Gouden ere-insigne voor chauffeur Jacobus Sies Kunstwerk van iepespintkever Middenstandsvereniging hield zeer suksesvolle aktie in Burgh-Haamstede Verkoop tennisbanen opnieuw aan de orde Werkzaam bij Zeelandia Opgespeld door mr. Pieter van Vollenhoven STREEKNIEUWS ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 16 december 1982 Nr. 23235 3 ZIERIKZEE - In het Nationaal Automobielmuseum te Raamsdonksveer kreeg de heer J. Sies, chauffeur bij de Koninklijke Zeelandia - H. J. Doeleman bv te Zierikzee, heden - donderdagmiddag door mr. Pieter van Vollenho ven een gouden ere-insigne opgespeld. Het insigne is sa men met het ook aan hem uitgereikte ere-diploma af komstig van de International Road Transport Union (IRU). De heer Sies was bij deze huldiging vergezeld van zijn echtgenote, de heer J. M. Doeleman, directie assistent en de heer H. E. de Jong, chef van de fabriek. HAAMSTEDE - Wethouder A. Pad mos heeft verleden week in hotel Bom, door het trekken van een aan tal prljsbepaiende zegelkaarten, de door de middenstandsvereniging ge organiseerde Sinterklaasaktie beëin digd. Hij werd welkom geheten door de voorzitter, de heer J. W. Geleijnse, die tevens de vele aanwezigen mede deelde dat dit jaar 4320 zegelkaarten zijn ingeleverd. jaarden in Kerkwerve verrast met een kerststukje. Alle inwoners van boven de 65 jaar kwamen voor deze attentie in aan merking. De stukjes werden aangeboden door het Oranjecomité van Kerkwer ve. Een geste die bij de bewoners bij zonder in de smaak viel. Ouderavond o.l.s. „Prinses Irene" Tijdens de jaarlijkse ouderavond van de openbare lagere school „Prin ses Irene" werd mevrouw S. Mathey herkozen in de oudercommissie. Als nieuw lid werd mevrouw Stoel be noemd. Tevens werd medegedeeld, dat de voorlopige medezeggenschapsraad bestaat uit de dames Mathey en C. Hartman. De bijeenkomst stond onder lei ding van Kees v. d. Panne, voorzitter van de ouderkommissie. Notulen, fi nancieel verslag en jaarverslag ga ven geen problemen. In de pauze konden de ouders de rapporten en werkstukjs van hun kinderen bekijken en daarover pra ten met het onderwijzend personeel. De schoolreis naar Veere werd in de herinnering teruggeroepen door het vertonen van dia's, evenals de laatste schooldag en het Sinterklaas feest. Hoofd van de school H. A. Schipper deelde mee, dat de schoolreis dit jaar in de vakantie valt. BRUINISSE Kerstviering scholen De jaarsluiting en tevens kerstvie ring van de Christelijke lagere school „Op Dreef" wordt gehouden op vrij dag 17 december (13.30 uur) in de Ge reformeerde kerk aan de Noorddijk. Ouders en belangstellenden zijn van harte welkom. De Christelijke kleu terschool ,,d' Eerste Stap" viert het kerstfeest vandaag (donderdag) in het eigen lokaal. OOSTERLAND Doorrijden na aanrijding F. J. K. uit Oosterland zou woens dag om 23.30 uur zijn doorgereden na een aanrijding. De automobilist zou bij het achteruitrijden de auto van H. HILVERSUM - Scholieren hebbem Gerars Nijboer, de Europese kampi oen op de marathon, gekozen tot sportman van het jaar. Voetballer Willem Kieft eindigde als tweede, derde werd plankzeiler Stephan van den Berg. Tot sportvrouw van het jaar kozen de scholieren zwemster Annemarie Verstappen, die op de 200 meter vrije slag wereldkampioene werd. Een verhoging, in vergelijking met het vorige jaar, van 5 en dat over treft de stoutste verwachtingen. Hij was dan ook de burgerij zeer erkente lijk voor het feit dat ze hun inkopen in Burgh en Haamstede deden. De secretaresse, mevrouw C. Jonker-de Looze maakte de uitslag bekend van de dit jaar vrij moelijke advertentiepuzzel „Voor de vuist weg". Van de 255 inzendingen waren er 85 goed en daar werden 20 gelukki gen uitgetrokken die allen een tient je kregen. De wethouder had er een flinke kluif aan de meer dan 130 prijskaar ten te trekken. Er waren onder meer 25 prijzen van 25,—, 5 van 50,—, 2 van 100,—, 1 van 500,—, 1 van 750,— en de laatste een bedrag groot 1000,—. De gelukkige was mevrouw R. Bom uit Burgh. De voor zitter dankte de wethouder en bood hem een attentie aan, terwijl er bloe men voor mevrouw Padmos waren. Wethouder Padmos was zeer ver heugd deze trekking te mogen ver richten en als een soort Sinterklaas te mogen optreden. Het verwonderde hem dat, ondanks de terugval der koopkracht, hier de verkoop met 5 was gestegen en hij hoopte dat de middenstand de kans zal zien om het aangeboden produktiepakket te kun nen blijven slijten. Menigeen verliet daarop hotel Bom in het gelukkige bezit van aardige prijs. d. J. uit Oosterland hebben geraakt. D. J. zag de aanrijding vanuit zijn woonkamer gebeuren en herkende bestuurder K. D. J. waarschuwde de Rijkspolitie. In memoriam Leendert Adriaan Capelle Woensdag overleed, na een kortstondige ziekte, op 78-jarige leef tijd de heer Leendert Adriaan Capel le. De heer Capelle was een bekende persoonlijkheid binnen de Ooster- landse en Duivelandse gemeenschap. Samen met zijn broer de heer J. Ca pelle nam hij destijds het aanne mingsbedrijf van zijn vader over. Dit bedrijf was gespecialiseerd in met selwerk. Later was Leendert Capelle werkzaam bij een aannemingsbe drijf, dat zich vooral richtte op restauraties van historische panden en gebouwen. Zo was hij, met groot enthousiasme, betrokken bij de restauratie van de kerk in Dreischor, die in 1968 werd voltooid. Tientallen jaren was de heer Capel le correspondent van de Zierikzee- sche Nieuwsbode en verzorgde hij in deze funktie zeer nauwgezet de plaat selijke verslaggeving uit Oosterland. Gedurende een lange reeks van jaren maakte hij ook de verslagen van de gemeenteraadsvergaderingen. Leen dert Capelle had een zeer grote be langstelling voor de historie, hetgeen onder meer tot uiting kwam in de tal rijke artikelen in deze krant gepubli ceerd, over het verleden van Ooster land. Verder had hij een groot aan deel in het verschijnen van het boek je „Oosterland in oude ansichten" en was hij een van de samenstellers van het boek „Duiveland zoals het was". De begrafenis zal plaatsvinden maandag 20 december om 10.30 uur, vanuit dorpshuis „Oosterhof" in Oosterland. Gelegenheid tot condole ren, na de begrafenis, in dit gebouw. Jacobus Sies kwam op 18 juni 1949 in dienst van de Koninklijke Zeelan dia en begon in de fabricage. Op 1 au gustus 1954 werd hij reserve- chauffeur. Nog in datzelfde jaar mocht hij zelf als chauffeur achter het stuur plaatsnemen. In die ruim achtentwintig jaar heeft Jacobus (Co voor zijn kollega's) meer dan 2,5 miljoen kilometers ge draaid, waarvan 800.000 in het bui tenland. Tegenwoordig rijdt de heer Sies overwegend in Nederland met af en toe een reisje over de grenzen. Eisen Om voor de onderscheiding in de sektor eigen goederenvervoer in aan merking te komen moest Sies ten minste 20 jaar onafgebroken en tot volle tevredenheid als chauffeur werkzaam zijn, waarvan tenminste tien jaar in het internationale ver voer; tenminste tien jaar onafgebro ken in dienst zijn bij de huidige werkgever; in het internationale ver voer tenminste 500.000 km hebben afgelegd; in de afgelopen tien jaar geen ernstig ongeval hebben veroor zaakt tijdens de uitoefening van het beroep en de afgelopen vijf jaar niet betrokken zijn geweest bij ernstige