Nederlandse kampeer- en bungalowsektor moet op toekomst inspelen Kabinet houdt vast aan inkomensbeleid Benzine weer goedkoper AGENDA Zware aardbeving in noordoosten Afghanistan Indonesië arresteert kinderhandelaar Man bekent brandstichtingen Bij gemeenten 35.000 banen weg Leverancier woonwagens aangehouden Oostenrijkse zeeman verdronken Gewapende roofoverval op bejaard echtpaar STICHTING HET THEATER WEEKEINDE- ARTSENDIEN ST DIERENARTS APOTHEEK Jeugdsozen in het weekeinde ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE 2 AMSTERDAM - De gehele Nederlandse kampeer- en bungalowsector zal moeten inspelen op in de toekomst te verwachten stituaties. Zo zullen naar verwachting in het begin van de jaren '90 tekorten ontstaan aan standplaat sen, zowel voor hen die toeristisch kamperen als voor de genen die in de seizoenrecreatie van vaste standplaatsen gebruik zullen maken. Dit heeft het directielid van het Nederlands Research Instituut voor Toe risme te Breda, drs. J. Zom, verklaard tijdens een woensdag in Amsterdam gehouden persconferentie over de caravan- en kampeertentoonstelling in de RAI in januari. Hij had tevoren gewezen op de toe genomen vakantiebelangstelling in Nederland, de neiging van de vakan tieganger om dichter bij huis te blij ven en het zoeken naar goedkopere logiesmogelijkheden om zo tot een zuiniger vakantie te komen. ,,De wij ze waarop men met vakantie gaat wijzigt zich", zo zette hij verder uit een. FRANKFORT - Bij twee bo maanslagen tegen Amerikanen in WestDuitsland heeft een Amerikaan se militair zware verwondingen op gelopen. In het andere geval kon de bom onschadelijk worden gemaakt. GOLDEN (Colorado) ISLAMA BAD - Een zware aardbeving heeft zich donderdagmorgen voorgedaan in het noordoosten van Afghanistan. Dit heeft het waarnemingsstation in het Amerikaanse Golden gemeld. De beving, die zich om 01.40 uur on ze tijd voordeed, had een kracht van 6.3 op de schaal van Richter die loopt van 1 tot 9. Ze deed zich voor in het Hindu-Kush-gebergte, een dunbe volkt gebied dat zich van Noord- Pakistan uitstrekt tot het noor doosten van Afghanistan. Er is niet direkt melding gemaakt van schade of slachtoffers. Het ge bied waar de beving zich voordeed, ligt meer dan 3.200 km van de streek in Noord-Jemen die maandag werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 6.0 op de schaal van Richter. Daarbij kwamen meer dan 1.300 mensen om het leven. JAKARTA - De Indonesische poli tie heeft woensdag een 40-jarige man gearresteerd die ervan wordt ver dacht aan het hoofd gestaan te heb ben van een bende die ontvoerde ba by's verkocht. Bij de arrestatie, na een tip, trof de politie in het huis van de man drie baby's aan in de leeftijd van een tot drie maanden. Volgens justitie verkocht de man baby's tegen een prijs van omgere kend ruim 800 gulden. De baby's werden later vooral door Nederland se ouders geadopteerd, aldus de poli tie. Eerder dit jaar werden drie vrou wen tot gevangenisstraffen veroor deeld van zes toch acht jaar wegens het ontvoeren en verkopen van kin deren aan adoptie-stichtingen. Aan de hand van uitvoerig cijfer materiaal concludeerde drs. Zom, dat in de loop der jaren het aantal vaste standplaatsen voor tenten en cara vans is toegenomen en in 1982 ruim tweederde deel van het totale aantal standplaatsen omvatte. Hij zag ech ter een verandering ten gunste van de toeristische standplaatsen, omdat er sprake is van een relatief hoog prijsniveau voor vaste standplaatsen in verhouding tot het beschikbare