DE RENAUU9. HETTALENT MAAKT ZICH WAAR. VIJF MINUTEN... Kinderlaarzen f 75,— Verton's schoenen voordat u een keuken koopt. Radio Weltevreden BV Zierikzee 12 Zienkzee; Braai, Grevelingenstraat 1-3, Tel 01110-2529. Ledenvergadering Gemeente Middenschouwen HINDERWET SUCCESJES VEILING BRUINISSE 2 Keukenbladen. 4* Voorlichting. 6. Prijs. 8. keukencentrum aas tieleman bv melissant 10 Bankgarantie. De SABA „Succes-recorders" De Renault 9 is er vanaf f 16.400-. incl. B.T.W. Afleveringskosten f 383-. Qok kunnen wi) u uitgebreid informeren over een snelle en soepele financiering en leasing via Renault Credit Nederland v.y.g■>>- -- De Renault 9 werd niet voor niets auto van het jaar 1982. Het Talent bewijst zich inde I normale benzine op 19,6 km bij 90 km/u konstant Bovendien maakt hij zich ook waar door praktijk van alledag. Ruimte voor 5 personen, uiterst komfortabel en zeer kompleet uitgerust, de bijzonder lage onderhoudskosten. De Renault 9 is met recht een goede investering J\ Spaarzaam met benzine. Zo verbruiken de TL en GTL met 5-versnellingsbak slechts 1 liter I In vele uitvoeringen leverbaar waaronder'n automaat Ze staan voor u klaar. Net als wij. w Hengelsportvereniging Dreischor op vrijdagavond 17 december a.s. om 20.00 uur in ca fé De Drie Schapen te Dreischor. BEKENDMAKING Burgemeester en wethouders van Middenschouwen ma ken bekend, dat met ingang van 17 december 1982 tot en met 30 december 1982 ter gemeentesecretarie te Scha- rendijke, op werkdagen van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur alsmede gedurende die perio de op maandagavond van 18.30 uur tot 21.30 uur (na tele fonische afspraak ter inzage ligt het ontwerp van een beschikking op het verzoek van de heer S. C. Coomans, Elkerzeeseweg 42 te Scharendij- ke voor het oprichten, in werking brengen en in wer king houden van een agrarisch bedrijf met opslagplaats en een mini-camping aan het adres Elkerzeeseweg 42 te Scharendijke, kadastraal bekend gemeente Midden schouwen sectie G nummers 393, 99, 101, 391; de heer C. v. d. Houten, Zwaardweg 6 te Kerkwerve voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een gemengd agrarisch bedrijf aan het adres Zwaardweg 6 te Kerkwerve, kadastraal bekend gemeente Middenschouwen sectie E nummer 279; de heer J. v. d. Wekken, Groeneweg 2 te Scharendijke voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een gemengd agrarisch bedrijf aan het adres Groeneweg 2 te Scharendijke, kadastraal bekend gemeente Middenschouwen sectie G nummer 258; de heer B. J Wittenberg. Kerkweg 34a te Kerkwerve voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een inrichting tot verkoop van dranken en etenswaren, die worden gebakken in olie of vetten, aan het adres Haven West Repard kasdastraal bekend ge meente Middenschouwen sectie G nummer 347 gedeelte lijk. Na de bovengenoemde termijn van terinzagelegging tot het einde van de termijn waarbinnen beroep kan wor den ingesteld ligt de ontwerp-beschikking eveneens ter inzage van 09.00 uur tot 12,00 uur. Desgewenst kan mon delinge toelichting worden gegeven. Het ontwerp van de beschikking strekt tot het verlenen van een vergunning onder het stellen van beperkende voorschriften, waardoor gevaar, schade en hinder voor de omgeving wordt voorkomen Gemotiveerde bezwaren tegen de ontwerp-beschikking kunnen gedurende bovengenoemde termijn schriftelijk worden ingebracht door de aanvrager en degenen die re delijkerwijs niet in staat zijn geweest tegen de aan vraag bezwaren in te brengen De bezwaarschriften moeten bij het gemeentebestuur zijn ingediend vóór 31 december 1982 De persoonlijke gegevens van degene die een bezwaar schrift heeft ingediend worden na schriftelijk verzoek daartoe niet bekend gemaakt. Burgemeester en wethouders van Middenschouwen. De burgemeester, W DEN BOER De wnd. secretaris. M A. v. d VELDE Scharendijke. 9 december 1982 Diversen: Pasfoto's in seconden klaar Afspreken niet nodig' Foto grafie Jan Krakeel. Nieuwe Bogcrdstraat 12. Zierikzee De Schouwse Smokkelaar, door D A. Poldermans Een boeiend jongensboek met verhalen uit de Franse tijd 22,75. De Zeeuwsche Boek handel - in de Korte St Janstr. 