overtredingen van verkeers-, douane- of administratieve voor schriften in binnen- of buitenland. Bovendien moet de chauffeur zich bij de uitoefening van zijn beroep in beslist gunstige zin hebben onder- Ook moet de raad een uitspraak doen over de uitgifte van de grond in erfpacht en over het verlenen van een gemeente-garantie Het kollege stelt ook voor over te gaan tot vaststelling van het evaluatierapport, welzijn, het jaarprogramma sociaal-kulturele aktiviteiten 1983, de wijziging van procedure- en inspraak regels en over do wijziging subsidieverordening sociaal-kulturele aktiviteiten. Subsidies Het kollege stelt de raad voor om voor I9B3 een subsidie te verlenen aan de St Telefonische Hulpdienst Zeeland, de St. Gehandicapten Ad viesbureau en aan de St. voor Jeugd scheiden in zijn gedrag op de weg en in zijn houding tegenover klanten, werkgever en kollega's. Verantwoording- De heer A. G. Schols, wnd. alge meen voorzitter van de EVO (Alge mene Verlader en Eigen Vervoer Or ganisatie) zei tijdens de huldigingsbi jeenkomst dat de beroepschauffeur over de grenzen van Nederland het vervoer in kwalitatieve zin vertegen woordigt, met het visitiekaartje van zijn bedrijf rijdt, verantwoordelijk is voor een goede reis van mens of goederen onder de meest uiteenlo pende, vaak moeilijke omstandighe den. „Van zijn vakmanschap en inzicht en van het materieel is niet alleen de vervoerskwaliteit afhankelijk, maar ook de verkeersveiligheid. Ook al wordt die veiligheid in belangrijke mate mede bepaald door de kennis, het verkeersinzicht en het gedrag van de medeweggebruikers. De kwa liteit van de weg is evenmin een te verwaarlozen factor als het gaat om onze veiligheid." „Het is de veiligheid, die de organi saties op het idee heeft gebracht als bijzondere gast in ons midden uit te nodigen de voorzitter van de Raad voor de Verkeersveiligheid, de heer mr. Pieter van Vollenhoven", aldus de heer Schols. en Gezin in Zeeland Hiervoor zal een bedrag van 0,5993 per inwoner no dig zijn. Op 25 oktober heeft dc raad van Westerschouwen besloten ook subsidie te verlenen aan FIOM- Zeeland en de Centrale voor Pleegge zinnen Zuid-Holland en Zeeland In het onlangs gehouden provincie gemeente welzijnsoverleg heeft de provincie echter voorgesteld deze in stellingen voor eigen rekening te no men. Het kollege stelt voor het besluit van 25 oktober in te trekken en voor 1983 de drie eerstgenoemde instellingen te subsidiëren Ook op de agenda staat de vaststel ling van de gemeente begroting 1983 en de wijzigingen Voortijd zie agen da. Naar de mening van de heer Van Vollenhoven valt tegenwoordig te konstateren dat de belangstelling voor de verkeersveiligheidsproble- matiek - ook politiek gezien - begint te verminderen. „De grootste be langstelling hiervoor leefde in de ze ventiger jaren. De vraag is: moeten we opnieuw extra aandacht opbren gen of zetten we de knop op normaal stand? In het door het kabinet aan te bieden nieuwe verkeersveilig- heidsplan zullen we gezamenlijk aan moeten geven en beslissen wat we de komende jaren op dit gebied willen bereiken. Als we in de toekomst het aantal doden en gewonden aanzien lijk omlaag willen brengen, dan moet het beleid voor de komende ja ren erop gericht zijn het totaal aantal ongevallen en overtredingen drastisch te verminderen. Ik hoop van harte dat wij gezamenlijk blij ven doorgaan op de weg naar veilig verkeer voor allen", zei Pieter van Vollenhoven. SCHOUWEN-DUIVELAND Openingstijden postkantoor tijdens feestdagen Op 24 december a.s. is het hoofd postkantoor te Zierikzee geopend tot 16.00 uur. De overige postkantoren