Nieuwbouw Zeelandia officieel van start I/C B. en W. beantwoorden donderdag de algemene beschouwingen GEZOND SLAPEN! DE Zl ERI KZEESCH E COURANT 't Kraanplein M. P. PANKOW Raadsvergadering Middenschouwen Vrouw ontvoert baby ZIERIKZEESCH E ^NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1. 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling t 34,90, per jaar 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Dinsdag 14 december 1982 139ste jaargang Nr. 23234 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Hoorzitting welzij nsprogramma in januari Nieuwe opslagplaats in april gereed Bij PAAUWE MEUBELEN te Zonnemaire vindt u alles wat u weten moet. wijnhandel-slijterij Uw adviseur in goede en passende relatiegeschenken KRAANPLEIN 2 ZIERIKZEE TEL. 01110-3053, B.G.G 4669 SCHARENDIJKE - Molen ,,De Zwaan" aan Mortaanshoofd ziet er prachtig uit na de restauratie, waarvoor de gemeenteraad van Middenschouwen maan dag noa een aanvullende subsidie verstrekte Hij draait en maalt weer als vanouds Ook voor molen ,,De Lelie" te Eikerzee, nu bepaald geen sieraad in het land schap. gaat men zich inzetten om die op te knappen (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) ZIERIKZEE - Met het slaan van de eerste paal heeft de heer M. Doeleman HJzn., algemeen direkteur van de Ko ninklijke Zeelandia te Zierikzee, gisteren de officiële aanzet gegeven voor de bouw van een opslaggebouw aan de Deltaweg. Een groot aantal genodigden, waaronder het bijna voltallige kollege van b. en w., waren getuige van de plechtigheid. voorhof van de huidige expeditie te vervangen door nieuwbouw en om een nieuw gebouw voor opslag van grondstoffen en emballage neer te zetten. Met de bouw van deze opslag plaats wordt nu begonnen, waarna de verbouw van de expeditieafdeling zal volgen. Het geheel zal in juli 1983 kunnen zijn gerealiseerd. Het gebouw, dat in april 1983 ge reed kan zijn, zal dienst gaan doen als opslagplaats voor grondstoffen en emballage. De totale vloeropper vlakte bedraagt 2.100 m2. Een bijzon derheid wordt gevormd door de staalkonstruktie: omdat beide hoofdspanten buiten het gebouw staan, kan bijna de gehele vloerop pervlakte worden benut als opslag ruimte. Het dak hangt als het ware aan de staalkonstruktie. De aanleiding voor de bouw van de opslagplaats ligt in het feit dat het expeditiegebouw van het bedrijf te klein werd en dat de gereedzetruimte aan vervanging toe was. Sinds 1978 zijn een reeks van ideeën op hun uit voerbaarheid bestudeerd en verwor pen. In december 1979 werd besloten tot de bouw van een nieuw expeditie gebouw. Maar omdat de investering vele miljoenen guldens zou gaan ver gen werd aan een adviesbureau ge vraagd de zaak eens nader te onder zoeken. Het bleek dat met enige aan passing en door vervanging van bestaande houten gebouwen door een permanente hal, de huidige expeditie nog wel vijf jaar mee zou kunnen. Uiteindelijk werd besloten om de Advertentie Haal voor de kerst de zomer in huis Uw zonnig reisburo heeft voor u reeds de volgende zomer- programma's: HOLLAND INTERNATIONAL DE JONG INTRATOURS N.R.V. - HOLIDAY VAN GINKEL NEAR EAST TOURS BROERE etc. Voor vlieg-, auto-, trein-, tou ringcar- en VAARVAKANTIES naar Na de officiële plechtigheid op het bouwterrein volgde een bijeenkomst in de Zeelandia-fabriek, waarbij di rekteur H. J. Doeleman een toelich ting gaf op de gang van zaken, welke hebben geleid tot de nieuwbouw. Aan het slot van zijn toespraak sprak hij enkele woorden van dank tot al gemeen direkteur, M. Doeleman HJzn.: ,,Hij was het die zei ,,Geen ge donder met tweede-hands en onder maatse hallen! Bouw nu alvast een stuk, anders doe je het misschien nooit meer". Krachtige taal op de manier zoals hij z'n hele leven aan Zeelandia gedouwd en gebouwd heeft." Als teken van dank van het bedrijf en van de verbondenheid met Zeelandia en de bakkerij ontving de heer Doeleman sr. een antiek zilve ren ereteken van een bakkersgilde uit 1783. Gelukwensen Verwachting