vakantiebudget. Tent en caravan Duidelijk was voor deze inleider het feit, dat in de afgelopen zomer het gebruik van tent en caravan be langrijk is toegenomen. Bezitters van kampeerauto's, caravans en vouwwagens blijken vaker met va kantie te gaan dan andere mensen. Zij vertoeven meer in binnen- en bui tenland en maken zowel korte als lange vakanties. Om met name het binnenlands toe risme te bevorderen zullen voldoen de mogelijkheden voor seizoensre creatie moeten worden gecreëerd, meende drs. Zom. Gezien de tegen woordige streekplannen met duide lijke voorkeur voor de verhuur van bungalows en vaste standplaatsen is een andere opstelling van met name provinciale besturen gewenst, aldus concludeerde hij ook. Op de toekomst zal kunnen worden ingespeeld door huurmogelijkheden te scheppen, die een compromis vor men tussen vaste en toeristische standplaatsen. Ook kan gedacht wor den aan goedkopere verhuurmoge- lijkheden buiten het hoogseizoen of verhuurmogelijkheden voor drie of vier maanden tegen een aantrekke lijk tarief. Tevoren had de voorzitter van de afdeling caravans van de RAI, F. de Witte, er op gewezen dat bij 53 pro cent van alle vakanties gebruik wordt gemaakt van caravan of tent. Vorig jaar zijn ruim 22.00 caravans in Nederland verkocht. Dit aantal zal voor dit jaar iets lager uitvallen. Ver kopers en fabrikanten noemen het afgelopen seizoen redelijk wat de verkoop van tenten betreft. De ver koop van zogenoemde kampeerauto's is sterk gedaald als gevolg van de belastingdruk op deze voertuigen, aldus De Witte. DEN HAAG - Het kabinet blijft bij het inkomensbeleid voor volgend jaar, waarbij de laagste inkomens er 3,5 en de hoogste er anderhalf pro cent op achteruitgaan. Tijdens de voortzetting van het debat over deze zaak wezen de ministers De Koning (sociale zaken en Ruding (financiën) de door PvdA en VVD voorgestelde wijzigingen van de hand. Volgens de bewindslieden zou het voorstel van de PvdA om de mini- WEESP - De rijkspolitie heeft woensdagavond een 27-jarige man uit Weesp aangehouden die heeft be kend een woninginrichting, een huis en diverse auto's in Weesp in brand te hebbenm gestoken. Volgens de rijkspolitie stak de man het afgelo pen weekeinde een woninginrichting in brand. Daarbij werd zowel de wo ninginrichting als een aangrenzend woonhuis een opslagplaats en een loods in de as gelegd. De afgelopen weken stak de man aldus de rijkspo litie, zeven auto's in brand en pro beerde hij ook een kajuitjacht in vlammen doen opgaan. DEN HAAG - De Tweede Kamer heeft dinsdag zonder stemming het wetsontwerp op de prijzennoodwet aangenomen. De PSP-fraktie was te gen. Het noodwetje geeft de regering de bevoegdheid een grote greep op de prijzen te krijgen in tijden van oor log. Bezuinigingen UTRECHT - De bezuinigingsplannen van het kabinet-Lubbers zullen ramp zalig uitpakken voor de gemeenten. Als er geen stokje voor gestoken wordt moeten bij de gemeenten tot en met 1986 minstens 35.000 banen verdwijnen. Dat betekent een vermindering van 15 procent van het huidige personeels bestand. Door een dergelijke aderlating dreigt het gemeentelijk apparaat vast te lopen, omdat dan te weinig mensen te veel moeten doen. Deze sombere voorspelling deed voorzitter A. Lensen van de overkoe pelende werkgeversorganisatie van de gemeenten woensdag op de jaar vergadering van die organisatie in Utrecht. De werkgeversorganisatie, officieel Centraal Orgaan der Ge meentelijke Personeelsaangelegen heden geheten, die het banenverlies samen