Siias G Al 350 jaar smidse in Zonnemaire Motie tegen verschuiving van ZVU-subsidie naar gemeenten van kerk Haamstede Chocolade maquette GEZOND SLAPEN! DE ZIERIKZEESCHE COURANT vruchtenlimonade Jubileum A. L. de Bie BRABER GROEN VOORZIENING B.V. Advies Welzijnskommissie Duiveland: ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 16 december 1982 139ste jaargang Nr. 23235 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling f 34,90, per jaar f 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) f 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. In dit nummer: Goud voor Zeelandia-chauffeur OOSTERLAND - Het subsidie-verzoek van de Stich ting Zeeuwse Volksuniversiteit (Z.V.U.) was voor de welzijnskommissie van Duiveland, dinsdagavond in vergadering bijeen in „Oosterhof" te Oosterland, aanlei ding de gemeenteraad te adviseren een motie in te die nen tegen het feit, dat de.provincie de subsidiëring van de Z.V.U. op de gemeenten wil overhevelen. Advertentie .89 VLAARDINGEN - 53 werknemers van het Vlaardingse GWB hebben de stad Vlaardingen tot half elf woens dagavond in het duister gehuld. De betreffende ambtenaren, allen lid van de ambtenarenbond ABVA/KABO, waren tot deze actie overgegaan in verband met de op handen zijnde korting op de ambte narensalarissen. De christelijke vak bonden hebben niet aan de staking sactie deelgenomen, maar hebben zich wel solidair verklaard. Het ont breken van straatverlichting heeft overigens niet geleid tot bijzonderhe den. Wel zijn enige tientallen tele foontjes binnengekomen van mensen die de actie afkeurden, met name waar het de (on)veiligheid op de we gen begrof, aldus de politie. De poli tie had in verband met de actie een aantal extra mensen ingezet. Het ge meentebestuur heeft eerder deze week flink geprotesteerd tegen de ac tie. B. en w. van Vlaardingen stelde de ABVA/KABO formeel verant woordelijk voor het geval de actie tot verkeersongevallen zou leiden. Die overdracht van de financiële verantwoordelijkheid geschiedt in het kader van de decentralisatie wel zijnsbeleid, maar de welzijnsadvies- kommissie van Duiveland was van mening, dat ten aanzien van deze stichting toch nog duidelijk sprake is van een provinciale aangelegenheid. Voorzitter van de welzijnskommis sie, wethouder A. L. Bakker vond het subsidie-verzoek van de Z.V.U. wat te ver gaan. De gevraagde subsi die was gebaseerd op het aantal kon- tribuanten in Duiveland en bedroeg 835,-. In voorgaande jaren, toen de provincie het belangrijkste deel sub sidieerde, bedroeg die gemeentelijke bijdrage 50,-. Ontmanteling Kommissielid de heer J. A. Schiet- tekatte achtte een zondermeer afwij zen van de subsidie niet juist, omdat dat tot ontmanteling van de Z.V.U. zou kunnen leiden. Wel toonde hij zich bereid in de gemeenteraad een motie in te dienen om duidelijk te maken, dat men het met de handel wijze van de provincie in dezen niet eens is. Wethouder Bakker was van me ning, dat de provincie best nog een goed gevulde pot achter de hand heeft voor stichtingen, die in de knel dreigen te raken. Ook hij vond, dat daar in dit geval een beroep op ge daan zou kunnen worden. De heer L. Meerman toonde zich voorstander in elk geval ook de kur- susgelden door de Z.V.U. te laten verhogen. Een hogere prijs voor deel name aan een kursus, zou volgens hem tevens tot gevolg hebben, dat de kursisten zich veel gemotiveerder voor een goed resultaat zouden inzet ten. De heren C. Struyk en W. Stouten bleken voorstander van een soort tussenoplossing: een lager bedrag dan de gevraagde subsidie verlenen (bijv. 500,-) en voor het overige ge deelte de kursu -gelden verhogen. De heer M. K. rTomeijn was van me ning, dat met het optrekken van die kursusgelden juist die mensen ge troffen zouden worden, die het meeste behoefte hebben aan dit kur- suswerk. Hij wilde in het advies van de welzijnskommissie duidelijk la ten doorklinken, dat de Z.V.U. een goede zaak is en dat getracht moet worden deze in stand te houden. Gemeente niet verantwoordelijk Mevrouw A. C. Hoogendoorn- Herfkens was het eens met de opmer king, dat de provincie hier een taak liet liggen. Zij adviseerde echter toch als gemeente de gevraagde 835,- te verstrekken opdat, volgens haar, niet de gemeente Duiveland verant- Vervolg pag. 4 Advertentie Haal voor de kerst de zomer in huis Uw zonnig reisburo heeft voor u reeds de volgende zomer- programma's: HOLLAND INTERNATIONAL DE JONG INTRATOURS N.R.V. - HOLIDAY VAN GINKEL NEAR EAST TOURS BROERE etc. Voor vlieg-, auto-, trein-, tou ringcar- en VAARVAKANTIES naar: Advertentie Bel nu voor de win terverzorging van uw tuin Renesse Tel. (01116) 1820 Voor Zierikzee Tel. (01110) 4906 ZONNEMAIRE - Waarschijnlijk ai meer dan 350 jaar kent Zonnemaire een eig-en smederij. Jarenlang was de smid van het dorp gevestigd in het prachtige oude pand je aan het Breedveld. Meer dan vijftien smeden hebben er hun brood verdiend. De heer A. L. de Bie sluit dit rij tje. Hij liet zijn smidse uitgroeien tot een landbouwme- chanisatiebedrijf, dat overigens niet meer in het hartje van het dorp te vinden is, maar aan de Oostweg. Om even stil te staan bij dit 350-jarig bestaan van een smede rij te Zonnemaire, organiseert De Bie volgende week woensdag, donderdag en vrijdag een grote show op het gebied van landbouwmachines. Het verhaal gaat dus terug naar 1632 of misschien nog wel eerder. ,,Het is moeilijk te zeggen wanneer de eerste smid zich vestigde in Zon nemaire, omdat die gegevens ook bij de Kamer van Koophandel niet meer te vinden zijn. Deze papieren zijn he laas verloren gegaan maar men spreekt van een ,,huis, smidse, hof, erf en travaille" in Zonnemaire zo rond 1600.