17 - Zierikzee Tel (01110) - 2754 Vrijdag 17 december 20 00 Klaverjassen en jokeren Op geven HUleman, 01112-1743, Dorpshuis, Pauwstr 24A, Noordgouwe Donderdag avond 01112-2028. Wij verkopen alles voor uw open haard en barbeque in meeneem verpakking. Voor hef schoonmaken van uw schoorsteen, gaskachel, c v ketel en alle oliekachels, kunt u terecht bij Fa. L. Ber re voet s en Zn Wevershoek 9. Zierikzee Tel 01110-3211 of 5193 DECEMBER-AAN BIEDING maat 28-35 Havenplein 13 - Zierikzee - Tel. 01110-2488 Zierikzeesche Nieuwsbode uw grootouders lazen hem al! Vrijdag 17 december 1982 om 14.30 uur in Café Bru aan de Noorddijk 32 te Bruinisse van de recreatie bungalow de Vijverlaan 6 (de Kreek) en van de re creatiebungalow de Vijverlaan 31 (de Kreek). De notarissen Mr. W. H. KLAASSEN en Mr. S. KLEIN In nog geen 5 minuten leest u hieronder 10 waardevolle tips van Tieleman, die u bij de aanschaf van een nieuwe keuken nogal wat teleurstel lingen kunnen besparen. 1* Keukenmeubelen. De kastjes, zijn die van een bekend fabri kaat met alle garantie en kwaliteit van dien, of gaat het om onbekende, merkloze of 'eigen merk' produkten? De ondergrond van het blad, is dat wel watervast multiplex look bij kunststof bladen) bf is dat spaanplaat? U kunt zich vast wel voorstellen hoo spaanplaat reageert als er vocht bij komt. En als het over een tegelblad gaat. vraag dan eens heel nadrukkelijk wat u krijgtl Is dat een compleet blad met tegels, rand- lijsten (in de juiste kleur), spoelbakken en de nodige uitsparingen. Of krijgt u een plank met een doos tegels? ■J Apparatuur. Heeft u hot iaee dat u hierover een eerli|k advies krijgt, of dat men u verkoopt wat men kwijt wil. Zowel in pri|s als in kwali teit kunnen de verschillen nogal groot zijn. Wees daarom 'lastig' op dit punt! U bent van plan om een heleTjd plezier van uw nieuwe keuken te hebben, ga daarom bij de indeling ervan niet over één nacht ijs Laat u adviseren door iemand die echt weet waarover ie praat, niet al leen in z'n showroom, maar eventueel ook ter plekke, bij u thuis Hi) behoort ook de veranrwoordmg op zich te nemen dat de maten kloppen; en als 't goed is komt hi| ze dan zelf even controleren voordat hi| tot bestellen overgaat 5 Offerte. geen twijfel over laat of de B.T.W. al dan niet is inbegrepen. U vliegt er toch niet in; al die kreten over hoge korting, éénmalige superstunt- aanbieding met gratis dit en gratis dat? U begriipt ook wel dat 't u'rt de lengte of uit de breedte moet komen. Vraag naar een eerli|ke, duidelijko prijs. Montage. Als u de plaatsing overlaat aan de leveran cier, bent ii er dan van overtuigd dat dat te zi;ner tijd goed en onder volledige ga rantio zal gebeuren? Als ii de keuken zelf plaatst, krijgt u dan een behoorlqk montage voorschrift en als 't moet ook nog wat gratis advies en tips hi) u thuis door een specialist' 9» Service. Heefi u woleens iemand horen zeggen dat ie slechte service geeft? Hoeveel verhalen kent u niet van mensen dio toch oon uit erst slechto service hebben gekregen? U moet daar dus op kunnen vertrouwen U moet maar golovon dat men ook over 10 jaar nog zonder probleem kan naki|ken welk type ij precies heeft, en dat er ook dan nog aan roservo-onderdelen is te komen Als u het m phncipe eens bent geworden, dan hebt u recht op duidelijke plattegrond en aanzrchttekeningen, zodat etk misverstand is uitgesloten Daarbij hoort een controleerbare, gespecificeerde offerte of kostenhegrotinq die er tevens Demonstratie. NINOSTIJOtN S HO we OOM ■n vrwtaq 4 3Tj 00 mi» «e 13 00 ItOOuK'l vi te30 ;i (».nir nwufaglOOn tSOO.nr f g.Hofw Memwi Hgn ttp 0<w. Or.rfi.kfc.*. MkSd^bornw De nieuwe apparatuur, wordt die bij u thins nog ever (gratis) gedemonstreerd als de keuken klaar is of zegt men 'Er zit toch een gebruiksaanwiizirrg bijl'? Failissementen zijn aan oe orde van de dag, '1 staat helemaal niet vreemd en is zelfs uitermate verstandig om een bankgn rantie te vragen afs u tot aankoop besluit Als u straks een keuken gaat kopen, toets de aanbieding dan eens rustig aan deze 10 punten vóórdat u uw handte kening zet. Neemt u maar van ons aan dat u het zich niet kunt permitteren om die vijf minuten bedenktijd niet te nemen. (met 't VHS - JVC systeem) SABA VR 6010, een robuuste betrouwbare recorder, van f 2398,— voorf 1898,— SABA VR 6020, prachtige machine met o.a. elektronische afstandbediening, multi-times. 8 programma's, 2-weken timing, enz. enz. Prijs 3198,—nu slechtsf 2498,— Met als extra aanbieding in de maand december een gedeeltelijk voorgespeelde 3-uurs band en en boekwerkje geheel gratis. VHS: Het meest verkochte videosysteem ter wereld. Verhuur van VHS-videofilms Keuze uit ±160 film-titels Software aanbieding: Video 3 uurs banden: 3 stuks nu f 120,— Eigen technische dienst Korle SI. Janstraat 12 Telefoon (01110) 2805

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 12