tot woensdagavond: Regen Veel bewolking en enige tijd regen; minimumtemperatuur omstreeks 4 graden; middagtemperatuur onge veer 7 graden; krachtige, aan de kust hard tot stormachtige zuidwesten wind. WEERSVOORUITZICHTEN Verwachting t/m zaterdag 18 dec.: Donderdag: Half tot zwaar bewolkt Kans op neerslag: 80%. Min.temp.: 5 gr. Middagtemp.: 7 gr. Windkracht: west 8 Vrijdag: Wisselend bewolkt Kans op neerslag: 70%. Min.temp.: 3 gr. Middagtemp.: 6 gr. Windkracht: west 7 Zaterdag: Kans op neerslag: 70%-. Min.temp.: 2 gr. Middagtemp.: 5 gr. Windkracht: n.west 5 ZON- EN MAANSTANDEN 15 dec. Zon op 8.41. onder 16.29 Maan op 8.38, onder 16.38 16 dec. Zon op 8.42, onder 16.29 Maan op 9.37, onder 17.20 Nieuwe Maan: 15 december (10.18) HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwater 15 dec. 2.54 15.20 9.00 21.16 16 dec. 3.09 15.58 9.31 21 46 Springtij: 17 december HET WEEROVERZICHT DE BILT - De afgelopen nacht heeft het in ons land licht gevroren terwijl er op uitgebreide schaal mist voor kwam. Intussen is de depressieakti- viteit op de oceaan toegenomen. Van zo'n depressie trekt een regengebied van Engeland over ons land naar Duitsland weg. Het zal vooral van avond en woensdag regen brengen. Daarbij stijgt de temperatuur door de aanvoer van oceanische lucht tot 7 graden. Met de komst van depressies neemt ook de wind toe. in het binnen land tot krachtig en aan de kust tot hard of stormachtig uit het zuid westen. De komst van het regengebied maakt een einde aan de korte en lich te vorstperiode in de ons omringede landen. Meer naar het zuiden toe in de lan den rond de Middellandse Zee. is het aangenamer met middagtempcratu- ren van 16 it 17 graden Koud blijft hel in Finland en mlddpn- en noord- Zweden met temperaturen van 10 graden onder het vriespunt Enigszins onwennig nam de heer M. Doeleman plaats in de cabine van de hei-stelling. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Groter plan De nieuwe opslagplaats is een ge deeltelijke realisering van een groter plan voor een geheel nieuwe expedi tie-afdeling. Deze zal in de toekomst daardoor aanzienlijk goedkoper kun nen worden gerealiseerd. Alle voor zieningen die later nodig zijn, wor den nu al vast aangelegd, zoals toe voerwegen, parkeerplaatsen voor 50 auto's en 10 vrachtwagenkombina- tie's, benzinepomp- en wasfacilitei- ten. De nieuwbouw is ontworpen door het architektenbureau Wisse- Tuinhof-Slemmer te Vlissingen; het Aannemersbedrijf Fraanje b.v. uit Lewedorp voert de nieuwbouw uit. Namens de gemeente Zierikzee bracht burgemeester Th. H. de Meester gelukwensen over „met be trekking tot deze nieuwe mijlpaal in de geschiedenis van Zeelandia. Het is een goed teken, gezien de vele afslan kingen en sluitingen van bedrijven. Ik hoop dat deze uitbreiding niet de laatste is." Aldus de heer De Meester. Aansluitend werd het woord ge voerd door de heren Slemmer en Tuinhof van het architektenburo. Tot slot nam de heer Doeleman sr. van de gelegenheid gebruik om alle sprekers te bedanken voor hun woor den en cadeaus. Zijn goede hoop voor de toekomst van Zeelandia ver woordde de heer Doeleman als volgt: „Ik heb het volste vertrouwen om verder te gaan. Vandaag bestaan is niet belangrijk, maar het gaat er om dat je over vijf jaar nog bestaat." Ten aanzien van de huidige ekonomische recessie merkte hij op dat „Zeelandia twee wereldoorlogen heeft overleefd en de crisistijd van de jaren dertig. Waarom moeten we dan bang zijn voor de huidige moeilijkheden? We moeten de toekomst vol goede moed tegemoet zien." Een warm applaus was de beloning voor zijn gloedvolle woorden. Het karwei is bijna geklaard. Op de vooravond, aan de ketting, een grote streng vuurwerk waarmee het eind van het karwei oorverdovend werd aangekondigd. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Advertentie ZAANSTAD - De 45-jarige me vrouw M. H. uit Zaanstad heeft tegenover de politie bekend dat zij afgelopen zaterdag een baby van acht dagen heeft weggenomen van de afdeling gynaecologie van het Zaan- se Johannesziekenhuis. Dit heeft een woordvoerder van de politie in Zaanstad maandagmorgen meege deeld. De vrouw verklaarde dat zij vanuit een gevoel van grote eenzaamheid tot haar daad was gekomen. De baby werd zaterdagmiddag bij de afdeling gynaecologie vermist. Bij een onderzoek trof de politie het kind zondag aan bij mevrouw M. H. De vrouw is in verzekerde bewaring gesteld. MIDDENSCHOUWEN - Aanstaande donderdag (16 de cember) beantwoorden b. en w. van Middenschouwen de maandagavond gehouden algemene beschouwingen van de vier frakties op de begrotingsbrief 1983. In diezelfde vergadering worden dan daarna de belastingverhogin gen aan de orde gesteld, die (te vroeg) reeds op de agenda van maandagavond stonden vermeld. Deze voorstellen betreffen verhogingen van vier procent van leges, scheepvaartrechten, onroerendgoed-, honden- en woon- forensenbelasting. Het CDA heeft in de algemene be schouwingen laten weten, tegen die verhoging van on roerend goedbelasting te zijn. Verdere voorstellen voor donder dag: garantieverlening vooreen geld lening voor de bouw van 24 bejaar denwoningen bij Rusthuis Duinoord te Haamstede; verlenen van subsi dies aan instellingen op het terrein van de maatschappelijke dienstver lening en aan de Federatie zelf en het nemen van een voorbereidings- besluit tot realisering van een bedrij venterrein te Scharendijke aan de El- kerzeeseweg. De raadsleden kregen maandag toch nog het meerjarenperspectief aangeboden, dat (wegens ziekte) die zelfde dag pas gereed kwam. Molens Voor de restauratiewerkzaamhe den aan korenmolen De Zwaan te Moriaanshoofd werd een aanvullen de subsidie van 471,89 verstrekt. Naar aanleiding van een vraag van CDA-er A. B. Koster (die ook W. C. v. d. Bosse (SGP/RPF) in zijn algemene beschouwing stelde), liet burge meester W. den Boer weten, dat enke le weken geleden een gesprek heeft plaatsgevonden met vertegenwoor digers van de Vereniging De Zeeuwse Molen en van Monumentenzorg en met de eigenaar van Molen De Lelie. Er is nog wel geen zicht op een toe zegging. maar het kollege zal on danks de verminderde subsidiemoge lijkheden blijven aandringen dat iets moet worden ondernomen om dc mo len weer in betere staat tc brengen. Bovendien werd de eigenaar er op gewezen, dat de molen een blikvan ger is naast zijn zaak, dus dat ook hij belang heeft bij een beter uiterlijk van het monument. Hij zou er in ie der geval voor zorgen, dat er geen lekkage meer kan optreden. Huurbedragen sportvelden P.v.d.A.-er W. G. Renden was een van de woordvoerders, die in zijn al gemene beschouwing wees op het verschil in huurbedragen van sport- akkommodaties. Bij een wijziging in de gemeentebegroting voor '82 waren hem nu andere bedragen dan tevoren opgevallen. Dit waren ra mingen, deelde wethouder L. C. Hart mee. die gesprekken had gevoerd met alle betrokken sportverenigin gen. Het kan om verschillende rede nen nog wel even duren, eer deze zaak geheel rond is. Ijsbaan Uit een andere begrotingswijziging bleek, dat Scharendijke deze winter over een ijsbaan zal kunnen beschik ken. Uiteraard wordt de IJsvereni ging betrokken bij de totstandko ming. Een eenmalige subsidie, of eigen lijk een gift, werd verstrekt aan de Stichting Theater te Zierikzee voor de organisatie van een filmavond voor 65-plussers. Tot slot was het noodzakelijk om de instandhouding te vorderen van de openbare lagere school te Kerk- werve, zoals dat om de drie jaar dient te gebeuren. Met een gemiddelde van ,,243/4 leerling" voldoet de school aan de normen. Het bestemmingsplan Kern Scha rendijke werd als hamerstuk vast gesteld, met de toevoeging dat G. Hartman zijn bezwaarschrift die maandag schriftelijk had ingetrok ken. Ook het evaluatierapport en jaar programma welzijn 1983, uitvoerig in de welzijnskommissie besproken, werden 2onder meer vastgesteld. Advertentie Dit nummer bestaat uit 10 pagina's. ffir P BILT I V k

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1