met de Vereniging van Neder landse Gemeenten (VNG) heeft becij ferd. zit met 35.000 banen nog aan de voorzichtige kant. aldus Lensen, die zelf in het dagelijks leven wethouder in Den Bosch is Desgevraagd wijst Lensen erop dat nu al bepaalde gemeentelijke diensten (de sociale diensten bijvoor beeld) veelal overbelast zijn. De zaak loopt helemaal spaak als het bezuini gingsmes er zo diep in gaat als het ka binet wil. ,,Als het takenpakket van de gemeenten niet wordt uitgebreid loopt het al fout. Maar het gaat hele maal mis als de gemeenten er door decentralisatie nieuwe taken bij krijgt en geen nieuwe mensen. Over dat laatste zijn op dit moment nog absoluut geen garanties", aldus Len- ROTTERDAM Met ingang van donderdag gaat Shell de prijzen voor super- en normale benzine opnieuw verlagen. Een liter superhenzine wordt 2.4 cent goedkoper en gaat dan bij de zelftankstations van deze maatschappij 163,4 cent kosten. De normale benzine gaat eveneens 2.1 cent per liter omlaag tot 157,4 cent. Andere maatschappijen zullen deze prijsdaling zeer waarschijnlijk vol gen. De woordvoerder van Esso deelde dinsdag mee, dat er nog geen beslis sing is genomen, maar zei dat deze maatschappij zich in het algemeen concurrerend opstelt ten aanzien van de benzineprijzen Een verlaging tot het niveau van Shell ligt volgens de woordvoerder in de lijn van de ver wachtingen. De prijzen van dieselolie, gasolie en huisbrandolie worden door Shell, eveneens met ingang van donderdag, met 1.4 cent per liter verhoogd Volgens Shell zijn de prijsaanpas singen een gevolg van de prijsont wikkelingen op de internationale produktenmarkt. mumlonen en sociale uitkeringen per 1 januari toch met 1,84 procent te ver hogen leiden tot een onverantwoorde verhoging van de overheidsuitgaven met 360 miljoen gulden. Het kabinet is met de verhoging voor deze inko mensgroepen met een procent en het ongedaan maken van de bevriezing van de kinderbijslag voor de eerste twee kinderen tot het maximaal haalbare gegaan, aldus De Koning. Ook het PvdA-voorstel om de kin derbijslag voor de minima voor alle kinderen met vijf procent te verho gen vond geen genade bij De Koning. De mensen met een minimuminko men zonder kinderen zouden van een dergelijke maatregel niet profiteren, terwijl de hogere inkomens - zij het 1 in mindere mate - er wel voordeel van hebben, aldus de minister. EINDHOVEN - De politie in eind hoven heeft een 41-jarige man uit Sliedrecht aangehouden, die in het verleden woonwagens heeft geleverd aan de gemeente Eindhoven. De man wordt er van verdacht daarbij valse rekeningen te hebben opgemaakt. Ook zou hij enkele ambtenaren steekpenningen hebben betaald. Om welke bedragen het gaat zei de poli tie nog niet te kunnen zeggen. Al eerder werden Eindhovense ambtenaren op verdenking van frau de aangehouden. Ook werd al eerder bekend dat de gemeente door die ambtenaren is benadeeld voor ten minste 100.000 gulden. ROTTERDAM - Uit het Calandka- naal in Rotterdam-Europoort heeft de politie woensdag het lichaam op gehaald van de 30-jarige Oostenrijk se assistent-machinist Johan Krump. Volgens de politie is de man in de nacht van dinsdag op woensdag bij het aan boord gaan van zijn schip, het vuilverbrandingsvaartuig Vulca- nus 2, te water geraakt en verdron ken. EINDHOVEN - Drie gemaskerde mannen, van wie er een gewapend was, hebben in de nacht van dinsdag op woensdag een bejaard Eindho- vens echtpaar In hun woning over vallen en beroofd van enkele honder den guldens. Dat heeft de