op Schouwen-Duiveland zijn na de normale openstellingstijden nog ge opend van 15.00 - 16.00 uur. Het rijdend postkantoor voert zijn normale rit uit met uitzondering van de dienstuitvoering te Ellemeet. Op 31 december zijn de postkanto ren op Schouwen-Duiveland alleen gedurende de gebruikelijke tijden vóór de middag geopend. Ook het rij dend postkantoor beëindigt de dienstuitvoering om 12.00 uur. Het hoofdpostkantoor te Zierikzee is geopend tot 14.00 uur. Windsurfshow „De Vierbannen" Om alvast in de stemming te ko men voor het komende windsurfsei- zoen, ook al duurt dat nog wel even, organiseert „De Vierbannen" een windsurfshow van maandag 27 de cember tot en met zaterdag 1 januari. De show wordt gehouden op het in dustrieterrein te Zierikzee bij aanne mersbedrijf Roggeband aan het Groene Weegje en is geopend van elf uur 's ochtends tot negen uur 's avonds. Werkgroep homofilie De werkgroep homofilie Schou wen-Duiveland houdt vrijdag 7 janu ari een bijeenkomst. Belangstellen den kunnen nadere informatie ver krijgen via postbus 155, 4300 AA Zie rikzee. ZIERIKZEE Kerstviering ANBO De kerstviering van de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO) wordt gehouden op maan dag 20 december in het „Huis van Nassau". Voor tijd; zie agenda. Auto kopje onder Woensdagmiddag rond een uur of vijf verdween de auto van B. K. uit Rotterdam in de Oude Haven. K. had de Volkswagen aan de noordzijde ge parkeerd, maar zou de handrem niet goed hebben aangetrokken. De auto reed het water in en ging kopje on der. Takelbedrijf Jan de Jonge uit Zierikzee haalde wagen weer op het droge. De auto liep waterschade op. Kerstavond Plattelandsvrouwen Dinsdag 21 december houdt de Ne derlandse Bond van Plattelands vrouwen afdeling Schouwen de Kerstavond in het Huis van Nassau te Zierikzee. Het koor o.l.v. me vrouw B. v. d. Linde verleent mede werking aan deze avond en verder zal mevrouw A. M. Tuinstra-Visser uit Eist aan de hand van dia's vertel len over de wijze van kerstviering op Ambon. Kerstfeestviering CPB De CPB, afdeling Zierikzee houdt dinsdag 21 december in het Herv. Verenigingsgebouw de Kerstfeest viering. Niet het kinderkoor Sjofar treedt op, maar het kinderkerkkoor uit Zierikzee onder leiding van me vrouw J. Geerse. Voor tijd: zie agen da. HAAMSTEDE Kerstviering NCVB en Geref. Vrouwenvereniging Dinsdag 21 december houden dc Gereformeerde vrouwenvereniging en de NCVB dc kerstviering in de re- Wroatiezaai van de Gereformeerde kerk te Haamstede. Voor tijd: zie agenda. BURGH-HAAMSTEDE Kerstgebeuren De afdeling Westerschouwen van de Ned. Ver. van Huisvrouwen orga niseert voor woensdag 22 december een muzikaal Kerstgebeuren. In de Ger. Kerk te Burgh Haamstede ver zorgt de heer Everwijn jr. met jonge renkoor en een combo een optreden. Het koor van de afdeling Wester schouwen zingt ook enkele liedjes, afgewisseld met declamatie en sa menzang. ledereen is welkom. Voor tijd: zie agenda. RENESSE Winkelweek afgesloten In het dorpshuis te Renesse werd de winkelweek, georganiseerd door de middenstandsvereniging Renesse, afgesloten met een middag de jeugd. De kaarten hiervoor konden worden afgehaald tegen inlevering van een volgeplakte winkel weekkaart. De Kindershow werd verzorgd door het uit vier leden bestaande gezelschap van Will Wight, De artiesten amu seerden de kinderen met muziek, goocheltrucs en clowneske capriolen. NOORDWELLE Kerstviering Plattelandsvrouwen In het Dorpshuis te Ellemeet wordt dinsdagavond 21 december de Kerst viering gehouden van de Nederland se Bond van Plattelandsvrouwen af deling Noordwelle en omstreken. Het