rGewqzigde^ spaarrente bij de Rabobank 9 Rabobank Q KWEKERIJ KERKWERVE FA. VERWIJS ZN. NOOIT MEER VERVEN THEATER-MENU Pracht kerstbomen JAN BOUWMAN Uw drukker voor mooi en doelmatig werk is L&0 Wees Gij mijn Gids Morgen- en Avondoffer Korenaren uit de volle oogst het GescfiEnkEnhuis I Weekendreklame B Mededelingen Gemeente Zierikzee Kerstbomen met kluit, in soorten: KERSTSTAAF i.i.v. 13-12-1982 Spaarrekening voor vaste termijn looptijd 1 jaar 5Vi% (was 6 looptijd 2 jaar 6 %(was6'/2%) looptijd 3 jaar 6>/2%(was7 looptijd 4jaar 7 %(was7'/2%) looptijd 5/6 jaar 716% (was 8 Spaarrekening voor vaste termijn met maandelijkse rentebetaling looptijd 5 jaar 7'/2% (was 8 Termijnplanbrieven looptijd 2 jaar 5%% (was 6'/4%) looptijd 3 jaar 614% (was 6%%) looptijd 4 jaar 6%% (was 7!4%) looptijd 5/6 jaar 714% (was 7%%) Depositobrieven looptijd 12 maanden 4V2%(was5 looptijd 18 maanden 5 %(was5!4%) looptijd 24 maanden 5V2% (was 6 m.i.v. 16-12-1982 Direct-Opvraagbare-Spaarrekening .3%% (was 4 Spaar-Direct-rekening 4!4% (was 4%%) Spaar-Premie-rekening5 (was 5V4%) Spaar-Extra-Premie-rekening 6ü% (was 6%%) Rabobank Kinder-spaarplan6 (was 6V2%) Grijp 5-spaarrekening5'A% (was 5%%) Rabo-Tiener-rekening5%% (was 6)4%) Spaarrekening met opzegtermijn van 3 maanden 4'/2%(was5 van 6 maanden 4%% (was 5)4%) van 1 jaar 5)4% (was 5%%) van 2 jaar 5%% (was 614%) van 3 jaar 614% (was 6%%) Wijzigingen voorbehouden Voorafgaand aan de theatervoorstelling in de Concert zaal op 17 december serveren wij weer een speciaal Wildbouillon Zuurkool-schotel Vruchten-salade Een gratis kopje koffie tijdens de pauze - voor de gasten die in Mondragon hebben gedineerd - hoort daar natuurlijk bij. De prijs van het menu is f 22,50. Het restaurant is ook nè de voorstelling nog geopend voor een drankje. Wij adviseren u tijdig een tafel te reserveren. Telefoon (01110)2670 Restaurant Mondragon is dagelijks geopend dus ook op zondag RESTAURANT MONDRAGON OUDE HAVEN 13 ZIERIKZEE TEL. 01110-2670 Jannewekken 11- Zierikzee - Telefoon (01110) 6551 alle maten met en zonder kluit Kerststukken Dennegroen en blauwspar Beshulst, bemoste takken Eucalyptis, dadels Hyacinten in 3 kleuren Kerststerren, azalea's, cyclamen Bloemen- en tuincentrum Hogezoom 20 Haamstede Tel. 01115-1383 Goed idee als cadeau voor uw zoon, dochter of kleinkind DAGBOEK VOOR JONGE MENSEN Samengesteld door: Ds. G. Biesbroek; Ds. L. Blok; Dr. H. Bout; Dr. C. Graatlaed; Ds. W. van Herpen; Ds. L. Kievit; Ds. Ph. J. Leenmans; Ds. R. Smilde; Ds. P. op den Velde; Ds. K. J. Velema; Dr. W. H. Vele- ma; Ds. A. Vergunst. Dit dagboek is bijzonder geschikt om als cadeau te dienen voor hen die belijdenis des geloofs afleggen, voor militairen, verpleegsters, jongelui die eindexamen gedaan hebben, enz. Teksten in Statenvertaling. Gebonden in fraaie, stevige bandt 22,50 met voor elke dag van het jaar twee korte meditaties (één voor de morgen en één voor de avond), naar aanleiding van een Bijbeltekst uit de Statenvertaling en met een toespasse- lijk Psalmvers. Dit Bijbelse Dagboek is niet aan een bepaald jaar gebonden. De meditaties werden geschreven door: wijlen Ds. M. Baan; Ds. P. Blok; wijlen C. J. Kesting; wijlen Ds. G. Schipaan- boord; Ds. D. Slagboom; wijlen Ds. A. Vroegindeweij; wijlen Ds. L. Vroegindeweij; wijlen Drs. A. Vergunst. Formaat 15x22 cm. Gebonden in keurige band met goudtitelf 28,00 door J. C. PHILPOT Van dit bekende dagboek, dat geschikt is voor volwassenen van alle leeftijden, is de ene druk na de andere verschenen. De laatste druk is aangevuld met een toepasselijk berijmd psalmvers voor elke dag. Teksten in Statenvertaling. Met portret van de schrijver. Gebonden in keurige zwarte band met goudtitelf 26,00 B«Hn Popoterlo Speelgoed (UK (HerniandeCVHes FA. GOUDZWAARD - Httmtted* HOOGERHUIS B.V. - XtnuM Kado voor vreugde in het leven.... abonnement op de Nieuwsbode geven! APPELTAARTJE 3,89 SLAGROOMSOESJES 200 gram voor 2,98 Uit ome notenbar JAPANSE MIX Warme hakker OOSTERLAND Oude deuren en deurkozijnen als nieuw: Door PORTA5- kunststofommanteling in vele houtdessins en effen kleuren Pas send bij uw interieur Vakkundig - voordelig s' Morgens ge haald - s' avonds gebracht. Belt u even op. NL h/bi PORTkS® Aleenvertegenwoordiger voor Voorne-Putten Rozenburg, Spykeniabe. Hoekee-Waaid.Goeree-OverhakkeeenSchouwen-Durvelanö PORTAS-VakbedrIJf INNOVATIE-Servtce I Woud 9. 