politie woensdagmorgen meegedeeld. Het echtpaar (allebei 67 jaar oud) werd omstreeks twee uur wakker. Er bleken drie mannen in de slaapka mer te staan, die geld eisten onder bedreiging met een vuurwapen. Ze doorzochten het hele huis en verdwe nen tenslotte met een portemonnee met daarin twee tot vierhonderd gulden en een blikken trommeltje met 250 gulden Achteraf stelde de politie vast dat de overvallers de wo ning zijn binnengedrongen via de keuken Advertentie vertoont in de concertzaal a.s. zaterdagmiddag 14.30 uur a.s. zaterdagavond 20.00 uur a.s. zondagmiddag 14.30 uur a.s. zondagavond 20.00 uur a.s.woensdagmiddag 14.30 uur a.s. woensdagavond 20.00 uur DE MEI WE ANDRE VAN DUIN FILM ANIIRK VAN Dl IN - LEEN JONGEWAARD (.EERT DE JONG - VANESSA - JEROME REEHIJIS ANDRE HAZES - CORR1E VAN GORP TRANS VAN DIISSCHOTEN MhMBIOS REGIE: DIMITRI FRENKELFRANK I'RODI CENT: JOOP VAN DEN ENDE alle leeftijden Zaterdag 18 en zondag 19 december Dokter J. B. Visser, Poststraat 32, Zierikzee, tel. (01110) 3965 neemt waar voor dokter Bont- kes, dokter Van Geer en dok ter Sleegers. Spreekuur voor dringende gevallen zaterdag- en zondagmorgen van 11.00-11.30 uur. Dokter J. L. Flach, Jan van Renesse- weg 6, Renesse. Tel. (01116) 1280, neemt waar voor dokter Bruel, dokter Stenger en dok ter Van Beek-Verbeek. De weekenddienst loopt van vrijdag middag 18.00 uur tot maandagmor gen 08.00 uur. Voor spoedgevallen is er spreekuur van 11.30-12.00 uur en van 16.30-17.00 uur, zowel op zater dag, en zondag. Buiten spreek uurtijden alleen dringende gevallen. Dokter H. Speelman, Oosterland, Molenweg 61. Telelefoon (01114) 1280, neemt waar voor dokter Van den Berg en dokter Dorrestein. Tandarts mevr. H. A. Boom-Keizer, Westerbanweg 14 Burgh- Haamstede, tel. (01115) 3103, neemt waar voor geheel Schou- wen-Duiveland. De weekenddienst bestaat uit twee spreekuren voor spoedgevallen na melijk van zaterdag- en zondagmid dag van 17.00-17.30 uur. Zr. W. Verkaart, Hofferstraat 20, Zierikzee, tel. (01110) 6565, neemt waar voor Zierikzee. Zuster I. Dekker, Badhuisstraat 3, Nieuwerkerk. Tel. (01114) 1228, neemt waar voor Bruinisse en Duiveland Zuster A. v. d. Schelde,Spuislop 14, Brouwershaven. Tel. (01119) 1682 heeft dienst voor geheel Schouwen. Dierenarts S. Bcrgsma, Zierikzee tel. (01110) 2180 heeft dienst voor Schouwen Duiveland. Apotheek C. C. H. Versehuren, Zie rikzee, Dam 18 is op zaterdag geopend van 9.00-12.30 uur en van 16.30-17.30 uur. Op zondag van 12.00-12.30 uur en van 18.00-18.30 uur. Bel voor noodgevallen alarmcen trum Noord- en Midden-Zeeland, tel. (01100)14444 Gehandicapten adviesbureau Zee land. Adviseur: J Meertens, tel. 01113-2215. Donderdag 16 december Zierikzee Wereldwinkel, Poststraat. Geopend van 10.00 - 16.00 uur. Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur. Herv. Verenigingsgebouw. Herv. Vrouwengroep „Wees een Zegen". 20.00 uur. Haamstede Gemeentehuis. Openbare vergade ring kommissie sport-, jeugd en kul- turele zaken. 19.30 uur. Scharendijke Gemeentehuis. Raadsvergadering. 19.30 uur. Zonnemaire Dorpshuis. Jaaruitvoering ,,Nut en Uitspanning" (generale repetitie) voor de bejaarden. 19.00 uur. Nieuwerkerk Gemeentehuis. Gemeenteraadsver gadering Duiveland (behandeling ge meentebegroting 1983). 20.00 uur. Bruinisse N.H. Verenigingsgebouw. Kerstvie ring NCVB. 19.45 uur. Vrijdag 17 december Zierikzee Wereldwinkel, Poststraat. Geopend van 10.00 - 16.00 uur. Burgh-Haamstedc Slot Haamstede. Overdracht kultu- reel centrum. 