belooft een sfeervolle avond te worden, die geheel wordt verzorgd door eigen leden. Het koortje'n.l.v. mevrouw C. Kort-Meurs zal een uit voering geven. Verder zal een kort toneelspel worden opgevoerd en het programma zal worden gecomple teerd met enkele vertellingen. Dinsdag 4 januari houdt de afde ling een nieuwjaarsreceptie in restaurant Rientnisse te Renesse. Vanaf tien uur zijn alle leden wel kom. BROUWERSHAVEN Kerstviering bejaardensoos In een sfeervolle versierde zaal van het verenigingsgebouw „Nieuw- stad" vierden de bejaarden van Brouwershaven hun Kerstfeest dins dagmiddag. Mevrouw Slabbekoorn opende de middag met welkomstwoorden aan de predikanten Geers, Stutvoet en Schneider (met echtgenoten) en Ruud v. d. Weide. Het eerste deel van de middag werd gevuld met meditatie, samen zang en koorzang van het dameskoor o.l.v. de heer P. Pannekoek. Na de pauze kwamen de kleuters van de kleuterscholen een brandende kaars aanbieden aan alle bejaarden. Na een traktatie voor de kleuters las mevrouw Slabbekoorn het kerstver haal, gevolgd door enkele dames van de Nederlandse Bond van Platte landsvrouwen, die een kerstspel op voerden, getiteld „Lieve bemoeial". Na de gezamenlijke broodmaaltijd sprak mevrouw Slabbekoorn een dankwoord en de middag werd beslo ten met het zingen van het „Ere zij God". DREISCHOR Oud papier-aktie „Crescendo" De muziekvereniging „Crescendo" haalt aanstaande zaterdagochtend 18 december oud papier op in het dorp. Vrijdagavond gaat de vereniging langs de woningen in de polder. De inwoners worden verzocht het papier goed gebonden gereed te zetten. KERKWERVE Bejaarden kregen kerststukjes Woensdagmiddag werden de be- ZIKRIKZEE Dc eerste gedachte, die ontstaat hij het alen van bo venstaande foto, Is dat er een of an der kunstwerk is gefotografeerd. Niets is echter minder waar! Het ge fotografeerde onderwerp is de spint van een iep. nadat deze van de schil is ontdaan. De „kunstwerken" zijn vervaardigd door de gevreesde ie pespintkever en haar larven. Deze kever is de veroorzaker van de gevreesde iepeziekte, waardoor in de loop der jaren een grote aanslag is gepleegd op het iepenbestand. De kever vreet zich in in het spint hout, de nog niet verharde houtlaag direkt onder de schil, en mankl daar een zogenaamde „straat". In deze straat worden een groot aantal eie ren gelegd; de larven, die daaruit ko men, vreten elk weer een „zijstraat" in het houtMede door het feit dat de kever onder de schors een schimmo lachtige stof afscheidt, waardoor de sapstromen worden geblokkeerd, hebben al vele iepen daardoor het loodje moeten leggen. De meest afdoende bestrijding van de iepeziekte is verbranding van de aangetaste bomen. Wanneer part iku- licron het iepehout willen gebruiken als brandstof voor de openhaard, dient het hout te worden geschild Op die manier wordt voorkomen dat in het voorjaar de jonge kevers uitvlie gen om eiders hun verwoestend werk voort te zetten. Onmiddellijke ver branding van aangetast iepehout blijft echter de beste bestrijdingsme- thode. In raad Westerschouwen BURGH-HAAMSTEDE - Tijdens de raadsvergadering van de gemeente Westerschouwen op maandag 20 december komt opnieuw dc verkoop van dc tennisbanen aan de tennisklub Westerschouwen aan dc orde. In dc laatst ge houden raadsvergadering werd het kollegevoorstcl teruggetrokken, nadat de raad afwijzend had gereageerd op het door wethouder J. C. dc Feiter gelan ceerde tussenvoorstel. De kosten koper zouden volgens het voorstel verdeeld moeten worden tussen de gemeente en de tennisklub. 4 I 4 V

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3