gebeurt voor rekening van het Offshorebe- drijf Heerema-THC. Met deze in vestering is een bedrag gemoeid van 15 miljoen gulden. Het Havenschap Vlissingen moet als haar deel van de overeenkomst voor ophoging van de terreinen achter deze nieuwe kade zorgen. Deze investeringen vergen een bedrag van 1.700.000 gulden. Met de werkzaamheden is inmiddels be gonnen, zodat de hele zaak met de uitdieping van de haven mee in april mei van het volgend jaar in gebruik genomen kan worden. heid en cultuur (WVC), binnenlandse- sociale en economische zaken. Maatwerk is een reactie op de nota „werkgelegenheidsbeleid voor woonwagenbewoners", die in 1980 door een interdepartementale com missie werd uitgebracht. LVV beoor deelde deze nota als „uiterst te leurstellend" en kwam met de eigen visie. De vereniging is een particulie re welzijnsinstelling met afdelingen over heel Nederland. Volgens LW heeft aanpak van de problematiek alleen dan kans van slagen, wanneer de aanak integraal onderdeel uitmaakt van een beleid dat het totale woonwagenprobleem te lijf gaat. Wonen en werk dienen daarbij centraal te staan. In maat werk bepleit de vereniging het te voeren beleid op korte termijn op de woonwagenbewoners toe te spitsen. De achterstelling van deze mensen is „zeer nijpend". De huidige instru menten voor arbeidsvoorzieningen werken de belangen van de woonwa genbewoners zelfs tegen, zo stelt de vereniging. Een voorwaarde bij het beleid dat de vereniging voor ogen staat, is dat de huidige werkzaamheden in ieder geval behouden dienen te blijven. Hierbij denkt men vooral aan auto- bewerking, handel in onderdelen hiervan en de venthandel. Voorts vindt LW een gedifferentieerde en in dividuele aanpak noodzakelijk, ge zien de grote diversiteit tussen woon wagenbewoners wat betreft hun werkzaamheden. Oud en Nieuwin Arnhem DREISCHOR - Ter gelegenheid van „Arnhem 750 jaar" zal onder de toepasselijke benaming „Oud en nieuw" rond de jaarwisseling een unieke dubbel-expositie worden gehouden in het Sint Peter's Gasthuys, de middeleeuwse domicilie van Kunstgalerij Albricht te Arnhem. Het betreft een ontmoeting van fijnschilders uit de negentiende eeuwse „romantische school" (oud) en het „hedendaagse realisme" (nieuw). Deze unieke „groep" van 40 heden daagse fijnschilders is samengesteld door Yvonne en Koen Nieuwendijk van de toonaangevende Galerie „Lie ve hemel, stoot je hoofd niet" te Amsterdam, waar kunstschilder Theo Voorzaat uit Dreischor eens in de anderhalf twee jaar zijn werken exposeert. En die trouwens dikwijls al allemaal verkocht zijn, voordat de expositie goed en wel is geopend. Ook in Arnhem zijn er vier van zijn recente werken te bezichtigen, waaronder het hierbij (helaas in zwart/wit) afgedrukte schitterende olieverfpaneel „De Oude Kerk", dat hij in 1982 schilderde. Deze werken komen trouwens, al zijn ze verkocht, eveneens op zijn expositie 1983 in Amsterdam te hangen. Verwantschap Koen Nieuwendijk merkt in de be schrijving van de tentoonstelling op. dat de formule ervan (oud tegenover nieuw) een avontuur is. „De ver wantschap in techniek en beeldtaal, waardoor de kunstwerken uit beide tijdperken zich kenmerken, accentu eert als het ware de verschillen in sfeer en mentaliteit". Een ongekende ervaring voor de bezoeker, voegt hij er aan toe: „De romantische figuratie uit de vorige eeuw is van een andere Olieverfpaneel „De Oude Kerk" (19X2) van Theo Voorzaal uit Dreischo PaneelStadsgezicht" wan Charles Henri Joseph Leickert 1818-1907 orde dan het dikwijls geëngageerde en met persoonlijke emoties doorre gen hedendaagse realisme". En van dat laatste is Theo Voorzaat een duideliike vertegenwoordiger Ter vergelijking ook een afdrukje van een paneel uit de kollektie „oud", „Stadsgezicht" van Charles Henri Joseph Leickert (1818 Brussel - 1907 Mainz). De tentoonstelling Is te bezichtigen van aanstaande zaterdag 18 decem ber tot zondag 9 januari (dagelijks van 12 90-17.00 uur. ook op zondag; donderdags tot 21 80 uur. Eerste kerstdag gesloten, tweede kerstdag en nieuwjaarsdag geopend).

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4