15.00 uur. Zonnemaire Dorpshuis. Jaaruitvoering ,,Nut en Uitspanning". 19.00 uur. Café Bommencde. Dans- en kerstbin go, bond van Op zich zelfstaanden. 20.00 uur. Noordgouwc Dorpshuis. Klaverjassen. 20.00 uur. Ouwcrkcrk Dorpshuis. Prijs-klaverjassen. 20.00 uur. Nieuwerkerk Kerkgebouw Stationsstraat. Kersl- viering School met de Bijbel. 19.00 uur. Zaterdag 18 december Zierikzee De Balie. Vertrek competitiewed strijd h.s.v. Oosterschelde. 8.30 uur. Wereldwinkel, Poststraat. Geopend van 10.00 - 16.00 uur. Bioscoop de Concertzaal. ..De boe zemvriend". 14.30 uur. „Mondragon". Expositie schilderijen kursisten Ad Zuiderent. 15.00 - 21.00 uur. Bioscoop de Concertzaal. „De boe zemvriend". 20.00 uur. Lutherse kerk. Ars Musica-koncert. 20.00 uur. Oud papier-aktie, muziekvereniging Crescendo. 9.00 uur. Bruinisse N.H. kerk. Zangavond met drie ko ren. 19.30 uur. Zondag 19 december Zierikzee Poppentheater „Alteklein": Voor stelling ,,De verre reis van Joris Jan". 14.30 uur. Bioscoop de Concertzaal. ,,De boe zemvriend". 14.30 uur. Bioscoop de Concertzaal. ,,De boe zemvriend". 20.00 uur. Maandag 20 december Zierikzee Mondragon. Kerstukjesmiddag Kon. Maatschappij Tuinbouw en Plant kunde. 14.00 uur. „Huis van Nassau". Kerstviering ANBO. 14.00 uur. „Huis van Nassau". Familie-avond „Philatelica". 20.00 uur. Prinses Julianaschool. Amnesty schrijfavond. 19.00 uur. Burgh-Haamstede Gemeentehuis. Raadsvergadering. 19.30 uur. Dinsdag 21 december Zierikzee Herv. Verenigingsgebouw. Kerst feest CPB. 19.45 uur. „Huis van Nassau". Kerstavond Plattelandsvrouwen afdeling Schou wen. 19.30 uur. Kerkwerve Verenigingsgebouw. Kerstviering bejaardensoos. 14.30 uur. Haamstede Rekreatiezaal Geref. kerk. Kerstvie ring NCVB en geref. vrouwenvereni ging. Brouwershaven Tonnenmagazijn. Kerstviering Ned. Bond van Plattelandsvrouwen, afd. Brouw. 20.00 uur. Nieuwerkerk Ons Dorpshuis. Kerstavond Ned. Bond van Plattelandsvrouwen. 19.30 uur. Woensdag 22 december Zierikzee Stadhuis. Verkeerscommissie. 19.30 uur. Bioscoop de Concertzaal. „De boe zemvriend". 14.30 uur. Hal Zweedse Rode Kruisziekenhuis. Optreden Zierikzee's Oratoriumver eniging. 20.15 uur. Bioscoop de Concertzaal. „De boe zemvriend". 20.00 uur. Burgh-Haamstede Gereformeerde kerk Haamstede. Muzikaal kerstgebeuren Ned. Ver. van Huisvrouwen, afd. Westerschou- wen. 19.45 uur. Nieuwerkerk „Ons Dorpshuis". Kersmiddag voor alle inwoners van 65 jaar en ouder. 14.30 uur. Bruinisse Hervormd Jeugdgebouw. Kerstmid dag bejaardensoos. 14.30 uur. Leeszaal bibliotheek. Amnesty schrijfavond. 19.00 uur. Vrijdag 24 december Zierikzee Gasthuiskerk. Dienst Interkerkelij ke Werkgroep Zierikzee. 19.30 uur. Burgh-Haamstede Hotel-restaurant Haamstede. Prijs- klaverjassen klaverjasklub Haam stede. 20.00 uur. Big ,,S" (Burgh-Haamstede) Zaterdag 18 december - 20.00 uur - Hardrock formatie Spiraal. Openingstijden: vrijdag van 20.00-23.00 uur; zaterdag van 20.00- 24.00 uur. Zondag van 14.p0-18.00 uur. Dc Pul (Bruinisse) Openingstijden: vrijdag 19.301- 23.00 uur zaterdag 19.30 - 24.00 uu|r; zon dag gesloten. Brogum (Zierikzee) Openingstijden: vrijdag 20.00-24.00 uur; zaterdag 20.00-1.00 uur zondag 15.00 -18.00 uur. Trace (Scharendijke) Openingstijden: vrijdag 20.00-24 00 uur; zaterdag 20.00-24.00 uur; zotidag 14.30-17.30 uur (01110) 6551 HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17.30 uur: (01110) 5396 (01112) 1774. (01110)6564 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18 30 uur IMHÉlIl

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2