- De heer A. L. de Bie voor zijn bedrijf aan de Oostweg te Zonnemaire. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Een van de eerste smeden was Maarten Thonisz Stoel (een bekende naam in Zonnemaire) die er woonde van 1661 tot ongeveer 1697. Meer ak- tuele namen van eigenaren zijn: De Loof, Bakker, Deïst, Flohil en De Vos. Laatst genoemde was de smid die in 1957 De Bie in dienst nam als knecht. ,,A1 na 10 maanden stelde hij voor om de zaak aan mij over te doen, en natuurlijk ben ik graAg op dat voorstel ingegaan". De zaken liepen voorspoedig, want de éne uitbreiding volgde na de ande ruimte er twee jaar geleden bijtrek ken". De smid verdween dus uit het dorp cn het pand is momenteel inge richt als café. Over „het geheim van de smid" wil De Bie overigens best wel iets kwijl. „Het oude vakmanschap is eigenlijk verloren gegaan. Het vak zoals ik dat vroeger van mijn vader geleerd heb, is tegenwoordig bijna niet meer toe te passen. We zijn ons steeds meer gaan toeleggen op de reparatie (en verkoop) van landbouwmachines. De heer W. S. Koole bij zijn kunst werk. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Dit nummer bestaat uit 12 pagina's. Een wijs man zorgt voor de toekomst als voor het heden. Publilius Syrus Verwachting tot vrijdagavond: Buien Wisselend bewolkt en enkele bui en, mogelijk met hagel of natte sneeuw, minimumtemperatuur onge veer twee graden; middagtempera- tuur circa vier graden; vrij krachtige, langs de kust af en toe harde zuid westenwind. WEERSVOORUITZICHTEN Verwachting t/m maandag 20 dec. Zaterdag: Wisselend bewolkt Kans op neerslag: 90%. Min.temp.: 1 gr. Middagtemp.: 4 gr. Windkracht: zuid 4 Zondag: Wisselend bewolkt Kans op neerslag: 807c. Min.temp.: 1 gr. Middagtemp.: 5 gr. Windkracht: zuidwest 4 Maandag: Kans op neerslag: 707c. Min.temp.: 1 gr. Middagtemp.: 3 gr. Windkracht: zuidwest 4 ZON- EN MAANSTANDEN 17 dec. Zon op 8.42. onder 16.29 Maan op 11.08, onder 19.10 Eerste Kwartier: 23 dec. (15.17) HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwater 17 dec. 3.45 16.42 10.08 22.17 Springtij: 17 december Advertentie Bij PAAUWE MEUBELEN te Zonnemaire vindt u alles wat u weten moet. BURGH-HAAMSTEDE - W. S. Koole, chef-banketbakker bij bakkerij Ho- genaar te Burgh-Haamstede, heeft de Christelijke Gereformeerde kerk te Haamstede helemaal van chocolade nagebouwd. De maquette heeft een grotte van ongeveer 1 m bij 1 m en bestaat uit pure chocolade. Alleen het pad naar de ingang van de kerk is van marsepein gemaakt. De chef-banketbakker heeft veertig werkuren nodig gehad om de maquette af te maken. De ëerste fase van de bouw was het uittekenen van de kerk op papier. Daarna bouwde hij van karton de vormen van de kerk na. De chocolade werd gesmolten en nadat het een beetje gestold was op het karton ge goten. Met behulp van latjes maakte hij een soort mal, waarna hij de vor men van de kerk in de gestolde cho colade uitsneed. De verschillende de len werden tot slot aan elkaar „ge last" met chocolade. In totaal heeft de heer Koole vijf tien kilo chocolade gebruikt. „Alle kerken in Burgh-Haamstede heb ik al gemaakt. Voor de bakkerij maak ik elk jaar de Kerstetalage en je pro beert toch steeds iets bijzonders te vinden. In etalage Vanmiddag werd de kerk in onze etalage gezet en die bezienswaardig heid zal ongetwijfeld veel mensen trekken", aldus de chef-banket bakker. Hij vertelde dat het chocola de bouweerk in elk geval enkele maanden goed zal blijven, maar dat de maquette op den duur toch gaat krimpen. ZONNEMAIRE - Rechts het pand waarin jarenlang de smid gevestigd was met daarnaa.it de travaille en het woc/nhuis. Schooltje „In 1963 werd een nieuwe lagere school aan de Zuidweg geopend en zodoende kwam de oude aan de Oost weg leeg te staan. Ik kon destijds het oude schooltje huren met voorkeurs recht van koop Alleen de kleine gymzaal achter het pand werd nog door de school gebruikt, Inmiddels staat er in het dorp een nieuwe gym zaal. en zodoende konden we die Toekomst De toekomst van zijn bedrijf ziet De Bie niet zo somber in. „We zitten hier op Schouwen-Duiveland met on geveer 15.000 hectare bouwland, dus de boeren blijven machines gebrui ken. Degenen die onze moderne land bouwmachines eens willen komen bekijken kunnen volgende week woensdag en donderdag van 13 00 tot 22 00 uur en vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur terecht"

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1