3232 LN Brielle Tel. 01810-5253 of 01100-16907 KliilAS dcunTi vdkbetluferi overal m Ncflertand en n velr Europese Unde Hinderwet Op de secretarie van de gemeente Zierikzee ligt met ingang van 17 de cember 1982 op werkdagen van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 Uur tot 17.00 uur, alsmede op zaterdagen, op het politiebureau van 09.00 uur tot 12.00 uur ter inzage de beschikking op verzoeken van: 1. Ing. L. J. van Gastel, Bettewaard- sedijk 13, Zierikzee, om vergun ning tot het oprichten en in wer king hebben van een landbouwbe drijf, op het adres Bettewaardse- dijk 13, kadastraal bekend ge meente Zierikzee, sectie H, num mer 410. 2. J. Quist, Havenplein 2, Zierikzee om vergunning tot het oprichten en in werking hebben van een su permarkt op het adres Haven plein 2, kadastraal bekend ge meente Zierikzee, sectie B, num mer 181. Burgemeester en wethouders hebben besloten de gevraagde vergunningen te verlenen onder voorwaarden om gevaar, schade of hinder voor de om geving te voorkomen. Beroep tegen deze beschikkingen kan worden ingesteld door: a. de aanvragers, b. de betrokken adviseurs; c. degenen die tegen de aanvragen om vergunning tijdig bezwaren hebben ingediend; d. enige andere belangstellende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder be zwaren in te brengen. Het beroepschrift moet worden ge richt tot H.M. de Koningin en wor den ingediend binnen een maand na dagtekening van deze kennisgeving bij de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen over eenkomstig artikel 60a van de Wet op de Raad van State een verzoek doen om schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen van een voorlopi ge voorziening. Dit verzoek moet binnen bovengenoemde termijn wor den gericht aan de voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State, Post bus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Burgemeester en wethouders van Zierikzee, De burgemeester, TH. H. DE MEESTER De secretaris, A. G. IZEBOUD Zierikzee, 16 december 1982 Commissievergadering De vaste commissie van advies en bijstand voor verkeer vergadert 22 december aanstaande om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk. Met toestemming van de voorzitter mag, voorafgaand aan elk agenda punt, het aanwezige publiek over dit punt het woord voeren. Agenda: bespreking verkeerssituatie Ca- landweg instellen parkeerverbod Haring- vlietstraat aanwijzing parkeer- gelegenheden voor het parkeren van vrachtauto's suggesties PvdA tot het plaatsen van een parkeerautomaat op het havenplein en parkeermeters op het parkeerterrein Verrenieuw- straat/Beddeweeg en de aanstel ling van een parkeerwachter suggestie PvdA tot uitbreiding van de loopstratenperiode suggestie PvdA tot herinrichting van de Lange Nobelstraat aan één zijde t.b.v. maken looproute parkeervoorzieningen Nieuwe Bogerdstraat en Baden Powell- weg parkeren langs Havenplein (vóór de bedrijfspanden) herbestratingsplannen Mu- lockstraat en De Huybertstraat. Boomkwekerij - Hoveniersbedrijf Heuvelsweg 8 - Telefoon (01110) 5628, b.g.g. 2356 Abies nordmanniana Ahioc nineann 60-80 Cm f 14,00 Abies pinsapo Piceaabies150 cm f 15,00 Piceaomorika60 cm f 8,00 Picea orientalis, fijne naalden60 cm f 10,00 AFGEHAALD EN CONTANT, 10% KORTING Vloedstraat 38 Takken van verschillende coniferen 25 en 50 cent Drakenband-en kronkelwilg75 cent/tak Kronkelhazelaar, 1 jarige takt 1,00 Kronkelhazelaar, meerjarige takf 2,00 Bladverliezende hulst met bes50 cent/tak VWBWCTUPtW iaoooo^o^o-ooooooooo-ooooooo-oocoooooo-sooo^ In de pauze bij de thee en na de wedstrijd bij de koffie een kerststaaf smaakt altijd De reklame voor deze week: van f 7,00 voor 5,50 uit eigen bakkerij. MEVO'Spclrr Hcirno Fabcr Meelslraat 43 - 't Hoekje Mol 1 - Zierikzee - Telefoon (01110) 2224

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 10